خلاصه كتب مديريتي

چگونه مي توان يك فيل را تربيت كرد؟

خلاصه كتاب: فاطمه ممتاز- ترجمه هديه تقوي- نشر البرز: 3نکته اساسی درسرشت انسان : 1.اهمیت احساس مهم بودن: احساس مهم بودن ودرک شدن وموردقدردانی قرارگرفتن ازبزرگترین نیازهای فطری انسان است.- توماس دوی: هرچه بیشتر احساس مهم بودن به افرادبدهید واکنش مثبت تری به شماخواهند داشت. 2.مردم دروهله نخست به خودشان علاقه دارند: باتوجه به فکر وخواسته های افراد به آنان نزدیک شوید.
3.قانون طبیعی بازگشت اعمال: دراعماق ناخودآگاه ما تمایل غیرقابل مقاومتی وجود دارد تاکارهایی که دیگران برای ما انجام می دهند را به نحوی جبران کنیم که برابربا کار آنان باشد
بخش اول: به مردم احساس مهم بودن بدهید
-چگونه صمیمانه ازدیگران حسن جویی کنیم؟
1.حسن جویی مستقیم: شمابیان می کنیدکه چه نکته هایی رادر رفتار یاظاهریامتعلقاتشان تحسین می کنید.
رفتار:شما مربی خوبی هستید
ظاهر:چه مدل موی زیبایی دارید
متعلقات: من از حیاط خانه شما خیلی خوشم می آید
*تکنیک ها:
1.استفاده از نام شخص
2.تکنیک چه چیز؟چرا؟
رفتار: خانم ممتاز، شمامربی خوبی هستید چون به تک تک ما توجه می کنید
ظاهر:آرزو،مدل موی توخیلی زیباست،چون صورت تورا ظریف ترنشان می دهد.
متعلقات : محمد،حیاط خانه تان خیلی زیباست،چون درخت ها باهم هماهنگی دارند
2.حسن جویی به شخص سوم:
دراین حسن جویی درحین صحبت باکسی به طورغیرمستقیم ازکسی دیگرحسن جویی کنید شمامی توانید حسن جویی ازشخص سوم رابه نحوه ای مطرح کنیدکه خود اوبشنود ویاحسن جویی خودرابه شخص دیگری مانند دوست صمیمی اوبگویید.
*چگونه باحسن جویی دیگران برخوردکنیم؟
1.آن رابپذیرید
2.ازاوتشکرکنید
3.صمیمیت خودرانشان دهید.
سارا:شراره،اتومبیل توچقدرمرتب وتمیزاست
شراره: ممنونم سارا،من همین امروزصبح آن راشستم وبراق کننده زدم. چه خوب که تومتوجه شدی.خیلی خوشحال شدم.
پ: چگونه به خوبی بشنویم؟
5 قانون طلایی برای شنیدن!
1.از روش شنیدن فعال استفاده کنید.
برای این نوع شنیدن باید درمیان حرف های افراد جمله های کوتاهی بگویید
محمد: شرکت ما 1200 نفر کارمند دارد. دراین شرایط پیشرفت کردن واقعاکار مشکلی است
مهدی: پس شما احساس خستگی می کنید (شنیدن فعال)
2.از کلمات محرک استفاده کنید
که این طور
وای…
واقعا؟
خوب بعدش چی شد؟
.ارتباط دیداری باشخص گوینده را حفظ کنید.3
تاجایی که فرد به شمانگاه می کند،به اونگاه کنید. واکنش نشان دادن به نگاه فرد،نوعی ارتباط مثبت ایجاد می کند.
4.وقتی به حرف کسی گوش می کنید،اشتیاق خود رانشان دهید.
به سمت جلوگرایش داشته باشید،اشتیاق خودرانشان دهید.
5.وسط حرف گوینده نپرید،روی همان موضوع تمرکز کنید.
از تلاش درعوض کردن حرف گوینده پرهیز کنید. بگذارید گوینده حرفش را تمام کند.

بخش دوم : چگونه هم صحبت بسیار خوبی باشیم ؟
الف) چگونه با اافراد صحبت کنیم ؟
1.نسبت به دیگران مشتاق باشید و آنان را تشویق کنید که در مورد خود و علایقشان صحبت کنند.
2.کلماتی مانند من ، مال من و به من را از دایره لغات خود خارج کنید و کلمات شما و مال شما را جایگزین کنید.
(من می دانم که این طرح موفقیت آمیز است ، چون مشتری های من به من می گوییند که روش ها و کمک هایم در پیشرفت آنان مفید بوده است)
(شما اگر این کار را انجام دهید ، از نتایج خوبی که می گیرید ، متحیر خواهید شد ، این کار ه نفع خودتان و خانواده تان خواهد بود)
3.تنها سوالاتی را بپرسید که باعث شود در مورد خودشان صحبت کنند.
– تعطیلات شما چطور بود ؟
– کار جدیدتان را شروع کردید؟
-پسرتان از مدرسه جدید راضی است؟
ب)چگونه سوالات بسیارمناسبی بپرسیم؟
2نوع سوال:
1.سوالات ختم شونده (سربسته)
س: کارخودراازچه زمانی شروع کردید؟
ج:5سال پیش
2.سوالات باز
س: چطورشدکه این کار راانتخاب کردید؟
ج:ازوقتی که نوجوان بودم،همیشه دوست داشتم که باسیم بازی کنم وازوسایل برقی سر در آورم…
*اگر سوال بسته پرسیدیدبی درنگ پس ازآن سوال باز بپرسید
ج: چگونه سرصحبت را باز کنیم؟
برای شروع بحث تنها 3راه دارید:
– پرسیدن یک سوال
-ابراز یک عقیده
-مطرح کردن یک اصل

برای شروع بحث 3موضوع برای انتخاب دارید:
1. صحبت کردن درباره ی وضعیت موجود
2.صحبت کردن درباره ی شخص
مردم عاشق صحبت کردن درباره ی خودشان هستند خیلی خوشحال می شوندبه سوالاتی که شما درباره ی خودشان می پرسید، پاسخ دهند.
3.صحبت کردن درمورد خودتان
زمانی مردم ازشما در موردخودتان ،دارایی تان و… نمی پرسند حتما علاقه ای به شنیدن آن ندارد پس داوطلبانه اطلاعات خودتان را ندهید،مگر اینکه ازشما بپرسند.
د:چگونه بحث را ادامه دهیم؟
احسان: چطورشد به این منطقه نقل مکان کردی؟
محسن: فکرکنم آب وهوای بهتری دارد.
احسان: بهتر از…؟
محسن: بهترازمرکز شهراست.
احسان: … که یعنی؟
محسن: که یعنی سلامت خودم وخانواده ام حفظ می شود. جایی خواندم که …
استفاده ازپل هایی ارتباطی (استفاده از مطلب خودفرد بدون اظهارفضل ازجانب خود)
ه: چگونه دیگران را به صحبت خود علاقه مند نگه داریم؟
تنها درمورد موضوعات مورد علاقه ی آن ها صحبت کنید نه موضوعاتی که موردعلاقه شما هستند.
(اگرمی خواهید به ماهیگیری بروید چیزهایی که موردعلاقه خودتان است ، مانند بستنی شکلاتی یا همبرگر یا پیتزا رابه قلابتان نبندید! )
و: چگونه باعث شویم مردم درباره ی مامثبت فکرکنند؟
لبخند بزنید!
پروفسور روث کمبل درمغزانسان سلول عصبی آینه ای را کشف کردکه بخش مربوط به تشخیص چهره هاوحالات چهره ها راتحریک می کند وباعث واکنش فوری آینه ای می شود.
ک:چگونه بادیگران سازگارکنیم؟ (به ویژه افرادی که ازما انتقاد می کنند)
1. چگونه باحقیقت موافقت کنیم؟
مادر: اگرامشب به آن مهمانی بروی ، فرداصبح با بدبختی ازخواب بیدار می شوی.
دختر: احتمالا حق باشماست! ولی من عاشق مهمانی هستم ودلم می خواهدبروم.
-دخترباحقیقت موجود درانتقاد مادرموافقت کرد ودرعین حال برشرایط خود اصرار کرد.
2.چگونه بامحدوده ی اختیارات منتقد خود موافقت کنیم؟
سعید: ستاره اگربه همین صورت پولت را صرف خرید لباس کنی به زودی ورشکسته می شوی.
ستاره: سعیدمن متوجه هستم که توچرا این طورفکر می کنی… ولی من احساس می کنم به لباس های متنوعی نیاز دارم.
گ: چگونه تاثیرمثبتی ازخود برجای بگزاریم؟
1.نسبت به خود وکارتان مثبت باشید
2.مشتاق وبا انگیزه باشید
3.ازکسی یا چیزی انتقاد نکنید
م:چندعبارت محکم ونیرومند که می توانید ازآن ها بهره بجویید.
عشق ، امنیت ، آسان ، سلامتی ، پول ، جدید ، مطمئن
ه: چگونه با ترس ونگرانی روبه روشویم؟
تحقیقات نشان می دهد اتفاق هایی که مانگران آن هاهستیم:
87 درصداصلا روی نمی دهد
7 درصدواقعا روی می دهند
6درصدشما تاثیری برنتیجه ی ماجرا دارید

بخش سوم: چگونه درمحیط کاری خود راعرضه کنیم؟
الف: چگونه دربرخورد اول رفتاری تاثیرگذار داشته باشیم؟
1.چگونگی وارد شدن به اتاق: وقتی وارد اتاق می شوید ، مشتاق وبا انگیزه وبدون تردید گام بردارید.
2.چگونگی نزدیک شدن
3.روش دست دادن: دست دادن را به صورت عمومی انجام دهید وهمان فشار تماس دریافت شده را برگردانید.
4.لبخند زدن: لبخندبزنید ودندان های خود رانشان دهید وباتمام صورت لبخند بزنید.
5.حالت ابروها: چند لحظه ابروهایتان را بالاببرید.
6.در زمان صحبت کردن: در 15 ثانیه نخست نام فرد را دو بار تکرار کنید.
7.روش نشستن: یک زاویه 45 درجه با فرد مقابل بگیرید.
8.نوع برخورد شما: از حرکات وحالات واضح ،غیرپیچیده وکنترل شده استفاده کنید.
9.خروج از اتاق: در هنگام خروج از اتاق وسایل خود را به آرامی جمع کنید.
ب: چگونه در محیط کاری با انتقاد روبه رو شویم؟

*توپ درزمین فرد بیندازید واز اوبپرسید اگرخود او درشرایط شما بود وکسی از شرکتش انتقاد می نمود، چه می کرد.
شخص منتقد: شنیده ام که محصولات خود را با سرعت پائینی تحویل می دهید.
شما: بله،درست است. مدتی در انبار مشکلاتی وجود داشت. شما بگویید اگررئیس شرکت بودید وازشما انتقاد می شد چه می کردید؟
شخص منتقد: یک جلسه می گذاشتم وتمام دست اندر کاران را تشویق به پیداکردن یک نقشه صحیح و عملی می کردم که سرعت تحویل کار را بالاببرند.
شما: کاملا حق باشماست. این همان کاری است که انجام دادیم.
پ: چگونه اعتراض یا انتقاد حود رامطرح کنیم؟
1.از تکنیک (ساندویچ) استفاده کنید.
اول ستایش بعد انتقاد و…
2. ازعمل فرد انتقاد کنید نه از خود او
3.از آنان یاری بخواهید.
شما به همکاری اونیاز دارید تا مشکل حل شود.
4.اعتراف کنید که اشتباهات مشابهی داشته اید وراه حل را عنوان کنید.
5.انتقاد خود رایک بار مطرح کنید وآن را به طورخصوصی به شخص بگویید.
6.با یک تشکرصحبت را پایان دهید.
ث: چگونه یک سخنرانی موفق وتاثیرگذار داشته باشیم؟
-چقدر کسالت آور!
صحبت خودرابا یک مطلب جنجال برانگیزیافکاهی شروع کنید.
-چرا این مطلب؟
به شنوندگان بگویید که آن مطلب را برگزیده اید وچرا آن مطلب بسیار اهمیت دارد.
-مانند چه؟
سه دلیل محکم وسه دلیل اضافه کمکی برای اثبات حرف خود بیاورید.
-تمام این ها برای چه بود؟
شنوندگان را ترغیب به عمل وانجام کارهای درخواستی خود نمایید.
ج: چگونه مطالب خود را ارائه کنیم؟
نشان دادن مطالب ازطریق ابزار دیداری وایجاد مشارکت احساسی سبب می شود مطلب در حافظه شخص باقی بماند.
ه: هنگام مصاحبه درکجا بنشینیم؟
-از موقعیت رقابتی – دفاعی دوری کنبد.
-بین موقعیت همکاری وموقعیت گوشه ای دوستانه یکی را انتخاب کنید.
و: 10 زبان بدنی مناسب برای موفقیت بیشتر درملاقات ها وجلسات
-کف دستتان را بازبگذارید.
-انگشتانتان را درکنار هم نگه دارید.
-بازوهایتان را بازکنید.
-فاصله خود راحفظ کنید.
-زبان بدنی آنان رابه خودشان برگردانید.
-خود را باسرعت صحبت کردن آنان هماهنگ کنید.
-اگر کسی دست به سینه نشسته به نحوی دست اورا باز کنید.
-بازوی آنان را لمس کنید.
-نام آنان را تکرار کنید.
-ازلمس کردن صورت خودپرهیزکنید.