اخبار مدیریت

دانشگاه آزاد سمبل دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي كشوراست

وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري، گفت: موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي كه نتوانند شاخص‌هاي اوليه و اساسي ملزوم آموزش عالي را كسب كنند از گردونه آموزش عالي خارج مي شوند. دكتر كامران دانشجو در نشست خود با روساي دانشگاه‌ استان آذربايجان غربي افزود: موسسات غير انتفاعي و آموزش عالي، ‌دانشگاه آزاد و دانشگاه‌هاي دولتي در طول يكديگر هستند كه هر يك در آموزش عالي نقش ايفا مي‌كنند و مي‌توانند اين نقششان را پررنگ تر كنند، همچنان كه دانشگاه آزاد به عنوان سمبل دانشگاه‌هاي غير انتفاعي كشور يكي از دوبال آموزش عالي كشور را به خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي در آموزش دانشجويان و جوانان سهيم هستند و به طور حتم بايد براي آموزش، شاخص‌هاي اوليه ايجاد كنند تا وزارت علوم با ارائه تسهيلاتي، اين دانشگاه‌ها و موسسات را در امر آموزش ياري كند.
دانشجو با اشاره به روابط متقابل وزارت علوم و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، افزود: اين وزارتخانه در مورد اين دانشگاه‌ها و موسسات از دو بعد وارد عمل مي‌شود كه يك بعد آن مربوط به ارائه تسهيلات به موسسات داراي مجوز و شاخص‌هاي آموزش عالي است تا آنها را در روند حركتي رو به جلو ياري كند و بعد ديگر آن هم مربوط به نظارت بر كيفيت آموزشي در اين موسسات است كه نه تنها در دانشگاه هاي آزاد و موسسات غير انتفاعي؛ بلكه دانشگاه‌هاي دولتي نيز علاوه بر آموزش در بعد علمي بايد در بعد فرهنگي نيز به تربيت جوانان اين سرزمين بپردازند.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: نمي‌توان با سرمايه گذاري و اندازه ارزش يك محيط دبستاني از آن انتظار بهره برداري اجتماعي در حد يك محيط دانشگاهي را داشت و مطمئنا موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي كه نتوانند شاخص‌هاي اوليه و اساسي ملزوم آموزش عالي را كسب كنند از گردونه آموزش عالي خارج مي شوند.
وي افزود: ما معتقد به ايجاد تعامل مثبت وزارتخانه با دانشگاه آزاد و موسسات غيرانتفاعي هستيم و آنها را در ترويج آموزش عالي و تربيت جواناني در شان جامعه اسلامي سهيم مي‌دانيم.
به گزارش ايسنا، در اين نشست روساي دانشگاه‌هاي صنعتي، پيام نور، آزاد و موسسات غيرانتفاعي به بيان مشكلات و مسائل خود پرداخته و خواستار توجه خاص وزارت علوم به اين دانشگاه‌ها و به ويژه موسسات تازه تاسيس غير انتفاعي استان شدند.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1515682&Lang=P