مدیریت بازرگانی, مدیریت تطبیقی

بنگاه‌های كوچك و متوسط يونان

منبع : تدبیر

مقدمه: تاكنون فعاليتها و سياستگذاري طيف گسترده اي از كشورها در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط موردمطالعه قرار گرفته اند. از اروپاي شرقي آغاز شد و سرانجام به شرق آسيا رسيديم. اكنون در اين شماره يونان، به عنوان يك كشور اروپايي كهن سال مي پردازيم. يعني كشوري كه حدود 10/6 ميليون نفر جمعيت را در131 هزار كيلومتر مربع جاي داده است،
در زمره فقيرترين كشور عضو اتحاديه اروپا قرار دارد، صادرات كالاهاي آن بسيار كمتر از وارداتش است، بيكاري در آن درحد 10 درصد نيروي كارش (برابر با 4/37 ميليون نفر) است، تورمي برابر با 3/6 درصد داشته است. نكته قابل توجه در اقتصاد يونان صنعت توريسم آن است. اين كشور هر سال درحد جمعيت ساكن در خود از جهانگردان پذيرايي مي كند. يونان، همانطور كه مقاله نشان مي دهد، اهميت ويـــژه اي به SMEs داده است وسياستها و نهادهاي خاصي را براي تقويت اين پديده بكار گرفته است.

تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط در يونان
در كشور يونان بنگاههاي كوچك و متوسط براساس دو معيار تعداد كاركنان و ميزان گردش سرمايه سالانه آنها موردشناسايي قرار مي گيرند. براساس اين معيارها بنگاههايي كوچك و متوسط شناخته مي شوند كه تعداد كـــاركنان آنها كمتر از 250 نفر بوده و علاوه بر‌ آن ميزان گردش سرمايه سالانه در آنها فراتر از 40 ميليون يورو نباشد.
بنگاههاي كوچك و متوسط سهم عمده اي در اقتصاد يونان برعهده دارند و بويژه در بخشهاي تجاري، صنعتي و كشاورزي نقش مهمي ايفا مي نمايند.
درمورد اهميت و نقش اين بنگاهها در اقتصاد يونان مي توان به اين نكته اشاره كرد كه حدود 99 درصد از كل فعاليتهاي كسب و كار در يونان توسط بنگاههاي كوچك و متوسط انجام مي شود و اين بنگاهها 19 درصد از كل صادرات كشور را انجام مي دهند.
اندازه بنگاههاي كوچك و متوسط در يونان بسيار متفاوت است و بيشتر اين بنگاهها نوعاً بنگاههاي كوچكي هستند كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 10 نفر مي باشد. براساس آخرين آمارها در اين كشور نزديك به 509000 بنگاه فعاليت مي كنند. از اين تعداد 96/3 درصد از آنها كمتر از 9 نفر را در استخدام دارند، 3/6 درصد نيز بين 10 تا 99 نفر را استخدام نموده اند و تنها 0/2 درصد از اين نوع بنگاهها بيش از 100 نفر را به استخدام خود درآورده اند.

برنامه هاي ملي درمورد بنگاههاي كوچك و متوسط
سياستگذاران صنعتي در يونان درنظر دارند تا رقابت را بين صنايع اين كشور تشويق نمايند و با اين هدف اقدام به كاستن و از ميان برداشتن موانع زيرساختاري نموده اند. هدف اصلي سياست دولت درمورد بنگاههاي كوچك و متوسط ايجاد يك محيط صنعتي مناسب براي رسيدن به اهداف زير است:
– افزايش بازده سرمايه
– بكارگيري فناوري هاي نوين
– بهبود زيرساختها
– تامين منابع مالي و اعتباري
– تسهيل امكان ورود به بازارهاي بين المللي
درهمين راستا چارچوب سازماني و نهادهاي مربوط به فعاليتهاي كارآفريني درحال نوسازي و تقويت است. بدين منظور شرايط ايجاد، تاسيس، ثبت قانوني و عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط تاحد زيادي تسهيل شده است و از فعاليتهاي دولتي نيز تمركززدايي شده است.
از ديگر فعاليتهايي كه در يونان به ثمر رسيده است ايجاد زيرساختار مدرن براي بخش خصوصي مي باشد كه اين موضوع با بكارگيري فناوري هاي مدرن، ايجاد شبكه هاي خدماتي در رشته هايي مانند تجارت الكترونيك و كنترل كيفيت و همچنين ايجاد زيرساختارهاي حمايتي مانند انكوباتورها، مراكز تجاري و دفاتر اطلاعاتي صورت گرفته است.
