مدیریت پزشکی

رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني

در كشور ما متوسط زمان پذيرش بيمار تا تعيين تكليف نهايي 219 دقيقه است؛ يعني از زمان پذيرش بيمار در بخش اورژانس تا تعيين تكليف نهايي او به طور متوسط سه ساعت و نيم طول ميكشد، زماني كه موجب صدمات جسمي، روحي و خسارات مالي غير جبراني ميگردد. بيشك يكي از مهمترين دلايل بروز اين مشكل و ساير مشكلات موجود در بيمارستانها، نبود مديريت قوي و توانمند است. مديريتي كه بتواند با تكيه بر دانش و تجربة لازم از امكانات موجود، بهترين بهره وري را داشته باشد و رضايت كاركنان و بيماران را تأمين كرده و بهترين خدمات را در كمترين زمان ارائه دهد امروزه چنين مديريتي نياز به دانش تخصصي دارد. دانشي كه در كشور ما در رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني آموزش داده ميشود.
در حقيقت از طراحي ساختمان تا برنامه ريزي براي ايجاد، اداره، توسعه و احتمالاً تعطيل يك بيمارستان نيازمند بهره گيري از انديشه متخصصان رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني است. افرادي كه علاوه بر دانش مديريت در زمينه داروشناسي، مديريت اختصاصي واحدهاي مختلف بيمارستاني، استانداردهاي بيمارستاني، كاربرد كامپيوتر در مديريت بيمارستان، روابط درون بخشي و برون بخشي بيمارستان، سازمان و مديريت بهداشت و درمان در ايران، ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي و درماني، برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در نظام بهداشتي و درماني و نظام بهداشتي و درماني تطبيقي اطلاعات لازم را دارند همچنين كلياتي درباره داروسازي، پرستاري، پزشكي و بهداشت بيمارستان ميخوانند.
رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني با بررسي دروس مديريت و تطبيق آن با دروس بهداشتي؛ نحوه اداره امور شاخه ها يا زيرمجموعه هاي مختلف نظام بهداشت و درمان را تعيين ميكند؛ يعني نحوه اداره شبكه هاي مختلف نظام بهداشت و درمان از خانههاي بهداشت گرفته تا مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي و شهري، بيمارستانهاي عمومي و تخصصي وابسته به مركز بهداشتي ـ درماني شهري، درمانگاهها، دانشگاههاي علومپزشكي و بيمارستانهاي تخصصي و آموزشي وابسته به آنها و حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به دانشآموختگان اين رشته در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا آموزش داده مي شود.
تواناييهاي لازم :
فارغ التحصيل رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني به عنوان مدير بخش بهداشت و درمان عمدتاً با بيماران؛ يعني با ضعيفترين ، مظلومترين، نيازمندترين، حساسترين و ناشكيباترين انسانها روبرو است. و از سوي ديگر با استرس، اضطراب، كمبودها، نواقص، نارضايتی ها و برخوردهاي متنوع سروكار دارد؛ بنابراين بايد از پختگي، تحمل و شكيبايي برخوردار باشد. همچنين لازم است كه از نظر جسمي و روحي قوي بوده و در تصميمگيري قاطع باشد.
در ضمن دانشجوي اين رشته بايد به دروس علوم تجربي مثل فيزيك، شيمي، رياضي، زيستشناسي و همچنين زبان انگليسي مسلط باشد.
موقعيت شغلي در ايران :
امروزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اهميت رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني و نياز جامعه به فارغ التحصيلان آن پي برده است و به همين دليل به رغم آن كه در تعدادي از رشته هاي علوم پزشكي مانند پزشكي، پرستاري و مامايي با تعداد قابل توجهي فارغ التحصيل مازاد نياز روبرو هستيم؛ در كل ساختار مديريتي نظام بهداشت و درمان كشور، از وزارتخانه گرفته تا دانشگاههاي علوم پزشكي، شبكه هاي بهداشتي ـ درماني و بيمارستانها به فارغ التحصيلان اين رشته در هر سه مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا نياز داريم. همچنين فارغالتحصيل اين رشته ميتواند در هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني فعاليت نمايد.