خلاصه كتب مديريتي

تحقق رویاها

خلاصه كتاب: باده پرسش ساده رویای خود را دریابید وآن راعملی سازید- تلخيص: طيبه خمينه – پیشگفتار: چه رویایی درسردارید؟ رویای شما کدام است؟آیادرطول زندگی خودبه رویاها خودرسیده اید؟شکی نیست که دلتان بخواهد این اتفاق بیفتد.مطمئنم که دلتان می خواهد که اینگونه باشد، اما آیا در واقع می توانید به خواسته خود برسید؟
تصور درست یا نادرست از یک رویا
ببیند بیشتر مردم چه چیزهای را درزندگی خود دنبال می کنند وآن را رویاهای خود می پندارند:

*خیال پردازی –فاصله گرفتن از کار وموقیعت فعلی.
*بلند پروازی – ایده های بزرگ درحالی که راه کاری برای آن ندارند.
*رویاهای بد ـ نگرانی هایی که تولید هراس وفلج شدن می کنند.
*رویاهای وکالتی ـ رویاهایی که از سوی دیگران تحقق می یابند.
*رویاهای عاشقانه ـاین باور که کسی شما راخوشبخت خواهد کرد.
*رویاهای شغلی ـ این باور که اگر در کارتان موفق شوید خوشبخت می شوید.
*رویاهای مقصدی ـ این که سمت یا جایزه ای شما را خوشبخت می کند.
*رویاهای مادی – این باور که ثروت شما را خوشبخت می کند.
رویا تصویری الهام بخش از آینده ای ا ست که با تقویت اراده  واحساساتتان شما را توانا می سازد تادر زندگی به آنچه که می خواهید برسید. ورویا بذر ی است که در روح انسان کشت می شودوسبب می گرددتا او مسیر منحصربه فردی را طی کند تا هدفش رامحقق سازد.
رویاهاباید به قدری بزرگ باشد که بتوانیم در آن رشد کنیم .
حال ببیندچرا افراد درشناسایی رویای خود دچار اشکال می شوند:
1.بعضی هاتحت تاثیردیگران ازرویا پردازی مایوس  شده اند.
2.بعضی ها تحت تاثیر نومیدی هاورنجش های گذشته با مشکل روبرو می شوند.
نومیدی خلئی است که بین انتظارات و واقییت وجود دارد.
3.بعضی ها به متوسط بودن عادت می کنند.
4.بعضی ها فاقد اعتماد به نفس کافی برای پیگیری  رویاها وآرمان هایشان هستند.
5.بعضی ها اصلا قادر نیستند رویایی در ذهن خود به تصور کنند.
تصور وتخیل خاکی است که به رویا زندگی می بخشد.
آیا آمادگی این را دارید که رویا هایتان را بیازمایید؟

ممکن است حالا با خود بگویید : آیا رویا ی من رویایی ارزشمند است ؟از کجا بدانم از شانس خوبی برای دستیابی به این رویاها برخوردارم ؟اینها  ما را به ده سوال کلیدی که در این کتاب است می رسانداین سوال ها ما را برای رسیدن به رویاهایمان رهبری می کند.
.1.سوال مالکیت : آیا رویایم به واقع همان رویایی است که به خود من تعلق دارد؟
2.سوال وضوح وروشنی :آیا رویایم را به روشنی می بینم ؟
3.سوال واقعیت : آیا برای دستیابی به رویایم ، به عواملی که در اختیارمن هستند ، وابسته ام ؟
4.سوال اشتیاق : آیا رویایم مرا بر آن میدارد که آن را تعقیب کنم ؟
5.سوال مسیر: آیا برنامه ای برای رسیدن به  رویایم دارم؟
6.سوال اشخاص :آیا کسانی را که برای تشخیص و دریافتن رویایم به آنها احتیاج دارم ،در نظر گرفته ام ؟
7.سوال هزینه : آیا حاضرم بهای رسیدن به رویایم را بپردازم ؟
8..سوال پیگیری : آیا به رویام نزدیکتر می شوم یا از آن فاصله می گیرم ؟
9.سوال رضایت : آیا تلاش برای رسیدن به رویایم به من احساس رضایت می دهد؟
10.سوال اهمیت : آیا رویای من نفعی برای دیگران دارد؟
“همیشه به خاطر داشته باشید که دراین دنیا با دو گونه از انسانها روبرو هستیم : یکی ، واقع گرایان
ودیگری رویا پردازان . واقع گراها می دانند به کجا می روند، اما رویا پردازان پیشاپیش به آنجا رسیده اند.”
