مدیریت دانش و دانایی

مدل سازه های شبکه دانش و سیستم های اداره امور

نویسنده: مترجم: هادی شفیعی

چکیده:
این مقاله چگونگی اداره کردن امور شبکه های سازمانی و تاثیرآن بر روی سودمندی شبکه ها را بررسی می کند. نمونه هایی از چندمدل شبکه دانش مربوطه فراهم شده است که شامل: شبکه های تمرینی UNDP،ENRAP، خانه های پاکسازی UNEP که بر روی خواص ساختاری مشخص(متفاوت) تمرکزکرده اند. شبکه ها (منطقه ای و جهانی) به طور فزاینده ای در سازمان و ادبیات توسعه سازمانی رایج شده اند. برای مشکلاتی که عمل جمعی لازم است،دیگر حکومت (اداره کردن امور) سازمانی کافی نیست، حکومت (اداره کردن امور) شبکه ای برای رسیدن به اهداف گسترده در سطح شبکه لازم است. بر خلاف سازمان ها، شبکه ها بدون بهره از سلسله مراتب و یا مالکیت اداره می شود.علاوه بر این، شرکت کنندگان در شبکه به طور معمول پاسخگویی رسمی محدود برای اهداف در سطح شبکه و انطباق با قوانین دارند واین رویه ها کاملا داوطلبانه است. “شبکه به عنوان یک شکل از حکومت (اداره کردن امور) رویکرد شبکه به عنوان واحد از تجزیه و تحلیل رفتار)در قرارداد سازمانی) “شبکه” به عنوان مکانیسم هماهنگی، و یا آنچه را که اغلب به عنوان شبکه حکومت اشاره شده است، تلقی میشود. به عنوان مثال، یک شبکه ممکن است برای پشتیبانی از خدمات دانش خاص مانند معارفه ها)به عنوان مثال، شناسایی کارشناسان، تجربیات نسبی( وبرای به اشتراک گذاری اطلاعات عمومی طراحی شده باشد.در زمینه توسعه شبکه های دانش به طور فزاینده ای برای بررسی دقیق مباحث سیاست(خط مشی)، و شناسایی بهترین شیوه به کارگرفته شده است. بهره وری از شبکه به عنوان ICT و ابزاری که به کاربر پسند تبدیل شده  افزایش یافته است و اعضا بااینکه شبکه چه چیزی را می تواند ارائه دهد، آشنا میشوند.
مزایا و تأثیر شبکه به عنوان مکانیسم (سازوکار)هماهنگی و اشتراک گذاری دانش منطقه ای
هدف اصلی شبکه ها تاسیس  مکانیسم های رسمی برای دستیابی به نتایج سازمانهای چندملیتی ، به خصوص در بخش های دولتی و غیر انتفاعی جایی که عمل جمعی اغلب برای حل مشکل مورد نیاز است،می باشد .بر اساس تجربه شخصی من، برنامه عمران سازمان ملل متحد( (UNDPاثر شبکه دانش یک تابع از اقدامات شخصی شرکت کنندگان در شبکه، صرف نظر از شکل کلی حکومت است. بااین حال، هنگام تمرکز در تولیدات جمعی، نتایج در سطح شبکه و یا برنامه های خدمات مربوط به  شاخص های محدود زمان، شکل حکومت شبکه، و پیکربندی ومدیریت اجزای اطراف خطوط خدمات، عوامل حیاتی برای تبیین تاثیر شبکه می باشند.
مزایای کاربران آنلاین حاضر در جوامع)پیوست1 نوع برنامه توسعه ملل متحد شبکه / جوامع
انجمنهای آنلاین شبکه های علمی است که عامل بالقوه مهمی را به عنوان یک ابزار کلیدی برای توانمندسازی اجزا به وسیله ظرفیت سازی و بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک وسیله برای پیشبرد اهداف شبکه را ارائه می دهد. همانطور ابزاری برای ظرفیت سازی / توسعه، جوامع آنلاین / شبکه های دانش که به درستی از انجمن ایده آل برای دانش و به اشتراک گذاری اطلاعات بین همسالان وهمکاران در سراسر کار های موضوعی یا منافع پشتیبانی فراهم میکند. این فرصتی برای برقراری ارتباط و انسجام توسعه عمومی، توسعه سیاسی وانتقال در سطح جهانی با منابع و به صورت محلی را برای زمینه پیاده سازی فراهم میکند.
