اخبار مدیریت

تدريس صرف دروس مديريت در دانشگاه‌ها براي تربيت مديراني کارآمد کافي نيست

جليل حاجيلو با اشاره به مؤلفه‌هاي مديريت کارآمد و موفق اظهار كرد: مديريتي که مبتني بر معيارهاي ديني باشد موجب موفقيت در زندگي فردي و اجتماي مي شود.
وي نظم، پشتکار، اقتدار، صميميت، تلاش، پيگيري، قانونمداري و موقعيت شناسي را از مهمترين و برجسته‌ترين ويژگي يک مدير و مديريت مفيد و کارآمد عنوان کرد و ادامه داد: نمي‌توان صرفا با تدريس درس‌ها و مواد درسي مديريتي در دانشگاه‌ها به صورت تئوري، انتظار تربيت مديراني موفق و کارآمد در هيچ زمينه‌اي را داشت، چراكه شناخت و تجربه مديريتي در اين کار امري لازم و ضروري است.
معاون آموزش دانشگاه پيام‌نور اروميه، خاطرنشان كرد: دانشگاه بايد در امر مديريت کارآمد، عرصه را براي دانشجويان وسيع و گسترده كند تا شاهد مديريتي خلاق و کارآمد از سوي دانشجويان درتمامي مراحل زندگي اعم از فردي و اجتماعي و شغلي و … باشيم.