– رابرت اوربن
فصل اول
سوال مالکیت
آیا رویایم به واقع به خود من تعلق دارد؟
هر فکری که می کنید، مطمئن باشید که فکر شما ست ؛
آنچه می خواهید، مطمئن  باشید که خواسته شماست ؛
هرچه احساس می کنید، مطمئن باشید که احساس شماست
–  تی .اس .الیوت
بسیاری از جوانان در دوره های از زندگی خود به موقعیت های می رسند که نمی دانند
در چه کاری می تواننداستعدادهایشان رابه خوبی بروز دهند؛نمی دانندمی خواهند چه کار کنند. از این رو گوش به حرف های پدر مادر ودوستانشان می دهندوبعد جهتی حرکت می کنند که منعکس کننده میل وخواسته دیگران است و رویا و خواسته آنها نیست .
هرگاه دیدید کسی در میانسالی حرفه وکارش را عوض کرد، می توانید مطمئن باشید که تاکنون به رویایی که از آن  دیگران بوده است، حیات بخشیده و راه خود را گم کرده است
شما هرگز نمی توانیدرویایی راکه صاحب آن نیستید،تحقق ببخشید.
وقتی دیگران صاحب اصلی                                وقتی شماصاحب رویای
رویای شماهستند.                                          خودهستید.
قالب تن تان نیست.                                       قالب تن خودتان است .
باری بر دوش شماست.                                 روحتان را به پرواز در می آورد.
انرژی شما را تحلیل می برد.                           به شما شور و شوق  می بخشد
شما رابه خواب می برد.                                 شب ها بیدارتان نگه می دارد.
توانمندی شما را ضایع کرده وشما                     باعث می شود که تنبلی را کنار
را از مسیر اصلی دور می سازد.                           بگذارید.
وقتی رویا برای شخص و شخص برای رویا مناسب باشد، دیگر نمی توان این دو را از هم جدا کرد. مالکیت اولین  قدم کلیدی برای تحقق رویاست .وقتی صاحب رویای خود باشید آیا  آن را به وضوح وروشنی بیشتری نمی بینید؟آیا برای رسیدن به آن، برآنچه که برای رسیدن به آن می توانید کنترل کنید، تکیه نمی کنید؟آیا اشتیاقتان افزایش نمی یابد؟
آیا راه کاری برای رسیدن به آن در نظر نمی گیرید؟ آیا دیگران را در آن سهیم نمی کنید؟آیا بهای لازم برای تحقق آن را نمی پردازید؟آیا اهمیت آن روز به روز افزایش نمی یابد؟وقتی صاحب رویای خود باشید به همه این سوالات پاسخ مثبت می دهید. 
من رویای دارم اما…
اغلب مردم رویای خود راعقیم می گذارند؛آرزو می کنندومنتظر می مانند بهانه می آورندکه امیدوارنند شرایط بهتر شود.بعضی ها وقتی زمان می گذرد ورویایشان تحقق پیدا نمی کند
مایوس می شوند.وبرخی دیگر تسلیم می شوند.یکی از دلایلی که اشخاص رویایشان را عملی نمی کنند، این است که مسئولیتی در قبال رویای خود بر عهده نمی گیرند.
سه بهانه رایج  که افراد سراغ رویای خود را نمی گیرند :
بهانه شماره 1: رویای اشخاص معمولی تحقق پیدا نمی کند
خیلی هاگمان می کنند که  رویا به اشخاص خاص تعلق دارد وسایرین باید به کمترین قناعت کننداین واقعیتی است که کسانی که تاریخ را می سازند، رویای درسر داشتند.
برادران رایت می خواستند پرواز کنند .چرچیل خواهان اورپای آزاد بود.امابرای این که رویا در بپرورانید لازم نیست شخصیتی جهانی باشید.درواقع پیگیری رویا تفاوت میان اشخاص برجسته ومعمولی را رقم می زند.چرا؟برای اینکه رویا انگیزه ای برای تغییرات مهم در زندگی می شودبرای تحقق بخشیدن به رویا مجبورنیستید که تغییر کنید.شمارویایتان را دنبال می کنیدودر این جریان تغییر می کنیدوبه موفقیت می رسید.
بهانه شماره 2: اگر رویا بزرگ نباشد، ارزش آن را ندارد که تحقق یابد.
رویا هرگز نباید با  توجه به بزرگی اش ارزیابی شود. بزرگی رویا نیست که ارزش آن را مشخص می سازد.رویا لزوما نباید بزرگ باشد. کافی است از شما بزرگتر باشد.مثل رویا مردی که دوست دارد پدر فوق العادی باشد.
بهانه شماره 3: حالا زمان مناسبی برای دنبال کردن یک آرزو نیست.
شایع ترین بهانه برای دنبال نکردن یک رویا موضوع زمان است.بعضی ها فکر می کنندبرای داشتن یک رویا دیر است در نتیجه تسلیم می شوند که این ایده ای اشتباه است یا برعکس گمان می کنندهنوز فرصت دارند.