مقایسه نمونه هایی از شبکه های دانش و سیستم های به اشتراک گذاری دانش(ساختارها وحکومت)
چند نمونه عالی از مدل شبکه های دانش که می تواند روش و ساختار حکومت(اداره امور) را برای یک شبکه به اشتراک گذاری دانش در خدمت زنان توسعه کشاورزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه اطلاع رسانی کند، وجود دارد. با این حال در بررسی مقایسه ای تجارب ، تحمیل شبکه ساختارحکومت (اداره امور) درنظرگرفته نشده است اما روش(رویکرد) شبکه های مدیریت بهینه، اطلاع رسانی شده است. مقایسه تجارب برگزیده “چگونه” و “چه” از گروه های مختلف،ماموریت، حکم و خدمات بر اساس زمینه، نیازهای جمعی و منابع در دسترس را بررسی می کند. اصل کار این است که توسعه یک رویکرد شبکه ای  سه عنصر اصلی را پوشش می دهد: رهبری شبکه، حکومت شبکه و مدیریت شبکه .
اهداف این پروژه ، ظرفیت سازی شبکه تبادل دانش که باید مسئول جهت سیاست ها و  استراتژیک باشد را بررسی می کند،وهمچنین  رهبری در مسئله را برای اعضای شبکه فراهم می کند.
نمونه ها
ENRANشبکه های دانش برای توسعه روستایی درآسیا / اقیانوس آرام
ENRAP همکاریIDRC- IFAD در جهت اهرم های در حال رشد اطلاعات مفید گروه است که از طریق توسعه تولید و در دسترس بودن اطلاعات بر روی اینترنت ساخته شده است. این برنامه،”در حال حاضر در مرحله دوم خود و تا پایان سال 2005درحال اجرا است”، برای دسترسی مزایای و به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعاتی جهانی به IFAD، پشتیبانی روستایی پروژه های توسعه در منطقه آسیا / اقیانوسیه طراحی شده است. استفاده موثر ازارتباط اینترنت و الکترونیک با کارکنان پروژه و در نهایت، جوامع پروژه به توانمند سازی مردم روستایی کمک خواهد کرد واین کمک به آنها، رشد اهداف آنها رابهتر نشان می دهد. هدف ENRAP  کمک به توسعه مهارت ها برای دسترسی، مدیریت و به اشتراک گذاری دانش مربوطه به اهداف پروژه IFAD و پیاده سازی، در همکاری با گروه های انتخاب شده ازپروژه های IFAD و متخصصان محلی است. کاربران بالقوه از سیستم به اشتراک گذاری دانش شامل کارکنان پروژه و شرکایشان که  به طور مستقیم  با جوامع روستایی و کمک به دانش موجود در سطح توده مردم کارمی کنند.
ENRAP،استراتژی، پروسه ها، روش ها و فن آوری ها را برای پشتیبانی از ارتباطات روستایی و شبکه های دانش، و توصیه هایی برای توسعه فعالیت های آینده را بررسی می کند. این پروژه یک فرهنگ برای به اشتراک گذاری دانش و یادگیری در میان تمام ذینفعان پروژه های IFAD را پرورش می دهد.
