مدیریت راهبرد و چشم انداز

زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی

مترجم: مینا فرهزان

چکیده: اینجا هیچ سوالی برای بعضی طرح های استراتژی  که عملکرد سازمان را هدایت کرده نیست.اگرچه اینجا چندین چالش برای اجرای این برنامه ها در سازمان وجود دارد. اقدامات گروه بزرگ یکی از روش های تنظیم برای دستیابی به چالش ها هستند،طرح کلی این مقاله مشخصات کلیدی انواع مختلف از اقدامات گروه های بزرگ می باشد.به علاوه آن ها چهارچوب برای خلق یک زمان واقعی تغییر استراتژی و عناصر ضروری برای استفاده از پیشنهاد سازماندهی را توصیف می کند.

چالش های برنامه ریزی استراتژی
برنامه ریزی استراتژی برطرح های بلند مدت دلالت دارد.سازمان های زیادی به چهارچوب زمانی 3-5ساله برای این برنامه ها وابسته می باشد به علت این چهارچوب زمانی چندین چالش وابسته به طرح های بلند مدت وجود دارد این ها شامل خلق یک طرح هستند که در رابطه شان بیشتر از همه ذینفعان به سازمان های استراتژی پرداخته وپیرو اجرای فعالیت های بحرانی وکاهش زمان فرآیند برنامه ریزی می باشد.
آن ها باید توانایی هم ترازی منابع داخلی و خارجی رابرای طرح ها داشته باشند.این نوع جهت گیری  ضروری رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک که همه کارکنان و ذینفعان را درگیر میکند وفرآیند برنامه ریزی در یک چهارچوپ زمانی مختصرشده انجام می شود.

اقدامات گروه بزرگ
بیش از 20 سال گذشته یک تعداد از تکنیک های گروه بزرگ که سریعا در تغییر مقیاس دخالت داشته پدیدار شدند.بدین لحاظ آن ها ابزار های موثر در رسیدگی بعضی از مشکلات وابسته به طرح استراتژی می باشند.
تکنیک های اقدامات شامل کنفرانس های جستجو،زمان واقعی تحول استراتژی،فرآیند طراحی استراتژی،مدل مشاوره،مشارکت کامل در سیکل طراحی کار و تکنولوژی های فضای باز می باشد.
به طور خلاصه در کتاب اقدامات گروه بزرگ نوشته barbara benedict bunkerوbillie albanرویکرد های سازمانی در حدود30درصد اجازه درگیری فردی در کارهاو یا خروجی های  معمول سازمان های موفق  را می دهند.
در فرآیندکار مشارکتی، سازمان می تواند بیشتر و سریع تر از دانمیللر تجارت کند که( یک قلب ،یک ذهن ) می باشد
این رویکردها چندین مشخصه برای تعریف دارد این مشخصه ها وقتی بهتر استفاده می شود که
1:زمان ذاتی می باشد
2:مسئله پیچیده است
3: اهداف اقدامات واضح است
4:یک انجمن وجود داردو رهبری را هم درگیر میکند
5:مزایا برای مالکان و ذینفعان می باشد
6:یک تیم طراحی به طور کلی نماینده فرآیند اقدامات و استخدام و توسعه طرح ها بوده و حفاظت و ارتباطات بهتر را باعث می شود
7:کار واقعی در طی حادثه ایجاد میشود
اقدامات گروه بزرگ باعث موفقیت های زیادی در صنعت هایی مثل حمل و نقل،بیمارستان،اتومبیل،و خدمات مالی و پرستاری می شود
تئوری گروه بزرگ
اقدامات گروه بزرگ زمینه ساز تئوری گروه بزرگ می باشد.تئوری های گروه بزرگ و کو چک باهم یکی نیستند.آن ها بر پایه فرآیند های روانشناسی متفاوتی هستند و حاصل متفاوتی نیز دارند
اینجا4 محرک از اقدامات گروه بزرگ از آلبان و بانکر می باشد:
1:برهان صوت(احساس شنود)
2:برهان ساختار(سهم داشتن در فعالیت های اختصاصی)
3:برهان خودبینی(خود واقعی، او فقط واقعیت درست می باشد)
4:برهان سرایت(تجربه و بیان احساس کردن)
قبل از استفاده از روش های بالادر این جا بحرانی قابل درک  در تئوری گروه بزرگ می باشد ودارای محرک های بی نظیر و مراحل خاص مداخله می باشد

زمان واقعی تحول استراتژی
زمان واقعی تحول استراتژِی یک نوع از اقدامات گروه بزرگ می باشد که توسط دانمیلر توسعه یافت .
این رویکرد دارای ساختار عالی و سازمان دهی شده ای می باشد. طراحی رویداد اگرچه وابسته به مسائل خاصی است اما فرمول توسط فرمول تحول هریس و دیک بچهارد برای تشخیص و طراحی اهمیت تحول پایه گذاری شده است.
تغییر=(نارضایتی)(چشم انداز)(مرحله اول)>مقاومت
تغییر فرصتی برای رخداد3عنصر در یک زمان می دهد
نارضایتی از وضع موجود،تغییر چشم انداز که چطور تغییر،آینده بهتر را ایجاد می کند،و مرحله اول از رسیدن به چشم انداز می باشد.
اگر هریک از اجزا از بین رود یا قدرت کمی در برابر تغییر داشته باشد پس تغییر در آن مکان رخ نمیدهد
پس قسمت اول ازیک اقدام روی  ایجاد اطلاعات اساسی و عمومی برای نارضایتی تمرکز داردو مراحل پایانی با مشارکت مراحل جستجوو ضرورت حرکت سازمانی به سوی خودشان ایجاد می شود
بحران رویکرد تحول استراتژیک زمان واقعی یک مدیریت منطقی است.یک تیم عقلانی در طی فرآیند طراحی یک تزار عقلانیت ایجاد می کند نقش تیم ها در طی وقایعی می باشدکه همه جزییات اقدام شامل آیتم های رخدادهای مکانی ،جدول نظم و نیازهای صوتی و تصویری و تطابق استراحتگاه و وعده غذایی،اوراق توزیعی ومواد را مدیریت می کند.
هر فعالیتی به طور یکپارچه با تلاشی از قسمتی به قسمت دیگر جریان داردوبا مشارکت آنها می تواند روی کار بادست متمرکز شود.
حداقل یک تسهیل کننده بیرونی و مشاوران درونی بیشتری با تیم طراحی قبلی و هنگام رویداد های فعلی کار می کند
نقش های قبلی آنها به اقدام یک راهنما برای تیم طراحی برای ایجاد اهدف ،رویدادها ودستور جلسه ای که آن را بر اساس فرمول تحول که بیشتر شرح داده شده پایه گذاری می کند.
در طی اقدام آنها جریان حوادث طراحی شده و رخداد بین فعالیت های مختلف را تهیه نمی کنند.این ها شامل بازسازی کردن زمان واقعی دستور جلسه می باشد و اگر نیاز باشد اصول خروجی فعالیت های رخ داده و گروه های پویا را مدیریت می کند.
مثال1:استفاده از استراتژی طراحی
مکتب تجارت با یک تصمیمات دانشگاهی اختصاصی به توسه طرح استراتژی اولیه شروع شده زیا تنضیمات آکادمیک پویا و16 عنصر کمیته به رهبری برای ارزیابی محیط داخلی و خارجی انتخاب شده است.هیئت بررسی به یکباره این قسمت از کارش را کامل کرده و وافعه تحول استراتژی را برای رهبری زمان واقعی انتخاب می کند.
هدف این اتفاق  انتخاب بازخوردو ورودی همه اعضای مکتب برای هیئت بررسی وتوسعه اولیه طرح سالیانه براساس اهداف بلند مدت  طرح بوده است.
توانایی قسمتی یا همه زمان و پشتیبانی اداری برای یک اتفاق وعده شده روی 95 درصد مشارکت در طی ملاقات های تابستانی بدست آمده است.
اتفاق فقط برخورد با اهداف وضع شده نیست اما سطحی از صف نیاز ها با مدرسه توسعه وانجام فعالیت های مورد نیاز برای تحقق اهداف در سال اول بدست می آید.
مثال 2:استفاده از طرح استراتژی
هیئت مدیره 7000عضو انجمن حرفه ای دارد و برای ایجاد طرح بلند جدید و برای بهتر شدن وضه سازمان صرف می کند.زمان واقعی تحول استراتژی حادثه ها با باب رهبران در سراسر انجمن تعیین می شود
حدود100فرد به جلسات دو روزه آمدند روز اول گروه بزرگی شرکت داشتند.هدف از آن جستجوی رضایت در طرح استراتژی تجارت برای2000 ساخت متعادل شده و تهیه ابزاری که به شما اجازه ارتباط با اعضای خاص انجمن را می دهد و این که چطور شما می توانید رهبری آسان و اقتصادی و رشد و رفاه انجمن را فراهم کنید.
نتایج جلسه هیئت مدیره و پرداخت و دستمزد کارکنان اجرایی توانایی اجرای طرح و انعکاس بازخورد  به تشکیل دهندگان می باشد

نتایج
طرح استراتژی با چالش های ذاتی زیادی همراه است . این ها شامل مقداری از زمان لازم برای توسعه گسترش و اجرای طرح ها و به صف امدن افراد می باشد.این جا تفاوت هایی از رو ش های اقدام گروه های بزرگ که می تواند به سازمان ها در فرستادن چالش ها کمک کننده می باشد.
این روش ها به حمایت فعال و درگیری مدیران ارشد به سفارش به موفقیت نیاز دارد.به علاوه آن ها استفاده از تیم طراحی برای توسعه چگونگی یا چطوری حوادث خاص بر پایه تعریف واضحی از بیان اهداف نیاز دارند.
سود این روش ها ایجاد همترازی نیاز ها در دوره کوتاه مدت برای سازمان و بدست آوردن بازار رقابتی می باشد.

منبع انتشار اصل مقاله:
LORI L. SILVERMAN, OWNER, Partners for Progress, Carpenter Street, Madison, WI 53704-4304
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *