اخبار مدیریت

ژاپن دارنده بيشترين روز كاري در جهان

نتايج يك بررسي نشان مي دهد، مردم ژاپن تنها با داشتن 9 روز تعطيلي بيشترين روزهاي كاري را در بين مردم جهان دارند.

به نقل از خبرگزاري هند، نتايج يك بررسي نشان مي دهد كه كارگران و كارمندان ژاپني كمترين زمان تعطيلات را در بين مردم جهان در اختيار دارند و تنها نه روز در سال تعطيل هستند.
كشور آمريكا در اين زمينه در رتبه دوم قرار دارد و كارگران و كارمندان اين كشور از مجموع 17 روز تعطيلات رسمي، از 14 روز آن استفاده مي كنند.
بيشترين ميزان تعطيلات را كارگران و كارمندان فرانسوي با ميانگين 5/34 روز در اختيار دارند كه از بيشتر اين زمان نيز استفاده مي كنند.
گفتني است، كشورهاي دانمارك، آلمان و نروژ نيز به ترتيب با 29، 5/27 و 28 روز تعطيلي پس از فرانسه قرار دارند.

http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=324616