شبکه ENRAN،استراتژی حکومتی که در آن رویکرد ارتباطات مشارکتی و اهدافی برای تعامل با همه ذینفعان در تصمیم گیری و جمع آوری مواد الکترونیکی  به اشتراک گذاری شده وبه شیوه های سنتی به کار می گیرد. فرآیند طراحی واجرای برنامه های جدید براساس زمینه کاربر( بازدیدکننده)، تجزیه و تحلیل نیازهای جمعی، وتخصص فنی محلی می باشد. وب سایت مرکزی ENRAP  (www.enrap.org)  فضای الکترونیکی را برای کار مشترک و تبادل اطلاعات فراهم می کند. این وب سایت دسترسی به تعامل پایگاه داده ها، ارسال اسناد و عکس ها در فرمت های بومی از طرف همه کاربران، انجام کنفرانسهای الکترونیکی، و مشارکت در صفحات وب به صورت آنلاین را اجازه می دهد.
O استراتژی ها، فرآیند ها، روش ها و فن آوری ها برای پشتیبانی از ارتباطات روستایی و شبکه های دانش، و توصیه هایی برای توسعه فعالیت های آینده است.
O تحقیق و توسعه در زمینه شبکه های دانش و برنامه های کاربردی اینترنت در سطوح محلی، ملی و بین المللی. تمرکز ویژه بر روی روش و راه حل های عملی تقویت مشارکت در سطح توده مردم است.
فعالیت های شبکه عبارتند از:
O خبرنامه های الکترونیکی محلی
O اشاعه اطلاعات کشاورزی بازار
O  به اشتراک گذاشته شدن کتابخانه های الکترونیکی،که نمونه هایی از فعالیت های حمایت شده ENRAPمی باشد.
شبکه های تمرینی برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)
شبکه های تمرین برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) در پاسخ به تصمیم گیری های مدیریتی برای آغاز فعالیت های مدیریت دانش به منظور افزایش اشتراک دانش و همکاری به طوری که سازمان کار دقیق خواهدانجام داد، توسعه یافته بودند.. به طور خاص هدف شبکه ها، افزایش ظرفیت و عملکرد کارکنان و برنامه های بهبود یافته و پروژه ها می باشد. کاربران اولیه و ذینفعان هدفمند جز کارکنان برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) و شرکای بحساب می آیند. در سال 1999 این سازمان، 7 شبکه  دانش را در اطراف مناطق تمرین خود تاسیس کرد. (حکومت های دموکراتیک، کاهش فقر، پیشگیری از بحران و بازیابی اطلاعات، انرژی و محیط زیست، ارتباطات تعاملی فن آوری برای توسعه، اچ آی وی / ایدز و مدیریت).
از ویژگی های متمایز  شبکه های برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP)، جامعه عمل است. ساختار(طرح) چیزی است که برای ایجاد اعتماد جوامع از کیفیت دانش به اشتراک گذاری شده از طریق جوامع آنلاین انجام وظیفه کند. بخش متمایز شبکه های دانش برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP)، عنصر تهیلات شبکه دانش که منصوب به نظارت به هر منطقه تمرین ، تحریک و تنظیم بحث ها، مراجعات و به اشتراک گذاری بهترین تمرین ها وهضم تسهیلات و تحکیم پرسشها و پاسخها، حفظ  فهرست اسامی متخصص و نوشتن خبرنامه های تمرینی بود. وظایف دیگر شامل  توسعه موضوعی کارگاه ها و ارائه دانش مبتنی بر خدمات مشاوره ای می باشد. تمامی تمرین های برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)  چهار خدمات دانش هدفمند را ارائه می دهد که شامل:
O دانش شبکه ای و به اشتراک گذاری آن بین کارکنان و شرکای توسعه؛
O ارجاع به  کارشناس و دسترسی به اطلاعات فنی و برنامه های مرتبط به آن؛
O پشتیبانی فنی برای شناسایی برنامه، طراحی، فرمولاسیون و بررسی؛
O مستندات و انتشار تجارب مقایسه و بهترین شیوه است.
