اخبار مدیریت

رييس جمهور در همايش ملي نقش مديريت راهبردي

رييس‌جمهور افزود: سند چشم‌انداز هدف نهايي نيست، بلكه نقطه راهنمايي براي رسيدن به افق‌هاي بالاتر محسوب مي‌شود.
احمدي‌نژاد با اشاره به وظيفه و مسئوليت مديريت راهبردي در جامعه تصريح كرد: مدير راهبردي براي حركت به سمت قله‌هاي متعالي بايد حركت كرده و حركت‌آفرين باشد.
رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: مديريت راهبردي بايد با شناخت همه توانمندي‌ها و ويژگي‌هاي جامعه و با هدف‌گذاري روي نقطه مشترك آحادي كه تحت مديريت وي هستند، حركت كند.
وی افزود: مديريت اولاً بايد همه توانمندي‌ها، تمايلات و الگوهاي جامعه تحت مديريت خود را شناخته و ثانياً نقطه‌اي را هدف‌گذاري كند كه همه نسبت به آن احساس مشترك داشته باشند.
احمدي‌نژاد گفت: مديريت راهبردي بايد همه توانمندي‌هاي نهفته در جامعه را در جهت هدف مشخص و متعالي آزاد كرده و حركت دهد.
رييس‌جمهور ضرورت احساس مسئوليت و مشاركت عمومي را در موفقيت برنامه‌هاي چشم‌انداز مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: بايد همه بخش‌ها دست در دست هم براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده مشاركت و همكاري داشته باشند چرا كه بي‌ترديد با اقدامات انفرادي و حوزه‌اي نمي‌توان به نتجه مطلوب رسيد.
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: براي رساندن ايران به جايگاه مطلوب در عرصه جهاني نيز اگر در نظامات بين‌المللي تغييري ايجاد نشود بدون شك نمي‌توان به جايگاه مطلوب دست يافت زيرا ايران مجموعه‌اي جدا از دنيا نيست.
رييس‌جمهور تصريح كرد: نمي‌توان افق خاصي را فقط براي ايران تنظيم كرد و انتظار داشت كه مي‌توان براساس آن جايگاه ايران را ارتقاء داد. رسيدن ايران به جايگاه مطلوب در عرصه بين‌المللي مشروط بر آن است كه متناسب با آن مناسبات جهاني هم تغيير پيدا كند.
وی خاطر نشان كرد: مديري موفق است كه افق والا و والاتري را مد نظر قرار دهد و از سوي ديگر احاطه و اشراف بيشتري نسبت به توانمندي و امكانات مجموعه خود داشته باشد.
رييس‌جمهور گفت: هم‌افزا شدن همه توانمندي‌ها و امكانات در سطح بين‌المللي زماني فعال مي‌شود كه افقي ترسيم شود كه همه مديريت‌هاي جهان خود را در آن شريك دانسته و نسبت به آن احساس مشترك داشته باشند در چنين صورتي است كه شرايط تغيير خواهد كرد.
احمدي‌نژاد افزود: تحقق چشم‌انداز در گرو حركت ايران و حركت ايران در گرو حركت ساير جوامع جهاني است.
رييس‌جمهور گفت: هر چقدر افق نگاه گسترده‌تر باشد امكان مشاركت و هم‌افزايي نيز بيشتر خواهد بود.
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: اگر افق نگاه، جهاني ترسيم شود در چنين صورتي هر اتفاق و حادثه‌اي كه در دنيا رخ مي‌دهد، مي‌تواند به فرصت تبديل شود از اين‌رو تبديل تهديد‌ها به فرصت با افق نگاه ارتباط مستقيم دارد.
وي خاطر نشان كرد: اگر افق نگاه، جهاني ترسيم شود، همه حوادث و حتي طراحي‌هاي شياطين مي‌تواند در خدمت تحقق اهداف ترسيم شده قرار گيرد.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: مدير راهبردي و مديري كه قصد دارد حركت آفرين باشد زماني موفق است كه در بستري حركت كند كه همه مجموعه در راستاي رسيدن به هدف نهايي در آن مشاركت داشته باشند.
احمدي‌نژاد افزود: هنر مديريت راهبردي اين است كه همه اجزاء مجموعه را در صراط مستقيم به حركت درآورد.
رييس‌جمهور تصريح كرد: مفهوم حكومت جهاني و حاكميت موعود، افق بلندي است كه نه تنها انرژي و توانمندي ايران بلكه جهان را هدفمند و هم‌افزا مي‌كند و محال است مديريت راهبردي بدون توجه به اين بستر بتواند موفق شود.
احمدي‌نژاد گفت: حكومت جهاني و حركت به سمت حاكميت عدالت جهاني پازلي است كه هر كس هر اقدامي در هر نقطه‌اي از جهان انجام مي‌دهد قطعات آن پازل را تكميل مي‌كند و مديريت راهبردي بايد با اشراف به اين موضوع با نگاه به اوج قله حركت كند.
رييس‌جمهور گفت: اگر افق بلند و گسترده‌اي ترسيم نشود محال است كه همه توانمندي‌ها هم‌افزا گردد.
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: نظام سلطه و سرمايه‌داري افق حركت خود را ترسيم كرده است و بيش از صد سال همه توانمندي‌ها در غرب در حوزه‌هايي مانند دانش، توليد ادبيات سياسي، تربيتي و فرهنگي هم‌افزا بود.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: براي ايجاد طرحي نو در جهان بايد افق متعالي‌تر و روشن‌تر ترسيم شود. بدون ترديد اگر افق نگاه فقط داشتن نقش فعال در نظام موجود جهاني باشد هرگز چنين موضوعي اتفاق نخواهد افتاد.
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: اگر افق نگاه جهاني باشد مفاهيمي مانند قدرت، اقتدار ملي، پيشرفت و همه معيارهايي كه در دنيا رايج است، تغيير پيدا خواهد كرد و با هدف‌گذاري روشن، مسير حركت نيز متفاوت خواهد بود.
رييس‌جمهور گفت: مديريت راهبردي مديريتي است كه مجموعه تحت مديريت خود را در مسيري قرار دهد كه نقطه پايان آن برپايي حكومت جهاني باشد.