مدیریت تربیت بدنی

مدیریت در سازمانهای ورزشی

خلاصه كتاب: تلخيص: عليرضا رئيس الساداتي وعلي بازوبندي- بافت اجتماعی ورزش معاصر: وضعیت اجتماعی در نیمه دوم فرن نوزدهم میلادی و در آغاز عظیم ترین نهضت ورزشی تاریخ معاصر چنین بود این نهضت ارزشهای سلامتی و تندرستی فردی را احیا و جوانان را برای پرداختن به فعالیتهای ورزشی مطابق با اصول تربیت بدنی –علم ورزش –ورزش رقابتی- وآرمانهای امروزی المپیک تشویق کرد .امروزه اصول آرمان گرایانه در وضعیت بحرانی قرار دارد .
مادی گرایی و منفعت مالی در اولویت قرار گرفته است جوانان امروزی غرق در چنین محیط مادی گرایانه ای در جستجوی مسیر خود هستند و در این جستجو به دنبال شیوه های جدیدی از رهبری و هدایت می گردند آنچه جوانان امروزی میخواهند رهبرانی هستند که احساس تعهد داشته باشند کسانی که از ریا کاری و تظاهر دوری کنند ودر راه پیشبرد ورزشی کشور تمام توان و قدرت خود را به کار بندند.
روند های جدید در ورزش
زمانه تغییر کرده همان طور که نگرشها و رفتار افراد تغییر کرده است در نتیجه بافت یا مضمون اجتماعی ورزش دستخوش تغییر بسیاری شده است امروزه علاوه بر احترامیوتقدیر و تشکر عمومی پاداشهای جدیدی نیز در انتظار قهرمانان است که عبارتند از :آوازه و شهرت –افتخار –پول وشان اجتماعی .
برد مهمترین هدف است و برنده گان مسابقات بدون توجه به موقعیت حقوقی – اصول آموزشی یا ارزشهای اجتماعی به خاطر متافع تجاری و دستاوردهای مادی تبدیل به بتهای جدیدی با اسامی دهن پر کن شده اند .
سازمانهای ورزشی در سطوح ملی و بین المللی در حال ترک آوردگاههای ورزش رقابتی و سپردن فعالیتهای ورزش حرفهای به دستان تجار ورزشی وترتیب دهندگان مسابقات اند این سازمانها به طور هم زمان در معرض فشارهای وارده از سوی نگرشهای سیاسی –تجاری و قدرت طلبانه قرار گرفته اند . دیر یا زود همه این آشفتگیهای ساختارهای کنونی ورزش را تهدید به تباهی میکشد و فدراسیونهای ملی را وا میدارد یا صحنه های ورزشی را ترک کنند یا به جای خوش خدمتی به شکل تماشاگرانی منفعل “بدون ایفای نقشی مهم “با قی بمانند
بد ترین دشمن یک سازمان ورزشی
بد ترین دشمن یک سازمان ورزشی امروزی نه سازمانهای ورزشی دیگر – نه ورزشهای دیگر – نه محیط اجتماعی – نه ورزشکاران و نه حتی منتقدان و مخالفانند .
دشمن شماره یک هر سازمان ورزشی ساختار سازمانی خود  آن سازمان ورزشی است سازمانهای ورزشی به دلیل بی کنشی در معرض خطر از دست دادن متخصصان خود و جذب آنان توسط سازمان دهندگان حرفه ای مسابقات قرار دارند .
کسانی که حاضرند فرصتهای بهتر کسب و کار را در اختیار این متخصصان قرار دهند .
بی کنشی هنگامی که با فقدان ساختار سازمانی – عدم رویه های اجرایی و بی لیاقتی مدیران همراه شود نه تنها خود سازمان ورزشی را بلکه نهضت ورزش امروزی را به ویرانی خواهد کشاند .
اصول و عملکرد های یک سازمان ورزشی
افرادی که خواهان ایجاد یک باشگاه- انجمن- کمیته …ومانند آن هستند اول باید ساختار اولیه و توسعه آتی آنرا ترسیم کنند.
اصول اساسی آن را تعریف کرده و روشی را برای ارتباط با اعضاء بر قرار سازند
سوألات اساسی اساسنامه عملیاتی پس از تعریف شرح وظایف سازمان
*  اعضای بالقوه سازمان دقیقا چه کسانی ویا چه نهادهایی هستند.
*  اهداف سازمان چیست .
*  اولویتهای سازمان چیست .
