اخبار مدیریت

گردهمایی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها برگزار می شود

چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فردا 19 آبان ماه برگزار می شود.
تبادل تجربیات دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاههای کشور، برنامه ها و راهکارهای اجرایی تجاری سازی نتایج تحقیقات، بررسی عملکرد سامانه پذیرش و جایابی کارآموزان، بررسی و پیگیری راهکارهای ایجاد ارتباط عمیق تر و وسیع بین دانشگاهها و مراکز صنعتی و خدماتی و معرفی شبکه پژوهش و فناوری صنایع غذایی و بسته بندی از اهداف برگزاری این گردهمایی به شمار می آید.
گردهمایی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم در مجتمع عصر انقلاب سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی برگزار می شود.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=977870