UNEP خانه جهانی تبادل اطلاعات
، UNEP خانه جهانی تبادل اطلاعات یک ابتکارجهانی بین سه واحد UNEP (DRC، DTIE، DEPI)است.هدف GCH ارتقاء ظرفیت و عملکرد پزشکان جهانی در فناوری زیست محیطی و ظرفیت سازی زیست محیطی و همچنین برای ترویج تبادل جنوبی جنوبی می باشد. GCH به جامعه جهانی از جمله UNEP و شرکای توسعه آن خدمت خواهد کرد. طراحی اولیه سیستم اطلاعات جهانی متمرکزهمانند وب سایت مبتنی بر طراحی پلت فرم با بکارگیری  طیف وسیعی از روش های برای جمع آوری سیستماتیک اطلاعات هدفمند در ترویج تبادل جنوب جنوب است.خدمات شبکه هر چند نهایی نشده است،اما عبارتند خواهند بود از:
Oدرجه به اشتراک گذاری اطلاعات سیستماتیک در ظرفیت سازی زیست محیطی و
اطلاعات تکنولوژیکی و تقویت همکاری های جنوب
Oارجاع های کرشناسی شده
O خدمات پشتیبانی فنی
CBD/UNEPتنوع زیستی خانه های پاک سازیCBD (CHM)
مکانیسم پاکسازی خانه (CHM) از اجلاس تنوع زیستی  درپی ماده 18.3 اجلاس تاسیس گردید. ماموریت آن این است که میزان قابل توجهی به اجرای اجلاس از طریق ترویج و تسهیل همکاری های علمی و فنی، در میان احزاب،دیگر دولت ها و ذینفعان کمک کند. خانه پاکسازی ازUNEP و شرکای آن حمایت میکند. CHM یک همکاری جهانی اولیه و حفظ و پایداری تنوع زیستی مورد استفاده شبکه اطلاعاتی است که شامل طیف وسیعی ازارتباطات وسایل نقلیه از نزدیک شدن وب سایت های پیشرفته برای تماس شخصی است. خدمات شبکه عبارتند از، پژوهش، استراتژی، پیاده سازی، ارزیابی، مطالعات موردی و کارگاه های آموزشی.
طرح راهبردی شناسایی مکانیسم پاکسازی خانه سه هدف عمده است:
O ترویج و تسهیل همکاری های علمی و فنی.
O ترویج و تسهیل تبادل اطلاعات در میان احزاب، دولت های دیگر و سهامداران.
O یک مکانیزم به طور کامل عملیاتی با مشارکت تمام احزاب وگسترش شبکه شرکای.
مکانیسم پاکسازی خانه متشکل از اجزای زیر است:
O وب سایت CBDکه شامل مرکز اطلاعات است.
Oشبکه ملی مکانیزم پاکسازی خانه.
Oموسسات همکار مختلف.
KM برای توسعه(DEV4KM)- BELLANET-IDRC
هدف کلی از شبکه KM4DEV،افزایش ظرفیت جامعه بین المللی توسعه پزشکان که علاقه مند در مدیریت دانش و مباحث مشترک دانش و رویکردهای آن می باشد. به عنوان مثال از طریق جامعه آنلاین KM4DEV، مهارت ها و روش ها برای تسهیل اشتراک دانش، و همچنین کاوش فن آوری های جدید برای حمایت از به اشتراک گذاری دانش پرداخته شده است. بنابراین KM4DEV تلاشی  برای بهبود به اشتراک گذاری دانش در KM و توسعه بین المللی و همچنین بهبود آگاهی از “عمل” به اشتراک گذاری دانش است. خدمات شبکه شامل تبادل اطلاعات در سطح گسترده، ظرفیت سازی برای برنامه ها و پروژه ها و مقایسه تجربه می باشد. 4DEV KM که اساسا به عنوان طبقه ای ازگروه علاقه مند جامعه که وب سایتی براساس صفحه ای برای برای تبادل اطلاعات هدفمند را فراهم می کند.