*  بدنه تصمیم گیری سازمان را چه کسانی تشکیل میدهند و قدرتشان را از کجا به دست می آورند .
*  هر سطحی از سازمان چه اختیاراتی دارد .
*  ارتباطات بین بخشهای سازمان چگونه است .
**** در نهایت شما تصمیم میگیرید که چه ساختار اداری باعث میشود که این بخشها به بهترین وجه به فعالیت بپردازند .****
جلسات
اغلب اوقات گروهی از افراد برای بحث در مورد برقراری و ایجاد یک سازمان به گفتگو با یکدیگر می نشینند در این زمان است که آنها اهداف اولویتها و عملکرد بخشهای تصمیم گیری را پیشنهاد میدهند اما در جلسات بعدی مواردی چون مجاری ارتباطی – ساز وکار آتی برای رسیدن به اهداف و اولویتها و افراد در بخشهای ساختاری مد نظر قرار میگیرد .
اطمینان حاصل کنید که همه موارد مذکور در دستور جلسات شما گنجانده شده است .
جلسات مقدماتی سازمان
جلسات برای تشکیل یک سازمان ورزشی باید یه پیروی از اصول بنیادی باشد با این اصول است که از برقراری جلسات موفق و نهایتا دسترسی به اهداف سازمان اطمینان حاصل میشود این اصول شامل تعریف رونوشتی از اهداف – آگاهی کامل افراد از آن اهداف – داشتن اطلاعات کلی قبلی در مورد اهداف جلسه – وآشنایی قبلی سازمان دهندگان جلسه با تمامی شرکت کنندگان است .
اهداف جلسه
*جلسه یک هدف وموضوع به وضوح تعریف شده داشته باشد .
*شخصی که با شرکت کنندگان در جلسه ارتباط بر قرار میکند کاملا از تمام جزییات مرتبط با اهداف جلسه آگاه باشد وبتواند به خوبی آنها را توضیح دهد .
*افرادی به جلسه دعوت شوند که به خوبی از اهداف جلسه مطلع بوده و آن را درک کرده باشند
*فردی که جلسه را سازماندهی میکند اسامی کلیه افراد دعوت شده را به منظور رسیدن  به حضورآنان بداند.
جلسات تدارکاتی
چنین جلساتی برای گروههای کوچکی از افراد تشکیل میشود که نیازمند برقراری جلسات متوالی برای ارایه پیشنهاداتی در خصوص موضوعات و اساسنامه سازمان هستند
هنگامی که جلسات تدارکاتی به نتیجه رسید جلسه نهایی برقرار میشود که در آن اعضای دعوت شده بر سر ایجاد سازمان و اصول اساسی آن به توافق میرسند
همچنین در این جلسات موضوع تقاضا برای ثبت قانونی و تایید رسمی آن سازمان از سوی مراجع ورزشی وسیاسی کشور مورد بررسی و توافق قرار میگیرد
جلسات سازمانی
از زمانی که یک سازمان ورزشی شروع به کار کرد جلسات میتوانند در سطوح مختلفی برگذار شوند .
مهمترین سطوح در یک سازمان ورزشی که جلسات باید به طور منظم در آن سطوح برگذار شوند عبارتند از :
* سطح عملیاتی
* سطح اجرایی
* سطح تصمیم گیری
سطح عملیاتی : جلسات  در این سطح کارکنان مربوط به اداره برنامه های جاری سازمان –اجرای تصمیمات وسیاستها – افراد فعال در برنامه ها –طرح های سطح عملیاتی یا اجرایی سازمان – را در بر میگیرد
این جلسات عملیاتی سازمان    درون حوزه ها – بخشها – واحدها ی مختلفی تقسیم شده اند
سطح اجرایی:معمولا به گروهی از افراد که مربوط به اداره و هماهنگی فعالیتها و دستیابی به اهداف تعیین شده در اساسنامه واجرای تصمیمات مجمع عمومی اند کمیته اجرایی اطلاق میشود .
سطح تصمیم گیری :گروهی که متصدی نظارت بر وظایف مدیریتی محول شده به کمیته اجرایی و رییس سازمان است مجمع عمومی اطلاق میشود .
مجمع عمومی بیشترین اختیار رادارد وبالاترین مرجع تصمیم گیری در سازمان است این مجمع باید به منظور نظارت بر اینکه تصمیمات اتخاذ شده به صورت کامل اجرا شده است یا خیر  به صورت منظم تشکیل جلسه دهد .
