اخبار مدیریت

آموزش جامع كارگزاران فرهنگي دانشگاه‌ها

دکتر جليل دارا با بيان اينکه طرح جامع تدوين آموزش کارگزاران فرهنگي دانشگاه‌ها با هدف توانمندسازي و ارتقاي مهارت فعالان، مسئولين، مديران، معاونان و ساير کارگزاران فرهنگي دانشگاهها از اواخر سال 1386در دستور کار معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم قرار گرفته ‌بود پايان يافته است، افزود: کتاب آموزش جامع کارگزاران فرهنگي دانشگاه‌ها نتيجه اين طرح است که به صورت مکتوب منتشر مي‌شود.
دبير کميته برنامه ريزي جامع آموزش کارگزاران فرهنگي دانشگاه‌ها، افزود: عنوان‌ درس‌هاي مطرح شده در اين طرح در دو بخش عمومي و اختصاصي تدوين شده‌اند که يادگيري برخي از آن‌ها براي فعالين، کارشناسان و کارگزاران فرهنگي نظير انجمن‌هاي علمي، شوراهاي صنفي، هيئت‌هاي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي، کانون‌هاي فرهنگي و کادر تحريريه نشريات دانشجويي ضروري است.
کميته برنامه ريزي جامع آموزش کارگزاران فرهنگي دانشگاه‌ها، که از سال تحصيلي 87-86 به رياست دکتر خواجه سروي، معاون کنوني فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و باعضويت مسئولين فرهنگي دانشگاه‌ها فعاليت خود را آغاز کرده‌است با انتشار اين کتاب به کارخود پايان مي‌دهد.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1444136&Lang=P