جامع علمي كاربردي

نمرات نهایی درس مباني سازمان و مديريت

 رديف نام و نام خانوادگي نمره

1 جناب آقاي احمد احمدي 20

2 جناب آقاي مهدي احمدي چوبدار 17

3 جناب آقاي سيد حسين اکبري 16.75

4 جناب آقاي علي اکبر اکبري زادبند 16.5

5 سرکار خانم مريم بهره بر 20

6 جناب آقاي رضا بياتي 13

7 جناب آقاي عيسي تاتاري 14.75

8 جناب آقاي علي تدين طهماسبي 16

9 جناب آقاي محمد مهدي جدي 15.75

10 جناب آقاي رضا حضرتي 16

11 جناب آقاي هادي حيدري 18

12 سرکار خانم ميمنت حيدري 19

13 جناب آقاي امير احسان خاشعي 18

14 جناب آقاي حسين خدادادي 12

15 جناب آقاي غلامحسين ديمه کار غیبت بیش ازحد

16 جناب آقاي علي رستمي غیبت بیش ازحد

17 سرکار خانم معصومه رضایی 15

18 جناب آقاي جواد رضائي 14.25

19 جناب آقاي اکبر رفيع پور 14.75

20 جناب آقاي هادي رفيع پور 14.75

21 جناب آقاي مصطفي روحي 14.5

22 جناب آقاي محمد سحر خيز 14.25

23 سرکار خانم وجيهه سلماني 16.75

24 سرکار خانم منصوره شکري 16

25 جناب آقاي جواد صادق نيا 13.75

26 جناب آقاي امير صنفي 14

27 سرکار خانم نسرين ضميري 17

28 سرکار خانم فاطمه عليجاني 15

29 سرکار خانم بهاره کوشا 17.25

30 جناب آقاي محمد گلکار حذف

31 جناب آقاي محمد معتمدي مايوان 15

32 جناب آقاي علي رضا ملکي 17

33 جناب آقاي مهدي نژاد خاني 14

34 جناب آقاي حامد نوايي 13.75

35 سرکار خانم الهه ياوري 16

36 سرکار خانم مرضيه غريب شاه 15

توضيحات:

1- هر يک از دانشجويان محترم که نسبت به نمره اعلام شده اعتراض دارند با (click) کردن در قسمت (ارتباط با ما) و درج نام خود مراتب را اعلام فرمايند.

2-دانشجوياني که نمره ي خود را از طريق اين سايت مشاهده نمودند نام خود را در قسمت (ارتباط با ما) اعلام نمايند.

وه که با اين عمرهاي کوته بي اعتبار

اين همه غافل شدن از چون مني شيدا چرا؟

***ياد خدا آرام بخش دلهاست***

موفقيت ، سربلندي و سلامتي دانشجويان محترم را از

درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم.

با احترام – مهدي ياراحمدي