براي حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز اقداماتي صورت گرفته است كه مي توان به مدرنيزه ساختن بنگاهها، بهبود كيفيت كالاها و خدمات و ايجاد مشاغل جديد اشاره نمود.
سياست ملي دولت يونان براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط بسياري از بخشهاي دولتي اجرا مي شود. اين سياست باتوجه به نياز اين بخش از صنعت تدوين شده است و هدف اصلي آن برطرف ساختن موانع بر سر راه ايجاد، فعاليت و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط مي باشد.
وزارت توسعه مهمترين مسئوليت را در زمينه حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط برعهده دارد و چارچوب قانوني لازم براي تسهيل فعاليت اين بنگاهها را طراحي مي نمايد. مهمترين اهداف وزارت توسعه كه در قالب برنامه هاي عملياتي براي رقابت و جامعه اطلاعاتي تدوين شده است عبارتند از:
– افزايش قابليتهاي تكنولوژيكي در بنگاهها؛
– توسعه كارآفريني و ارتقا توان رقابت در بنگاههاي كوچك و متوسط؛
– افزايش كمّي و كيفي مشاغل در اقتصاد كشور.
برنامه هاي ديگري نيز براي پشتيباني از اين بنگاهها درحال انجام مي باشد. ايجاد پاركهاي صنعتي، تقويت زيرساختهاي موجود، مطالعه براي ايجاد يك شبكه يكپارچه براي ارائه خدمات پشتيباني، ايجاد يك سيستم مركزي مشاوره، تسهيل دسترسي بنگاههاي كوچك و متوسط به سرمايه ازطريق ايجاد يك نهاد مركزي براي ضمانت وامها و تسهيلات اعتباري، توسعه زمينه هاي كارآفريني ازطريق حمايت از تاسيس بنگاههاي جديد، افزايش توان رقابتي بنگاههاي كوچك و متوسط ازطريق اجراي برنامه هاي يكپارچه توليدي، اداري، سازماني و عملياتي، حمايت از برونگرايي بنگاههاي كوچك و متوسط ازطريق ترويج محصولات آنها در بازارهاي جديد، ترويج همكاريهاي تجـاري ازطريق ايجاد شبكه هاي همكاري بين بنگاهي، تشويق بنگاههايي كه بازدهي بالايي دارند و نيز استفاده از نتايج تحقيقات براي افزايش بهره وري در بنگاههاي كوچك و متوسط برخي از فعاليتهاي وزارت توسعه يونان براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط مي باشد.
دركنار فعاليتهاي وزارت توسعه، دولت يونان براي تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط و حمايت از آنها اقدام به ايجاد برخي نهادهاي حمايت كننده نموده است كه در اينجا به معرفي مهمترين آنها مي پردازيم.

نها دهاي حمايت كننده از بنگاههاي كوچك و متوسط
1) سازمان ملي توسعه بنگاه: سازمان ملي توسعه بنگاه يكي از مهمترين نهادهاي مرتبط با بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور يونان محسوب مي شود. نقش و وظايف ايــن سازمان بسيار متنوع مي باشد و مي توان آن را رابط بين بنگاههاي كوچك و متوسط با دولت و نهادهاي سياستگذاري كشور دانست.
سازمان ملي توسعه بنگاه به دولت در زمينه قوانين موجود و درحال تدوين پيرامون بنگاههاي كوچك و متوسط و نيز تدوين استراتژي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط مشاوره مي دهد و ديدگاههاي خود را درمورد تاثير قوانين موجود برعملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط و نحوه ايجاد محيط مناسب براي فعاليت اين بنگاهها دراختيار سياستگذاران اقتصادي كشور قرار مي دهد.
ازطرف ديگر اين سازمان نمايندگي بنگاههاي كوچك و متوسط را برعهده دارد و به نمايندگي از اين بنگاههـا به مذاكره با وزارتخانه ها و نهادهاي مهم دولتي براي ارتقا سطح حمايت از اين بنگاهها و توسعه بيشتر آنها مي پردازد. در اين راستا، سازمان ملي توسعه بنگاه اقــدام به ايجاد محفلي براي بحث و تبادل نظر درمورد مسائل مربوط به توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط نموده است. اين سازمان همچنين يك بانك اطلاعاتي براي تاميـــن نيازهاي اطلاعاتي مراكز حمايت منطقه اي و كمك به سياستگذاران تاسيس نموده است. از جمله اين اطلاعات مي توان به اطلاعاتي درمورد برنامه هاي كمك خارجي و حمايتهاي دولتي از بنگاههاي كوچك و متوسط اشاره نمود.
سازمان ملي توسعه بنگاه وظيفه هماهنگي و ارائه كمكهاي دو يا چند جانبه به بنگاههاي كوچك و متــــوسط براي افزايش كارآيي و بهره وري در اين بنگاهها را برعهده دارد و در كنار آن يك نهاد نظارتي براي بررسي و نظارت بر فعاليتهاي بنگاههاي كوچك و متوسط ايجاد نموده است.
از ديگر فعاليتهاي سازمان ملي توسعه بنگاه مي توان به فعاليتهاي آموزشي و ترويجي آن اشاره نمود. ازجمله اين اقدامات مي توان به استخدام افراد ذيصلاح در اين سازمان و ارائه آموزشهاي لازم به پرسنل در بالاترين سطح، ايجاد شبكه اي از مراكز حمايت منطقه اي و نهادهاي حامي بنگاههاي كوچك و متوسط در سطح ملي و ارائه آموزش به پرسنل آنها براي انجام وظايفشان، آموزش مربيان ويژه به منظور ارائه خدمات پشتيباني آموزشي به مراكز حمايت منطقه اي و نيز توسعه خدمات مركزي آموزشي، مشاوره و اطلاعاتي و گردآوري مطالب موردنياز مراكز حمايت منطقه اي اشاره نمود.
علاوه بر فعاليتهاي فوق، سازمان ملي توسعه بنگاه برنامه هاي خاصي نيز براي ترويج فرهنگ كارآفريني درقالب بنگاههاي كوچك و متوسط در سراسر كشور در دست انجام دارد.
2) مراكز خدمات منطقه اي: هدف كلـــي از ايجاد مراكز خدمات منطقه اي در يونان رشد بلندمدت و توسعه پايدار بنگاههاي كوچك و متوسط و بالابردن سهم اين بنگاهها در توليد ناخالص ملي و ايجاد مشاغل جديد مي باشد. افزايش كارآيي زيرساختهاي موجود و تشويق فعاليت بنگاههاي كوچك و متوسط براي رسيدن به توسعه پايدار در سطح ملي و محلي نيز ازجمله اهداف اين مراكز مي باشد. اين مراكز براي جلب حمايت موثر دولت از بنگاههاي كوچك و متوسط و ايجاد يك سيستم حمايت منطقه اي از توسعه اين بنگاهها تلاش مي كنند.
ازجمله فعاليتهاي اين مراكز مي توان به موارد زير اشاره نمود:
– ارائه اطلاعات و راهنمايي به كارآفرينان موجود و آتي؛
– ارائه آموزش كارآفريني؛
– كمك به تهيه برنامه هاي اجرايي كسب و كار؛
– كمك به تشخيص فرصتهاي مناسب براي ايجاد كسب و كار؛
– تسهيل دسترسي به اعتبارات بانكي؛
– ايجاد كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني تخصصي كسب و كار؛
– كمك به حل مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط.
3) موسسه اومخ:موسسه اومخ(EOMMEX) در سال 1977 زيرنظر وزارت توسعه يونان تاسيس شد. اين موسسه تاكنون خدمات زيادي را به بنگاههاي كوچك و متوسط ارائه نموده است و اميدوار است فعاليت خود را در اين راستا تداوم بخشد. ماموريت اومخ ارائه كمكهاي مادي و فني براي ايجاد، حمايت و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور يونان مي باشد.
بين سالهـــاي 1977 تا 1984 اومخ مشاوره هاي فني و اقتصادي خود را به صورت رايگان دراختيار بنگاههاي كوچك و متوسط قرار مي داد. در اين دوران ايده «مديـريت كسب و كار سيستماتيك» شكل گرفت و براساس آن موسسه اومخ اقدام به ايجاد لابراتوارهاي كنتــــــــرل كيفيت،‌ارزيابي و به كارگيري نوآوري و بازاريابي براي محصولات بنگاههاي كوچك و متوسط نمود.
