مباحث ویژه و کاربردی

بررسی تاثير استفاده ازنرم افزارمحک

تحقيق ميداني
عنوان تحقيق ميداني: بررسی تاثيراستفاده ازنرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمدونقش آن درپیشبردعملکردمالی وايجادرغبت دركاركنان شهرداری مشهد: پیشگفتار:شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک در تاريخ 30/8/68 به شماره ثبت 6131 ثبت شده است. و زمينه اصلي فعاليت آن توليد قطعات سخت افزاری ونرم افزاری مي باشد. اين شركت از نوع سهامي خاص مي باشد كه متشكل از سه نفر سهامدار مي باشد. هيئت مديره و رئيس هيئت مديره شركت بمدت 2 سال انتخاب مي شوند.

هم چنين يك نفر بعنوان مدير عامل شركت انتخاب شده است كه داراي بيشترين سهم از بين سهامداران مي باشد (معادل 70% از كل سهام شركت). هم چنين بازرين اصلي و علل البدل شركت به مدت يك سال انتخاب مي شند.
سرمايه اوليه شركت 100.000 ريال مي باشد كه سرمايه گذاري مجدد آن از راه اندوخته قانوني تأمين مي شود. اندوخته قانوني شركت سالانه 1% سود است كه هر سال به سرمايه شركت افزوده مي گردد.

فصل اول
مقدمه‌
انسان‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ خويش‌ سيستم‌ هاي‌ متنوعي‌ اعم‌ از توليدي‌ و خدماتي‌ را بوجود آورده‌ است‌. اين‌سيستمها در طول‌ زمان‌ رشد و توسعه‌ يافته‌اند و به‌ نوبه ي خود مسائل‌ و مشكلات‌ مختلفي‌ را هم‌ ايجاد نموده‌اند. از طرف‌ ديگر پيچيدگي‌ هاي‌ اين‌ سيستم‌ ها فرايند تصميم‌گيري‌، هدايت‌ و كنترل‌ را براي‌ افراد مسئول‌ بسيارحساس‌ و مشكل‌ ساخته‌ است‌. لذا براي‌ حل‌ مسائل‌ و مشكلات‌ و در نهايت‌ كمك‌ به‌ مسؤلان‌ به‌ منظورشناخت‌ و بهبود عملكرد و تصميم‌گيري‌ در مورد سيستم‌ ها روشها و تكنيك‌هاي‌ متفاوتي‌ بوجود آمده‌ اند كه‌بكارگيري‌ آنها بستگي‌ به‌ نوع سيستم‌ و مشكل‌ مربوطه‌ دارد. مسئله‌ يا مسائل‌ مورد نظر در بررسي‌ يكي‌ سيستم‌ اغلب‌ روش‌ بررسي‌ و حل‌ آنرا تعيين‌ مي‌كنند. روشهاي‌تحليل‌ رياضي‌ هر جا كه‌ ممكن‌ باشد، مطلوب‌ ترين‌ و دقيق‌ ترين‌ روشها براي‌ مطالعه‌ سيستم‌ها مي‌باشند، زيرااين‌ روشها معمولاً با كمترين‌ كوشش‌، جوابها يا نتايجي‌ را توليد مي‌كنند كه‌ براي‌ مقادير مختلف‌ پارامترهاي‌مدل‌ قابل‌ محاسبه‌ بوده‌ و ميزان‌ دقت‌ آنها صد درصد مي‌باشد. اما جائيكه‌ روشهاي‌ تحليلي‌، بعلت‌ پيچيدگي‌مدل‌ها يا نياز به‌ توليد واقعي‌ تر رفتار سيستم‌ غير عملي‌ است‌،
روش‌هاي‌ مطالعه‌ سيستم‌ از طريق‌ شبيه‌ سازي‌مطرح‌ مي‌گرد. شبيه‌ سازي‌ به‌ عنوان‌ آزمايش‌ كردن‌ با مدل‌ يك‌ سيستم‌ واقعي‌ تعريف‌ مي‌شود. يك‌ مسئله‌آزمايشي‌، موقعي‌ پديد مي‌آيد كه‌ به‌ اطلاعات‌ بخصوصي‌ درباره ي‌ يك‌ سيستم‌ نياز بوده‌ و آنها را از منابع‌ موجودنتوان‌ تهيه‌ كرد. آزمايش‌ كردن‌ روي‌ سيستم‌ واقعي‌، مشكلات‌ زيادي‌ را كه‌ در تطبيق‌ دادن‌ مناسب‌ مدل‌ باشرايطي‌ واقعي‌ وجود دارد از بين‌ مي‌برد. شانون‌[1] در كتاب‌ خود معايب‌ آزمايش‌ مستقيم‌ راچنين‌ بيان‌ مي‌كند:
•    مي‌توانند عمليات‌ سازمان‌ را مختل‌ كنند.
•    اگر مردم‌ جزء جدا نشدني‌ سيستم‌ باشند، نتايج‌ حاصل‌ ممكن‌ است‌ متأثر از «اثر هاثورن‌» باشند، يعني‌مردم‌ به‌ علت‌ تحت‌ نظر بودن، ممكن‌ است‌ رفتارشان‌ را تغيير دهند.
•    ممكن‌ است‌ يكسان‌ نگهداشتن‌ شرايط‌ عمل‌ براي‌ هر بار تكرار يا اجراي‌ آزمايش‌ بسيار مشكل‌ باشد.
•    به‌دست‌ آوردن‌ حجم‌ نمونه‌اي‌ يكسان‌ (و در نتيجه‌ معني‌ دار بودن‌ آماري‌) ممكن‌ است‌ به‌ زمان‌ و هزينه ي ‌زيادي‌ نياز داشته‌ باشد.
•    ممكن‌ است‌ كه‌ آزمايش‌ كردن‌ در جهان‌ واقعي‌ امكان‌ كاوش‌ بسياري‌ از گزينه‌ها را به‌ دست‌ ندهد.
شانون‌ خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ در صورت‌ وجود يك‌ يا چند شرط‌ از شرايط‌ زير، تحليلگر مي‌تواند از شبيه‌سازي‌ استفاده‌ كند:
•    تدوين‌ رياضي‌ كاملي‌ از مسئله‌ وجود نداشته‌، يا براي‌ حل‌ مدل‌ رياضي‌ هنوز روشهاي‌ تحليل‌ به‌ وجودنيامده‌ باشد.
•    روشهاي‌ تحليلي‌ وجود داشته‌ اما شيوه‌هاي‌ رياضي‌ آنقدر پيچيده‌ و سخت‌ باشند كه‌ شبيه‌ سازي‌، روشي‌ساده‌تر براي‌ حل‌ مسئله‌ به‌ حساب‌ آيد.
•    راه‌حلهاي‌ رياضي‌ وجود داشته‌، يا به‌ دست‌ آوردن‌ آنها امكان‌ پذير بوده، اما انجام‌ آن‌ خارج‌ از توان‌ رياضي‌افراد دست‌اندر كار باشد. در اين‌ صورت‌ بايد هزينه ي طراحي‌، آزمايش‌ و اجراي‌ شبيه‌ سازي‌، در مقابل‌ هزينه‌بدست‌ آوردن‌ كمك‌ از خارج‌ سازمان‌ ارزيابي‌ شود.
•    علاوه‌ بر برآورد بعضي‌ از پارامترهاي‌ خاص‌، مشاهده ي‌ گذشته‌ در طول‌ دوره‌اي‌ از زمان‌ مطلوب‌ باشد.
•    ممكن‌ است‌ به‌ علت‌ مشكلات‌ موجود در انجام‌ آزمايشها و مشاهده‌ پديده‌ ها در محيط‌ واقعي‌ آنها، شبيه‌سازي‌ تنها را ه‌ ممكن‌ باشد. ايجاد يك‌ سازمان‌ جديد مثالي‌ از اين‌ حالت‌ است‌.
•    تراكم‌ زمان‌ براي‌ سيستمها يا فرايندهايي‌ كه‌ داراي‌ چارچوب‌ زماني‌ بلند مدت‌ هستند مورد نياز باشد. درشبيه‌ سازي‌، كنترل‌ كاملي‌ روي‌ زمان‌ وجود دارد، زيرا سرعت‌ يك‌ پديده‌ را مي‌توان‌ به‌ دلخواه‌ كم‌ و زياد كرد.
مدلسازي‌ از طريق‌شبيه‌ سازي‌ تاحد زيادي‌ به‌علوم‌ كامپيوتر،رياضيات‌،احتمالات‌ و آمار متكي‌ است.
چون‌ شبيه‌ سازي‌ نوعي‌ مدلسازي‌ سيستم‌ است‌ لذا نخست‌ سيستم‌ ها و سپس‌ مدلها و در نهايت ‌شبيه‌ سازي‌ مورد بحث‌ قرار خواهد‌ گرفت. پس از آشنايي با موارد فوق آشنايي با سيستم مورد بحث و تعريف مسئله صورت مي پذيرد. سپس براي حل مسئله از يك نرم افزار شبيه سازي به نام show flow استفاده خواهد شد.در اينجا خالي از لطف نيست اگر علت استفاده از اين نرم افزار را بياوريم،  عوامل متفاوتي در اين انتخاب جود داشت برخي از آنها به شرح زير است:
1-    دسترسي به اين نرم افزار
كه شايد مهمترين دليل استفاده از اين نرم افزار مي باشد
2-    وجود قفل سخت افزاري
در توضيح اين مطلب مي توان به نرم افزار  ARENA اشاره كرد كه با اينكه در كشور موجود مي باشد اما بيشتر نسخه هاي آن قفل شكسته است كه مسلما داراي محدوديتهايي براي ساخت مدل مي باشد.
3-زمينه كاري زياد
با وجود آن كه اين نرم افزار در بين اهل فن شناخته شده مي باشد اما حداقل در ايران از آن زياد استفاده نشده است، بنابراين زمينه زيادي براي كار كردن داشت.
با بيان اين مقدمه در انتخاب نرم افزار، مراحل بعدي شبيه سازي  كه شامل ساخت مدل پايه، صحه گذاري، تجزيه و  تحليل نتايج حاصل از اجراي شبيه سازي است را انجام داده و در پايان با ارائه ي سناريو هاي متفاوت، بهترين آنها انتخاب مي گردد.
بیان مسئله:
باتوجه به نيازانسان به حسابداری ومحاسبه عملکردمالی درپایان هردوره مالی دیگرسیستم دستی کارآیی لازم وسرعت کافی راندارد.بنابراین ازسیستم های نرمافزاری پیچیده ای استفاده می شودکه عملکردمالی رابه طورخودکاربرآوردومشخص می کندمادرسيستم حقوق ودستمزدكارآمدازاین سیستم استفاده کرده ایم .
اهميت موضوع:
باتوجه به ايجاداشتغال وگردش چرخ اقتصادي،نيازبه كسب سود،عامل ساخت وايجادكارخانجات گوناگون گرديده است.
كارخانجات ،شرکت ها وادارات گوناگون لازم است برای ثبت وتعیین عملکردمالی خودازنرمافزارهای مختلفی استفاده کنندکه یکی ازمعتبرترین آنهانرم افزارحسابداری محک می باشد.استقبال،جهت استفاده ازاین نرم افزاردلیل اهمیت آن می باشد.
فرضيات تحقيق:
1- بين سيستم حقوق ودستمزد كارآمدوموفقيت سازمان رابطه مستقیم وجود دارد .
2- بین استفاده ازافرادمتخصص وموفقيت سيستم حقوق ودستمزد رابطه مستقیم وجود دارد
3- بین سيستم حقوق ودستمزد كارآمدوبرنامه ريزي درست رابطه مستقیم وجود دارد
4- بین كنترل وبه روزكردن سيستم حقوق ودستمزد وموفقيت رابطه مستقیم وجود دارد.

اهداف پژوهش
الف:هدف کلی:
بررسی تاثيراستفاده ازنرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمدونقش آن درپیشبردعملکردمالی وايجادرغبت دركاركنان شهرداری مشهد
ب:اهداف جزئی:
1-سيستم حقوق ودستمزد كارآمدعامل سودآوري سازمان میشود.
2-استفاده ازافرادمتخصص درسيستم حقوق ودستمزد باعث موفقيت سازمان ميشود.
3- نرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمدمي تواندبه ايجادانگيزه دركاركنان كمك .
4-باكنترل وبه روزكردن سيستم حقوق ودستمزدبااستفاده ازنرم افزارمحک مي توان شاهدموفقيت سازمان بود.
واژگان کلیدی:
1-حقوق ودستمزد
2-تورم
3-مزايا
4-سطح زندگي
5-نظام پرداخت

فصل دوم
دستورالعمل انبارش:
انبارها: شامل:‌ انبار مدل، انبار قطعات ،‌ انبار قطعات ساخته شده و نيمه ساخته، انبار قطعات مصرفي ، انبار ملزومات مي باشد.