آشوکا
آشوکا یک سازمان جهانی غیر انتفاعی است که در سال 1980 ، با هدف واضح و روشن حمایت از کارآفرینان اجتماعی در سراسر جهان تاسیس شده است. امروزه سازمان 150نفرکارکنان  دارد;که یک سوم از آنها مستقر در دفتر مرکزی آن در آرلینگتون، ویرجینیا می باشند. برنامه های پشتیبانی آشوکا در60 کشور سراسر جهان  با 1700شبکه ای همردیف آشوکا  محسابه می شوند. یکی از ویژگی های مربوط به این تجزیه و تحلیل، تنوع  مکان هایی است که دفاتر کشور در آن مستقر هستند. به جای تقسیم جهان در تعاریف سنتی جغرافیایی، آنها مناطق در “الماس” را بر اساس سطح توسعه در منطقه ، مجددا تقسیم کردند. با دفاتر در آرژانتین، تایلند، نپال، مصر، برزیل، پاکستان، هند، نیجریه در میان مکان های دیگر، و با وجود1700 همراهان آشوکا از بیش از 60 کشور؛ چالش برای حفظ سطح سیال ارتباطات و افزایش به اشتراک گذاری دانش در میان اعضای آنها، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. آشوکا در حال گسترش تعدادی از افراد درگیر در فرآیند ادغام است.  یک “الماس انتگرال” در الماس وجود دارد که مسئول  ادغام موفق از برنامه هایی است که در آن منطقه وجود دارد. آنها ورودی ها را برحسب کمک های مالی، بازاریابی و استخدام وحصول اطمینان از بهترین شیوه تمامی برنامه های به اشتراک گذاری شده تصمیم گیری می کنند. این الماس انتگرال”  به رئیس شرکت،گزازش می دهد بنابراین آنها ممکن است یک تصویر روشن  در مورد آنچه که در خارج ازاداره مرکزی رخ می دهد، داشته باشند.
مشارکت جهانی آب (GWP)
GWP یک شبکه هماهنگی های جهانی در رابطه با مدیریت منابع آب یکپارچه شده است (مدیریت یکپارچه منابع آبی IWRM). ماموریت مشارکت جهانی آب این است که ازکشورها در مدیریت پایدار منابع آب خودشان پشتیبانی کند.
سازمان GWP
ترکیبی از همکاری های منطقه ای، همکاران مشاور، کمیته راهبری، وکمیته فنی، شرکای مالی، دبیرخانه و مراکز منابع است. همچنین انتگرال برای دستیابی به اهداف مشارکت GWP تایع این مجموعه ها می باشد: پیوستگی برنامه ها، مشارکت منطقه ای GWP و رشد تصاعدی اعضای کشورمشارکت GWP.
اهداف استراتژی GWP (2004-2008)
به طورکلی، شبکه GWP  در ابتدا با چهار حوزه اصلی مرتبط است که شامل:1- ایجاد مشارکتی که اقدام به معرفی و اجرای مدیریت منابع آب یکپارچه کند. 2. حصول اطمینان از برنامه های مرتیطGWPs  ، پشتیبانی استراتژیک لازم را برای مناطق و کشورها فراهم می کند.3. جعبه ابزارمدیریت مرکب منابع آبی، به عنوان یک منبع از درس های واقعی آموخته شده از زندگی برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آبی کامل شود. 4. ساخت یک مجموعه از اقدامات منطقه ای در مدیریت مرکب منابع آبی است.
اهداف اصلی شبکه جهانی GWPs:
1 – ایجاد شفاف اصول پایدار مدیریت منابع آب
2 –  شناسایی شکاف و تحریک همکاران به برآورده کردن نیازهای حیاتی درون منابع انسانی و مالیشان
3 –  حمایت از اقدام محلی، ملی، منطقه ای و یا سطح حوضه رودخانه که  پیروی از اصول پایدارمدیریت منابع آب میکند.