از سال 1983 و براساس قانون جديدي كه به تصويب رسيـــد، موسسه اومخ وارد حوزه هاي جديدي از قبيل وام، كمكهاي مالي و اعتباري و ضمانت نامه ها شد. همچنين در اين سال، اومخ به تدوين «قوانين توسعه» براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور يونان كمك نمود.
حمايت از به كارگيري فناوريهاي نوين در بنگاههاي كوچك و متوسط، توسعه فرهنگ پيمانكاري و واگذاري فعاليتها، ارزيابي و حمايت از نوآوري، توسعه و سازماندهي تعاونيها و فعاليتهاي مشترك بنگاههاي كوچك و متوسط، معرفي و ارائه راهنمايي در زمينه برنامه ريزي صنعتي، عمليات بازاريابي و سازماندهي و برگزاري نمايشگاههايي براي معرفي توليدات بنگاههاي كوچك و متوسط همگي جزئي از فعاليتهاي متنوع اومخ براي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط بوده است.
از سال 1994 موسسه اومخ با گسترش فعاليتهاي خود به مشاركت در برنامه عملياتي بنگاهها پرداخته است و درعين حال در سطح اتحاديه اروپا برنامه هايي را پيگيري و به اجرا درمي آورد. اومخ در اين دوره به صورت همزمان فعاليتهايش را با اجراي طيف وسيعي از برنامه ها ازجمله كمك به بنگاههاي كوچك و متوسط و با هماهنگي با ساير نهادهاي مرتبط تداوم داشته است.
اهداف اصلي اومخ در سالهاي اخير عبارتند از:
– توسعه كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي جديد
– افزايش توان رقابتي بنگاههاي كوچك و متوسط
– حمايت از سرمايه گذاري در بنگاههاي كوچك و متوسط
– بهره گيري از قابليتهاي جامعه اطلاعاتي
– حمايت از هنر يونان و صنايع دستي كشور
– توسعه همكاريهاي بين المللي و تشــويق برون گرايي بنگاههاي كوچك و متوسط
– ارائه آموزشهاي حرفه اي براي مديران بنگاههاي كوچك و متوسط
– ايجاد زيرساختهاي حمايتي كسب و كار
– توسعه فعاليتهاي موسسه اومخ در سراسر كشور ازطريق تاسيس شعبه هاي آن در مناطق مختلف

همكاريهاي اومخ با سازمان ملي توسعه بنگاه
اومخ به سازمان ملي توسعه بنگاه درمورد تدوين استراتژي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط در سطح ملي كمك مي نمايد. بررسي كامل چارچوبهاي نهادي و قانوني مربوط به بنگاههاي كوچك و متوسط و وضعيت اين بنگاهها توسط اومخ صورت مي پذيرد. در كنار آن، اومخ اين بنگاهها را هم ازنظر كمي و هم ازنظر كيفي تعريف مي كند و اطلاعات مهم و موردنياز را دراختيار سازمان ملي توسعه بنگاه قرار مي دهد.
در اين راستا فعاليتهاي زير توسط اومخ انجام مي گيرد:
– تعيين اندازه و تنوع بخش بنگاههاي كوچك و متوسط مشتمل بر تعداد شركتها (تعداد كاركنان و نوع كسب و كار)، تعداد كاركنان استخدام شده برحسب بخشهاي مختلف صنعت، درصد بنگاهها در بخشهاي مختلف صنعتي برحسب گروههاي مختلف و نرخ استخدام در هر گروه،‌تعداد بنگاههاي به ثبت رسيده و تعداد افراد خويش فرما، ثبت آغاز كار يا خاتمه فعاليت بنگاه، افزايش يا كاهش تعداد در مقايسه با استانداردهاي بين المللي
– نقش و اثرات بنگاههاي كوچك و متوسط: بررسي اهميت اين بنگاهها براي كل اقتصاد، تعريف مزاياي فعاليت آنها، تعيين نرخ رشد اين بنگاهها،‌مزاياي اين بخش از نظر ايجاد اشتغال و ثروت، نرخ ايجاد اشتغال براساس اندازه بنگاه (تعيين اينكه بنگاهها درچه اندازه اي توان اشتغال زايي بيشتري از خود نشان مي دهند). بررسي روندهاي ملي و اقتصادي در سطح بخشهاي اقتصادي، مشخصات و ويژگيهاي كارآفرينان محلي و مقايسه وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط يونان با ساير كشورهاي اتحاديه اروپا
– بررسي مشكلات و محدوديتهايي كه بنگاههاي كوچك و متوسط با آن مواجهند: مشكلات به جامانده از اقتصاد متمركز، چارچوب حقوقي نامناسب، فقدان دسترسي به اطلاعات و خدمات مشاوره اي، نبود امكانات لازم براي انجام فعاليتهاي بازاريابي، محدوديتهاي مالي،‌فقدان آموزش در زمينه كارآفريني، روابط ضعيف صنعتي و كاري، دردسترس نبودن تكنولوژي مناسب، فقدان نظام مالياتي مناسب و نيز سياستهاي نامناسب براي تخصيص وام و اعتبار به بنگاههاي كوچك و متوسط

نقش جديد اومخ
مأموريت جديد اومخ در سالهاي 2000 تا 2006، حمايت از سيستم هاي سياستگذاري و پشتيباني از نهادها و فعاليتهاي مرتبط با بنگاههـاي كوچك و متوسط در چارچـوب خط مشي كلان اقتصادي دولت يونان مي باشد. اومخ در اين سالها به عنوان مشاور دولت عمل مي كند و متقبل اجراي سياست دولت درقبال بنگاههاي كوچك و متوسط مي باشد و در اين راستا برنامه هاي لازم را براي ايجاد محيط كسب و كار مناسب به اجرا درمي آورد. در اين راستا اومخ نقشهاي زير را برعهده گرفته است:
– مشاور دولت در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط
– نهاد اجرايي براي توسعه زيرساختار صنعتي موردنياز و توسعه كارآفريني از طريق آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي
– توسعه دهنده توان رقابتي بنگاههاي كوچك و متوسط
– نهاد تداوم دهنده هماهنگي هاي بين المللي براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط
– نهاد هماهنگ كننده فعاليتهاي بنگاههاي كوچك و متوسط
– بررسي سياستهاي پيشين و كنوني دولت و عملكرد نهادهاي دولتي در زمينه توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط
– جلب كمكهاي بين المللي ازطرف اتحاديه اروپا و همچنين كسب اعتبار بين المللي براي فعاليت بنگاههاي كوچك و متوسط
اومخ در زمينه تبيين اهداف و اصول تدوين استراتژي ملي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط به همكاري با موسسه ملي توسعه بنگاه مي پردازد. اومخ در اين راستا در زمينه تعيين اهداف استراتژي، مراحل تدوين استراتژي (ايجاد آگاهي، تعيين نيازها و برنامه ريزي براي اجرا، تعيين منابع موردنياز، تقويت فرهنگ كسب و كار و كارآفريني، آموزش نيروي انساني موردنياز) و نيز شيوه هاي جلب حمايت براي اجراي اين استراتژي همكاري مي نمايد.
يكي ديگر از فعاليتهاي اومخ ظرفيت سازي نهادي و ايجاد عناصر نهادي لازم در چارچوب سياست حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط مي باشد. در اين راستا اومخ با طيف وسيعي از نهادها و سازمانها ازقبيل وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ذيربط، سازمان ملي توسعه بنگاه و مراكز خدمات منطقه اي، شهرداري ها، شركتهاي دولتي و نيز سازمانهاي غيردولتي حمايت كننده از بنگاههاي كوچك و متوسط همكاري مي كند.

اومخ و كارآفريني
يكي از ماموريتهاي اومخ ترويج فرهنگ كارآفريني در جامعه و حمايت از كارآفرينان مي باشد. در اين راستا اومخ فعاليتهايي در زمينه تامين حمايت مالي، انجام حمايتهاي تكميلي و نيز ايجاد زيرساختارهاي لازم انجام مي دهد.
در زمينه حمايتهاي مالي اومخ توانسته است پس از بررسي برنامه هاي كسب و كار بيش از 3000 كارآفرين، برنامه هاي 1340 كارآفرين جديد را تاييد و آنها را تامين مالي نمايد كه اين برنامه ها منجر به ايجاد بيش از 4900 شغل جديد گرديد.
علاوه بر آن تاكنون بيش از 3500 بنگاه به صورت مستقيم از تسهيلات مالي و اعتباري موسسه اومخ بهره مند شده اند. ضمن آنكه اين موسسه خدمات ديگر مالي ازقبيل ارائه سوبسيد، ضمانت نامه هاي دوجانبه، جلب مشاركت بانكها براي اعطاي وام و كمك به خريد تجهيزات و ماشين آلات براي بنگاههاي كوچك و متوسط نوپا نيز ارائه مي نمايد.
سال 1999 در يونان به عنوان سال كارآفرينان جوان نامگذاري شده بود و در آن سال برنامه حمايت از كارآفرينان جوان موردتوجه قرار گرفت. در اين راستا اومخ كمكهاي موثري درخصوص تدوين برنامه اي يكپارچه براي كمك به كارآفرينان جوان تدوين نمود. اومخ دو كنفرانس براي تبادل نظر و تجربيات كارآفرينان جوان تشكيل داد و در كنار آن جوايزي نيز به كارآفرينان جوان به پاس نوآوري در صنايع مختلف و كمك به توسعه دانش و تجربه تخصيص داد.
علاوه بر فعاليتهاي فوق اومخ برخي فعاليتهاي حمايتي تكميلي نيز انجام مي دهد. در اين راستا اين موسسه اقدام به ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره اي براي راه اندازي كسب و كار (بويژه ازطريق سمينار) نموده است كه بيش از 10000 كارآفرين را در سراسر كشور تحت پوشش قرار مي دهد. در جلسات آموزشي اومخ كارآفرينان در كارگاههاي آموزشي شركت مي نماينــد و اطلاعاتي پيرامون سرمايه گذاري، بازاريابي، شبكه هاي توزيع و فروش و استفاده از فناوري هاي جديد دريافت مي كنند.
همچنين اومخ در سالهاي اخير دو نمايشگاه براي كارآفرينان برگزار نموده كه در آن بيش از 400 شركت حضور يافتند، ضمن آنكه با هماهنگي اين موسسه 21 بازديد خارج از كشور ترتيب داده شده است كه 350 بنگاه از سراسر يونان در آن شركت داشتند.
از ديگر اهداف موسسه اومخ بالابردن توان رقابتي بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به افزايش سطح حضور اين بنگاهها در بازارهاي بين المللي است. در اين راستا اومخ تلاش دارد تا با تسهيل دسترسي بنگاههاي كوچك و متوسط به اطلاعات موردنياز به افزايش توانمندي آنها كمك كند. همچنين اومخ كمكهاي گستـــرده اي براي بكارگيري فناوري هاي جديد توسط بنگاههاي كوچك و متوسط به عمل مي آورد. توسعه و ترويج مديريت كيفيت و محيط زيست (كمكهاي مالي براي اجراي سيستم هاي تضمين كيفيت و سيستم هاي مديريت محيط زيست)، تهيه و ارائه فهرستي از بنگاهها و موسسات برتر يونان به منظور مقايسه عملياتي/ رقابتي، كمك به اجراي ابزار مديريت SYMPLE به منظوربهبود توانمنديهاي مديريتي در بنگاههاي جديد و ترويج مشاركت در برنامه هاي توسعه فناوري و تحقيقات ازطريق همكاري با نهادهاي ذيربط از فعـــــاليتهاي موسسه اومخ در اين زمينه مي باشد.
دركنار موارد فوق اومخ به عنوان مشاور فني درجهت توسعه پاركهاي صنعتي و بويژه در زمينه احداث انكوباتورها عمل كرده است و آموزشهايي نيز براي‌ آماده سازي كارآفرينان و پرسنل آنها در رشته هاي خاص ارائه مي نمايد.
خدمات مشاوره و آموزشي اومخ با فراهم نمودن امكان دسترسي بنگاهها به شبكه اطلاعاتي تكميل مي شود. اومخ به بنگاههاي كوچك و متوسط كمك مي كند تا پايگاههاي وب مربوط به خود را براي برقراري ارتباط با ساير بنگاهها در يونان و ساير كشورها ايجاد نمايند. علاوه بر آن يك پايگاه وب كه شامل برنامه هاي ملي و محلي و اطلاعات موردنياز بنگاههاي كوچك و متوسط است راه اندازي شده است.
از طريق اين پايگاه زمان برگزاري رويدادهايي همچون كنفرانسها، نمايشگاهها، سمينارها و برنامه هاي آموزشي و ترويجي به اطلاع مديران بنگاهها و ساير علاقه مندان رسانده مي شود. در كنار پايگاه وب يك مركز تله كنفرانس نيز راه اندازي شده است تا در آينده درقالب كلاسهاي مجازي به ارائه آموزش به بنگاهها بپردازد. شبكه اينترانت مربوط به بنگاههاي كوچك و متوسط نيز راه اندازي شده است كه كليه واحدهاي اومخ را به يكديگر متصل مي سازد.
ماهنامه تدبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *