دلنوشته ها

زخم دل

وقتي يك ظرف بلورين را شكستي ديگر به فكر ترميم آن نباش چون فايده اي ندارد. ديگر به حالت اول باز نمي گردد. پس بلافاصله تكه هاي شكسته را از زمين بردار تا پاي عابران را آزرده نكند. نمي دانم اين قانون مي تواند به”دل ” هم تعميم يابد يا خير؟ شايد چون بلور و دل از يك جنس نيستند نتوان اين قانون تعميم را داد. آخر بعضي وقت ها مي توان دل شكسته را بدست آورد. ولي اين يك قانون دائمي نيست. گاهي   ” زخم دل ” جاودانه مي شود.
* ميخ *