مدیریار در رسانه

گفتگوي اختصاصي مديرمسئول مديريار با نخست

مدیر مسؤول سایت تخصصی مدیریت “مدیریار” با حضور در هفته نامه” نخست” گفت: امروز رسانه به عنوان یک ابزار ،نقش آگاهی بخشی فرهنگ عمومی را برعهده دارد، بنابراین رسانه ای موفق عمل خواهد کرد که در عرصه مسائل فرهنگی،اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و…جریان ساز باشد نه اینکه در جریان مسائل قرار گیرد. مهدی یار احمدی خراسانی اظهار داشت: رسانه در عرصه بین المللی شکل های مختلفی را طی کرده است و اکنون در عصر فراصنعتی یا اطلاعات قرار دارد به طوری که بالغ بر 50 درصد شبکه های ماهواره ای ،خبری، تحلیلی هستند و این نشان دهنده اثرگذاری و ارزش های خبری در دنیا می باشد، زیرا در عصر اطلاعات هر که مطلع تر باشد، درجریان فضای اجتماعی موفق تر عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ارزش اطلاعات روزی به حفظ آنها بود اما امروز اطلاعاتی ارزشمند می باشد که وسعت و سرعت نشر پیدا کند زیرا نگاه مدیریت اطلاعات در جهان بشری به سوی دانش در حرکت است. یاراحمدی با بیان این مطلب که رسانه در گسترش فرهنگ شهروندی باید فراتر از آگاهی بخشی حرکت کند ادامه داد: رسانه نباید تنها به دنبال آگاهی بخشی باشد بلکه رسانه ای موفق است که به دنبال جریان سازی براساس آموزه های رفتاری باشد و رفتار های مثبت فرهنگ شهروندی را در جامعه نهادینه کنند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد:فرهنگ نیازمند استمرار می باشد اما رسانه ها از استمرار دوری می کنند. متاسفانه امروز رسانه ای خوب تلقی می شود که زرد می نویسد و به جای انتقال دانش و آگاهی بخشی تنها به پردازش خبرهای زرد می پردازد ،افزایش آگاهی و دانش عمومی در ارتباط با مسائل اجتماعی از مهمترین مسائلی است که از طریق رسانه می توان به آن پرداخت. 
وی اذعان داشت:مفاهیم شهروندی فرا معناست و می توان در تمام مسائل مدیریت شهری آن را تعریف کرد. یک شهروند در مزیت رضوی، حس همجواری،سبک زندگی دینی،شادی و نشاط و…نقش آفرینی می کند واین نشان دهنده ابعاد گسترده فرهنگ شهروندی است .
وی یادآور شد: متاسفانه امروز در عرصه فرهنگ حرف های بسیاری زده می شود اما هیچ جریان سازی اتفاق نمی افتد و متاسفانه گام موثری در این راستا برنداشته ایم و رسانه ها می توانند در این عرصه ورود پیدا کنند و نقش جریان سازخود را ایفا کنند.
مدیر مسؤول “مدیر یار” با اشاره به اینکه فرهنگ مسلمانی فراتر از فرهنگ شهروندی است، اظهار داشت: فرهنگ مسلمانی ابعاد گسترده ای دارد و ما به عنوان کشوری مسلمان باید این فرهنگ را در کشور نهادینه کنیم . یاراحمدی افزود: اسلام دینی فیاض است لذا باید احکام اسلامی در جامعه استمرار یابد و با علوم اسلامی در رفتارمسلمانان تغ ییر ایجاد کنیم زیرا مردم ایران فطری خداجو هستند .
این مدرس و استاد دانشگاه بیان کرد: ما از آموزه های رفتاردینی و فرهنگ دینی فاصله گرفته ایم، فرهنگ مسلمانی از فرهنگ شهروندی بسیار فراتر است زیرا آموزه های رفتار اسلامی و انسانی، فرهنگ شهروندی را می سازد، بنابراین باید به طور مستمر تکرار شود و به جای پرداختن به فرهنگ شهروندی باید فرهنگ مسلمانی همراه با آموزه های اسلامی و اصلاح رفتار اجتماعی را در جامعه گسترش و نهادینه کرد.
وی با اشاره به نقش موثر رسانه ها در گسترش فرهنگ مسلمانی خاطرنشان کرد: اسلام در افراد نیست بلکه در ارزش هاست و رسانه به عنوان عنصر آگاهی بخشی باید به این مسائل بپردازد ،رسانه اصالت دارد نباید در جریان باشد بلکه باید جریان ساز باشد و رسالت آن نیز به افراد نیست بلکه به ارزش هاست، رسانه باید جایگاه امید بخشی و نشاط و شادابی باشد، بگونه ای که فرهنگ مسلمانی و شهروندی از طریق آن نهادینه شود و در جامعه به کمال برسد.
http://nakhostnews.ir/images/nakhost%20399.pdf