مهندسی مدیریت

مدیریت مهندسی

نویسنده : ابراهیم حیدری
خلاصه كتاب(فصول 6-7-8-9)
گرآورنده :رضا حضرتی
 فصل اول: مدیریت پروژه – هدف کلی آشنایی با مبانی دانش مدیریت پروژه ها وحوزه های گوناگون مرتبط با آن- مقدمه: پروژه تلاشی است موقت که ساختن محصول ورائه خدمت ویارسیدن به نتیجه ای یکتا را برعهده می گیرد.واژه موقت بدین معناست که پروژه دارای زمان آغاز و پایان معینی است.
پروژه درمقابل کار عملیاتی :
به طور کلی کار می تواند به دودسته پروژه وعملیات طبقه بندی شود.
پروژه ها وعملیات ها در بسیاری از موارد داری ویزگی های مشترکی هستند که می توان به موارد زیر اشاره کرد: هردو توسط افراد اجرا می شوند وبامنابع محدود روبه رو هستندبرنامه ریزی کنترل واجرا می شوندولی گذشته ازاین شباهتها پروژه ها وعملیتها به طور اساسی باهم متفاوت هستند
چون پروژه وقتی به اهداف خود دست پیدا کرد به پایان می رسنددرحالی که عملیات با اهداف جدید وکار در ارتباط است.
– 1-3مدیریت پروزه
میریت پروزه کاربرد دانش مهارت ها  ابزارها و تکنیک ها در انجام فعالیتهای پروزه برای رسیدن به نیازمندی های پروزه است .
اداره کردن پروزه  شامل موارد زیر است …
1-مشخص کردن نیازمندیها .
2-تعیین اهداف دست یافتنی و روشن .
3-ایجاد تعامل بین کیفیت و محدوده و زمان و هزینه .
4-انتباق دادن برنامه ها و نزدیکشدن به علاقه ها و انتظارات ذینفعان گوناگون .
مدیران پرزه در اداره کردن پروزه با محدودیتهای سه گانه محدده –زمان – هزینه روبرو هستند که با تعامل این سه کیفیت پروزه تحت تاثیرقرار می گیرد . مدیران پروزه یا سازمان میتوانند پروزه را به مراحلی تقسیم تا با برقراری  پیوند های مناسب عملیات های مداوم سازمان را اجرا کنند به مجموعه این مراحل /چرخه حیات پروزه / میگویند .
1-4 ذینفعان پروزه
ذینفعان پروزه افراد و سازمان هایی هستند که به طور فعال درگیر پروزه اند  یا منافع ایشان تحت تاثیر نتیجه ی اجرای پروزه یا تکمیل ان قرار دارد .
ذینفعان کلیدی در هر پروزه عبارتند از .. 1-مدیریت پروزه 2- مشترس 3سازمان اجراکننده 4-اعضای تیم پروزه5- حامی مالی 6-بانفوذ ها . علاوه بر این ممکن است ذینفعان شامت خارجی ها  فروشنده-پیمان کار و… وجود داشته باشند .
1-5فرایند های مدیرت پروزه برای هر پروزه
مدیریت پروزه ها ازطریق فرایند هایی اجرا میشود که با استفاده از ابزار ها و تکنیکها ورودی هایی دریافت و خروجی های تولید کند . فرایند های پروزه عبارتند از …
1-فرایند اغازین 2- فرایند برنامه ریزی 3- فرایند اجرا 4- فرایند نظارت وکنترل 5- فرایند اختتام
1-6 حوزه های دانش مهارت
1-6-1مدیریت یکپارچگی یا هماهنگ  پروزه … شامل فعالیت های لازم  جهت تعریف ترکیب یگانه سازی و هماهنگی مدیریت پروزه است . فرایند های یکپارچگی در مدیریت شامل موارد زیر است …
1- ایجاد منشور پروزه 2-ایجا بیانیه محدوده پروزه 3-ایجاد برنامه محدویت پروزه 4-هدایت و اجرای پروزه 5- نظارت و کنترل بر کار پروزه 6-کنترل یکپارچگی پروزه 7-بستن پروزه .
1-6-2 مدیریت محدوده پروزه
مدیریت محدوده اصولا به تعیین و کنترل انچه شامل پروزه  میشود وانچه شامل نمی شود محدود است وشامل این موارد است ..
ریزی محدوده 2- تعیین محدوده 3-د بلیو بی اس4- بازبینی محدوده 5- کنترل محدوده .
1-6-3مدیریت زمان پروزه …شامل فرایند های لازم برای تکمیل به موقع پروزه است و شامل موارد زیر است …
1
-تعیین فعالیت 2- ترتیب گذاری فعالیت  3- تخمین منبع فعالیت 4- تخمین مدت زمان فعالیت5-ایجاد برنامه زمان بندی 6- کنترل برنامه زمان بندی .
1-6-4مدیریت هزینه پروزه شامل فرایند های زیر است …
1-تخمین هزینه2-بودجه بندی هزینه3-کنترل هزینه .
1-6- 5 مدیریت کیفیت. این حوزه دانش .سیستم مدیریت کیفیت از طریق سیاست  . روش ها و فرایند های برنامه ریزی .کیفیت . تضمین کیفیت  .اجرای کنترل کیفیت
1-6-6مدیریت منابع انسانی پروزه …شامل فرایند های لازم برای سازماندهی و مدیریت تیم پروزه است موارد زیررا شامل میشود…
1-برنامه ریزی منابع انسانی 2- پیدا کردن تیم پروزه 3- ایجادتیم پروزه4-مدیریت تیم پروزه
1-6-7مدیریت ارتباطات پروزه شامل فرایندهای لازم برای اطمینان از تولید جمع اوری انتشار ذخیره سازی و جابه جایی به موقع اطلاعات پروزه است که دارای موارد زیراست …
1- برنامه ریزی
2-توزیع اطلاعات
3- گزارش دهی عملکرد
4-مدیریت ذینفعان
1-6-8مدیریت مخاطرات پروزه  شامل فرایند های مرتبط با هدایت . برنامه ریزی .تعیین و تحلیل .پاسخ ها و کنترل میریت مخاطره در پروزه است و شامل فرایند های زیر است
1-رنامه ریزی مدیریت مخاطره
2-تشخیص مخاطره
3-تحلیل کیفی مخاطره
4-تحلیل کمی مخاطره
5-برنامه ریزی پاسخبه مخاطره
6- نظارت و کنترل مخاطره .
مدیریت تدارکات پروزه…9-6-1