انباردار بايستي ليستي از كليه اقلام موجود در انبارها را تهيه و بر اساس دستورالعمل كدينگ انبارها با كد سند ……………… براي آن شماره كاردكس تعريف نموده و در ليست اقلام موجودي انبارها با كد سند……………… ثبت نمايد، سپ شماره كاردكس مربوطه را به همراه نام و مشخصات فني آن روي كالاها نصب نموده و كالا را در محل مخصوص به خود قرار دهد. هر يك از واحدها در صورت نياز به قطعه يا كالايي، بايستي فرم درخواست كالا با كد سند…………. را با مشخصات مورد نياز تكميل نموده و به انباردار تحويل نمايد، همچنين واحد برنامه ريزي در صورت نياز به ريخته گري فرم مذكور را تكميل نموده و به انبار تحويل مي نمايد. انباردار پس از برررسي درخواست در صورت موجود بودن مورد درخواستي را تحويل درخواست كننده داده و اطلاعات فرم مذكور را در فرم كاردكس انبار با كد سند …………. ثبت مي نمايد، در صورت موجود نبودن و همچنين چنانچه قطعه يا كالايي به نقطه سفارش آن برسد بايستي درخواست خريد با كد سند …………….. توسط انباردار با ذكر دقيق مشخصه هاي فني تهيه و به واحد بازرگاني جهت خريد ارايه گردد، پس از تهيه كالاي مورد نظر واحد خريد اطلاعات اقلام خريداري شده را به طور كالم در فرم تطبيقي كالا با كد سند ……………. ثبت نموده و به همراه اقلام به انباردار تحويل مي دهد، انباردار بايستي اقلام خريداري شده را به صورت قرنطينه در انبار نگهداري نمايد سپس تأييد درخواست كننده و براي كالاها و قطعات موثر بر كيفيت تأييد كنترل كيفيت را در فرم تطبيقي كالا اخذ نمايد، و پس از آن انباردار موارد خريداري شده را در فرم تطبيقي تأييد مقداري نموده و فاكتورها را پيوست تطبيقي نموده و پس از تأييد مالي جهت قيمت ها، رسيد انبار با كد سند ……….. صادر نموده و تأييد مي نمايد و در آخر فاكتورها را پيوست رسيد انبار كرده و به واحد مالي ارايه مي نمايد و يك نسخه از فرم تطبيقي كالا را در واحد بايگاني مي نمايد. سپس انبارش اقلام رسيده مطابق جدول انبارش و نگهداري مواد/ محصولات با كد سند …….  و نصب كد شناسايي صورت گرفته و در محل مربوطه و مناسب قرار مي گيرد، و همچنين اطلاعات را در فرم كاردكس انبار با كد سند …………. درج مي نمايد، و اقلام را به درخواست كننده تحويل مي دهد. قطعات ريخته گري شده جهت انجام فرآيند پس از نصب شناسنامه با كد سند …………. به درخواست كننده تحويل داده مي شود.
در خصوص كليه كالاهاي خدماتي يا خريداري شده در صورت عدم تأييد درخواست كننده و يا كنترل كيفيت، جنس خريداري شده به بازرگاني برگشت داده مي شود، و تا زمان انجام خريد و تأييدات مورد نياز، انباردار درخواست خريد را پيگيري مي نمايد.
سقف سفارش و نقطه سفارش جهت قطعات با توجه به سوابق استفاده به طور ساليانه تعيين مي گردد.
لازم به توضيح است كنترل موجودي انبار مدل و مواد اوليه مربوط به آن و همچنين انبارش و نگهداري آن، به عهده واحد مدلسازي مي باشد، همچنين مدل هايي كه جهت ريخته گري به تأمين كننده ارسال مي شود تأييد تطبيقي آن علاوه بر برنامه ريزي به عنوان درخواست كننده توسط مدلسازي نيز به منظور تأييد برگشت مدل و اطمينان از سالم بودن آن بايستي صورت گيرد.
خروج هرگونه كالا و يا اموال در قالب فرم مجوز خروج اموال (كالاي اماني) با كد سند ……….. صورت مي گيرد و اطلاعات آن در ليست كالاهاي اماني با كد سند …………. درج شده و چنانچه كالا به صورت اماني از شركت خارج گرديده پس از برگشت تاريخ آن در ليست ثبت مي گردد.
انواع فرمها:
فرم F-ST….. درخواست جنس از انبار:
به موجب اين فرم وامهاي مختلف (اداري ـ‌ مالي ـ‌ طراحي مهندسي ـ  استاندارد ـ‌ مديريت) موظف هستند در صورت نياز به وسيله يا ابزار يا كالا با پر كردن اين فرم (اطلاعات دقيق) كالاي موجود را دريافت كنند. در صورت عدم موجودي فرم درخواست خريد با كد سند ………….. از طرف انبار صادر گرديده و مراحل خريد انجام خواهد شد.
فرم F-ST…. درخواست خريد:
فرآيند خريد از دو طريق انجام مي شود: مرحله اول خريد: ‌درخواستهاي واحدهاي مختلف كه در انبار موجود نمي باشد. مرحله دوم خريد: ‌جنسهايي كه به نقطه سفارش رسيده است. با پر كردن فرم فوق و تأييد آن واحد تداركات اقدام به خريد مي نمايد.
فرم F-ST…. رسيد انبار شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک
اين فرم دربرگيرنده مشخصات فني، تعداد، نوع و قيمت كالاهايي است كه خريداري شده و توسط خريدار به انبار تحويل داده مي شود. تعيين مورد مصرف، نام فروشگاه، شماره فاكتور، و هزينه كننده نيز الزامي است. اين فرم پس از تأييد مدير فني و مالي در دفتر انديكاتور ثبت و در كامپيوتر انبار نيز ثبت و در كارتكس وارد مي شود.
فرم F-ST رسید انبار شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک
با توجه به اینکه حسابهای شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک جداگانه انجام می گیرد، لذا خریدهایی که جهت پمپریزان صورت می گیرد در این فرم که به آرم شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک مهمور گردیده رسیده می گردد. فرم پس از تکمیل و تایید به واحد مالی جهت تسویه حساب ارجاع می شود.
فرم F-DE…  سفارش
با ذکر مشخصات فنی، کد فنی، جنس و… در فرم و تأیید واحد طراحی مهندسی و مدیریت به شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک ارسال می گردد. شرکت پمپریزان پس از انجام کار طی فرمی با کد سند ….. به انبار تحویل می دهد که در ان نام و سایز قطعه، جنس، وزن، تعداد و تاریخ مشخص شده است. در این فرمها تارخی سفارش، تاریخ تحویل تعداد سالم و مرجوع حائز اهمیت است.
فرم F-ST…. جنس برگشتي از انبار:
در اين فرم اجناس و كالهايي كه چه از طريق خريد يا از طريق طراحی و ساخت از لحاظ كيفيت و حتي قيمت مطلوب نباشند بلافاصله به فروشگاه و يا كارگاه برگشت داده مي شود. اين فرم پس از تكميل و ذكر علت برگشت به تأييد درخواست كننده و مدير فني و مديريت مي رسد و تاريخ عودت و شماره در قسمت بايگاني انبار ثبت مي گردد.
فرم F-ST…. خروج اماني جنس از انبار شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک
طبق اين فرآيند مشخصات فني قطعاتي كه توسط شركت مذكور طراحی شده و سفارش خارج مي باشند تعداد، نام و مشخصات فني و وزن به همراه شماره درخواست ساخت تكميل مي گردد و پس از تأييد مديريت و حسابداري همراه قطعات صادر مي گردد. اين فرم پس از به رويت رسيدن توسط كارفرما جهت بايگاني و صدور فاكتور بازگردانده مي شود.
فرم F-ST…. درخواست روزانه جنس از انبار:
اين فرم جهت ثبت اقلام مصرفي روزانه مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً‌واحد توليد از آن بيشتر استفاده مي كنند.
فرم F-ST…. گزارش آمار مصرفي:
با در دست داشتن آمار مصرفي روزانه فرم F-ST…. و اطلاعات ديگر در اين خصوص گزارش آمار مصرفي هفتگي، ماهيانه، ساليانه، تهيه و به مديريت ارسال مي گردد. از اين آمار لوازم كم مصرف و پر مصرف مشخص شده و به منظور برنامه ريزي خريدهاي به موقع و اقتصادي استفاده مي گردد.
فروش و مناقصه:
استعلام مشتري ممكن است به يكي از حالات كتبي (مناقصه ـ‌ نامه) يا شفاهي (تلفني ـ ‌حضوري) صورت پذيرد (برابر دستورالعمل دريافت استناد مناقصه شماره …… )، پس از دريافت هرگونه اتعلام جهت آن فرم بررسي اوليه فني با كد سند ……… و فرم شرايط كارفرما با كد سند ……….. تكميل شده سپس به مديريت كارخانه جهت بررسي اوليه فني، ارسال مي گردد، در صورت عدم توانايي ساخت، پروژه در همين فاز بايگاني مي گردد، در غير اين صورت مسئول مناقصه موارد فني را دقيقاً‌بررسي و پس از انتخاب طرح با همكاري طراحي و مهندسي مدارك فني را به منظور ارائه پيشنهاد فني تكميل مي نمايد برابر دستورالعمل شماره ……….. يا در صورت نياز به كارشناسي به صورت حضوري به محل پروژه اعزام مي گردد تا اطلاعات مورد نياز و موثر در پروژه را كسب نمايد، نهايتاً پيشنهاد فني به همراه data shit با كد سند …… Diagram با كد سند …….. Part list با كد سند ……….. Schematic با كد سند ……….. تكميل مي گردد. حال پيشنهاد مالي نيز با توجه به پيشنهاد فني و با در نظر گرفتن ارائه مناسب ترين كيفيت، كليه مسائل روز بازار، وضعيت رقبا، شرايط كارفرما، وضعيت سازمان نسبت به سال قبل و غيره توسط مدير بازرگاني تهيه مي گردد. و پس از تأييد مدير عامل توسط بخش اداري به شركت مربوطه ارسال مي گردد.
پس از پذيرفته شدن پيشنهاد فني و مالي، قرار داد بسته شده و در ليست قراردادها با كد سند ………… ثبت مي گردد و درخواست ساخت پمپ با كد سند ……….. به واحد برنامه ريزي و طراحي و مهندسي ارائه مي گردد.
در پايان هر فصل گزارش فروش واقعي بايستي در قالب فرم گزارش فروش با كد سند ………. به منظور رسيدن به درصد فروش تهيه گردد.
ترتيب تقدم و تأخر در قراردادها بر اسا تماس هاي مكرر با مشتري و اولويت بندي سفارشها بر مبناي تقويم تعهدات جاري تهيه شده و در ……….. هر ماه در قالب فرم برنامه پيشنهادي با كد سند …………. به برنامه ريزي ارايه گردد. در صورت عقب افتادگي از برنامه اوليه بايستي علت عقب افتادگي تشريح و طي فرم اقدام اصلاحي با كد سند ………. به برنامه ريزي ارايه گردد، در صورت عقب افتادگي از برنامه اوليه بايستي علت عقب افتادگي تشريح و طي فرم اقدام اصلاحي با كد سند ………. اقدامات لازم جهت رفع آن در نظر گرفته شود.
فروش موظف است، برنامه تحويل كالا با كد سند …………. را در …… ام هر ماه از برنامه ريزي دريافت نموده و براي سفارشاتي كه آماده ارسال مي باشد برگه خروج كالا با كد سند ………. را تكميل نمايد. كه اين فرم با امضاء مدير كنترل كيفيت و يا فرد جانشين معرفي شده و همراه با مهر واحد كنترل كيفيت الزامي است و همچنين انباردار موظف است كه جهت خروج كالا تأييديه واحد كنترل كيفيت را روي اسناد برگ خروج كالا رويت نموده و سپس اجازه خروج كالا از درب كارخانه ارائه نمايد.
پيگيري دريافت وجه در حين قرارداد و پايان آن توسط واحد فروش صورت مي گيرد. همچنين پيگيري عودت چك هاي تضميني پس از پايان قرارداد توسط واحد مالي انجام مي گيرد.
فروش اينت شركت به دو صورت صورت مي گيرد يكي از راه برنده شدن در مناقصه و ديگر از راه درآمد تحصيلات طراحی نرم افزارهای. فروشي كه از راه مناقصه صورت مي گيرد علاوه بر مراحل بالا يكسري كارهاي ديگري روي آن صورت مي گيرد كه به شرح زير است:
ابتدا شركت مذكور در يك مناقصه برنده مي شود و سفارشات ساخت يكنرم افزاریاسخت افزار را مي گيرد، سپس شركت  بمنظور ساخت سفارشات شركت طرف قرارداد براي انواع طراحی كه اين شركت مي سازد دو فرم را پر مي كند يكي فرم پيشنهاد فني است كه در اين فرم ظرفيت، دور موتور و ساير مشخصات پمپي كه مورد نظر شركت سفارش دهنده است را به اين شركت پيشنهاد مي كند و يكي پيشنهاد مالي كه از نظر مخارج وهزينه ها، اين پمپ چقدر قيمت دارد.
شركت بعد از قبول اين پيشنهادات اصل قرارداد امضاء‌شده را براي شركت مذكور مي فرستد كه اين خود نوعي قبول پيشنهادات است. بعد از بستن قراردادبا شركت مذكور و شركت طرف قرارداد، شركت 25% از مبلغ قرارداد را پيش دريافت مي كند.
اين شركت هم چنين بايستي 3% از مبلغ قرارداد را بايستي بابت ماليات بر ارزش افزوده بپردازد كه 5/1 درصد آن مربوط به اداره دارايي است و 5/1 درصد ديگر مربوط به شهرداري مي باشد كه از حساب بايد كسر گردد و به حساب جداگانه انتقال يابد.
بابت اين 25% شركت مذكور بايستي يك ضمانت نامه بانكي را براي شركت طرف قرارداد ارسال نمايد.
وقتي كه موضوع قرارداد انجام شد و مراحل ساخت موضوع مورد نظر به پايان رسيد جنس را تحويل مي دهند كه در اينجا خود به خود ضمانت نامه بانكي باطل مي شود در زمان تحويل سفارش 75% از مابقي مبلغ قرارداد را دريافت مي كنند.
