اخبار مدیریت

فرهنگ كارآفريني بايد در كشور نهادينه شود

اگر فرهنگ كارآفريني در كشور نهادينه شود، مي‌تواند به تعادل ساختاري، توازن منطقه‌اي، کاهش نرخ بيکاري و رونق و آباداني کشور بيانجامد.
غلامحسين حسيني‌نيا ـ معاون پژوهش، آموزش و کارآفريني وزارت تعاون اظهار كرد: ميانگين خوداشتغالي در ايران سه برابر ميزان جهاني است و همين امر موجب کاهش ميزان بهره وري در کشور شده است.
وي ميزان خوداشتغالي در ايران را 33.1 درصد بيان كرد و افزود: اين ميانگين در دنيا حدود 10 درصد است.
حسيني نيا اضافه كرد: با برنامه ريزي درست بايد به سمت ايجاد اشتغال در قالب تشکيل بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ به خصوص تعاوني‌ها پيش برويم.
معاون پژوهش، آموزش و کارآفريني وزارت تعاون در ادامه تهيه و تنظيم طرح‌هاي اساسي به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي را از جمله اقدامات وزارت تعاون در راستاي ساماندهي وضعيت اشتغال کشور عنوان كرد.
حسيني نيا با بيان‌ اين كه فرهنگ کارآفريني متعهدانه بايد در كشور رواج يابد، اظهار كرد: اگر اين فرهنگ نهادينه شود، مي تواند به تعادل ساختاري، توازن منطقه‌اي، کاهش نرخ بيکاري و رونق و آباداني کشور بيانجامد.
وي افزود: يک کارآفرين بايد متعهد، داراي عزم راسخ و درک خوب از موقعيت‌ها و فرصت‌ها باشد و با ابتکار عمل و موقعيت شناسي، فرصت‌ها را به ثروت تبديل و رزق و روزي را نصيب جامعه کند.
معاون وزير تعاون گفت: نقش کارآفرين متعهد، داشتن روحيه رقابت پذيري، کمک به شناسايي بازارهاي جديد، مهياسازي استفاده از منابع جديد، افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و تبديل نوآوري‌ها به محصول است.
وي تصريح كرد: جامعه مبتني بر دانايي مستلزم اتخاذ تدابير لازم براي کارآفريني در جامعه، تکيه بر دانش بومي و تقويت زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري است. در حال حاضر جامعه به اين نتيجه رسيده که تنها مي توان با اتکا به نيروي انساني و دانش بومي به پيشرفت و توسعه دست يافت و دولت مي تواند به عنوان تسهيل‌گر، حامي و هادي آنان را در اين مسير هدايت کند. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1589918&Lang=P