این مدیریت شامل فرایند هایی برای خرید یا اکتساب مواد . محصولات یا کالا هایا خدمات  موردنیاز برای انجام کار از خارج ازتی پروزهاست وشامل موارد زیر است …
1-خرید واکتسابات برنامه2- قرارداد بندی برنامه 3- پاسخ به درخواست فروشنده 4-انتخاب فروشندگان 5- مدیریت قرارداد 6- خاتمه قرارداد .
1-7نگاشت فرایند مدیریت …
جدول نگاشت44فرایند مدیریت پروزه را در داخل5 فرایند پروزه و9 فرایند دانش مدیریت بازتاب میدهد .

فصل دوم :برنامه ریزی پروژه                                                                       
هدف کلی :  آشنایی با پرکاربرد ترین ابزارهای برنامه ریزی در پروژه ها
2-1 مقدمه : در برنامه ریزی باید پنج فاکتورمهم یعنی فعالیتهای لازم . وابستگی بین فعالیتها . براودر زمان .
هزینه ومحدودیت ومنابع مورد نیاز برای هر فعالیت رامشخص نمود .

2-2 ساختار شکست کار
کردن ارتباط بین فعالیتهای اصلی و فرعی می پردازیم. یک ساختار شکست کار از موارد زیر تشکیل می شود
1- فهرست کردن اموال تحویلی ودستاورد های اصلی 2- فهرست کردن اقلام تحویلی فرعی ودستاوردهای جانبی 3- ایجاد یک طرح کلی و نمودار که روابط آنها را نشان دهد 4- برسی ساختار شکست کار برای اطمینان بیشتر
2-3 روش مسیر بحرانی
پس از مشخص نمودن مدت زمان هرفعالیت وروابط پیش نیازی فعالیتها گام بعدی مشخص کرن برنامه زمانی انجام فعالیتها وتعین تاریخ تکمیل پروژه است.

به حداکثر زمانی که از ابتدا تاانتهای فعالیت طول می کشد مسیر بحرانی می گویند .
2-3-1 نمودار شبکه ای : نمودار شبکه ای اصولا به دو صورت ”فعالیت روی بردار ”و“فعالیت روی گروه ”توسعه پیدا کرده است. درساده ترین این نمودارها تنها به دونوع اطلاعات نیاز است 1- فهرست فعالیت 2- وابستگی یا روابط منطقی
2-3-2 مراحل روش مسیر بحرانی : این مراحل عبارتند از 1- رسم نمودار شبکه ای 2- مشخص کردن طول زمان
هر فعالیت 3- به وجود آوردن یک تقویم کاری . برای استفاده از این مفاهیم لازم است با عبارات زیر آشنا شد
1- زودترین تاریخ شروع 1- زودترین تاریخ شروع
3- زودترین زمان خاتمه4- دیرترین زمان خاتمه
2-3-3 شناوری فعالیت : این مقدار نشان می دهد یک فعالیت چند روز کاری می تواند به تاخیر بیفتد ویا طول بکشد بدون اینکه روز خاتمه ویا تکمیل پروژه ویا هرتاریخ خاتمه دیگری به تاخیر بیفتد. مسیر بحرانی یه صورت مجموعه ای از فعالیتها که شناوری صفر دارند تعریف می شود.
2-4 نمودار گانت (میله ای )                                                                                                                             
نمودار گانت یکی دیگر از ابزارهای برنامه ریزی وکنترل است . طراح این نمودار هنری گانت آمریکایی بوده است.   نقاط قوت نودار گانت عبارتند از : درک ودریافت آسان اطلاعات ازطریق نمودار 2- نمایش روشن وساده پیشرفت  3- تشخیص ساده تر شناوری فعالیتها . درعین حال این نمودار چند ضعف عمده ار که عبارتند از :

فصل سوم
هدف کلی : آشنایی با مبانی مدیریت خرید و مباحث مربوط به آن 
3-1 مقدمه هرخریدار خردمندی به طور قطع در صدد حداکثر کردن مطلوبیت حاصل از خریدهایش می باشد و  تهیه نیازمندیها در بهترین زمان با بهترین کیفیت وقیمت ازجمله بهترین راهها می باشد .

3-2 اهداف بخش خرید : مهمترین اهداف این بخش را می توان به شرح زیر برشمرد
1- حمایت از بخشهای عملیاتی سازمان 2- شناسایی وتعیین جایگزین مناسب برای کالاها
3- برقراری ارتباطی مداوم ومناسب بافروشندگان وتامین کنندگان 4- برقراری هماهنگی با سایر بخشهای سازمان 5- کمک به بهبودتوسعه سیاستها با نازلترین هزینه وبالاترین کارایی 6- تربیت کارکنانی ماهر و شایسته در امر خرید7- به حداقل رساندن زیانهای ناشی از فساد . ازمد افتادگی . سرقت و ….  8- انجام خرید عاقلانه ورقابتی.
پنج اصل مورد توجه در خرید عاقلانه ورقابتی عبارتند از :1-کیفیت مناسب 2- مقدارمناسب 3- قیمت مناسب 4- منابع مناسب 5- زمان مناسب
3-3 جدول ارتباطی بخش خرید با سایر قسمتهای سازمان                                                                                     
3-4 مراحل کلی خرید : این مراحل را می توان به شرح زیربیان کرد :
1- برسی خصوصیات کالا 2- برسی قیمت وارزش 3- برسی منابع وتامین کننده کالا 4-مزاکره با فروشندگان کالا 5- انجام تشریفات وعقد قرارداد 6- برسی و تضمین کیفیت کالا 7- حمل وتحویل کالا .
3-5 انواع سیستمهای خرید :                                                                                                             
1-خریدهای برنامه ریزی شده وخریدهای اضطراری : خریدهای برنامه ریزی شده باتکمیل فرم اعلام نیازمندیها توسط درخواست کنندگان . تایید آنها وبازبینی انبار و اولویت بندی نبازها انجام می گردد ولی خرید های اضطراری یا موردی طی تشریفات خاصی ازمحل تنخواه انجام می گیرد.
2-خریدهای متمرکز و غیر متمرکز: انتخاب یکی از این دونوع خرید به خط مش وسیاست های شرکت مربوط می باشد.3-خریدهای جزئی . متوسط وعمده : خریدهای جزئی مبلغ کم وناچیز وخریدهای توسط ازمبلغ بالاتری برخودراراست ودر خریدهای عمده علاوه برتایید کارپرداز وبالاترین مقام سازمان ازطریق مناقصه انجام می شود.
3-6 شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید : مهمترین روشهایی که جهت شناسایی منایع عرضه کالا وجود دارد به شرح زیر می باشد : 1-مراجه به سفارتخانه ها یااتاقهای بازرگانی کشور های خارجی مستقر در داخل کشور    2- مراجه به شرکتها در صورت عدم وجود شرکتهای خواص یا رقیب 3- برسی فهرستی از شرکتهایی که قبلا کالاهای موردنیاز شرکت را تامین می کردند 4- مراجعه به اتاق بازرگانی وتهیه لیستی از صادرو وارد کنندگان کالاهای موردنیاز 5- از طریق مراکز تهیه وتوزیع 6- ازطریق استعلام بهاء با استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت و …..
3-7 مناقصه و مزایده : مناقصه عبارت است از اقدام برای خرید اجناس یا انجام خدمات با حداقل قیت پیشنهادی  توسط فروشندگان وعرضه کنندگان که شامل دونوع می باشد 1- مناقصه محدود 2-مناقصه اختیاری مزایده عبارت است از فروش کالا با اجناس اسقاط یا زائد به بالا ترین قیمت ممکن به خریداران
3-8مذاکره : به معنی گفتوگو وچانه زنی جهت دستیابی به توافق در معاملات بازرگانی می باشد.
مهمترین ویژگیهای لازم جهت موفقیت مذاکره عبارتند از : 1-علاقه مندی افراد مثبت بودن عملکردها و پشتکار کافی 2- انعطاف پذیری دوری از بلند پروازی و برخورداری از قدرت تصمیم گیری 3- صراحت گفتارو داشتن قاطعیت در موضوع 4- بکارگیری متقاعد کننده ترین جملات و قدرت تاثیر گذاری بر جلسه
3-9 عقد قرارداد: متنی توافقی است که میان خریدار و فروشنده پس از انجام مذاکرات منعقد شده و وظایف هرکدام را مشخص میکند 0 مفاد قرارداد شامل موارد زیر است
1- مشخصات طرفین قرارداد .موضوع و مدت قرارداد
2- مبلغ قرارداد
3- مشخصات کالا
4- مبداء ومقصد
5- تحویل کالا
6- شرائط پرداخت