4 –  کمک کردن به نیازهای قواعد برای دسترسی منابع
استراتژی GWP (2004-2008) برای خلاصه کردن  طرح / هدف، اطمینان حاصل کرد که مدیریت یکپارچه منابع آبی، مورد استفاده در تعداد فزاینده ای از کشورها و مناطق به عنوان وسیله ای برای پرورش عادلانه و مدیریت موثر از آب است. این انتظار می رود که با استفاده ازادغام پنج خروجی زیربدست آید:
1. تسهیل سیاست مدیریت مرکب منابع آبی آب و توسعه استراتژی در سطوح مربوطه
2. برنامه های مدیریت مرکب منابع آبی و ابزارهایی که در پاسخ به نیازهای منطقه ای و کشورها توسعه یافته است
3. ارتباط بین GWP و چارچوبهای دیگر، بخش ها و مسائل مربوط به تضمین
4. مشارکت GWP در سطوح مربوط به تثبیت(ادغام)
5. توسعه و مدیریت موثرشبکه GWP
مفاهیم مدیریت دانش به عنوان شبکه های دانش  تمام پنج تن ازاهداف استراتژیک خروجی GWPs (2004-2008). را به کار می برد.این فعالیت ها از ماموریت GWPs  به عنوان یک سرویس(خدمت) گرا و دانش جهانی بر اساس سازمان حمایت می کند.
گروه بین المللی بحران
گروه بین المللی بحران (گروه بحران)، غیر انتفاعی، سازمان غیر دولتی و مستقل، با بیش از 110 کارکنان در پنج قاره، کار از طریق تجزیه و تحلیل مبتنی برزمینه سطح بالای حمایت برای جلوگیری و حل و فصل درگیری های مرگباراست. روش (رویکرد)گروه بحران براساس تحقیقات میدانی استوار شده است. تحلیلگران سیاسی تیم ها در داخل و یا نزدیک کشور در معرض خطر شیوع، بازگشت و یا تشدید خشونت قرار گرفته اند. بر اساس اطلاعات و ارزیابی در این زمینه، این موارد به گزارش تحلیلی که حاوی توصیه های عملی  هدف دار تصمیم گیرندگان کلیدی بین المللی است،ایجاد می کند. کار گروه بحران تحت نظریک طرح از دفاتر حمایت و زمینه، قرار داده شده است که از لحاظ جغرافیایی در مکان های مختلف است. گروه بحران با دفتر اصلی آن در بروکسل، دفاتر وکالت در نیویورک، لندن، واشنگتن و مسکوقراردارد. این موسسه دارای 15 دفاتر در شهرهایی مانند عمان، نایروبی، و بوگوتا دردیگرکشورها است.
همکاران در سلامت
همکاران در سلامت (PIH) بوستون مبتنی بر سازمان های غیر انتفاعی هستند، جایی که مزایای استفاده از علم مدرن پزشکی به کسانی که اغلب نیاز به آنهادارند را به وجود آوردند. امروزه،PIH  پروژه های مشترک در هفت کشور طی چهار قاره، از جمله کشورهای هائیتی، گواتمالا، مکزیک، پرو، روسیه، رواندا، و ایالات متحده آمریکادارد. در مجموع، PIH 17 دفاتر در سرتاسر جهان دارد. با گذشت از دفتر مرکزی بوستون، تمام دفاتر سایت دارای کارکرد مختلف هستند که عمدتا عملیات مرتبط بایکدیگرند، تفاوت عظیم نیروی انسانی در هر کشور به دامنه و نوع کاری که آنها انجام می دهند،بستگی دارد. در  PIH مدیران کشور به مدیر برنامه و یا به رئیس اجرایی متصدی کار )هر دو در بوستون (وبه کسی که  مستقیم با تمام پرسنل در سایت و درمقر بوستون ارتباط دارد،گزارش می دهند گزارش دفترمرکزی به پروژه ای در پرسش و مطالبات کمک کننده وابستگی دارد.  گزارش رسمی از طریق پست الکترونیکی در حال انجام است. فراوانی گزارش های رسمی بسیار متفاوت است و این در هر برنامه از پیش تعیین شده، اعم از روزانه به سالانه،ویا در زمان اتمام پروژه اتفاق می افتد. به طور کلی، انتظار می رود برای گزارش ماهیانه، سه ماهه، و سالانه هر دوداده مالی و برنامه ای وجود داشه باشد.