جلسات مجمع عمومی میتواند به صورت فوق العاده و خارج از زمانهای معمول تعیین شده نیز بر گذار گردد.
در چنین مواقعی رییس مجمع عمومی باید :
*چرایی برگذاری جلسه را کاملا توجیه نماید و اهداف آنرا به طور شفاف تصریح کند
*از انتظاراتی که از جلسه مذکور میرود به طور کامل آگاه باشد .
*اطمینان حاصل کند که این جلسه تنها یا بهترین راه دستیابی به هدف جلسه است .
*دیگر گزینه های بر آورده ساختن هدف جلسه نظیر هم فکری از طریق مکاتبات با افراد برای رایزنی با آنها و مکالمات تلفنی را بررسی کرده باشد .
اثر بخش ساختن جلسات
برای تسهیل کار اداری و کمک به اداره موثر و آسان سازمان از نظر مدیریتی باید از چند اصل زیر پیروی کنید .این اصول به سازماندهی هر چه پربارتر جلسات کاری و جلسات مجمع عمومی یاری میرساند و به سازمان کمک میکند تا مسیری روشن و صریح برای فعالیتها و برنامه هایش تعیین کند در صورتی که رییس و دبیر جلسه آمادگی کافی نداشته باشند هیچ جلسه ای نمیتواند به اهداف خود دست یابد چنین آمادگی ای نیازمند سه چیز است :
آمادگی شخصی – لوازم و تجهیزات – دانش چگونگی اداره جلسه
انواع سازمان دهی :
شرکتهای تجاری ممکن است اشکال مختلفی از سازمان دهی را دنبال کنند اما سازمانهای ورزشی باید این موضوع را به یاد داشته باشند که بنابر دلایل زیر متمایز از دیگر سازمانها هستند:
اولا: بنابر حدود اخیارات و وظایف تفویض شده
ثانیا:بر مبنای الگوهای مختلف تصمیم گیری
انواع سازماندهی بر مبنای فرماندهی خطی :
این گونه سازماندهی ها از طریق اختیارات و وظایف تفوبض شده مشخص میشود که شامل ساختارهای فرماندهی  وظیفه ای (بر مبنای تقسیم کار)- و منطقه ای هستند .
سازماندهی فرماندهی وظیفه ای :
اختیار و وظایف در فرماندهی خطی بر روی یک شخص متمرکز شده است که ممکن است مدیر یا رییس سازمان باشد .
دستورات از سوی این شخص به افراد پایین دست و تحت فرمان صادر میگردد .
سازماندهی منطقه ای : 
سازماندهی منطقه ای هماهنگی و سرپرستی در درون هر منطقه جغرافیایی را بهبود می بخشد .
قدرت اجرا :
اعمال از حرفها رساترند (گزنوفون 428-354 ق م )
سازمانهای ورزشی درست مانند ورزش کاران دارای سطوح عملکرد اجرایی مختلفی هستند که از آمادگی –آموزش – تعهد آنها به ساختار قدرت و توان در واحدهای مدیریتی که برنامه ها یا رویدادهای ورزشی زا اجرا میکنند بستگی دارد ودر مورد ورزشکاران به عضلات و بخشهایی از مغز که درگیر حرکات جسمانی مورد نظر فعالیت ورزشی هستند بستگی دارد .
عملکرد اجرایی سازمانهای ورزشی با عملکرد رقابتی ورزشکاران مطابقت دارد . برای هر دو آنها یادگیری و درک از طریق تمرین وتجربه یه دست می آید ((سعی کن .در صورت شکست دوباره سعی کن ))
کلید های موفقیت :
مردان بزرگ بلندیها پیموده اند و این کار صعودی ناگهانی به دست نمی آید بلکه آنها در حالی که رقبایشان خوابیده بوده اند .شب هنگام برای صعود تلاش کرده اند .
مهمترین کلید موفقیت در شعار بالا نمایان است بنا بر این مدیریت ورزشی موفق به سازمانهای ورزشی ای نیاز دارد که به کار کردن باتلاش زیاد علاقه مند باشند روز وشب به وظایف خود عمل کنند و به طور مستقل برای – خود شکوفایی –تلاش کنند .

ارتباطات :
برای موسسات و سازمانهای ورزشی جدید شامل دو مفهوم اساسی ارتباط خارجی  و ارتباط سازمانی است .
این دو پایه ضروری برای موفقیت هر موسسه یا سازمان ورزشی به شمار میروند چرا که سطح درک سازمانی بین سازمان و محیط خارج را ارتقاء میبخشند .
ارتباط شفاهی :این نوع ارتباطات یکی از متداوب ترین روشهای مورد استفاده در گردهمایی ها وجلسات و کنگره ها است که مستلزم سخنرانی از جانب فرستنده برای گیرنده است .
ارتباط شفاهی بهترین وسیله برای انتقال یک اندیشه به شخص دیگر و بهترین روش برای مذاکره در مورد تعهد نامه ها یا دستیابی افراد به یک هدف است .
این روش به هنگامی که غرد با شخص دیگری روبرو میشود روش بسیار مواثری است اما دامنه دسترسی آن بسیار محدود است .
این روش برای تعداد زیاد مخاطبان پیشنهاد نمی شود .
ارتباط نوشتاری : این نوع ارتباط روشهای متنوعی را در بر می گیرد و دارای اثرات طولانی مدت است تعداد گیرنده ها نا محدود بوده و آنها بدون واسطه مجذوب محتوای پیام میشوند . روزنامه ها –مجلات و بولتن های خبری از روشهای بسیار مواثر ارتباط نوشتاری به شمار می آیند .
ارتباط شنیداری و دیداری :این روش ارتباطات با پیدایش تلویزیون – امواج رادیویی –مخابرات و شبکه های ماهوارهای گسترش پیدا کرد ه است این شیوه از روشهای بسیار پیشرفته و پر هزینه ارتباطات است که ارزش و تاثیر کذاری آن نسبت به سایر روشها بیشتر است آنها بر اذهان دریافت کنندگان غیر فعال تاثیر مستقیم دارند و دارای اثر روانی زیادی هستند .
ارتباط الکترونیکی :این نوع ارتباط جزو جدید ترین روشهای ارتباطات محسوب میشود و روزی به پیشرفته ترین شکل خود در خواهد آمد . سخت افزار ها و نرم افزارهای خاصی مورد نیاز کاربران هستند .پست الکترونیکی میتواند به دو شکل بین سازمانهای مختلف و درون یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد .
کار کردن با رسانه ها:
همکاری با رسانه ها فقط از طریق فعالیتهای روابط عمومی به منظور کمک به ایجاد برداشتی مناسب در میان روزنامه نگاران  اصحاب تلویزیون و رادیو و سایر اشکال رسانه ای مواثر است این موضوع نیازمند آن است که شما در مورد نیازهای رسانه ای  وفعالیتهای روابط عمومی از شناخت و درک مناسب بر خوردار باشید.
برقراری ارتباط رسانه هابه منزله یک اولویت :
شما باید ارتباطات نزدیکی با رسانه ها بر قرار کنید و هر چیزی را که باعث دور شدن از آنها میشود کنار بگذارید چرا که توسعه و تقویت یک رابطه ای حرفه ای با رسانه ها جزو اولویتها و نیاز های اصلی یک فدراسیون ملی میباشد.
مدیران ورزشی باید دانش ومهارتهای مورد نیاز برای ایجاد چنین رابطه ای را توسعه دهند و بارسانه ها همکاری داشته باشند .
اخبار چیست :اخبار هنگامی رخ میدهند که مردم کا ر مهمی میکنند یا به چیز با ارزشی دست می یابند .اندازه جامعه تاثیر قابل ملاحظه ای بر وسعت گزار خبری رویدادهای خاص دارد علاوه بر این سازمانهای کوچک مجبورند سازمانهای ورزشی بزرگ وورزشهای حرفه ای برای یافتن مکانی در مطبوعات و رسانه های الکترونیکی رقابت کنند .
رویارویی با رسانه ها:
مدیران ورزشی باید چگونگی مواجهه با رسانه ها – توجه خاص به آنها و برخورد با مطبوعات را یاد بگیرند در رویارویی با رسانه ها باید به رفتارهای مطلوب و نامطلوب زیر توجه کرد :
رفتارهای مطلوب با رسانه ها :
از طریق تلفن یاری رسان ودر دسترس باشید . همیشه زمانی را برای مطبوعات در نظر بگیرید حتی اگر برنامه زمانی شلوغی داشته باشید خودتان شخصا به روزنامه نگاران خبر بدهید .
نماینده های رسانه ها را دعوت وبا آنها ملاقات کنید تا در یابید که به چه چیزی و چه موقع نیاز دارند .
با روزنامه نگاران به طور صحیح – صادقانه –و عادلانه رفتار کنید و در پاسخگویی به هر سوال بیشترین تدبیر خود را به کار ببرید.
هم خبرهای مثبت و هم جنبه های منفی را ذکر کنید فقط اخبار خوب راگزارش نکنید .
تصاویر مناسب اطلاعات درست و موضوعات جاری را برای مطالب خبری فراهم کنید
رفتارهایی که در برخورد با مطبوعات باید از آنها اجتناب کرد :
اظهارات ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی   
اعمال اغتشاش جویانه و جنجالی
بیان اظهارات محرمانه و خصوصی
در خواست از یک شخص برای مطالب خبری  درون
تهدید مطبوعات به وسیله خود داری از حمایت وپشتیبانی
استفاده از ترفندهای تبلیغاتی که مطبوعات را گمراه کند
ترویج موضوعات بی اهمیت –مصدود کردن خبرها با طغره رفتن –سانسور فشار یا نیرنگ
بازاریابی ورزشی
بازار یابی ورزشی بر روشهای مورد استفاده برای فروش یا توزیع خدمات ورزشی یا تولیدات ورزشی برای کسب پول نقد یا ارزش غیر نقدی اطلاق میشود .
در خلال زقابتهای والیبال جهانی در سال 1998 در توکیو صاحبان بازیها در خواست این مجوز را کردنند که لباسهای بازیکنان را بارنگ کشورها و نام بازیکنان تولید کنند و در معرض فروش قرار دهند .
شناخت دقیق بازار یابی ورزشی برای رهبران ورزشی امری ضروری است زیرا آنها را قادر میسازد درک بهتری از نیازهای ورزشکاران حرفه ای برای هدایت بازاریابی مسابقات آنها داشته باشند .
حمایت مالی شرکتی :
این حمایت رویکردی در بازاریابی ورزشی است که بر مشارکت چندین شرکت تجاری برای حمایت مالی از رویداد ورزشی تاکید میکند این روش استفاده از ورزشکاران –رویدادهای ورزشی یا برنامه های مختلف ورزشی را در فعالیتهای بازاریابی و تبلیغ برای یک شرکت تجاری شامل میشود .
این روش بر اساس دیدگاه شرکتی به وجود می آید .برای مثال بعد از 1988 کمیته بین المللی المپیک برنامه شرکتهای المپیکی را برای حمایت مالی از بازیهای المپیک تدوین کرد .
چگونه یک مدیر ورزشی باشیم .
اصول اساسی در مدیریت ورزشی :
در دراز مدت ارزش یک سازمان به ارزش  افراد تشکیل دهنده آن بستگی دارد .سازمانهایی که به منظور در اختیار داشتن افراد به آنها به منزله وسیله مینگرد و آنها را تحقیر میکند و کوچک میشمارد بلاخره میفهمد که با افراد کوچک هیچ چیز بزرگی به دست نخواهد آورد .
برای اینکه بخواهید یک مدیر ورزشی اثر بخش باشید باید اصول کلی را راجع به مدیریت بدانید چگونگی سازگاری این اصول را با عرصه ورزشی در کنید و سپس آنها را در سازمان خود به کار بندید .
شما در سراسر دوران حرفه ای خود به کرات با این اصول اساسی کار خاهید داشت
مفاهیم مدیریت :وظایف مدیریتی اساسا در راستای برنامه ریزی – سازماندهی هماهنگی و کنترل جهت یافته اند یک مدیر خوب هم نیاز مند ای مهارتها و هم نیازمند قابلیت تصمیم گیری است .
در جهان در زمانی که فکر میکنیم در حال هدایت کردن خود در حال هدلیت شدنیم . (لرد بایرون )
مدیریت سنتی : اساسا با این تفکر به وجود آمده که هر مدیری باید از سطوح بالایی از مهارتهای برخوردار و علاوه بر آن دارای قابلیت در برنامه ریزی –سازماندهی هماهنگی و کنترل باشد این تفکر میتواند در مورد کار با کارکنان و همکاران  سازمانهای محلی و منطقه ای اعضای باشگاهها لیگ ها و سایر سازمانهای وابسته مورد استفاده قرار گیرد .
مفهوم مدیریت سنتی با تعاریف زیر ارتباطی تنگاتنگ دارد .
برنامه ریزی :برقرای اهداف کلان اهداف راهبردی
سازماندهی : انتخاب و گروه بندی فعالیتهای مناسب برای دسترسی به راهبردهای یازمان و طرح ریزی ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف کلان سازمان
هماهنگی :برقراری ارتباطات و تعاملات بین افراد و بخشهای سازمان به منظور اطمینان از اینکه هر بخش سازمان با درنظر گرفتن کل سازمان به فعالیتهای خود میپردازد و فعالیتهای آن بخش در راستای اهداف کلان سازمان شکل میگیرد .
کنترل : نظارت برسلسله فعالیتهای سازمان اجرای کامل طرحها برنامه ها و اصلاح اشتباهات .
مدیریت رفتاری بر مبنای اصل انگیزش افراد استوار است که فراتر از برنامه ریزی سازماندهی هماهنگی و کنترل است بهره وری افراد هماهنگی که آنها به اندازه کاغی بانیازها امیال و آرزوهایشان برانگیخته شده باشند بسیار ارتقا می یابد و در این حالت بیشتر به اهداف خود نزدیک میشود .
برخورد احترام آمیز و با ملاحظه با اشخاص باعث میشود آنها همه جا خود را همراه با سازمانشان معرفی نکنند .
مدیریت سیستمها :
مفهوم مدیریت سیستمها بر مبنای هماهنگی تمامی کارکردهای مدیریت استوار است به طوری که این کارکردها بتوانند به خوبی به همراه یکدیگر همچون نظامی یکپارچه عمل کنند .
هر چه این کار کردهای مدیریتی بهتر با یکدیگر هماهنگ شوند مدیریتی موفق به وجودخواهد آمد هر سازمان به مثابه یک سیستم است که از اجزای مرتبط به هم تشکیل شده است بنابراین مدیران باید اطمینان حاصل کنند که تمامی اعضا به منزله یک کل یکپارچه برای برآورده ساختن اهداف کلان سازمان در حال فعالیتند .
مدیریت در محیط ورزشی :
محیط سازمانهای ملی ورزشی از عوامل درونی و بیرونی تشکیل شده است عوامل بیرونی عواملی هستند که در حارج از سیستم قرار دارند و شامل شرایط اقتصادی سیاسی فرهنگی هستند که رودر روی افراد شرکت کننده در فعالیتهای ورزشی قرار دارند عوامل درونی نیز شرایط کاری و فعالیتهای اداری درون یک سازمان ورزشی را شامل میشوداین گونه عوامل در دسترس سازمان هستند .
عوامل درونی :
عوامل درونی یک سازمان ورزشی با فعالیتهای اداری کارکنان  اعضا برنامه های ورزشی و امکانات مرتبط است این عوامل در دسترس سازمان و مدیران است ومدیر میتواند بر آنها تاثیر گذار باشد
از مدیران ورزشی انتظار میرود که :ساختار اداری خود را با کارکنان و تجهیزات مناسب هماهنگ سازند تا برنامه های راهبردی به طور موثر اجرا شوند .
کارکنان شایسته را استخدام کنند و عمل کرد آنها را مورد نظارت قرار دهند .
به منظور دسترسی و استفاده از امکانات ورزشی به دقت برنامه ریزی کنند .
با در نظر گرفتن عوامل درون سازمانی و باتوجه به سطوح مدیریتی و نیز موقعیتهای که مدیران با آن روبرو میشوند میتواند نقشها یا وظایفی را بپذیرند که به صورت ذیل است :
تصمیم گیری            
اجرایی                 
اطلاعاتی
عوامل بیرونی :
شاید عوامل بیرونی برای ورزش امروزی حتی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ولی معمولا مدیران ورزشی این گونه عوامل را نادیده میگیرند .
محیط بیرون یک سازمان ورزشی تشکیل شده از پیش رفتهای فنی در ارتباطات و امور اداری جو سیاسی محیط اجتماعی ورزش ثبات اقتصادی حامیان مالی وجود دیگر فعالیتهای ورزشی جذاب ادراک عمومی در مورد ورزش تمایلات و گرایشهای جوانان در مدارس دانشگاهها و….
مدیران عالی در هنگام استخدام کارکنان شایسته (به کار گیری حامیان مالی پر تلاش برای به دست آوردن حمایت سیاسی باید از توانایی بسیار بالایی در مذاکره برخوردار باشند .
آنها باید چشم اندازی کلی از سازمان و ساختار آن اهداف و ظرفیتهای آن را برای خود متصور کنند .