اخبار مدیریت

نخستين گزارش بانك جهاني از دورنماي اقتصاد 2010 منتشر شد

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود رشد اقتصادي جهان در سال 2009 را 2.2 درصد، آمريكا را منفي 2.5 درصد و ايران را يك درصد برآورد و پيش‌بيني كرد اين ارقام در سال 2010 به ترتيب به 2.7 درصد، 1.3 درصد و 2.2 درصد برسد.
بانك جهاني نخستين گزارش مهم خود در سال 2010 را با عنوان «دورنماهاي اقتصادي جهان» منتشر كرده است.
*رشد اقتصادي جهان در سال 2010 نيم درصد بيشتر از 2009
در اين گزارش اقتصاد جهان رو به احيا دانسته شده اما با توجه به كمرنگ شدن بسته هاي محرك اقتصادي پيش بيني شده است در ادامه سال 2010 روند احياي اقتصاد جهان كند تر خواهد شد. همچنين در اين سال بازارهاي جهان همچنان بحران زده باقي خواهند ماند و نرخ بالاي بيكاري و زيان بخش خصوصي تداوم خواهد داشت.
بانك جهاني در گزارش خود تاكيد كرده است اگرچه بدترين وضعيت بحران مالي جهان سپري شده است اما روند احياي اقتصادي جهان شكننده است.
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي جهان كه در سال 2009 به 2.2 درصد رسيد در سال 2010 تنها افزايش اندكي خواهد داشت و به 2.7 درصد خواهد رسيد.
*رشد منفي 2.5 درصدي امريكا در سال 2009
كشورهاي در حال توسعه وضعيت بسيار بهتري خواهند داشت و رشد اين كشورها در سال 2010 به 5.2 درصد مي رسد كه اين رقم 1.2 درصد از رشد اقتصادي اين كشورها در سال 2009 بيشتر خواهد بود. رشد كشورهاي در حال توسعه در سال 2009 بالغ بر 4 درصد برآورد شده است.
رشد اقتصادي چين از 6.8 درصد در سال 2009 به 8.1 درصد در سال 2010 مي رسد.
كشورهاي توسعه يافته رشد منفي 3.3 درصدي را در سال 2009 تجربه كردند و اين رقم در مقابل رشد مثبت 4 درصدي كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد بحران اقتصادي كه از امريكا شروع شد بيش از همه كشورهاي صنعتي را تحت تاثير قرار داده است.
پيش بيني شده است كشورهاي صنعتي در سال 2010 رشد 1.8 درصدي را تجربه كنند.
رشد اقتصادي امريكا در سال 2009، منفي 2.5 درصد بود كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2010 به 1.3 درصد افزايش يابد.
*متوسط قيمت نفت در سال 2010، 76 دلار در هر بشكه
بانك جهاني افزوده است حجم تجارت جهاني در سال 2009 بالغ بر 14.4 درصد كاهش داشته است و انتظار مي رود اين رقم در سال 2010 ، 4.3 درصد افزايش يابد.
اقتصاد جهان اگرچه رشد قابل توجهي در سال 2010 نسبت به سال 2009 نخواهد داشت اما متوسط قيمت نفت براي سال 2010، 76 دلار در هر بشكه پيش بيني شده است. متوسط قيمت ساير كالاها در اين سال 3 درصد افزايش خواهد يافت.
*رشد اقتصادي يك درصدي ايران در سال 2009
در گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي ايران براي سال 2009 يك درصد برآورد و پيش بيني شده است اين رقم براي سال 2010 افزايش يافته و به 2.2 درصد برسد. رشد اقتصادي ايران در سال 2008 نيز 2.5 درصد اعلام شده بود.
متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه در سال 2009 به 1.4 درصد رسيد و انتظار مي رود اين رقم در سال 2010 به 3.5 درصد برسد.
بر اساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران به رغم كاهش شديد قيمت نفت در سال 2009 همچنان مثبت بوده است. تراز حساب هاي جاري ايران در اين سال به 7.5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. اين رقم در سال 2008، 22.2 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است. پيش بيني شده است تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2010 به 3.6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال برسد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811020184