چگونه مالک رویای خود می شوید
1.روی خود شرط ببندید
حتی اگر کسی شما را باور نداشته باشد، می توانید موفق شوید.اما اگر خودتان را باور نداشته باشید، هرگز موفق نمی شوید.اگر می خواهید موفق شوید، باید معتقد باشید که از پس چنین کاری بر می آیید.
2.به جای اینکه زندگیتان را همانگونه که هست بپذیرید، آن را رهبری کنید
.قدرت انتخاب بزرگترین قدرتی است که کسی می تواند داشته باشد.متاسفانه بسیاری از افرادبی چون وچرا زندگی را همانگونه که هست می پذیرندوهرگز نمی توانندزندگی خود را رهبری وهدایت کنند.در نتیجه ،به مانعی بر سر راه خود تبدیل می شوندونمی توانندبا خود کنار بیایندوبر مشکلاتی که بر سر راه پیشرفت خودبه وجود می آورند، غلبه کنند.برای داشتن یک رویا باید بخواهید که افسار زندگی خود را به دست بگیریدو دربست پذیرای یک زندگی منفعل خود نباشید.
چگونه می توانید این کار را بکنید ؟با آری گفتن به خود ورویاهایتان اگر عادت به نه گفتن به خود هستید یاد بگیرید لااقل به خود شاید بگویید.فراموش نکنید که شما فردی منحصر به فرد با استعداد های خاص خود وتجربیات وفرصتهای مخصوص به خود هستید. این مسئولیت شماست که به چیزهای که قابلیت آن در وجود شماست تبدیل شوید.این نه تنها به سود شما، بلکه به سود همه است.
3.کارتان را دوست بدارید وکاری را که دوست دارید انجام دهید.
4.هرگز خود یا رویایتان را با کسی مقایسه نکنید
دراینجا موفقیت مهمترین چیزی است که باید گفت .هر کس موفقیت را درجای می بیند پول ، شهرت ، زیبایی، ….
معنای موفقیت آن است که در هر کاری بیشترین تلاش خود را به خرج دهید.همان طور که نباید رویا دیگران را از آن خود بدانید .به همان نحو نیز نباید اجازه دهید دیگران برای شما معیار تعیین کنند. موفقیت آن است هر وقت دست به کاری زدید،
با تمام وجود، بهترین کار را انجام دهید.
5.به دورنمای ذهنی خود بیندیشید، حتی اگر دیگران شما را درک نکنند
وقتی کسی به رویایش را دنبال میکندبه سطحی به مراتب فراتر از محدودیت های
خود می رود. توانمندی های درونی ما نامحدود و تا حدود زیادی دست نخورده اند.
وقتی به محدودیت فکر می کنید آن را به وجود می آورید.همه افراد قابلیت این را دارند که از حد متوسط بالاتر بروند.
موفقیت که براساس شرایط وخواسته شما نباشد، هر قدر هم از دید دیگران عالی باشد، تا زمانی که از دید شما خالی از لطف وزیبایی است ، نمی توان نامش را موفقیت گذاشت .

فصل 2
سوال وضوح وروشنی
آیا رویایم را به روشنی می بینم ؟
قبل از اینکه تصویری نقاشی کنید، باید دورنمای آن را درذهن خود مجسم کنید.برای رویا ها نیز همین گونه است .اگر دورنمای شفای از رویای خود داشته باشید، سرانجام کاردرست راپیدا می کنید.اگر دورنمای شفای نداشته باشید، هیچ راهی شما را نجات نمی دهد.راه شفاف سازی یک رویا اختصاصی کردن آن است این دورنما پیوسته باید درذهن ما شفاف نگه داشته شودوبر روی آن متمرکز باشید برای این کار به نکات زیر توجه داشته باشید.
1.رویای شفاف، ایدة کلی رابه صورت اختصاصی در می آورد
برای رسیدن به خواسته های خوددر زندگی، قبل از هرکاری باید بدانید که چه می خواهید.مثلا:
ایدة کلی                                         هدف اختصاصی
می خواهم وزن کم کنم                         می خواهم تا اول اکتبروزنم را به 70کیلو
برسانم.
2.یک رویای شفاف بدون تلاش عملی نمی شود
3.رویای شفاف، درستی هدف شما راتایید می کند
درتلاش برای تحقق بخشیدن به رویامتوجه می شوید که هرچه بیشتر رویا یتان را شفاف ببینید بهتر توانسته اید هدفتان را دریابید.
4.رویای شفاف اولویت های شما رامشخص می کند
شفاف بودن دورنمای ذهنی، شفافیت اولویتها را به دنبال دارد.
5.رویای شفاف به گروه انگیزه وجهت می دهد
تحقق رویای بزرگ بدون شک مستلزم مشارکت دیگران نیز هست . اگر قرار است دربخشی از سازمانی باشید که هدف ها ودور نما ی دارد، در این صورت باید با دیگران کار کنیدوتوانای کار کردن در گروه را نیز داشته باشید واینها در صورتی امکان پذیر است که تصویری روشن از هدف ورویای خود در ذهن داشته باشید.

فصل 3
آیا به درستی از عواملی که کنترلشان در اختیار
من است، برای دسترسی به رویایم استفاده می کنم؟
رویا ها قرارنیست که با واقعیت شروع شوند.آنها محصول تصور وخلاقیت اند.اماباید با واقعیت همخوانی داشته باشد.هر چه رویا غیرواقع بینانه تر باشد بیشتر دل به چیزهای میبندید که توان کنترل کردن آنها راندارید. واگر دررویایتان بیش از اندازه متکی به بخت واقبال باشد، با مشکل روبرو می شویدواگربه طور کامل به این موضوع متکی هستید بدانید که در خیالات به سر می برید.خیالاتی ها درکارهایشان دیگرا ن را مسئول می دانند ورویا پردازان خود رامسئول می دانند.
رویا ها بابد براساس توانمندی ماباشد یعنی اینکه ما توان برآورده کردن آن باشیم.
هر چه بیشتربه کارها یی که نمی توانیدبکنیددقیق شوید، کمتر برای بهبودکارهای که در کنترل شماست، تلاش می کنید.
برای اینکه بدانید که رویای  شما با توانمندی های شما همخوانی داردبایدبه نقاط قوت خود توجه کنید. وقتی استعداد اشخاص با رویاهای آنها همخوانی نداردومتوجه این موضوع نمی شوند، ممکن است عمری زحمت بکشندوبه خواستة خود نرسند.
رویا سازی براساس توانمندی ها اهمیت زیادی دارد، دلایل آن هم این است که :
ا.توجه به توانمندی ها ، قانون کم ترین تلاش را فعال می کند
استعداد های خدادادی که در وجود ماست در کارهایمان تلاش کمتری را می طلبد.
2.توجه کردن به توانمندی ها، به شما امکان می دهد که به نتایج مطلوب برسید.
3.فعالیت کردن درحیطةتوانمندی هابیشترین بهره وری را نصیب شما می کند.
آیا رویایتان بر پایه عادت واقعی شما استوار است ؟
روانشناسان تخمین زده اند که 90درصدرفتار آدمها اروی عادت است .90درصد!اغلب کارهای شما رافعالیت روزانه تشکیل می دهد.عادتها به ما کمک می کنند کارهارا با سرعت بیشتری انجام دهیم وبه کارهای مهمتر بپردازیم .اما از طرفی می توانند زندگی ما راتباه کنند.مثل کسی رویای قهرمان شدن در دوی ماراتن را دارد اما عادت کرده روزی دو بسته سیگار بکشدارسطو فیلسوف یونانی می گوید:
ما همان تکرارهای خود هستیم. بنابراین، به اوج رسیدن یک عمل نیست، بلکه یک عادت است.
اگر عادتهای شما با رویای شما همخوانی ندارد، یابایدعادتهای خود تغییر دهیدیا رویاهایتان را
آیارویای شما براساس توانمندی های بالقوةشما شکل گرفته است ؟.
وسر انجام اینکه باید رویای شمابراساس توانمندی های واقعی وبالقوةشما صورت خارجی پیدا کند. در زندگی نمی توانیدواقعیت ها را تغییر دهید. جایی که در آن هستید یک واقعیت است، ولی با توجه به واقعیت می توانید روی مقصد خودتاثیر بگذارید. واقعیت ها هر گز دشمن رویانیستند، به شر ط اینکه بتوانیدبه سوال واقعیت پاسخ مثبت بدهید.
واقعیت …دشمن خیالات است، اما دشمن رویا ها نیست

فصل 4
سوال اشتیاق
آیا رویایم مرا وادارمی سازد که آن را دنبال کنم ؟
اشتیاق مادر امکان است
اشتیاق عنصری ضروری برای تحقق رویاست. چرا؟ زیرا نقطه شروع همة موفقیت هاست.اشتیاق چیست ؟اشتیاق یک دلگرمی است که نه تنها در لحظة حال به شما انرژی می دهد، بلکه سبب می شودکه در آینده به حرکت خود در جهت نیل به مقصودادامه دهید.اشتیاق به امکان می دهد تابا مشکلات مبارزه کنیم.از تولد یک رویا تا تحقق آن باید تلاش کرد.اشتیاق به ما ابتکار عمل می بخشد. برای موفقیت در زندگی بایددر محدودة قدرت وتوانایی خود عمل کنیم ودر عین حال پیوسته پا را ازحیطة امن وآسوده فراتر بگذاریم .آیا هرگز اتفاق افتاده که بخواهید کار بزرگی را انجام دهید که درآن ریسک نقشی نداشته باشد؟قطعا جواب شما منفی است. اشتیاق زمینه ساز موفقیت است .
برای رسیدن به رویاهایتان میزان اشتیاقتان را اندازه بگیریدوهمیشه آتش این اشتیاق را زنده نگه داریدبرای این کار به توصیه های زیر توجه کنید .
1.خلق خوی طبیعی خود را در نظر بگیرید
2.به آنچه برایتان اهمیت دارد، توجه داشته باشید
اگر برای دستیابی به رویایتان اشتیاق کافی ندارید، به خاطر بیاورید که چه چیزهای برای مهم است وچرا می خواهید رویایتان را دنبال کنید.
3.از اینکه متفاوت از دیگران باشید، نترسید
کسانی که به رویاهایشان می رسند، بادیگران فرق دارند.نمی توانید مانند دیگران باشید وبه رویایتان برسید.
4.دربرابر رخوت وبی رمقی ناشی از کهولت سن مقاومت کنید
درهر سن وسالی می توان برنیروی اشتیاق خود افزود.رویا پردازی سن نمی شناسد.

فصل 5
سوال مسیر
آیا برای رسیدن به رویایم راه کاری سراغ دارم ؟
جای تاسف است که بعضی ها رویای در سر ندارد.اما تاسف انگیز تر این است که افرادی هستند که رویای در سر دارند اما راه کاری برای دستیابی به آن را ندارند.
رویا قدرت جادویی ندارد. نمی توانید همچنان دست روی دست گذاشته، منتظر بمانید؛بایدبرای تحقق بخشیدن به آن تلاش کنید.رمز پیشرفت،شروع کردن آن است .برای اینکه کاری راشروع کنید،بایدآن رابه اجزاءکوچک تری تقسیم کنیدوبعد با اولین جزءشروع کنید .وقتی می خواهید برای رسیدن به رویاهایتان برنامه ریزی کنیدکار را با روشن کردن مواضع خود آغاز کنید.
1.موقعیت فعلی من :اینکه من الان کجا هستم ؟دراین در این رابطه با خود صادق وواقعیت وضعیت فعلی خود را بپذیرید.
2.موقعیت آتی من : اینکه به کجا می خواهم برسم؟با مشخص کردن موقعیت خوددر آینده جهت وانگیزه ای برای رسیدن به رویایم پیدا می کنم .
3.موقعیت بینا بینی :اینکه راه های حد فاصل این دو مشخص می کنم واز خود می پرسم چه اقداماتی باید انجام شود که از موقعیت فعلی به موقعیت آتی برسم.
برای اینکه به رویای خود دست یابیدباید:
1.کاری انجام بدهید.کارها وراه های مختلف را امتحان کنید.
2.همین امروز قدمی برای رسیدن به رویای خود بردارید.هرکاری را که فکر می کنیدمی توانیدانجام دهید، همین امروزشروع کنید، شجاعت با خود معجزه، قدرت ونبوغ به همراه می آورد.
3.هرروز کاری در رابطه با رویای خود انجام دهید.
همه گزینه ها را در نظر بگیرید
وقتی برای رویای خود برنامه ریزی کردیدقدم های بعدی شما به سمت تحقق رویایتان سوق می دهد. درنظر داشته باشید که دراین راه به موانع زیادی بر می خوریددر این شرایط رویای تان را تغییر ندهید برنامه ریزی خود را بر اساس شرایط تغییر دهید.
هر قدم که دراین را ه بر میدارید یک قدم به عقب را نگاه کنید ونتیجه کارتان را بررسی 
کنید.تنها برنامه ریزی کافی نیست گاهی لازم است از تمام منابع خود استفاده سازید.
واز چیزهای کم اهمیت دوری کنیدتا به چیزهای مهمتری برسید.
از چالش ها استقبال کنیدوبدانید که بازنده ها به عواقب شکست می اندیشند وبرنده ها به پاداش فکر می کنند.
باید دانست که دو برنامه در زندگی وجود دارد :برنامه که ممکن است موفق شوند وبرنامه
های که به نتیجة مطلوب نمی رسند…باید برنامه بریزید که به احتمال زیادموفق از کار در
می آیند، وبرای موفقیت آنها تلاش کنید.
باید دنبال راه هایی بگردیم ،که در زندگی خود نیرویی فعال باشیم .بایدسرنوشت خود را در دست بگیریم وزندگی خود را طوری طراحی کنیم که در جهت تحقق رویاهایمان حرکت کنیم .
فصل 6
سوال اشخاص
آیا کسانی را که برای تحقق رویایم به آنهااحتیاج دارم ، درنظر گرفته ام ؟
همه ما در تمام کارهایمان به کمک دیگران نیاز داریم در موردرویاهایمان نیز وضع به همین منوال است .
همان طور که گفته شد رویا دورنمای ازذهن ماست وآنقدر بزرگ که بدون کمک دیگران نمی توانیم
به آن برسیم . ما برای تحقق رویایمان به یک تیم نیاز داریم تیمی که به ما کمک می کندبهتر از آنچه که هستیم ظاهر شویم.این تیم باید تیمی مناسب باشد همانطور که ورزش بدون بازیکنان مناسب موفق نمی شود ، در رویا نیز باید تیمی مناسب داشت .تیم رویایی شماکسانی هستند که به شما الهام می بخشند وشما را در مسیر راه تشویق می کنند.تیم رویایی شما کسانی هستند که با شما صادق هستند.تیم رویایی شما کسانی هستند که مهارتهایشان مکمل مهارتهای شماست.
برای تشکیل گروه ، دور نمای خود رابه تیم انتقال دهید وبا آنها ارتباط برقرار کنید،این ارتباط برقرار کردن وانتقال رویا نقش اساسی دارددراین ارتباط انسانی منطقی ،احساسی، وتخیلی باشد.زیرا اشخاص قبل از این که رویای شما را قبول کنند باید خودتان را قبول کنند.
نباید زندگی را به شکلی که هست ویا به شکلی که باید باشد نشان دهیم ، بلکه آن رابه شکلی که در رویای خود می بینیم ، نشان دهیم .-لئو تولستوی

فصل 7
سوال هزینه
آیا حاضرم بهای رویایم را بپردازم؟
رویاها شخصی هستند، از خود گذشتگی های لازم برای دستیابی به آنهانیز موضوعی است کاملا شخصی
آیا مایلم بهای رویایم را بپردازم ؟در دنیا کسی را نمی توانید پیدا کنید که بدون پرداختن بهای لازم به رویایش رسیده باشد.مثل این می مانند که دلتان می خواهد به جای  بروید وباید سوار تاکسی شوید آیا کرایه تاکسی را نمی پرسید؟
سفر به رویا امری شخصی است ، پس باید بهای شخصی برای آن بپردازید.شماچه بهای می پردازید؟
مطالبی برای بهای رویا وجود دارد که در مورد همه رویاها صادق است .
1.داشتن رویا مجانی است ،اما سفر به سوی آن هزینه بر می دارد.
به هر حال روزی بایدخریدار رویای خود شوید.تا بهای رویای خود را نپردازید، آن رویا محقق نمی شود.
2.بها را زودتراز آنچه فکر می کنید،باید بپردازید.
آنهای که رویا را باور دارند، بی شمارند ، اما خریداران رویا معدودند.
3.بهای پرداختی بیش از حد انتظارتان خواهدبود.
آیا هرگز از آدم موفقی شنیده اید که بگوید،”دستیبابی به رویایم ساده ترازآن بود که می پنداشتم ”
4.بها را بایدبیش از یک بار بپردازید
5.ممکن است برای تحقق رویای خودبیش از اندازه پول بپردازید
برای تحقق رویایتان باید بهای پرداخت اما نه هر بهای بعضی ها هستندکه برای پیگیری هدفشان ارزش های خود را زیر پا می گذارند مثل خانواده، سلامتی خود،زیر پا گذاشتن ارزش های خود ، به روح وروانتان آسیب می رساند.اما مواردی هستند که که حتما باید آن را پرداخت :
1.بهای رویارویی با انتقاداشخاص مهم
هر مسیری راکه انتخاب می کنید، همواره کسی پیدا می شود که بگوید دست به انتخاب اشتباه زده اید وشکر خدا،مشکلاتی که سر راهتان سبز می شود،به قدری است که باور کنید منتقدان شما درست می گویند.برنامه ریزی برای کار وتبعیت ازآن برنامه برای رسیدن به هدف به شجاعت احتیاج دارد.زمانی به انتقاد کسی گوش کنید که …
*کسی که شما را انتقاد می کند شما را بی قید وبنددوست بدارد.
*انتقاد او برخاسته از خواسته های شخصی اش نباشد. 
*مدام کارش انتقاد کردن از دیگران نباشد.
*بعد از توصیه ونصیحت ، به حمایت خود ادامه دهد.
*در زمینه ای که انتقاد می کند، از دانش کافی وموفقیت برخور دار باشد.
2.بهای غلبه بر ترس
زندگی بدون ترس بدین معنا نیست که ابدا نترسید،گاه ترسیدن چیزی بدی نیست ، ترس آموزگار بزرگی است.اما زندگی کردن در هول وهراس ابدا چیز خوبی نیست.نگذارید ترس افسار زندگی شما را بگیرد.اماترس می تواند هشداری برای خطر باشد ترس های که با واقعیت در ارتباطند.اغلب مردم ازپرواز وسفر با هواپیما می ترسند ، اما امکان اینکه لقمة غذا در گلوی کسی گیر کند واو را بکشد ، از امکان اینکه در جریان مسافرت با هواپیما جانش را از دست بدهد، بیشتر است.
3.بهای تلاش وکار دشوار
دستیابی به رویا مستلزم تلاش فراون است .دشوار است که صد درصدبهتر از رقبایتان باشید، اما می توانیدبه صدراه مختلف،  یک درصداز رقبایتان بهتر باشید.”هر چه اختلاف شدید تر پیروزی شکوهمندتر است آنچه را بیش از اندازه ارزان بدست آوریم ، برایش ارزشی قایل نیستیم .تنها گران تمام شدن است ،که ارزش تولید می کند.” توماس پین درکتاب بحران آمریکا”
فصل 8
سوال پیگیری
آیا به رویایم نزدیک تر می شوم ؟
داشتن یک دورنمای ذهنی به معنای جان بخشیدن به آن نیست .اگر خود دور نمای نداشته باشیم وآن را دنبال نکنیم، نمی توانیم در این مورد به دیگران توصیه کنیم .باید به آن حیات ببخشیم .
جکسون براون نویسندة-” کتاب کوچک راهنمای زندگی “- به دوقاعده پیگیری اشاره می کند:قاعده شمارة یک :یک قدم دیگر بردارید، قاعده شماره دو:وقتی نمی توانید این کار را انجام دهید به قاعده شمارة برگردید.کسانی که رویای خود را محقق می کنند هیچ گاه تسلیم نمی شوندهر قدم کوچکی امکان رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.به هیچ وجه مشکلات نباید شما را از راهی که رفته اید باز داردبرای تحقق رویای خود بجنگیدبرای این کار به نکات زیر توجه کنید :
1.برای اینکه به رویایتان نز دیک تر شوید…بدانید که دست کشیدن وتسلیم شدن موضوعی مر بوط به خود شماست، نه مر بوط به جایی که در آن قر ار دارید
اغلب مردم با دست خود مانع از آن می شوند، که به حد اکثر توانمندی خود برسند. بایدبه این موضوع  توجه داشت که هر یک از ما دو خویشتن داریم یکی خویشتن پست ودیگری خویشتن والا .
خویشتن پست می گوید:
اشخاص به اندازة کافی به تو اعتماد ندارند وتو موفق نمی شوی.
خویشتن والا می گوید:
باوری که از خود دارم کافیست .می توانم از عهده آن برآیم .
2.برای نزدیک شدن به رویایتان ، واژگان خود را اصلاح کنید
نمی توانم                                                  می توانم
قبلا این کار را نکرده ایم .                              فرصت این را داریم اولین کسی باشیم
اینکه بگویید خود را باورد ارید ، موفقیت شما را تضمین نمی کند اماخود را باور نداشتن ضامن شکست شماست.
3.برای اینکه به رویایتان نزدیک تر شوید…بدانید کار اشتباهی است که منتظر بمانیدتا همه چیز مرتب شود
اگر کشتی شما به ساحل نیامد، شما به سمتش شنا کنید.
4.اندیشة خود را تغییر دهید
کسانی موفق می شوند که از شرایط واوضاع واحوال به همان شکلی که هست، بیشترین بهره را می گیرند.بیشترین خلاء میان موفق ها ونا موفق ها خلاء اندیشه است .طرز فکرموفق ها ونا موفق ها متفاوت است.موفق ها شکست را بخشی از موفقیت می دانند.
5.بدانید که منابع مورد نیاز تحقق رویایتان به محض توقف شما متوقف می شود
6. موفقیت شما مجموعه ای از تلاش های کوچک است که هرروز تکرار می شود.

فصل 9
سوال رضایت 
آیا کار کردن در راستای رویایم به من رضایت خاطر می دهد؟
اگر می خواهید پیگیری رویایتان با وقفه ای روبرو نشود ، این پیگیری باید رضایت خاطر شما را فراهم کند
اما چگونه این کار صورت می گیرد؟
1.انسانهای موفق فرق میان رویا وتحقق آن را می شناسند
زندگی ترکیبی از جنبه های مثبت ومنفی است.اگر برای رسیدن به رضایت خاطرانتظار داشته باشد که ایده آل تان تحقق پیدا کند، این اتفاق هرگز نمی افتد.این به این معنا نیست که آرمانی نداشته باشید.داشتن آرمان به هدف گذاری کمک می کند، به شما انگیزه می دهد.
2.انسانهای راضی وموفق می دانند که اندازه وبزرگی رویا میزان خلاء رامشخص می سازد
هرچه رویا بزرگتر باشد ، رضایت بیشتری را تولید می کند.اما هر چه رویا بزرگتر ، خلاء میان تولد وبه ثمر رسیدن بیشتر می شود.
3.انسانهای موفق در حال سفر به دیدن رویا ادامه می دهند
برای زنده نگه داشتن رویایمان ویافتن رضایت خاطر در پیگیری آن ،به  رویا پردازی ادمه می دهیم .
4.انسانهای موفق ارزش هر قدمی را که به جلو بر می دارند، را می دانند
5.انسانهای موفق باوجودزندگی در خلاء دست به کشفیات جدیدی می زنند
شما فرصت وتوانمندی آن را دارید که در پیگیری رویای خود به کشفیات جالب وچشمگیری دست پیدا کنید.هیچ کشفی جالب تر از آن نیست که اطلاعات جدیدی را دربارة خود به دست بیاورید.
روح وروان انسان یک معجزه است ؛وقتی روحتان ایدة جدیدی را می پذیرد، تغییر می کنیم و وقتی که به رشد وبالندگی می رسیم ،در بیرون از خودبه موقعیت هایی دست پیدا می کنیم .
6.موفق ها به قانون طبیعی  موازنه توجه دارند
زندگی از بد وخوب تشکیل شده است.انسانهابدون توجه به احساساتشان کار درست انجام را می دهند وبه احساس خوب می رسند، واز سوی دیگر آدم های ناموفق برای اینکه کاری انجام دهندآنقدر صبر می کنندتا احساس خوبی پیدا کنند.در نتیجه نه کار خوب می کنندونه به احساس خوب می رسند.
اگر با زندگی خود کار مهمی صورت ندهید، هر قدر هم که عمر کنید،بی فایده است ؛ زنده ماندن کافی نیست.باید  به راستی زندگی کنید.

فصل 10
سوال اهمیت
آیا رویای من نفعی به حال دیگران دارد؟
همین طور  که می دانیدمردان وزنان بزرگ تاریخ عظمتشان به خاطر درآمدودارائی آنهانبود،بلکه،عظمت آنهااز آن رو بودکه خود را وقف دیگران کردند.رویایشان این بود که به دیگران سودی برسانند.
کمک کردن به دیگران هرگز دیر نیست مردم غالبابیشترین اهتمام خود را نه در دوران جوانی ،بلکه در وقت پیری به خرج می دهند
اما اینکه ببینید که رویای شما چه نفعی برای دیگران دارد مرحله به مرحله است :
1.می خواهم کارمعنی دارومهمی برای خودم انجام دهم
2.می خواهم کار مهمی برای دیگران انجام دهم
روزی که بدون خدمت به دیگران بگذرد، آن روز ارزش زندگی کردن ندارد
3. می خواهم به اتفاق دیگران کار مهمی را انجام بدهم
کسانی که اتفاق دیگران می خواهند به رویای برسند، باید به دیگران کمک کنندتاآنهاهم در این رویا سهیم شوند.دنبال کردن یک رویا با دیگران به معنای مشارکت کردن در همة شئون اجتماعی است، یعنی آنکه با هم فداکاری واز خود گذشتگی کنیم ، به اتفاق ،کار کنیم ،با هم ارتباط برقرار کنیم، تا با هم موفق شویم
حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم
*رویایم به من کمک کرده است تا ذهنی متمرکز داشته باشم .هرگاه به ذهنم رسید از هدفم دست بردارم ، رویایم را در جهت درست به حرکت در آورد
*رویایم به من کمک کردتا بر تلاش خود بیفزایم.اغلب می خواستم در حیطة امن  وراحت باقی بمانم ، اما مرابه تلاش بیشتر تشویق کرد.
رویایم به من کمک کرده تا از خودگذشتگی نشان دهم .وقتی دستیابی به موفقیت دشوار شد وبهای آن بالا رفت ، رویایم به من کمک کرد تا این بها را بپردازم.
*  رویایم به من کمک کرده است تا مداومت وپشتکار داشته باشم  این ما هستیم که به سراغ رویاها می رویم
*رویایم به من کمک کرده است تابرندگان را به خود جلب وجذب کنم .بزرگی واندازة رویای من مشخص کرد چه تعداد افراد باید به من کمک کنند.رویای کوچک عده کمی را به شما جلب می کنند، اما رویای بزرگ آدم های بزرگ را به شما پیوند می دهند.
*رویایم به من کمک کرده است تا به خداوندوبه دیگران متکی شوم . رویای من برایم بیش اندازه بزرگ بود.من به کمک خداوندومردم احتیاج داشتم تا رویایم را محقق بخشم .
پایدار ومنصورباشید.