7-ضمانت نامه.

فصل چهارم
4-1 مقدمه : امروزه مدیران موفق بهره وری و کیفیت را دوروی یک سکه می دانند یعنی تولید وارئه محصول
با کیفیت شرط اول بقاء درکسب و کار است.

4-2 تعریف کیفیت : وقتی یک محصول از انتظارات ما پیش می افتد کیفیت آن مورد توجه قرار می گیرد .  کیفیت را می توان به این روش فرموله کرد
4-3 کنترل آماری فرایند : مهندسی کیفیت مجموعه ای از فعالیت های مهندسی . مدیریتی وعملیاتی است  که یک شرکت برای اطمینان از اینکه مشخصه های کیفی در حدود معینی قراردارند ازآن استفاده می کنند . این نوع کنترل از هفت ابزار قدرتمند برخوردار است که عبارتند از
1- نمودار پارتو
2- نموار جریان فرایند
3- نموار علت ومعلول
4- برگه های کنترل
5- نموار ستونی 6- نمودار کنترل
7- نمودار پراکندگی
4-3 ایزو 9000 : درسال 1964 سازمان بین المللی استاندارد سازی (ایزو) با هدف ترویج وگسترش استانداردها جهت تسهیل تبادل کالاها وخدمات در سطح جهانی در ژنو تشکیل شد.
دستاورد ایزو با این شعارساده کاملا مشخص میشود ”آنچه را انجام می دهیم مستند کنیم وآنچه را مستند کرده ایم همیشه دقیق انجام دهیم ” 0 ایزو شامل پنج نوع استاندارد ایزو 9000 و9001 و9002 و9003 و 9004 است که فقط سه مورد 9001 و9002و9003 شامل اخذ گواهی نامه می شود و دو مورد دیگر جهت راهنمایی برای بهبود روشهاست .
4-4 مدیریت فراگیر یا می تواند فنون اصلی مدیریت فعالیت های بهبود دهنده وابزارها  فنی را به صورت یکپارچه ومتحد تحت پوشش قراردهد. در پیاده سازی تی.کیو.ام باید بر شش مفهوم اصلی متمرکز شویم
.1- مدیریتی متعهد
2- تمرکز پایدار بر مشتریان
3- استفاده موثر و فراگیر از نیروی کار
4-بهبود مستمر درفرایندکار
5- رفتار مناسب با تامین کنندگان
6- استقرار سیستم سنجش عملکرد
.4-5 فلسفه دمینگ : دمینگ براین باور بود که اگرکارکنان از دانش مناسب برخوردار باشند ومورد حمایت مدیریت قرار بگیرند می توانند اصلاحات لازم را انجام دهند. دکتر مینگ 14 اصل رابرای مدیریت بهبود کیفیت و بهره وری و موفقیت رقابتی ارائه نمود.
1- تعیین اهداف سازمان برای بهبود محصولات وخدمات
2-پذیرفتن فلسفه جدید
3- درک هدف بازرسی
4- پایان دادن به پاداشهای بازاریابی صرفا براساس قیمت
5- بهبود مستمر ومداوم سیستم
6- تعلیم رهبری
7- نهادینه کردن آموزش
8- برطرف کردن ترس و ایجاد اعتماد و فضای نو آوری
9- تشویق و گسترش آموزش
10- بهینه سازی فعالیتهای گروه
11-حذف شعار . نصیحتها وهدف های توخالی 12
– حذف سدهایی که مانع از  افتخار کارکنان به مهارتهایشان می شود
13 حذف سهمیه های کمی برای نیروی کار وحذف مدیریت برمبنای  هدف
14- اقدام برای ایجاد شرایط برای ایجاد تحول ودگرگونی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *