فنی و حرفه ای

اعلام نمرات میان ترم درس مدیریت اسلامی

شماره دانشجو           نمره
89161007                26
89161011                27
85156032             24/5
89161013                15
89161015                20
89161023                27
89161025                25
87162069                 غ
89161033             24/5
89161213                24
89162003                25
89162007             16/5
89162029                19
89162033             11/5
89162057                10
87161091                غ
89162071               18
89162079               28
89162081               27
89162087               25
89162089            19/5
89162097               26
89162099               24
89162103               23
89162109            17/5
87161133            12/5
89162127              24
89162135              20
89162139               غ
89162143              27
89162145              25
89162043              21
89162045              25
89162195           23/5
89162159           21/5
88154142              25
89162171              25
89162207              21
89162175           17/5
89162205              25
87161274              23

توضيحات:
1- اين آزمون 30 نمره دارد.
2- هر يک از دانشجويان محترم که نسبت به نمره اعلام شده اعتراض دارند مراتب را از طریق ایمیل زیر اعلام فرمایند.
3-دانشجوياني که نمره ي خود را از طريق اين سايت مشاهده نمودند نام خود را در قسمت (تماس با ما) اعلام نمايند.

***ياد خدا آرام بخش دلهاست***
موفقيت ، سربلندي و سلامتي دانشجويان محترم را از
درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم.
با احترام – مهدي ياراحمدي