فنی و حرفه ای

اعلام نمرات میان ترم درس مباني سازمان و مدیریت

88161021     29
88161037     27
88161039     24
88161051     27
87161067     18.5
88161071     29.5
88161081     26
88161087     20
88161091     28
88162110     21
88161101     29
88162128     19.5
88162132     19
88162136     21
88162140     23
88162146     30
88162150     14
88162154     23
88161278     19
88162164     29.5
88161145     28
88162178     19
86153308     29
88162180     29.5
88161167     29.75
88162186     24
88162188     30
88162190     20
88162192     23
88161173     26
88162198     26
882504        17
88161195     24

توضيحات:
1- اين آزمون 30 نمره دارد.
2- هر يک از دانشجويان محترم که نسبت به نمره اعلام شده اعتراض دارند مراتب را از طریق ایمیل زیر اعلام فرمایند.
3-دانشجوياني که نمره ي خود را از طريق اين سايت مشاهده نمودند نام خود را در قسمت (تماس با ما) اعلام نمايند.

***ياد خدا آرام بخش دلهاست***
موفقيت ، سربلندي و سلامتي دانشجويان محترم را از
درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم.
با احترام – مهدي ياراحمدي