در اين موقع شركت مذكور يك ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات براي شركت طرف قرارداد مي فرستد كه اين ضمانت نامه شش ماه گارانتي دارد كه هرگونه نقصي را شركت بدون دريافت وجه تعمير كرده و مجدداً‌ جنس را تحويل مي دهد.
تعميرات:
اگر كالايي جهت تعمير وارد شركت شود، اين كالا ابتدا رسيد انبار شده،‌ در قسمت مربوطه ثبت مي گردد. سپس رسيد انبار همراه قطعه تعميري و فرم تعميرات F-RE-001 به واحد فني ارسال مي شود. واحد فني بايستي در صورت صلاحديد (با توجه به اينكه آيا شرايط و امكان تعمير قطعه وجود دارد) فرم تعميرات را تكميل نموده و به واحد تعميرات ارسال نمايد. همچنين رسيد انبار را تأييد كرده و نسخه اي از هر دو را نزد خود بايگاني مي كند. پس از تعمير قطه نسخه اول فرم تعميرات را واجد تعميرات تكميل كرده و به واحد فني جهت تأييد ارسال مي نمايد. واحد فني پس از بررسي مجوز خروج كالا را با همكاري واحد بازرگاني صادر مي نمايد. انبار فرم مجوز خروج با كد سند ……….. را تكميل و به تأييد مي رساند سپس كالا را بسته بندي و آماده ارسال مي نمايد.
خريد:
كليه ورودي ها به فرآيند خريد شامل درخواست خريدهاي انبار با كد سند ……… درخواست استفاده از خدمات تأمين كنندگان (فني و مهندسي) از واحد نگهداري و تعميرات با كد سند …….. درخواست انجام تست از واحد QC با كد سند …….. درخواست ريخته گري از واحد انبار با كد سند …….. و درخواست خريد از ديگر واحدها مي باشد.
واحد خريد پس از دريافت خريدها بايستي مشخصات فني و كليه موارد مذكور در فرم ها را كنترل و در صورت هرگونه ابهام رفع ابهام نمايد، سپس به ليست تأمين كنندگان تأييد شده با كد سند …….. رجوع نموده و تأمين كننده را تعيين نمايد سپس ليست درخواست خريدها را به همراه برنامه روزانه كارپرداز با كد سند ……. به كارپرداز ارايه نمايد تا خريد يا خدمات صورت پذيرد.
پس از انجام خريد كليه اطلاعات اقلام خريداري شده در فرم تطبيقي كالا ثبت شده و به همراه فاكتورها به مسئول دفتر مديريت ارايه مي گردد تا پس از ثبت در دفتر انديكاتور به واحد انبار ارايه نمايد.
چنانچه پس از انجام خريد/ خدمات تأييد نگردد در صورتي كه علت آن منطقي باشد كالا به تأمين كننده عودت داده مي شود.
همراه با طراحی نرم افزار وساخت سخت افزار بايستي تست ريپورت از تأمين كننده دريافت گردد.
ارزيابي تأمين كنندگان به صورت ساليانه در قاب فرم ارزيابي تأمين كنندگان با كد سند ……. انجام مي شود، در صورت تأييد، تأمين كننده در ليست تأمين كننده تأييد شده با كد سند …….. قرار مي گيرد.
در زمينه خريد يك سري اطلاعات ديگر در اينجا قابل ذكر است:
شركت بعد از اينكه در مناقصه برنده شد و سفارش توليد را گرفت ابتدا واحد فني فرم هاي مخصوصي را پر مي كند كه براي سفارش توليد چه مواد و قطعاتي لازم است اين فرم ها را كه پركرده پس به انبار تحويل مي دهد. انبار فرم ها را بررسي مي كند كه از موادي كه واحد فني سفارش داده در انبار موجود مي باشد يا خير؟
سپس براي آن موادي كه موجودي ندارد يك درخواست خريد را پر مي كند اين درخواست خريد را چند نفر بايستي امضاء‌ كنند يك نفر خود انباردار و بعد مسئول كنترل كيفيت، مدير مالي و در پايان مديريت اين درخواست را امضاء مي كنند. درخواست خريد كه امضاء شد به واحد تداركات ارجاع داده مي شود كه اين مواد خريداري شود. سپس اجناس خريداري شده به انبار ارجاع داده مي شود.
انبار طبق درخواست خريدي كه داده بررسي مي ند كه آيا اين موادي را كه سفارش داده، خريداري شده يا خير و مابقي موادي كه خريداري نشده را در درخواست بعدي ذكر مي كنند.
براي ملزومات مصرفي و ساير لوازمي كه در قسمت اداري مصرف مي شوند انبار بررسي مي كند كه موجودي انبار براي هر جنسي اگر به 2 رسيده باشد آن موجودي را به نقطه سفارش صفر رسيده است و براي آن مورد انباردار درخواست خريد مي دهد و سپس تمام مراحل قبل انجام مي گيرد.
امور تداركات:
انبار با توجه به فرم درخواست كالا به شماره F-ST-00 و تاريخ تأمين نياز روزانه ليست خريد به شماره L-LS-88 را تكميل كرده و به واحد بازرگاني ارسال مي دارد. واحد بازرگاني مكان خريد را با توجه به ليست فروشندگان شماره L-LS-003 را تكميل كرده و شماره آن را ثبت مي كند. ليست خريد به واحد تداركات ارسال مي شود. هر ليست مي تواند جداگانه بر اساس نياز روزانه تكميل گردد. در پايان كارپرداز ستونهاي مربوطه را تكميل نموده شماره فاكتور هر خريد را ثبت مي نمايد. در پايان كل مبلغ را نيز ثبت مي كند. مبلغ تنخواه در اين فرم همان مبلغ تأمين شده از سوي مديريت عامل مي باشد كه نقداً‌ يا به صورت چك پرداخت مي گردد. در پايان هر روز يك ليست خريد تكميل و به واحد حسابداري ارسال مي گردد. واحد بازرگاني جهت سهولت دستيابي به پيمانكاران، فروشندگان، و مشتريان خود بهتر است ليستي طبق فرمهايي F-ST-002 / F-L-SL-003  را تكيمل كرده و شماره اولويت هر يك  را در صورت نياز معلوم نمايد. همچنين واحد بازرگاني ليستي از اشخاصي را كه به طورمتفرقه با آنها همكاري دارد در فرم F-ST-006 تنظيم نموده و از آن بهره برداري مي نمايد.
كارپرداز:
كارپرداز برابر برنامه روزانه با كد سند …….. زير نظر مديريت بازرگاني انجام وظيفه مي نمايد. اهم فعاليتهاي او مراجعه به ادارات و بانكها ـ‌ خريد از تأمين كنندگان، رانندگي ايمن، سرويس و تعمير خودرو وانت شركت و نگهداري آن در بهترين وضعيت مي باشد.
هزينه ها:
در مورد مابقي هزينه هاي اين شركت چند نوع هزينه داريم:
هزينه اداري، هزينه مالي، هزينه فروش  بازاريابي، هزينه حقوق و دستمزد.
– انواع هزينه هاي مالي:
كارمزد بانكي، كه براي دريافت دسته چك، وصول چك هاي دريافتي كه در حساب جاري گذاشته شده است و مابقي موارد از حساب بانكي برداشت مي شود.
كارمزد تمديد ضمانت نامه: ‌براي زماني كه مي خواهند ضمانت نامه هاي بانكي كه به شركت هاي طرف قرارداد، داده اند را تمديد مدت كنند. موقعي كه كار كمي ديرتر از موعد تحويل داده مي شود.
كارمزد تمديد وام ها: اين كارمزد هم براي زماني است كه از موعد قسط وام بانكي گذشته است و كمي ديرتر از وقت خودش قسط را پرداخت كرده ايم.
– انواع هزينه هاي فروش و بازاريابي:
1ـ هزينه سفر و ماموريت: براي مواقعي كه كاركناني را براي طراحی نرم افزار كه امكان انتقال آن به مركز ساخت آن وجود ندارد مي فرستند و در آنجا تعميرات لازم را انجام دهند.
2ـ هزينه نمايشگاه:‌ كه اين مورد مي تواند درمورد نمايشگاه هاي داخلي و خارجي باشد كه بخواهند صنايع ساخته شده خود را در معرض ديد عموم بگذارند.
3ـ هزينه كاتالوگ ها وتبليغاتي كه جهت نمايشگاه صورت مي گيرد:
– انواع هزينه هاي اداري:
1ـ هزينه آب، برق، گاز، تلفن و موبايل
2ـ هزينه سوخت مصرفي (جهت گرم كردن كارگاه وساير قسمتها)
3ـ هزينه حمل و نقل (جنس توليد شده به محل شركت طرف قرارداد)
4ـ هزينه پذرايي و آشپزخانه (قند، چايي، ميوه و غذاي مهمانها)
5ـ آگهي و تبليغات ( در روزنامه ها، مجلات و تابلوهاي شهرداري)
6ـ هزينه اشتراك (روزنامه، مجله، كتاب و…)
– هزينه حقوق و دستمزد:
در اين شركت حقوق و دستمزد به شرح زير پرداخت مي شود:
در شركت مذكور دستگاهي به نام ساعت زن وجود داردكه يك از كاركنان در هنگام ورود و خروج از شركت كارت مخصوص خود را در اين دستگاه مي زنند. هر كدام از كاركناني كه اضافه كار داشته اند را بايستي توضيح دهند. هم چنين تعداد ساعاتي را كه اضافه كار بودند را بايد ذكر كنند.
حقوق ماهانه كاركنان اينطور محاسبه مي شود: دستمزد روزانه ×روزهاي كاركرد
دراين جا يك سري پرداختي ها و يكسري كسورات داريم كه به شرح زير مي باشد:
1ـ پرداختي ها: حق مسكن و خواربار مي باشد كه مبلغ آن 100.800 ريال است كه حق مسكن 100.000 است كه براي مجردها و متأهل ها يكسان است ولي خواربار 800 ريال براي متاهل ها و 400 ريال براي مجردهاست.
2ـ‌ حق عائله مند كه براي يك فرزند 129.600 ريال و براي دو فرزند بيشتر 439.600 ريال مي باشد.
اين دو مورد را هر ساله اداره كار و امور اجتماعي تعيين مي كند.
3ـ پاداش مديريت: هر ماهه يك سري فرم ارزشيابي پر مي شود كه راندمان كار هر كدام از كاركنان در آن سنجيده مي شود، كه اگر راندمان كار هر فردي بالا باشد مديريت يك پاداش براي فرد مذكور در نظر مي گيرد.
كسورات:
1ـ 7% حق بيمه سهم كارگر
2ـ‌ ماليات حقوق كه هر ساله اداره دارايي مبلغي را تعيين مي كند كه از آن مبلغ به پايين معاف از ماليات مي باشد و از آن مبلغ به بالا بر حسب مورد درصدي از آن ماليات گرفته مي شود.
3ـ مساعده:‌كه اگر هر يك از كاركنان مساعده از شركت دريافت كرده باشند مبلغ آن هر ماهه كسر مي شود.
4ـ وام: ‌كه مبلغ قسط وام هر ماهه از حقوق كسر مي گردد.
در اين قسمت خالص پرداختي داريم كه حقوق ماهانه با پرداختي ها جمع مي گردد و كسورات حقوق از آن كسر مي شود. اين مبلغ يا بصورت نقدي پرداخت مي گردد و يا به حساب بانكي هر نفر واريز مي گردد.
زمد
گزارشات 2:
ـ تراز کل: کلیه حسابهای کل را با توجه به گردش آنها در سال مالی به تفکیک نشان می دهد.
ـ تراز معین: معین حسابهای کلی را به صورت ریز نشان می دهد.
ـ بستانکاران: کلیه بستانکاران واحد تجاری را نشان می دهد.
ـ دفتر معین: گردش حساب یک مشتری را با توجه به تاریخ درخواستی نشان می دهد.
نمونه:
فروشگاه شرکت
دفتر معین
دفتر……… آقای ………….
سند    تاریخ    شرح    بدهکاران    بستانکاران    شش    مانده
ـ موجودی: میزان اقلام موجودی در انبار را به ما نشان می دهد.
ـ کارتکس: گردش موجودی کالا را در طی سال مالی نشان می دهد.
کارتکس ـ بین محصولات و مواد اولیه شرکت
فروشگاه
کارتکس اگزوز بغل طرح اصلی
تاریخ طرف حساب شماره وارده صادره مانده
ـ خرید: در قسمت خرید فاکتور خرید کالا را بعد از ذخیره شدن به ما نشان می دهد.
شکل آن دقیقاً شبیه عملیات خرید است.
ـ فروش برگشت از فروش و ت و برگشت از خرید و ت مانند قیمت خرید است.
ـ آمار مشتری: تعداد کالایی که هر مشتری خریداری کرده است.
6ـ مدیریت:
ـ بازسازی پرونده: در قسمت حسابداری ـ عملیات ـ بازسازی مجدد ـ بعد از این قسمت به قسمت بازسازی پرونده می رویم و کارها را انجام می دهیم.
ـ تهیه پشتیبان: رمزی که به برنامه کامپیوتر می دهیم تا اشخاص غریبه وارد سیستم نشوند.
ـ انتخاب چاپگر: زمانی که می خواهیم پرینت قسمتی از کارها را بگیریم. ابتدا باید نوع پرینتر را انتخاب کرده و در این قسمت انواع چاپگرها به ترتیب نشان داده شده است.
ـ انتخاب سال: سال مالی مورد نظر را انتخاب می کنیم.
ـ فارسی چاپگر: قبل از پرینت گرفتن باید ابتدا پرینتر را فارسی کنیم.
ـ دفترچه تلفن: شماره های مشتری است.
2 نمونه اسناد حسابداری که ضمیمه شده است.
3 ـ چگونگی تحریر دفاتر حسابداری:
در شرکت مشهد واشر دفتر حسابداری نداریم. دراین شرکت سیستم حسابداری بصورت کامپیوتری ثبت می شود.
در پایان هر ماه یک سند حسابداری ـ سیستم مورد استفاده از حسابداری دوبل ـ که 4 نرم افزار داریم ـ نرم افزار مالی ـ دفتری ـ اموال و خزانه استفاده می شود.
4ـ تعیین تقسیم کار بین کارکنان:
در مشهد واشر بخش های مالی شامل 5 نفر است:
1ـ مدیر مالی     2ـ حسابداری ارشد     3ـ حسابداری فروش    4ـ حسابداری انبار ـ اموال   5ـ حسابداری کارپردازی و خزانه
5ـ توزیع فرم ها و تعداد نسخ لازم در هر یک از بخش ها:
توزیع کلیه نسخه ها در بین بخش از طریق سیستم مکانیزه مالی انجام می پذیرد. (تأیید عملیات)
هر بخش توسط همان بخش و پس از تأیید نهایی مدیریت و به تأیید مدیر مالی رسیده و توسط بخش حسابداری ارشد ثبت نهایی می شود و کلیه تعدیلات و تصمیمات یا تأیید مدیر مالی و حسابداری ارشد انجام می پذیرد.
مشخصات وسائل جانبي شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک
I- خودروها و ماشين آلات حمل و نقل    
سواري             2        80.000.000
وانت             3        100.000.000
کاميون و کاميونت     4        260.000.000
ميني بوس         2        60.000.000
570.000.000 ريال
II- مخازن, تأسيسات, انبارها, رستوران
مخازن ذخيره استيل                         160.000.000
مخازن ذخيره سوخت و آب                     40.000.000
انشعابات برق , برق اضطراري و برق کشي             340.000.000
لوله کشي ها , آب , گاز و بخار ( تأسيساتي )             100.000.000
تهويه مطبوع                             140.000.000
کمپرسورهاي هوا                         50.000.000
لوازم تعميرگاهي                         20.000.000
لوازم انبار و باسکول                         20.000.000
آتش نشاني                             20.000.000
ملزومات رستوران                         50.000.000
متفرقه                                 40.000.000
980.000.000 ريال
III- وسايل اداري و دفتري
تلفن , تلکس , فاکس و کامپيوتر                     20.000.000
ماشينهاي حساب و تحرير                    10.000.000
لوازم دفتري                             20.000.000
جمع                                 50.000.000
مجموع گروه III , II , I        1.600.000.000
محاسبه هزينه ها
I – هزينه استهلاک ها
ساختمانها و محوطه             99.500.000 ريال
قبل از بهره برداري             20.000.000 ريال
ماشين آلات توليد                         1/845/200 $
وسايل و تجهيزات جانبي             89.000.000 ريال
خودروها و وسايل نقليه             94.000.000 ريال
وسائل اداري                 6.000.000 ريال
پيش بيني نشده                 42.000.000 ريال
جمع                     350.500.000 ريال              $ 1/845/200
II- محاسبه هزينه هاي تعمير و نگه داري
ساختمانها                 19.900.000 ريال
ماشين آلات توليد                         $ 738/080
خودروها و وسايط نقليه             47.000.000 ريال
تأسيسات عمومي             35.600.000 ريال
جمع                     102.500.000 ريال     $ 738/080
III- هزينه تشريفات , تبليغات و دفتري و فروش      4.500.000.000 ريال
محاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردش يکساله
    هزينه تأمين قطعات و مواد اوليه جهت توليد و بسته بندي4.500.000.000 ريال +$26/000/000
    هزينه حقوق, بيمه و مزاياي کارکنان             450.000.000 ريال
    هزينه بيمه کارخانه                     551.865.000 ريال
    هزينه انواع انرژي                     200.000.000 ريال
    هزينه هاي فروش                     4.500.000.000 ريال
    ساير هزينه ها                     298.135.000 ريال
    جمع                                .500.000.000 ريال  $ 26/000/000
= سرمايه در گردش جهت يک دوره سه ماه
= سرمايه در گردش جهت يک دوره سه ماه
« ريال  2.625.000.000+ 6/500/000 $ »
جمع کل سرمايه گذاري = سرمايه ثابت + سرمايه در گردش ( نقل از همين صفحه
$= 18/452/000 + 6.500/000=24/952/000
7.125.000.000=2.625.000.000+4.500.000.000= ريالي
$ = 24/952/000 * 10%= 2/495/200  کارمزد وام و سود سرمايه
712.500.000=%10* 7.125.000.000 = ريالي
محاسبه قيمت تمام شده محصول
محاسبه هزينه ثابت توليد
حقوق , دستمزد و بيمه کارکنان             450.000.000 ريال
بيمه کارخانه                     551.865.000 ريال
تأمين انرژي                     200.000.000 ريال
استهلاک                     350.500.000 ريال      $ 1/845/200
هزينه هاي دفتر مرکزي و تشريفات         200.000.000 ريال
کاربرد وام و سود سرمايه             712.500.000 ريال         2/495/200
2.464.865.000 ريال     $ 4/340/400
محاسبه هزينه هاي متغير توليد
موارد مورد مصرف و توليد کالا         4.500.000.000 ريال     $ 26/000/000
تعمير و نگه داري             102.500.000 ريال      $ 738/080
هزينه فروش                 4.500.000.000 ريال
لوازم کارکنان                 12.000.000 ريال
ساير هزينه ها                 80.529.000 ريال
9.095.029.000 ريال    26/738/080
مجموع هزينه هاي ثابت و متغير دلاري توليد
$ 26/738/080 + 4/340/400=31/078/480
مجموع هزينه هاي ثابت و متغير ريالي توليد
11.559.894.000=9.095.029.000+2.4643865.00 R
مجموع کل هزينه هاي ثابت و متغيير توليد به ريال
هزينه ريالي +1750* هزينه دلاري= ريالي کامل
65.946.234.000=11.559.894.000+1750*31/078/480=
¢1/036 =                           = هزينه دلاري قيمت تمام شده براي هر سخت افزارونرم افزاروارداتی
ريال 3/385=                          = هزينه ريال قيمت تمام شده براي طراحی برنامه نویسی
¢ 1/256 =          + 1/036= هزينه کامل دلاري قيمت تمام شده براي قطعه سخت افزاری
R 2198.3=385.3+1750* 1/036= هزينه کامل ريالي قيمت تمام شده براي طراحی نرم افزاری

نتيجه
شرکت صنايع غذایی شركت برنامه نویسی وطراحی نرم افزاروسخت افزارمحک مشهد جهت ايجاد يک واحد توليدي به ظرفيت 100 تن به سرمايه گذاري ثابت 4.500.000.000 ريال و ارزبري 18/452/000 دلار آمريکا و نيز جهت سرمايه در گردش براي يک دوره سه ماه اين واحد 2.625.000.000 ريال و ارزبري 6/500/000 دلار خواهد بود.
که بعبارت ديگر سرمايه گذاري براي اين واحد معادل 7.125.000.000 ريال و 24/952/000 دلار مي باشد که سهامداران قادر به تأمين مبالغ ريالي طرح از سرمايه شخصي و استفاده از برخي تسهيلات بانکي بوده و فقط در تأمين مبالغ ارزي نياز به بهره گيري از تسهيلات خارجي مي باشد .
نتيجه سود و زيان اين شرکت براي سه ساله اول بهره برداري از لحاظ صرفه جويي ارزي و يا درآمدهاي ريالي به شرح زير مي باشد .
سال توليد    درصد توليد پودرقند    درصد توليد بسته بندي    ميزان ارزبري     ميزان هزينه هاي ريالي     صرفه جويي ارزي طرح    سود ريالي طرح
اول
دوم
سوم     00%
70%
100%    75%
100%
100%    57/1
205/1
036/1    2/468
3/385
3/385    000/675/9$
000/850/23$
000/920/28$    750/33
760/68
640/77
مقدار توليد * ( قيمت ارزبري – قيمت پايه جهاني ) = صرفه جويي ارزي
مقدار توليد * ( قيمت کامل ريالي – قيمت پايه ريالي ) = سود ريالي طرح
    قيمت پايه طراحی نرم افزار 10 دلار مي باشد .
    قيمت پايه جهاني هر طراحی وساخت سخت افزار15 دلار مي باشد.
شرح وظايف معاونت اداري و مالي :
الف) تعريف شغل :
اين شغل تحت سرپرستي مدير عامل , امور برنامه ريزي , هدايت و اجراي فعاليت هاي مالي و اداري شرکت را در چارچوب قوانين , آئين نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي مصوب بر عهده دارد.
ب) شرايط احراز شغل :
حداقل مدرک ليسانس    رشته تحصيلي     تجربه ( سال )     توضيحات
ليسانس     مرتبط     ده سال     طي دوره مديريت
ج) مهارت ها و توانايي هاي مورد نياز
1- شناخت کامل از قوانين و مقررات مالي , محاسباتي , کار و تأمين اجتماعي
2- آشنايي با زبان خارجي , انگليسي در حد مکالمه
3- آشنايي به اصول حسابداري , مالي , مالياتي و کاربرد کامپيوتر در امور فوق
4- توانايي برقراري نظم و ايجاد حسن تفاهم بين فعاليت واحدهاي تحت سرپرستي با ساير واحدهاي شرکت به منظور تسريع در اجراي اهداف شرکت
د) شرح کلي وظايف :
1- اعمال ضوابط و قوانين مالي , محاسباتي , مالياتي , کار تأمين اجتماعي به صورت فرم تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي به واحدهاي مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها توسط واحدهاي تحت سرپرستي .
2- تهيه و پيشنهاد روشهاي اجرايي جديد از طريق آموزش و پيگيري موارد اجرايي آن ( در جهت کاهش هزينه ها )
3- ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي زماني با واحدهاي فني , توليد , کنترل کيفيت , انبار در رابطه با تأمين مالي خريد مواد اوليه و ساير مايحتاج کارخانه
4-پيگيري امور مربوطه به بيمه اموال منقول و غير منقول شرکت
5- همکاري با حسابرسان قانوني شرکت در موارد لزوم
6- نظارت و همکاري در تنظيم دستورالعمل هاي بودجه برنامه اي
7- دادن آموزش هاي لازم به پرسنل به منظور حصول کارآيي مطلوب يا بالا بردن سطح تخصصي شغلي آنان
8- همکاري با ساير واحدهاي شرکت به منظور تبادل اطلاعات و گزارشات تحليلي مورد نياز
9- نظارت بر ضبط و نگهداري اسناد و مدارک مالي طبق رويه جاري
5- شرح وظايف مسئولين بخش حسابداري مالي
سيستم حسابداري مالي شرکت به منظور جمع آوري اطلاعات مالي منسجم و به هنگام همچنين اعمال کنترل هاي داخلي مناسب با توجه به حجم بالاي کار از طريق پنج سيستم زير مجموعه شامل سيستم حقوق و دستمزد , حسابداري انبار , حسابداري داراييهاي ثابت , حسابداري فروش و حسابداري خزانه داري تأمين مي گردد.
    الف) سيستم مالي شرکت حسابهاي مالي را در پنج سطح شامل گروه , کل , معين , تفضيل 1 و تفضيل 2 پيش بين نموده است .
1- سطح گروه :
براي اين سطح از کد 1 تا 9 ( يک رقمي ) به شرح زير پيش بيني شده است:
    داراييهاي جاري
    داراييهاي غير جاري
    بدهيهاي جاري
    بدهيهاي غير جاري
    حقوق صاحبان سهام
    درآمدها
    هزينه ها
    حساب هاي انتظامي
    حساب هاي کنترلي ( صنعتي )
2) سطح کل :
اين سطح شامل اعداد سه رقمي مي باشد که يک رقم آن از گروه تبعيت مي کند. به عنوان مثال : درگروه داراييهاي جاري حساب کل موجودي نقد به شرح زير مي باشد :
3) سطح معين :
براي اين سطح اعداد 5 رقمي پيش بيني شده است که يک رقم آن از گروه و دو رقم آن از حساب کل تبعيت مي کند به عنوان مثال در گروه داراييهاي جاري , حساب کل موجودي نقد شامل بانکها به شرح زير مي باشد :
4- سطح تفضيل 1 ) :
براي اين سطح که به صورت يونيک ( انحصاري ) اداره مي شود اعداد  6 رقمي به صورت مستقل از ساير حسابها ( گروه , کل و معين ) در نظر گرفته مي شود که عمده گروههاي حسابهاي تفضيلي شامل موارد زير است :
    شرکتها
    اشخاص
    حسابهاي جاري
    مراکز هزينه
    پروژه ها
5- تفضيل 2 ) :
براي بعضي از حسابهاي معين در صورت نياز به گزارش دهي جزئي تر از حسابهاي تفضيلي 2 استفاده مي شود . به عنوان مثال شرکتي که چندين قرارداد به صورت همزمان داشته باشد فعاليت هاي مالي هر قرارداد از طريق حساب تفضيلي 2 تفکيک مي شود .
ب) صدور سند حسابداري :
از آنجايي که عمده فعاليت هاي مالي در زير سيستم هاي ذکر شده پردازش و نهايتاً سند حسابداري آن به سيستم مالي ارسال مي گردد فقط بخش کوچکي از فعاليت هاي مالي که در زير سيستم ها قابليت پردازش و صدور سند را ندارند به صورت مستقيم در سيستم مالي اقدام به صدور سند مي کردند. از جمله اين موارد صورت هزينه تنخواه گردانها , صورت وضعيت قراردادهاي پيمانکار ميباشد.
اسناد در سيستم مالي به چهار صورت به شرح زير مي باشد :
1- سند يادداشت : سندي است که به دلايلي کاربر سند را ناتمام گذاشته و موازنه سند برقرار نمي باشد. سيستم اين نوع سند را به شکل يادداشت ذخيره نموده و در گزارشات سيستم اطلاعات اين سند درج نمي شود.
2- سند موقت : سندي است که به شکل يادداشت نبوده و قابليت حذف و ويرايش مجدد توسط کاربر را دارد .
3- سند بررسي شده : سندي است که قابليت حذف و ويرايش توسط کاربر را ندارد.
4- سند دائم و قطعي : سندي که قابليت هيچ گونه حذف و ويرايش را دارا نيست .
ج ) بخش رسيدگي و کنترل اسناد حسابداري :
به منظور کنترل اسناد حسابداري ساير سيستم ها و همچنين سيستم  مالي اسناد به شکل مستقل توسط پرسنل ديگر مورد بررسي و کنترل قرار مي گيرد اين کنترل شامل تشخيص صحت تعيين کد حساب مورد نظر توسط کاربر , تکميل بودن ضمائم سند و مجوزهاي لازم , کنترل محاسبات ضمائم سند مي باشد.
پس از بررسي و کنترل اسناد توسط کنترل کننده سند حسابداري به شکل بررسي شده تبديل مي گردد و کاربرد مورد نظر روکش سند حسابداري تهيه و باالصاق ضمائم طبق دستورالعمل مربوطه اقدام به نگهداري مي نمايد .
د) بايگاني اسناد :
به منظور دسترسي سريعتر و بهتر به اسناد و مدارک حسابداري و همچنين تنوع در سيستم هاي صادر کننده سند و همچنين اسناد بين راهي موجود براي نگهداري اسناد در طي دوره مالي توسط کاربر هر سيستم صادر کننده نگهداري مي گردد . بدين معني که اسناد بخش خزانه داري نزد کاربر خزانه داري تا پايان سال نگهداري و سپس در پايان سال بعد از تعويض روکش اسناد از موقت به قطعي اسناد به صورت متمرکز نگهداري مي گردد .
هـ) صدور اعلاميه بدهکار و بستانکار :
واحد کنترل و رسيدگي اسناد به منظور کنترل دوره اي حسابهاي تفضيلي مشتريان در هر 15 روز يکبار حسابهاي مالي را کنترل و براي مشترياني که حساب آنها بدون اطلاع آنها بدهکار يا بستانکار شده است اعلاميه اي بر حسب موضوع صادر نموده و پس از تأئيد و دريافت مجوز لازم نسبت به ارسال به مشتري اقدام مي نمايند
( اعلاميه ها داراي شماره سريال بوده و در سيستم مالي نگهداري مي گردد)
ي) آناليز حسابهاي مالي :
واحد رسيدگي و کنترل اسناد به منظور اطمينان از صحت مانده حسابهاي مالي پاره اي از حسابها را در طي دوره هاي مختلف زماني و در فواصل زماني مختلف بررسي و جهت تعيين تکليف براي مدير مالي ارسال مي نمايند.
ز) صدور سند کل :
مدير مالي پس از اطمينان تکميل بودن عمليات مالي ماه مورد نظر ( طبق دستور العمل تحرير دفاتر قانوني سازمان امور مالياتي ) اقدام به صدور سند کل نموده و پس از تأئيد سند کل به منظور تحرير در دفاتر قانوني از طريق ثبت دفاتر اقدام مي گردد ( سند کل سندي است که خلاصه عمليات مالي دوره مورد نظر را نشان داده و براي سيستم هاي مکانيزه به منظور تحرير دفاتر قانوني استفاده مي گردد)
ح ) عمليات پايان دوره مالي :
در پايان دوره مالي مدير مالي پس از اطمينان از ثبت و تنظيم تمامي اسناد مالي دوره مورد نظر و پس از انجام اصلاحات و تعديلات حسابهاي مورد نياز در پايان سال نسبت به تهيه گزارشات و صورتهاي مالي اساسي , اظهار نامه هاي مالياتي , از طريق پرسنل ذيربط اقدام مي نمايد.
6- انواع فرمهاي مورد نياز :
    صورت هزينه تنخواه گردان
    سند حسابداري
    اعلاميه بدهکار و بستانکار
    فرم پرداخت وجه نقد
    فرم اسناد دريافتي
    فرم تهيه نسبتهاي مالي
    فرم صورت مغايرت بانكي
    فرم رسيد پرداخت
    فرم رسيد دريافت
از آنجايي که سيستم حسابداري مالي به عنوان يک سيستم مادر تلقي مي گردد فرمهاي موجود در آن بخش از ساير سيستمها تأمين مي گردد .
شرح وظايف پرسنل بخش حسابداري
شرح وظايف مسئول خزانه
1-حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله .
2- انجام عمليات صدور چک , مراحل تکميل امضاء , صدور سند مالي
3- انجام عمليات حسابداري تسهيلات مالي , کنترل محاسبات , تنظيم سند مالي
4- انجام عمليات حسابداري دريافت منابع مالي ( ورودي به حساب هاي جاري بانکي ) و کنترل وصول وجه اسناد پرداختني و پيگيري هاي لازم
5- انجام عمليات حسابداري ساير خروجي ها از حسابهاي جاري بانکي کنترل پرداخت به موقع وجه اسناد پرداختني و پيگيري هاي لازم .
6- انجام عمليات حسابداري دريافت اسناد تضميني و استرداد آنها
7- انجام عمليات کنترل تنخواه گردانها و صندوق ( مانده حساب و ترميم طبق دستورالعمل )
8- انجام عمليات حسابداري صورت تنخواه گردانها و صدور سند مالي
9- انجام کنترل مستمر موجودي حسابهاي جاري بانکي و تهيه گزارش وضعيت نقدينگي شرکت طبق فرمت و بطور روزانه
10- تهيه و تنظيم ليست تعهدات پرداختني و تخصيص اعتبار طبق دستورالعمل
11- تهيه گزارش منابع و مصارف ( ماهيانه )
12- تهيه گزارش آورده سهامداران ( ماهانه )
13- تهيه و تنظيم صورت مغايرت براي حسابهاي جاري شرکت در پايان هر ماه و صدور اسناد اصلاحي در صورت لزوم
14- انجام کنترل دوره اي حسابهاي مرتبط با سيستم ( حسابهاي جاري بانکها , کنترل موضوع در سيستم مالي و خزانه , تنخواه گردان , تسهيلات مالي , اسناد دريافتني / پرداختني )
15- انجام عمليات تهيه گزارش تسهيلات مالي ( مطابق فرمت )
16- جمع آوري اسناد و مدارک مرتبط , پيگيري مراحل تأئيد نهايي , بايگاني و نگهداري سوابق بطور مرتب در کلاسور و فايل هاي مربوطه ( طبق دستورالعمل )
17- انجام عمليات کنترل دوره اي ته سوش چک هاي استفاده شده و ابطال شده ( طبق دستورالعمل )
18- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده
19- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
20- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محول
شرح وظايف مسئول کنترل قراردادها
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- انجام کنترل مالي قراردادهاي واصله طبق دستورالعمل
3- پيگيري عمليات ارسال قراردادها به سازمانهاي ذيربط , پرداخت کسورات قانوني , دريافت مفاصا حساب , دريافت تضامين ( طبق دستورالعمل )
4- تهيه صورت محاسبات ريالي وضعيت پيمانکاران ( مطابق فرمت )
5- تهيه صورت خلاصه اطلاعات قراردادها و به روز رساني ( هفتگي )
6- انجام کنترل دوره اي حسابهاي مرتبط با عمليات قراردادها ( پيش پرداخت ها , حسابهاي پرداختني , بستانکاران , سپرده ها , بيمه و ماليات )
7- انجام کنترل مستمر قراردادها و ارائه گزارش نکات عمده طبق دستورالعمل
8- تهيه ليست قابل پرداخت بيمه و ماليات با پيمانکاران به سازمان مرتبط در مقاطع ماهانه ارائه به خزانه پس از تائيد مافوق
9- تهيه گزارشات فصلي قراردادها ( سه ماهه )
10- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط , کلاسه بندي قراردادها و مکاتبات مرتبط و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه طبق دستورالعمل .
11- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده .
12- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
13- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله
شرح وظايف مسئول حسابداري فروش
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- ثبت درخواستهاي واحد فروش در سيستم ( صدور حواله فروش و مجوز برگشت از فروش)
3-صدور اسناد فروش و برگشت از فروش در سيستم , توزيع نسخ و صدور سند مالي
4-کنترل دوره اي حساب هاي مرتبط با سيستم  فروش ( حساب مشتريان فروش کالا , برگشت از فروش)
5- کنترل دريافت وجوه فروش کالا بر حسب قرارداد و تفاهم نامه هاي مربوطه .
6- کنترل تخفيفات و جوايز فروش حسب قراردادها و توافقات و تنظيم اسناد مالي مربوطه
7- ارائه گزارش دوره اي از وضعيت سيستم ( ماهانه )
8- تهيه گزارشات فصلي دارايي ( 3 ماهه )
9-تهيه گزارشات جامع فروش و نمودارهاي مربوطه ( مطابق فرمت )
10- کنترل بودجه تعدادي فروش و گزارش انحرافات .
11-جمع آوري و کلاسه بندي اسناد , مکاتبات و مدارک فروش ( طبق دستورالعمل )
12- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده .
13- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
14- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله
شرح وظايف مسئول حقوق و دستمزد
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- کنترل احکام صادره کارگزيني , تنظيم احکام صدور کسور و تعهدات کارکنان مستند به مدارک مثبته
3- ثبت اطلاعات ماهانه کسور کارکنان ( مساعده , ساير مزايا , ساير کسور , مزاياي معوقه ه)
4-کنترل اطلاعات کارکرد ماهيانه ثبت شده در سيستم توسط امور کارکنان
5- تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي کارکنان و ليست پرداخت و ليست بيمه , ليست ماليات.
6- کنترل محاسبات و کسورات متعلقه صدور سند حسابداري پس از تأئيد ليستها
7- پيگيري عمليات ارسال ليست بيمه و ليست ماليات به سازمان هاي ذيربط .
8- تهيه ليست عيدي و پاداش و تعديل ماليات سالانه حقوق کارمندان
9- کنترل دوره اي حسابهاي مرتبط با سيستم ( جاري کارکنان , حقوق پرداختي , بيمه پرداختي , ماليات پرداختي , بيمه هاي تکميلي , وام کارکنان , روندحقوق , غيره پرداختي )
10- انجام عمليات محاسبه تصويه حساب کارکنان , بن کارگري , سنوات پايان خدمت کارکنان در مقاطع مشخص شده .
11- ارائه گزارش ماهيانه از وضعيت سيستم
12-جمع آوري اسناد حسابداري و پيگيري مراحل تائيد و نگهداري ( طبق دستورالعمل )
13- تهيه گزارشات مرتبط سيستم و نمودارهاي مربوطه
14- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده.
15- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
16- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه
17- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله
شرح وظايف مسئول دارايي ثابت
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- کنترل مدارک خريد دارايي ثابت ( غير مستقيم ) , ايجاد در سيستم دارايي ثابت و تنظيم  اسناد مرتبط و نصب برچسب اموال
3- کنترل مدارک خريد دارايي ثابت ( مستقيم ) , ايجاد در سيستم دارايي ثابت و تنظيم اسناد مرتبط و نصب برچسب اموال
4- انجام عمليات ريالي نقل و انتقالات و خروج دارايي هاي ثابت و تنظيم اسناد مالي مرتبط .
5- کنترل دوره اي دارايي هاي ثابت شش ماهه و يک ساله ( اموال گرداني )
6- تهيه ليست و تنظيم ا سناد هزينه استهلاک دارايي ثابت بر طبق قوانين و آئين نامه ها
7- ارائه گزارش هفتگي از وضعيت سيستم و پيگيري اسناد باز
8-کنترل دوره اي حساب هاي مرتبط با سيستم دارايي ثابت ( واسط ها , دارايي هاي ثابت , هزينه استهلاک )
9- جمع آوري اسناد حسابداري و پيگيري مراحل تاييد و نگهداري ( طبق دستورالعمل )
10- تهيه گزارشات ماهيانه عمليات سيستم رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده .
11- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت .
12- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه
13- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله
شرح وظايف مسئول صندوق ريالي و ارزي
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- انجام عمليات دريافت وجوه نقد , صدور رسيد صندوق و سند مالي مرتبط طبق دستورالعمل
3-انجام عمليات پرداخت وجوه نقد , صدور رسيد پرداخت و سند مالي مرتبط طبق دستورالعمل
4- کنترل موجودي نقد و تطبيق با سيستم مالي
5- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده
6- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
7- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه
8- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقعطي محوله
شرح وظايف مسئول صندوق اسناد تضميني
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- نگهداري اسناد دريافتي تضميني
3- کنترل دوره اي اسناد نزد صندوق با حساب هاي انتظامي سيستم مالي و گزارش مغايرتها ماهيانه
4- تهيه ليست کامل اسناد تضميني شرکت مطابق فرمت و بروز رساني مرتب
5- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده.
6- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
7- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه
8- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله
شرح وظايف حسابداري مالي
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- کنترل اوليه اسناد و مدارک مستقيم مالي ( طبق دستورالعمل )
3- کد گذاري اسناد و مدارک مستقيم مالي
4-انجام عمليات ثبت اسناد حسابداري مدارک مستقيم در سيستم مالي
5-  انجام عمليات ثبت دفاتر قانوني شرکت ( طبق دستورالعمل )
6- انجام عمليات تهيه و صدور اعلاميه بدهکار / بستانکار شرکتها و اشخاص ( طبق دستورالعمل )
7- همکاري در تهيه و تنظيم بودجه سال مالي شرکت
8- تهيه گزارش فصلي دارايي ( بخش خدمات ) 3 ماهه
9- تهيه گزارش گردش عمليات 3 ماهه دارايي از حسابهاي مالي و پيگيري ارسال به دارايي
10- کنترل دوره اي حسابهاي مستقيم مرتبط با سيستم ( سفارشات و اعتبارات , هزينه هاي قبل از بهره برداري , دارايي ثابت در جريان , سرمايه سهامداران )
11- تهيه گزارش گردش عمليات بانک صنعت و معدن ( استخراج اطلاعات , جمع آوري مدارک مرتبط)
12-ارائه گزارش هفتگي از وضعيت سيستم
13- تهيه ساير گزارشات مورد نياز بر حسب مورد
14- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده .
15- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت .
16- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه .
17- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله .
شرح وظايف مسئول کنترل و رسيدگي
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- بررسي و کنترل کليه اسناد حسابداري صادره ساير کاربران و مدارک هزينه به منظور اطمينان از صحت محاسبات , تشخيص صحيح حساب انتخاب شده , رعايت قوانين و مقررات مالي , بازبيني و کنترل جزئيات مدارک و مستندات موضوع اسناد حسابداري و مطابقت آنها با طبقه بندي به عمل آمده در سرفصل حسابها
3- کنترل دروه اي حسابها و ارائه گزارش به مافوق ( مطابق فرمت )
4- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت در موارد تعيين شده .
5- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
6- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه .
7- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله .
شرح وظايف مسئول حسابداري انبار
1- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
2- کنترل اوليه مدارک خريد ( صورتحسابها و مدارک انبار ) اسناد ورودي طبق دستورالعمل
3- انجام عمليات ( قيمت گذاري ) ريالي نمودن اسناد ورودي تنظيم سند مالي ( طبق دستورالعمل )
4- کنترل اوليه اسناد خروجي انبار طبق دستورالعمل
5- قيمت گذاري , عامل گذاري اسناد خروجي و تنظيم سند مالي ( طبق دستورالعمل )
6- کنترل عمليات سيستم و تنظيم اسناد مالي تعديلات احتمالي
7- نظارت و ايجاد هماهنگي هاي لازم براي انبارگرداني دوره اي کنترل موجوديهاي انبار ( 6 ماهه و يکساله)
8- تهيه گزارشات فصلي خريد مطابق فرمت دارايي و طبق دستورالعمل ( 3 ماهه )
9-ارائه گزارش از وضعيت سيستم , اسناد باز و پيگيري آنها . ( هفتگي )
10- کنترل دوره اي حسابهاي مرتبط با سيستم انبار ( واسط ها , موجوديهاي کالا , بهاي تمام شده)
11- جمع آوري مدارک و اسناد مرتبط , پيگيري مراحل تاييد نهايي و نگهداري ( طبق دستورالعمل)
12- رعايت کليه آئي نامه ها و دستورالعملهاي شرکت در موارد تعيين شده .
13- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
14- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه .
15-رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف محوله .
شرح وظايف مسئول دستمزد پروژه
18- حضور مرتب در محل کار و برنامه ريزي به منظور اجراي وظايف محوله
19- انجام عمليات ثبت و کنترل اطلاعات کارکرد ماهيانه , کسورات و احکام کارگران در سيستم حقوق قديم عمليات
20- تهيه و کنترل ليست حقوق , ليست و ديسکت بيمه , ليست پرداخت حقوق کارگران و پيگيري عمليات انتقال .
21- انجام عمليات تنظيم سند مالي , ليست حقوقي کارگران
22- انجام عمليات تهيه ليست سنوات , عيدي و پاداش و بن کارگري
23-انجام عمليات محاسبه تصويه حساب , سنوات پايان خدمت , عيدي و پاداش , بازخريد مرخصي کارگران در مقاطع مشخص شده .
24- رعايت کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي شرکت درموارد تعيين شده  .
25- مراقبت و نگهداري اموال تحويلي شرکت و صدور درخواست ملزومات و نوشت افزار مورد نياز بر حسب ضرورت
26- بايگاني اوراق و مدارک مرتبط بطور مرتب و حفظ و نگهداري در کلاسور و فايل هاي مربوطه
27- رعايت سلسله مراتب سازماني و انجام ساير وظايف مقطعي محوله
سيستم  حقوق دستمزد  :
الف- سيستم منابع انساني
وظايف سيستم منابع انساني
1- كنترل ورود وخروج پرسنل
2- كنترل اضافه كاري پرسنل
3- كنترل كاركرد ماهانه پرسنل
4- كنترل مرخصي ها (استعلاجي ،مرخصي استحقاقي روزانه يا ساعتي و مرخصي شركت )
5- دردرب انتظامات ساعت پانچ نصب بوده كه هر يك از پرسنل داراي كارت كامپيوتري وكد پرسنلي بوده كه بايد در زمان ورود وخروج بايد كارت خودشان را پانچ نمايند .
6- صدور احكام كارگزيني در اول هر سال با توجه به بخشنامه اي كه دولت در اول هر سال اعلام مي دارد .در سه نسخه كه نسخه اول پرسنل –نسخه دوم حسابداري سيستم حقوق ودستمزد-نسخه سوم بايگاني خود پرسنل در شركت .
سيستم پرسنلي حقوق ودستمزد
وظايف مسئول حقوق ودستمزد :
1-پركردن جداول پايه
الف-جدول بيمه :
در اول هر سال …….بيمه ماهانه پرسنلي كه 7%درصد ”ن به عهده كارگر ،20% سهم كارفرما و3% بيمه بيكاري كه آن هم به عهده كارفرما
مي باشد ازسازمان تامين اجتماعي مشهد طي نامه كتبي به كليه شركتها اعلام مي نمايد .
فرض مثال درسال 86مشمول كسر سقف حق بيمه 3999990ريال
مي باشد (حقوق ومزاياي مشمول حق بيمه )كل حقوق ومزايا منهاي
(حق اولاد +حق سرويس در صورتيكه سرويس به صورت نقدي نباشد .)
ب-جدول ماليات :
در اول هر سال طي نامه كتبي از طريق اداره دارايي به كليه شركتها ارائه مي نمايند .
فرض مثال در سال 86
ماليات درصد                                حداكثر جمع
0                       00/0                   1600000
350000            00/10                 5100000
430000           00/20                   5500000
1316667         00/20                   9933333
جدول بيمه  :
شرح بيمه    ارزش پرسنل    كارفرما    بيكاري    كد
بيمه
تامين اجتماعي
3999990
سهم كارگر
7000    كارفرما
20000    بيكاري كارمزدي 3%
كد1
2 – اطلاعات پرسنل
مسئول حقوق ودستمزد وظيفه دارد كليه احكام مربوط به اين جداول را از روي احكام كارگزيني آنان وارد نموده وشامل اطلاعات زير مي باشد.
شماره پرسنل :                       بيمه :                              شناسنامه كار :
نام ونام خانوادگي :
نام پدر:
شماره شناسنامه :                  تاريخ تولد :                         محل تولد :
محل صدور :               جنسيت :               متاهل :          تعداد فرزندان :
تحت تكفل :                                  تاريخ تدفيع :
جانباز : (به خاطر معاف از ماليات )
آخرين مدرك تحصيلي (از بيسواد تا دكترا)
تاريخ استخدام :                                  كد قسمت :(به علت مراكز هزينه )
3-حقوق ومزاياي كسورات :
الف-حقوق ومزايا وكسورات :
مسئول حقوق ودستمزد وظيفه دارد بعد از صدور احكام كارگزيني وقبل از پرداخت حقوق فروردين سال هر آنچه را كه در احكام كارگزيني قيد شده است در اين ستون پر نمايد.
ب-كارت درآمد سالانه پرسنل :
اين كار شامل مشخصات درآمد ساليانه پرسنل جهت اخذ ماليات ساليانه خود سيستم اتوماتيك وار حقوق ومزايا مشمول ماليات را براي تك تك افراد مي آورد .
حقوق ومزاياي مشمول ماليات :
كل حقوق ومزايا +اضافه كاري كه شامل جدول ماليات مي شود .
ج- ماموريت :
اين قسمت براي آن دسته از افراد كه ازتوسط شركت به ماموريت اعزام
مي شوند كه داراي فرم مخصوص ماموريت وبرگه ماموريت مي باشد پس از اخذ امضا از مديريت شركت به امور مالي شركت جهت ماموريت پرسنل به مسئول حقوق دستمزد رجوع مي كند .كه به ازاي هرروز يك روز حقوق ثابت ماموريت پرداخت مي شود .
4- جدول وام :
الف :ورود وامها
الف :صندوق انصار               ب :وام مسكن                 ج:بيمه مازاد درمان
د:وام ضروري                      ه:بيمه عمر وحوادث          ن:وام ازدواج
ع:ديگروامها                          ز:وام  متفرقه
در اين ستون شامل مشخصات  :
شماره پرسنلي :                                                       نام ونام خانوادگي
مبلغ كل وام :                                                            تاريخ شروع قسط:
باقي مانده وام :
براي كليه وامهاي زيربه محض اينكه پرسنلي از وامهاي فوق استفاده نمود كه تعداد اقساط آن توسط مديريت تعيين مي گردد .توسط مسئول حقوق دستمزد بايد در كد پرسنلي وشماره پرسنلي مبلغ كل وام دريافتي بر حسب نوع وام ومبلغ قسط ماهانه وتاريخ شروع قسط30يا 31هر ماه وسال 31/2/86يا30/7/86.
5 -جدول كاركرد ماهانه :
الف-كاركرد ماهانه :
همانطور كه قبلا كفتيم توسط كاركردهاي ماهانه پس از كنترل مسئول منابع انساني طي سيستم خودش به سيستم حقوق ودستمزد حسابدلري كاركردها را انتقال مي دهد .
ومسئول حقوق ودستمزد حسابداري از جدول سيستم در رديف سه در يافت كاركرد از سيستم حضور وغياب را Enter   نموده وبه مسير دلخواه رفته ودرايو مربوط را كه Eمي باشد را زده وكل كاركرد ما به سيستم حسابداري حقوق ودستمزد انتقال مي يابد .
ب- هزينه بازخريد :
طبق قانون براي اينكه پرسنل يك ماه حقوق بايستي به عنوان باز خريد هزينه سنوات خدمت منظور گردد كه اين شامل ثبت زيرمي باشد :
هزينه كار مستقيم توليدي(پرسنل توليد )
معين باز خريد سنوات خدمت
هزينه سربار توليد
پرسنل آزمايشگاه
تحقيق و توسعه و فن
معين بازخريد سنوات خدمت
هزينه اداري وتشكيلاتي (پرسنل اداري مالي )
معين هزينه بازخريد  خدمت
هزينه توزيع وفروش (پرسنل بازرگاني )
معين هزينه بازخريد  خدمت
ذخيره باز خريد سنوات خدمت كلا بستانكار ميگردد . ( البته با توجه به كاركرد سال جاري شان  صورت ميگيرد .)
هزينه كار مستقيم توليدي(پرسنل توليد )                 **
هزينه سربار توليد                                               **
هزينه اداري وتشكيلاتي (پرسنل اداري مالي )           **
هزينه توزيع وفروش (پرسنل بازرگاني )                  **
ذخيره باز خريد سنوات خدمت          ****
6-جدول محاسبه :
پس از اينكه كاركردها دريافت وستون حقوق و.مزايا وكسورات وارد شد وجداول پايه –بيمه ماليات داده شد ووام پرسنلي وام دريافتي كاركنان وارد شد .
روي عبارت محاسبه Enter نموده كه خود سيستم اتوماتيك واراقدام به محاسبه حقوق ومزاياي آن ماه مي نمايد .
7-جدول مشاهدات :
الف-پرسنل بر حسب شماره پرسنلي
ب-پرسنلي بر حسب حروف الفبا
ج-اطلاعات حقوق پرسنلي
د-اطلاعات كاركرد ماه
ه-مغايرت حقوق براي يك پرسنل
ز-دفترچه
ن-جستجو پرسنل
ع-برنامه تهيه نمودار
كه اين جدول كاربرد چنداني در شركت ندارد .
8-جداول گزارشات شامل :
الف-ليست جامع حقوق
ب- فيش حقوق
پ- ليست بيمه
ت-ليست ماليات
ث-ليست كاركرد ماهانه
ج-ليست وامها
چ-ليست پرسنلي
ح-اطلاعات ثابت حقوق پرسنلي
خ-مغايرت حقوق
د- ذخيره بازخريد پرسنل
ذ- فهرست كاركنان
ر- گزارش حقوق ومزايا در طي سال
ز- گزارش نمونه حقوق
ش- ليست وفيش عيدي وعلي الحساب
ص- خلاصه اطلاعات حقوق ومزاياي پرسنل
ض- ليست مزايا وكسورات به صورت انفرادي
ط- خلاصه اطلاعات حقوق ومزايا
ظ- درآمد ساليانه
ع- ليست بانك
كسورات :
ماليات
بيمه
صندوق قرض الحسنه
صندوق انصار
وام مسكن
وام ضروري
وام ازدواج
وام متفرقه
ديگروامها
جمع كسورات
خالص قابل پرداخت   =  جمع كسور – جمع حقوق ومزايا
نحوه محاسبه نرخ ريالي اضافه كاري عادي :
نرخ هر ساعت اضافه كاري عادي به (دستمزد روزانه تقسيم بر33/7)*4/1
44ساعت در هفته .
براي 6روز        33/7= 44تقسيم بر 6
نرخ هر ساعت اضافه كاري تعطيلات (دستمزد روزانه تقسيم بر 33/7)*40%به ريال
الف – ليست جامع حقوق:
پس از اينكه ليست حقوق محاسبه شد از ليست جامه يا ليست حقوق printاخذ شده وبه اندازه ريز جمع خالص پرداختي چكي در وجه صندوقدار صادر وصندوقدار در قبال اخذ امضاءدر مقابل لست حقوق توسط پرسنل حقوقشان را پرداخت مي نمايد .
در موقعي كه به اندازه زير جمع خالص پرداختي چك در وجه صندوقدار پرداخت مي گردد.ثبت زير انجام مي شود .
حسابهاي دريافتني كاركنان   ***
كد پرسنلي صندوقدار           ***
موجودي نقدوبانك      ****
ب – فيش حقوق :
براي اطلاعات كاركرد به همراه اضافه كاري اشان جهت پرسنل در موقع پرداخت حقوق به پرسنل داده مي شودكه كنترلي بر روي اضافه كاري وكاركردشان داشته باشند .
فيش حقوق شامل :
شماره كد پرسنلي : نام ونام خانوادگي :              فيش سال :           ماه :
قسمت: مانده بدون :                         مانده بيكاري :         روزكاري:
ساعت كاري :     غيبت:             اضافه كاري عادي:           اضافه كاري تعطيلات:
حقوق ثابت                                                         كسري صندوق
حق اولاد                                                             اضافه كاري عادي
خواربار                                                              اضافه كاري تعطيلات
حق مسكن                                                           جمع مزايا
حق جذب
مزاياي آموزشي
سرويس
ج – ليست بيمه :
ليست بيمه به همراه ديسكت تا سي ام ماه بعد به همراه چك معمولا 30% (7% كارگر،3% بيكاري،20% كارفرما ) بايد به سازمان تامين اجتماعي ارسال گردد .
در غير اينصورت مشمول جريمه مي گردد .
د – ليست ماليات :
ليست ماليات نيز به همراه چك تا سي ام ماه بعد به اداره دارايي ارسال گردد .
هـ –ليست كاركرد ماهانه :
از اين ليست printاخذ نموده وبه كارگزيني شركت ومسئول منابع انساني تحويل داده تابه امضاي تهيه كننده ومدير اداري وامضاي مجاز(مديريت شركت )رسانده وپس از اخذ امضاءعينا به حسابداري عودت داده مي شود .
و – خلاصه اطلاعات حقوق ومزايا :
اين رديف مختص جهت صدور سند حسابداري printاخذ شده وضميمه سند حقوق مي گردد كه نحوه صدور سند حسابداري به شرح زير مي باشد.
هزينه حقوق ودستمزد كارتوليدبا معين هاي مربوطه: (بد)
حقوق ثابت ، مسكن وخواربار
هزينه حقوق ودستمزد اداري وتشكيلاتي با معين هاي مربوطه : (سودوزيان)
هزينه حقوق ودستمزد توزيع وفروش با معين هاي مربوطه : (بد)
حسابها و اسناد پرداختني  غير تجاري ( بس )
الف:سازمان تامين اجتماعي 30%حق بيمه
ب:ماليات (اداره دارايي )
ج-صندوق قرض الحسنه
د-صندوق انصار
ه-صندوق فني
2% صندوق كارآموزي كسر از كل حقوق ومزايا كه به عهده كارفرما
مي باشد سند صادر مي گردد .
حسابها واسناد دريافتي غير تجاري :
الف) وام (مسكن-ضروري –ازدواج -متفرقه )كه تك تك با كد پرسنلي بستانكار مي شود .
ب-به اندازه زير جمع خالص پرداختي همانطور كه قبلا چك صادر گرديده وصندوقدار كه بدهكار گرديده بود بستانكار مي گردد .
ج-رند حقوق :
ي -جدول سيستم :
الف-مرتب كردن فايلها
ب-آماده سازي سيستم براي ماه آينده
ج-دريافت كاركرد از سيستم حضور وغياب
د-سند حسابداري
ز-كپي اطلاعات براي برنامه توليد
ن-آماده سازي سيستم براي سال جديد
م-بروزرساني حقوق ثابت پرسنل
خ-پشتيباني سيستم
چ-بازسازي پروژه ها
ذ-تعريف كاربران
ح-فضاي سخت ديسك
ك-تعريف فونت چاپگر
گ-تنظيم ساعت سيستم
ق-تنظيم تاريخ سيستم
ف-استفاده از Desshell
ص-فرمت كردن ديسك
ض-ماشين حساب
ط-خروج
شناسايي انواع مختلف ماليات وبيمه پيمانكاري با توجه به نوع قراردادبيمه آن اگر مصالح مصرفي به عهده پيمانكار باشد 78/7درصد كسر وماليات آن 5%مي باشد ومصالح به عهده كارفرما باشد ماليات 5%وبيمه آن 67/16درصد مي باشد واز هر صورت ووضعيت آنها 10%سپرده تا موقع ارجاع صورتحساب نهايي از پيمانكار كسر مي گردد وپس از اتمام كار وتحويل كار به سازمان تامين اجتماعي طي نامه كتبي سازمان تامين اجتماعي ارسال مي گردد .
نگهداري موجودي قطعات در انبار بوده كه بنا به ضرورت در بعضي مواقع در خواست خريد صادر وتوسط تداركات خريداري نموده وطي رسيد انبار انباردار آنرا تحويل مي گيرد ونحوه قيمت گذاري آن بر اساس فاكتورهاي پيوسته مي باشد ودر موقع صدور حواله قيمت گذاري حواله ها بر اساس ميانگين موزون مي باشد.
ريزليست حقوق ودستمزد  :
حسابدار
حقوق ومزاياي دي              88 كاركنان دائم
دستمزد روزانه:45858                حق جذب :           حق محروميت  :
درآمدها    مبلغ    كسورات –پرداختهاوبدهي ها    مبلغ
حقوق ماه (تعدادروزكار00ر30)
مبلغ اضافه كاري (ساعات اضافه كاري 00ر125)
فوق العاده جمعه (ساعت بعدازظهر جمعه68ر18)
مبلغ بازخريد(تعدادروزجمعه00ر4)
كمك خواربار
كمك مسكن
كمك آب وبرق
كمك هزينه تحصيلي
كمك عائله بندي
كمك غذا
8%پس انداز
درآمد متفرقه   اب
درآمد متفرقه   2م    1.375.740    مساعده ثابت
بدهي تعاوني
قسط وام قرض الحسنه
15%پس انداز
كمك به زلزله زدگان
ماليات مستمر (مبنا 3531773)
بيمه سهم كارگر(مبنا3148665)
وام مسكن (مانده 2000000)
وام ضروري(مانده116663)
ديگروامها(مانده534632)
بيمه مكمل دانا    690.000
1.094.836        1.000.000
302.430        60.000
183.432        206.360
800        91.716
40.000        96.589
11.300        220.407
122.000        100.000
170.676        233.334
36.000        244.337
110.059        17.000
55.500
29.000
درآمد ناخالص    3.531773    جمع    2.959.743
مبلغ به حروف:پانصدوهفتادهزاروسي ريال                                                           خالص پرداختي    572.030
مجموع تاكنون:                              درآمد مشمول ماليات :27611099                                  ماليات :580555
حقوق ومزاياي دي              88كاركنان دائم
دستمزد روزانه:69425          حق جذب:20340           حق محروميت :
درآمدها    مبلغ    كسورات –پرداختهاوبدهي ها     مبلغ
حقوق ماه (تعدادروزكار00ر30)
مبلغ اضافه كاري (ساعات اضافه كاري 00ر92)
فوق العاده جمعه (ساعت بعدازظهر جمعه68ر18)
مبلغ بازخريد(تعدادروزجمعه00ر4)
كمك خواربار
كمك مسكن
كمك آب وبرق
كمك هزينه تحصيلي
كمك عائله بندي
كمك غذا
8%پس انداز
حق جذب
درآمد متفرقه   اب    2.082.750    مساعده ثابت
15%پس انداز
بدهي كانتين
ماليات مستمر (مبنا 5677666)
بيمه سهم كارگر(مبنا3999990)
وام مسكن (مانده 3400000)
وام ضروري(مانده250000)
ديگروامها(مانده24440000)
وام متفرقه
بيمه مكمل دانا    1.040.000
1.577.317        312.410
591.993        162.900
359.060        203.884
800        279.999
40.000        100.000
13.600        125.000
21.000        122.000
170.676        10.000
32.400        12.750
166.620
610.200
11.250
درآمد ناخالص    5.677.666                                               جمع    2.368.943
مبلغ به حروف:سه ميليون وسيصدوهشت هزاروبيست وسه ريال                           خالص پرداختي    3.308.723
مجموع تاكنون:                              درآمد مشمول ماليات :42660754                                  ماليات :1333038
رئيس حسابداري
حقوق ومزاياي دي              88كاركنان دائم
دستمزد روزانه66336    حق جذب:20374          حق محروميت :6500
درآمدها    مبلغ    كسورات – پرداختهاوبدهي ها     مبلغ
حقوق ماه (تعدادروزكار00ر30)
مبلغ اضافه كاري (ساعات اضافه كاري00ر90)
فوق العاده جمعه (ساعت بعدازظهر جمعه01ر14)
مبلغ بازخريد(تعدادروزجمعه00ر3)
كمك خواربار
كمك آب وبرق
كمك هزينه تحصيلي
كمك عائله بندي
كمك غذا
8%پس انداز
حق جذب
حق محروميت ازتسهيلات زندگي
درآمد متفرقه   اب    1.990.080
1.490.530
428.884
260.130
800
14.800
14.000
170.676
32.400
159.206
611.220
195.000
1.500.000    مساعده ثابت
15%پس انداز
بدهي كانتين
ماليات مستمر (مبنا 6867709)
بيمه سهم كارگر(مبنا3999990)
وام مسكن (مانده1666640)
وام ضروري(مانده466664)
ديگروامها(مانده27739600)
بيمه مكمل دانا    1.000.000
298.510
34.350
263.385
279.999
83.335
233.334
962.800
17.000
درآمد ناخالص    6.867.709                                        جمع         3.172.713
مبلغ به حروف:سه ميليون وششصدونودوچهارهزارونهصدونودوشش            خالص پرداختي    3.694.996
مجموع تاكنون:                              درآمد مشمول ماليات :38701706                                  ماليات :1135085
حقوق ومزاياي دي              88كاركنان دائم
دستمزد روزانه:62615              حق جذب:           حق محروميت :
درآمدها    مبلغ    كسورات –پرداختهاوبدهي ها    مبلغ
حقوق ماه (تعدادروزكار00ر30)
مبلغ اضافه كاري (ساعات اضافه كاري 00ر99)
فوق العاده جمعه (ساعت بعدازظهر جمعه68ر18)
مبلغ بازخريد(تعدادروزجمعه00ر4)
كمك خواربار
كمك مسكن
كمك آب وبرق
كمك عائله بندي
كمك غذا
8%پس انداز
حق جذب
درآمد متفرقه   اب    1.878.450
1.518.455
529.605
321.220
800
40.000
13.600
170.676
33.600
150.276
530.700
420.000    مساعده ثابت
بدهي تعاوني
15%پس انداز
بدهي كانتين
كمك به زلزله زدگان
ماليات مستمر (مبنا 5607382)
بيمه سهم كارگر(مبنا3999990)
وام مسكن (مانده 1066620)
وام ضروري(مانده272679)
ديگروامها(مانده3625000)
وام متفرقه
بيمه مكمل دانا    940.000
167.000
281.760
183.900
125.230
200.369
279.999
66.664
136.369
125.000
10.000
17.000
درآمد ناخالص    5.607.382    جمع    2.533.291
مبلغ به حروف:سه ميليون وهفتادوچهارهزارونودويك ريال                               خالص پرداختي    3.074.091
مجموع تاكنون:                              درآمد مشمول ماليات : 38793196                                 ماليات :1139660
حقوق ومزاياي دي              88  كاركنان دائم
دستمزد روزانه:45858     حق جذب :                                حق محروميت :
درآمدها    مبلغ    كسورات –پرداختهاوبدهي ها    مبلغ
حقوق ماه (تعدادروزكار00ر30)
مبلغ اضافه كاري (ساعات اضافه كاري 00ر103)
فوق العاده جمعه (ساعت بعدازظهر جمعه01ر14)
مبلغ بازخريد(تعدادروزجمعه00ر3)
كمك خواربار
كمك مسكن
كمك آب وبرق
كمك غذا
8%پس انداز
1.287.510
844.288
212.275
128.751
800
40.00
9.700
32.400
103.001    مساعده ثابت
بدهي تعاوني
15%پس انداز
بدهي كانتين
كمك به زلزله زدگان
ماليات مستمر (مبنا 2657725)
بيمه سهم كارگر(مبنا2529974)
وام مسكن (مانده 174000)
وام ازدواج(مانده1944480)
ديگروامها(مانده3466664)
بيمه مكمل دانا    640.000
72.000
193.120
7.350
42.917
52.936
177.098
29.000
83.335
133.334
8.500
درآمد ناخالص    2.658.725    جمع    1.439.590
مبلغ به حروف:يك ميليون ودويست ونوزده هزاروصدوسي وپنج ريال                   خالص پرداختي    1.219.135
مجموع تاكنون:                              درآمد مشمول ماليات:21038928                                  ماليات :251946
حقوق ومزاياي دي              88كاركنان دائم
دستمزد روزانه:36283              حق جذب:           حق محروميت :
درآمدها    مبلغ    كسورات –پرداختهاوبدهي ها    مبلغ
حقوق ماه (تعدادروزكار00ر30)
مبلغ اضافه كاري (ساعات اضافه كاري 00ر120)
فوق العاده جمعه (ساعت بعدازظهر جمعه68ر18)
مبلغ بازخريد(تعدادروزجمعه00ر4)
مبلغ نوبت كاري(تعدادنوبت كاري00ر15)
كمك خواربار
كمك مسكن
كمك آب وبرق
كمك هزينه تحصيلي
كمك عائله بندي
كمك غذا
8%پس انداز
درآمد متفرقه   اب
1.088.490
831.589
239.284
145.132
244.910
800
40.000
8.600
35.000
170.676
34.800
87.079
18.750    مساعده ثابت
بدهي تعاوني
15%پس انداز
كمك به زلزله زدگان
ماليات مستمر (مبنا 2945110)
بيمه سهم كارگر(مبنا2629302)
وام مسكن (مانده 914800)
وام ضروري(مانده225000)
بيمه مركزي    540.000
464.320
163.270
36.283
67.255
184.051
61.200
112.500
41.500
درآمد ناخالص    2.945.110    جمع    1.670.379
مبلغ به حروف:يك ميليون ودويست وهفتادوچهارهزارهفتصدوسي ويك           خالص پرداختي    731،274،1
مجموع تاكنون:                              درآمد مشمول ماليات : 21555828                                 ماليات :277791
فصل سوم
روش پژوهش:
این پژوهش ازنوع پژوهشهای همبستگی است ومنظورازپژوهش همبستگی این است که ارتباط بین2متغیریعنی تاثيراستفاده ازنرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزدكارآمد به عنوان متغیرمستقل و عملکردموفق مالی ورضایت کارکنان سازمان شهرداری مشهد به عنوان متغیروابسته درشركت ها می باشد.
جامعه آماری:
جامعه آماری شامل كليه كارمندان وكاركنان سازمان شهرداری مشهد که ازاین نرم افزاراستفاده می کنند كه ازبين آنان 25 نفربه طورتصادفي انتخاب گرديده اند می باشد.
نمونه آماری وحجم آن:
حجم نمونه شامل25نفرازكاركنان سازمان شهرداری مشهد می باشد.
روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.کلیه كاركنان سازمان شهرداری به عنوان جامعه و25نفرازكاركنان مردوزن به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری می شود.
ابزارنمونه گیری:
گفتگو وبررسي اقدامات انجام شده دراين سازمان

پرسشنامه
پاسخگوی محترم پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور بررسي بررسی تاثيراستفاده ازنرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمدونقش آن درپیشبردعملکردمالی وايجادرغبت دركاركنان شهرداری مشهدمی‌باشد. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می‌شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً‌ از همکاری شما متشکریم.
جنس              مرد       زن 
سن…………….سال        سابقه خدمت …………………سال      سابقه خدمت در شغل فعلي ………………سال        ميزان تحصيلات           رشته تحصيلي
1-تاچه میزان سيستم حقوق ودستمزد كارآمدعامل سودآوري سازمان میشود ؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
2- تاچه اندازه استفاده ازافرادمتخصص درسيستم حقوق ودستمزد باعث موفقيت سازمان ميشود؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
3- تاچه اندازه نرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمدمي تواندبه ايجادانگيزه دركاركنان كمك کند؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
4- تاچه میزان باكنترل وبه روزكردن سيستم حقوق ودستمزدبااستفاده ازنرم افزارمحک مي توان شاهدموفقيت سازمان بود ؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
5- تاچه اندازه استفاده ازنرم افزارمحک مورقبول حسابداران واقع می شود؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
6- تا چه دقت وکارایی لازم جهت استفاد ازنرم افزارمحک وجوددارد؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
7- تا چه حد آگاهي ازکاربردنرم افزارمحک درسیستم حسابداری برای حسابداران مشخص است؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
8- تاچه اندازه امکان تغییر وتبدیل نرم افزارمحک به مواردموردتقاضاوجوددارد؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
9- تاچه میزان دوره های آموزش ضمن خدمت جهت حسابداران برای موفقیت آنان ضروری است؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )
10- تاچه اندازه رفع مشکلات موجوددرنرم افزارمحک به کارایی آن کمک می کند؟
بسیار زیاد(  )        زیاد(  )       متوسط(  )      کم(  )      خیلی کم(  )

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
روش تحلیل اطلاعات:
دراین پژوهش برای اندازه گیری میزان رابطه تاثيراستفاده ازنرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمد ونقش آن برموفقيت عملکردمالی ورضایت کارکنان ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
بررسي فراواني سن افراد جامعه نمونه
همان طور كه در جدول زير مشاهده مي شود ميانگين سني پاسخگویان حدود 29 سال مي باشند و حدو.د 21 درصد پاسخگویان ( بيشترين درصد ) 27 ساله مي باشند .4/19 درصد پاسخگویان 28 ساله مي باشند و حدود 12 در صد نيز در سن 32 ساله مي باشند كه به ترتيب سن پاسخگویان بيشتر در اين سه دامنه سني مي باشند و پايين ترين سن22 سال با كمترين درصد (5/1 درصد ) يك پاسخگوی زن است و بالاترين سن، 38 سال ( 3 درصد ) مي باشد .
بررسي جدول سني پاسخگویان نشان مي دهد حدود 30 درصد آنها در گروه سني ميانسالان قرار دارند و گروه سني 30 – 27 سال نيز بالاترين درصد ( 54 درصد ) در فاصله كمتر از 4 سال به گروه سني ميانسالان ملحق خواهند شد و در مجموع كمتر از 8 سال كليه پاسخگویان در گروه سني ميانسالان قرار خواهند گرفت كه در اين گروه سني فرد به لحاظ شکوفایی استعدادهای,بیشترعاقلانه رفتارمی کنندوبهترمی توانندتصمیم بگیرند.
تاچه میزان سيستم حقوق ودستمزد كارآمدعامل سودآوري سازمان میشود ؟
همان طور كه در جدول زير ملاحظه مي شود از مجموع 67 پاسخگویان حدود 72 % آنان (بيشترين درصد) خیلی زیاد و 6 % زیاد و 19 % کم و 5/1 % ( كمترين درصد ) خیلی کم راپاسخ داده اند.
تاچه اندازه استفاده ازافرادمتخصص درسيستم حقوق ودستمزد باعث موفقيت سازمان ميشود؟
همان طور كه در جدول زير ملاحظه مي گردد 5/95 % پاسخگویان ( بيشترين درصد ) خیلی زاید . و تنها 4/4 % آنها خیلی کم وبررسي نتايج نشان مي دهد 5/95 % پاسخگویان خیلی زیاد راعلامت زده اند.
تاچه اندازه نرم افزارمحک درسيستم حقوق ودستمزد كارآمدمي تواندبه ايجادانگيزه دركاركنان كمك کند؟
نتايج جدول زير نشان مي دهد حدود 43% پاسخگویان زیادو 51% پاسخ خیلی زیاد و تنها 6% خیلی کم راعلامت زده اند.
آنچه بررسي نتايج جدول زير نشان مي دهد حدود 94 % پاسخگویان پاسخ خیلی زیاد وزیادراعلامت زده اند. همچنين از بررسي جدول 4 و 5 يك نكته منتج مي گردد 94% (بيشترين درصد) پاسخگویان به دوگزینه دیگرتوجه نکرده اند.
تاچه میزان باكنترل وبه روزكردن سيستم حقوق ودستمزدبااستفاده ازنرم افزارمحک مي توان شاهدموفقيت سازمان بود ؟
نتايج جدول زير نشان مي دهد كه حدود 42 % ( بيشترين درصد ) پاسخگویان گزینه خیلی زیاد و  حدود 48 % پاسخگویان داشتن تحصیلات بالای دانشگاهی        ( زياد) رابرگزیده اند.
همچنين بررسي نتايج جدول 4 و5 و6 نشان مي دهد بيشترين درصد پاسخگویان كه معتقدند که باکنترل وارتقای نرم افزارمحک می توان به موفقیت آن اطمینان نمود.
تاچه اندازه استفاده ازنرم افزارمحک مورقبول حسابداران واقع می شود؟
همان طور كه در جدول بعد ملاحظه مي شود از مجموع 100درصد پاسخگویان، حدود 69درصد پاسخگویان، گزینه خیلی زیادو 15درصد نيز زیادو 4 درصد خیلی کم و 12درصد پاسخي به اين سؤال نداده اند.
تا چه دقت وکارایی لازم جهت استفاد ازنرم افزارمحک وجوددارد؟
همان طور كه در جدول زير ملاحظه مي گردد 87 % پاسخگویان گزینه خیلی زیادو 3 % ( كمتريت درصد ) گزینه خیلی کم را انتخاب كرده اند.
تا چه حد آگاهي ازکاربردنرم افزارمحک درسیستم حسابداری برای حسابداران مشخص است؟
نتايج جدول زير نشان مي دهد حدود 78 % پاسخگویان گزینه خیلی زیادو 18 % گزینه زیاد و حدود 4 % گزینه کم راانتخاب نموده اند.
تاچه اندازه امکان تغییر وتبدیل نرم افزارمحک به مواردموردتقاضاوجوددارد؟
نتايج جدول زير نشان مي دهد كه 60 % پاسخگویان گزینه خیلی زیاد و 5/7% نيز گزینه خیلی کم و 19% گزینه زیاد و 13% گزینه کم راانتخاب نموده اند.

فصل پنجم:نتیجه گیری
باتوجه به گسترش محاسبات آماری وحسابداری وتحولات روزافزون این رشته,توفیقات شگرفی نصیب انسان گردیده است,به طوریکه بااستفاده ازنرم افزارهای حسابداری,چهره این رشته رادگرگون نموده است.
حسابداران بااستفاده ازنرم افزارمحک,توانسته اندتغییرات شگرفی درحسابداری بوجودآورنده اند.
سرعت استفاده ازاطلاعات ودقت محاسبات حسابداری دراین نرم افزاربسیاربالا وزیادمی باشد.
حسابداران باتوجه به دوره های آموزشی که گذرانده اندمی توانندازتواناییهای آن استفاده نمایند.
پیشنهادات لازم جهت بهبود روش ها:
سیستم مالی مستقر شده در این شرکت خیلی قدیمی است بایستی سیستم جدیدی با توجه به نیازهای شرکت خریداری شود.
با توجه به حجم کار زیاد بهتر است از نیروی جدید استفاده کنند چون تقسیم کار به درستی صورت نگرفته بود و مجبور به انجام کارهای همدیگر دارند خیلی از گزارشات می توانند بهتر تهیه شوند.
فهرست مطالب
پیشگفتار:    4
فصل اول    5
مقدمه‌    5
بیان مسئله:    10
اهميت موضوع:    10
فرضيات تحقيق:    10
اهداف پژوهش    11
الف:هدف کلی:    11
ب:اهداف جزئی:    11
واژگان کلیدی:    11
فصل دوم    12
دستورالعمل انبارش:    12
انواع فرمها:    14
فروش و مناقصه:    20
تعميرات:    24
امور تداركات:    26
كارپرداز:    27
هزينه ها:    27
محاسبه قيمت تمام شده محصول    38
نتيجه    40
شرح وظايف معاونت اداري و مالي :    41
5- شرح وظايف مسئولين بخش حسابداري مالي    43
شرح وظايف پرسنل بخش حسابداري    49
شرح وظايف حسابداري مالي    57
شرح وظايف مسئول کنترل و رسيدگي    59
شرح وظايف مسئول دستمزد پروژه    61
ارزش پرسنل    64
حقوق ومزاياي مشمول ماليات :    66
ريزليست حقوق ودستمزد  :    78
فصل سوم    84
روش پژوهش:    84
جامعه آماری:    84
نمونه آماری وحجم آن:    84
روش نمونه گیری:    84
ابزارنمونه گیری:    84
پرسشنامه    85
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها    87
روش تحلیل اطلاعات:    87
فصل پنجم:نتیجه گیری    94
پیشنهادات لازم جهت بهبود روش ها:    94
منابع:    95
1-حسابرسي و مديريت و تاريخچه حسابداري نوشته ل . ساعي    95
2-بينش حسابداري –دكتر محمد حسن اردبيلي    95
3-ويژگيهاي اطلاعات حسابداري- دكتر محمد رضا طاهري    95
سايت انجمن علمي حسابداري    95
سايت تخصصي حسابداري دانشگاه    95

منابع:
1-حسابرسي و مديريت و تاريخچه حسابداري نوشته ل . ساعي
2-بينش حسابداري –دكتر محمد حسن اردبيلي
3-ويژگيهاي اطلاعات حسابداري- دكتر محمد رضا طاهري
سايت انجمن علمي حسابداري
سايت تخصصي حسابداري دانشگاهگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *