مدیریت جهانی

«پايان تاريخ» در دولت قائم آل محمد (عج)

در تاريخ سياسي معاصر «پايان تاريخ» را نخستين بار «فرانسيس فوکوياما» فيلسوف پرآوازه و نظريه پرداز آمريکايي به کار برد و نظام ليبرال دموکراسي غربي آمريکايي را پايان تاريخ ناميد. او ادعا کرد، در شکل گرفتن اصول و نهادهاي بنيادي دموکراسي پيشرفت بيشتري به وجود نخواهد آمد و تاريخ به معناي داستان جهاني رشد و شکوفايي آدمي پايان يافته است. او با ارائه فرضيه پايان تاريخ در جهان مشهور شد و سپس با مشاهده مشکلات اقتصادي غرب و آمريکا نظريه «پس از پايان تاريخ» را ارائه کرد و از فروپاشي پايان تاريخ سخن گفت!

اکنون روشن شده است او در تعيين مصداق «پايان تاريخ» سخت در اشتباه بوده و در «پس ازپايان تاريخ» به واقعيت رسيده است. پايه هاي فرهنگي پايان تاريخ از آغاز بسيار سست و لرزان بنا شد به گونه اي که مي توان گفت بي پايه بود.در منطق مادي «فوکوياما» پايان تاريخ بر پايه هاي قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي استوار شده است که تنها با سست شدن اين پايه ها فرو مي پاشد و اکنون نشانه هاي فروپاشي نظام ليبرال دموکراسي غربي آشکار شده است.
پايان تاريخ در قرآن
«پايان تاريخ» به معناي بهترين و آخرين حکومتي که همه جهانيان بايد به استقبال آن بروند، «حکومت جهاني مهدوي» است. زيباترين، کامل ترين و بهترين حکومت ها، حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) خواهد بود که در همه ابعاد بالاترين و برترين حکومت در تاريخ زندگي بشر است.
بيش از ۱۴ قرن پيش در قرآن «حکومت جهاني مهدوي» با تعبير زيباي «والعاقبة للمتقين» توصيف و پايان تاريخ حقيقي پيش بيني و به جهانيان معرفي شد.
در آيات قرآني سه بار «والعاقبة للمتقين» آمده است (اعراف آيه ۱۲۸ * قصص آيه ۸۳* هود آيه ۲۱) . مطابق اين آيات قرآني، سرانجام و پايان نيک و پايان تاريخ و پايان حکومت ها و حاکمان و بهترين دولت ها، در عصر ظهور قائم آل محمد (عج) تحقق خواهد يافت.
پايان تاريخ در کلام امام باقر (ع)
امام باقر (ع) در تفسير آيه «والعاقبة للمتقين» فرموده اند: دولتنا آخر الدول و لن يبقي اهل بيت لهم دولة الا ملکوا قبلنا لئلا يقولوا اذا راوا سيرتنا: اذا ملکنا سرنا مثل سيرة هولاء و هو قول ا… عزوجل: و العاقبة للمتقين (الغيبة، شيخ توسي، ص ۱۱۴* بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۲): دولت ما آخرين دولت هاست و هيچ خانداني که براي آنان حکومت و قدرت و دولتي است باقي نخواهد ماند مگر اين که پيش از دولت ما به حکومت مي رسند تا زماني که سيره ما را ديدند نگويند: اگر ما به حکومت مي رسيديم مثل سيره آنان را برقرار مي کرديم و همين گفتار خداي عزوجل است: عاقبت و پايان جهان از آن متقين و پارسايان است!
فلسفه غيبت
در فلسفه غيبت امام زمان عجل ا… تعالي فرجه الشريف، مباحث و دلايل و عوامل زيادي مطرح شده است. «آزمون» همه جهان بيني ها و ايدئولوژي ها وملت هاي مدعي نجات جهان و برقراري نظم نوين جهاني «در عمل» و آشکار شدن ناتواني آنان پيش از ظهور، از نشانه هاي ظهور است. بايد همه مکتب هاي پرحرف و ادعا در جهان رسوا شوند که پس از مشاهده دولت جهاني مهدوي شرمگين و سرافکنده باشند. حکومت مارکسيسم و دولت مانيفست مارکس و انگلس درجهان سروصداي زيادي به پا کرد و به سرعت در جهان پيش رفت ولي فروپاشيد. «سقوط مارکسيسم»که از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، زمينه ساز ظهور در ايران اسلامي شيعي است. سقوط مارکسيسم بيانگر اين واقعيت است که فرياد عدالت منهاي دين در جهان بيهوده است و برقرار نمي شود. ظهور دولت ليبرال دموکراسي غربي با انقلاب فرانسه بود و از آن بيش از دو قرن مي گذرد. انقلاب فرانسه و نظام ليبرال دموکراسي غربي، با پرونده اي بسيار سياه از جنايات بي سابقه و فساد و ظلم در جهان، اکنون در معرض داوري متفکران و حق طلبان و آزادي خواهان جهان قرار دارد و نفرت جهانيان از آن آشکار شده است. امام باقر(ع) در اين حديث شريف، برقراري دولت هاي باطل و فروپاشي آن ها و روشن شدن ماهيت همه جهان بيني ها و ايدئولوژي هاي فاسد بشري و سپري شدن دوران آن هاراه «فلسفه غيبت» دانسته اند، بايد مدعيان دروغين نجات بشر رسوا شوند. بايد جهانيان از مکاتب انحرافي و دولت هاي باطل نااميد شوند تا دوران غيبت به سرآيد و دولت  مهدوي پايان تاريخ ظاهر شود.
دولت پايدار پايان تاريخ
دولت اهل بيت (ع) همان دولت حضرت مهدي (عج) است. اين دولت آخرين دولت در جهان خواهد بود، از اين رو اين دولت تا برپايي قيامت کبري پايدار است. حضرت مهدي (عج) امام و حجت وخليفه خدا در زمين و رهبر متقين است و متقين ياران قائم آل محمد (عج) هستند و انقلاب متقين انقلاب جهاني مهدوي است. عاقبت و پايان تاريخ و سرانجام دولت ها همان دولت متقين با رهبري امام زمان (عج) است.
انسان کامل و واپسين حجت خدا رهبر دولت پايان تاريخ است تنها دولتي که حق ، صلح، صفا، عدالت، امنيت و ارزش هاي الهي را بر سراسر جهان برپا خواهد کرد و تا قيامت پايدار مي ماند.
زمان ظهور در کلام امام صادق (ع)
با رسوايي و پايان سلطه جهان بيني هاي رنگارنگ و ملت هاي گوناگون که ثروت و قدرت و ادعاي برقراري «عدل جهاني» دارند، «عصر ظهور» حضرت مهدي (عج) پديدار خواهد شد. با آشکار شدن ناتواني ايدئولوژي هاي بشري و مادي و دولت هاي لائيک و سکولار، در رساندن بشريت به عدالت و سعادت و سرخوردگي جهان از رهبران دنياگرا و رفاه طلب، نياز به رهبري آسماني و الهي آشکار مي شود و با انقلاب جهاني مهدوي عدالت در جهان حاکم خواهد شد.
امام صادق(ع) درباره عصر ظهور به هشام بن سالم فرمودند: مايکون هذا الامر حتي لايبقي صنف من الناس الا قدولوا علي الناس حتي لا يقول قائل: ان ولانا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق و العدل (کتاب الغيبة، محمد بن ابراهيم بن جعفر نعماني، ص ۱۸۳): امر ظهور تحقق نمي يابد تا هيچ صنفي از مردم نماند مگر اين که بر مردم حکومت کنند و نتوان گوينده اي بگويد: اگر به حکومت مي رسيديم عدالت را برقرار مي کرديم. سپس قائم به حق و عدل قيام خواهد کرد.
مطابق اين حديث نيز با «آزمايش» همه مدعيان اجراي عدالت و آشکار شدن عجز و ناتواني آنان، حضرت مهدي (عج) ظهور مي کند. با مردود شدن تمامي مناديان عدالت جهاني و آمادگي بشريت براي ظهور خليفه و حجت الهي و حکومت رهبر آسماني عادل و قادر بر اجراي عدالت در جهان، امام زمان (عج) براي برقراري حق و عدالت در سراسر جهان قيام خواهد کرد.
روزنامه خراسان