اخبار مدیریت

خبري از نرخ رشد اقتصادي نيست

در گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال 88، هنوز رقم رشد اقتصادي سال 87 اعلام نشده است. نقدينگي كشور رشد 45 هزار ميليارد توماني داشته و دارايي ارزي بانك مركزي 65 ميليارد دلار بوده است. نظام بانكي كشور 250 هزار ميليارد تومان از بخش دولتي و غيردولتي كشور طلبكار هستند و برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي 37.5 درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خلاصه تحولات اقتصادي سال 88 در حالي منتشر مي‌شود كه مهم‌ترين شاخص اقتصادي يعني نرخ رشد اقتصادي سال 87 هنوز هم اعلام نشده است.

خلاصه آمارهاي ديگر به اين شرح هستند:
*بدهي خارجي ايران 21 ميليارد و 526 ميليون دلار
بدهي خارجي قطعي ايران در پايان سال گذشته 21 ميليارد و 526 ميليون دلار بوده است.
بدهي خارجي قطعي ايران كه در پايان سال 87 بيش از 21 ميليارد و 502 ميليون دلار بوده است، در پايان سال 88 با رشد اندكي 24 ميليون دلار افزايش داشته است.
از مجموع بدهي خارجي قطعي ايران، هشت ميليارد و 787 ميليون دلار بدهي كوتاه‌مدت و 12 ميليارد و 739 ميليون دلار بدهي ميان‌مدت و بلندمدت است.
11 ميليارد و 621 ميليون دلار از بدهي خارجي كشور در سال جاري سررسيد شده و دو هزار و 274 ميليون دلار در سال 90، يك ميليارد و 951 ميليون دلار در سال 91، يك ميليارد و 553 ميليون دلار در سال 92 و چهار ميليارد و 127 ميليون دلار در سال‌هاي 93 به بعد سررسيد خواهد شد.
* رشد 45 هزار ميليارد توماني نقدينگي
مجموع نقدينگي كشور در سال 88 با رشد 45 هزار ميليارد توماني به بيش از 235 هزار ميليارد تومان رسيده است.
حجم نقدينگي در كشور در سال 86 حدود 36 هزار ميليارد تومان، در سال 87 بيش از 26 هزار ميليارد تومان و در سال 88 نيز 45 هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود.
نرخ رشد نقدينگي در سال هاي 85 تا 88 به ترتيب 39.4 درصد، 27.7 درصد، 15.9 درصد و 23.9 درصد بوده است.
* پايه پولي
در پايان سال 88 حجم پايه پولي كشور 603 هزار ميليارد ريال، حجم پول 601 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 192 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي ديداري 409 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي غيرديداري ( شبه پول) 1754 هزار ميليارد ريال و كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 2163 هزار ميليارد ريال بوده است.
* دارايي ارزي بانك مركزي؛ 655 هزار ميليارد ريال
خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان سال 88 با بيش از 16.5 درصد رشد از 655 هزار ميليارد ريال گذشته است.
خالص دارايي‌ خارجي بانك‌ها هم در پايان سال 88 با بيش از 68.1 درصد افزايش به بيش 69 هزار ميليارد ريال رسيده است.
مجموع دارايي خارجي سيستم بانكي كشور در پايان سال 88 بيش از 725 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه در مقايسه با پايان سال 87 بيش از 20 درصد رشد نشان مي دهد.
* مطالبات 250 هزار ميليارد توماني سيتسم بانكي از بخش دولت و غيردولتي
مجموع مطالبات سيستم بانكي كشور از دولت و بخش غيردولتي در پايان سال 88 به بيش از 250 هزار ميليارد تومان رسيده است.
در پايان سال 88 طلب بانك مركزي از دولت و شركت‌هاي دولتي 13 هزار و 495 ميليارد تومان بوده است.
در پايان سال گذشته طلب بانك‌ها از دولت، شركت‌هاي دولتي و بخش غيردولتي بيش از 236 هزار ميليارد تومان بوده است.
مجموع طلب سيستم بانكي كشور از بخش دولتي بيش از 36 هزار ميليارد تومان و مجموع سپرده‌هاي بانكي بخش دولتي در سيستم بانكي 30 هزار ميليارد تومان است.
بدهي بخش غيردولتي به بانك‌هاي تجاري در پايان سال گذشته هزار و 633 ميليارد ريال و به بانك‌هاي تخصصي 503 هزار ميليارد ريال است و بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 364 هزار ميليارد ريال بوده كه 25.1 درصد رشد داشته است.
* درآمد مالياتي 30 هزار ميليارد توماني در سال 88
در سال 88 درآمد مالياتي كشور به 30 هزار ميليارد تومان رسيده است در حالي كه بودجه جاري كشور بيش از 59 هزار ميليارد تومان است.
رشد درآمدهاي مالياتي كشور در سال 88 بيش از 25.1 درصد بوده و بودجه جاري در اين سال 1.9 درصد رشد كرده است بودجه جاري كشور در اين سال قابل توجه است و نشان مي دهد كه دولت به سمت افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه جاري پيشرفت قابل قبولي داشته است.
* 19 هزار و 817 ميليارد تومان فعاليت عمراني در سال 88
دولت در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 14557 ميليارد تومان، 14775 ميليارد تومان، 22301 ميليارد تومان و 19817 ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي عمراني كرده است.
نرخ رشد فعاليت‌هاي عمراني دولت در اين چهار سال به ترتيب 23.7 درصد، 1.5 درصد، 50.9 درصد و منفي 11.1 درصد بوده است.
* كاهش برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي
برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در سال گذشته در مقايسه با سال 87 با كاهش 37.2 درصدي مواجه شده است و به 13 هزار و 311 ميليارد تومان رسيده است.
دولت در سال 87 ا بيش از 21 هزار و 219 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي استفاده كرده است كه اين رقم در سال 88 كاهش 7900 ميليارد توماني داشته است.
* كاهش 16 ميليارد دلاري درآمد صادرات نفت و گاز
رقم در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 62011 ميليون دلار، 81567 ميليون دلار، 82403 ميليون دلار و 66210 ميليون دلار بوده است. كه نشان مي‌دهد اين درآمد در سال 88 با بيش از 16 ميليارد دلار كاهش مواجه شده است.
همچنين ايران در چهار سال گذشته بيش از 70 ميليارد و 490 ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته است كه اين رقم در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 14179 ميليون دلار، 16101 ميليون دلار، 18886 ميليون دلار و 21324 ميليون دلار بوده است.
* كاهش واردات
جزئيات واردات از رقم 46 ميليارد و 987 ميليون دلار در سال 85 به 58 ميليارد و 240 ميليون دلار در سال 86 و 70 ميليارد و 199 ميليون دلار در سال 87 رسيده بود كه در سال 88 كاهش يافت و به رقم 66 ميليارد و 598 ميليون دلار رسيد.
* تراز بازرگاني
تراز بازرگاني كشور در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 26 ميليارد و  204 ميليون دلار، 39 ميليارد و 428 ميليون دلار، 31 ميليارد و 90 ميليون دلار و 20 ميليارد و 936 ميليون دلار اعلام شده است.
* كاهش 141 ميليون بشكه‌اي توليد نفت ايران در سال 88
مجموع توليد نفت ايران در سال 88 با كاهش 141 ميليون بشكه‌اي به يك ميليارد و 298 ميليون بشكه رسيده است.
توليد روزانه نفت ايران كه در سال 87 بيش از سه ميليون و 947 هزار بشكه در روز بوده است، در سال 88 با كاهش 9.9 درصدي به سه ميليون و 557 هزار بشكه در روز رسيده است.
مجموع توليد نفت ايران در سال 87 بيش از يك ميليارد و 439 ميليون بشكه بوده است كه اين رقم در سال 88 به يك ميليارد و 298 ميليون بشكه كاهش يافته است.
صادرات روزانه نفت ايران از دو ميليون و 309 هزار بشكه در سال 87 به دو ميليون و 24 هزار بشكه در سال گذشته رسيده است.
صادرات نفت در سال 87 بيش از 842 ميليون بشكه نفت بوده است كه اين رقم در سال 88 به 738 ميليون بشكه كاهش يافته است.