آکسفم آمریکا
آکسفام امریکا آژانس بین المللی غیر انتفاعی است که بودجه خود را کمک به توسعه  پروژه ها و امداد رسانی در کشورهای فقیر در آفریقا، آسیا، آمریکا و کارائیب می کند. همچنین مواد آموزشی را برای آمریکایی ها در مورد مسائل توسعه و گرسنگی تهیه و توزیع می کند.از کمک هزینه های پروژه های کوچک در خارج از کشور برای رسیدن به روستاها و مناطق روستایی جایی که در آن گروه های محلی در حال تلاش برای افزایش تولید مواد غذایی و استقلال اقتصادی هستند،حمایت میکند. در ایالات متحده OXFAM  (منابع مالی پرو‍‍ژه های توسعه) فقط روی طرحهای توسعه ای رفتارهای آموزشی و صحبت در مورد سیاست های عمومی در داخل که نتیجه آن اساس توسعه کار در خارج از کشور است سرمایه گذاری می کند. نام “آکسفام” از کمیته آکسفورد امداد قحطی، تاسیس شده در انگلستان در سال 1942می آید.در طول پنج دهه گذشته، آکسفام، برای نوآوری در کمک واقع بینانه به برخی از فقیرترین مردم جهان شهرت جهانی به دست آورده است. آکسفام امریکا، مستقر در بوستون در سال 1970 تاسیس شد و یکی از 7 آکسفام خودمختار  در سراسر جهان (مونترال و اتاوا در کانادا، بریتانیا، استرالیا، بلژیک، هنگ کنگ، و ایالات متحده)است. آکسفام امریکا اغلب با دیگر آکسفام ها و سایر سازمان های داوطلبانه بین المللی که توسط  بخش های بزرگ ویژه برنامه های توسعه،تامین مالی می شوند، همکاری میکند. آکسفام  در مناطق روستایی بیش از 26 کشور در آفریقا، آسیا، آمریکا، و کارائیب. کارمی کند.بودجه پروژه در افزایش توانایی افراد کم درآمد به تولید مواد غذایی خود یا یک منبع مطمئن درآمد برای خرید مواد غذایی  کمک می کند. به طور کلی  سیستم مدیریت دانش در درون آکسفام آمریکا، کاملا جدیداست که ازطریق بخش ارزیابی سیستم اپل)برنامه سالانه تمرین برنامه ریزی) آنها را پیاده سازی خواهد کرد،که این سیستم  از طریق واحدهای مختلف مورد آزمایش قرار خواهدگرفت. آن را به عنوان یک سیستم ارزیابی طراحی کرده اند که طیف گسترده ای از موضوعات از جمله به اشتراک گذاشتن اطلاعات، یادگیری سیستم ها و استفاده نهایی از اطلاعات را پوشش  می دهد.
تجزیه و تحلیل نسبی
یک درک خوب از استراتژی شبکه دانش برای تبادل دانش موضوعی در حال توسعه می باشد که تبادل دانش ارزشمند را بهبود می بخشد.  در مرحله برنامه ریزی، تفاوت های مفهومی مرتبط با طیف گسترده ای از روش های موجود قابل توجه است. به عنوان مثال، تفاوت اساسی بین یک جامعه از عمل و جامعه  مورد علاقه مسیر عملیات پذیرفته شده تعیین می کند. این به همچنین دارای پیامدهای مالی است. در نتیجه سرمایه گذاران حنماً باید برای سرمایه گذاری در سیستم های تبادل اطلاعات با کیفیت بیشتر پرداخت کنند. UNDP (برنامه عمران سازمان ملل متحد) دارای تجربه زیادی در توسعه دادن انجمن ها برای تمرین است. به عنوان مثال در تعیین چگونگی رویکرد یک شبکه، یک طرح باید آنچه که در  کدام مدیریتها، چه خدمات، تسهیلات یاعدم تسهیلات و نبرد با مسائل مربوط به منابع شبکه را بررسی کند. همچنین در مرحله برنامه ریزی، قواعد برای مشارکت تعیین می شود.
شبکه ها به عنوان گروهی از سازمان های مستقل و منحصر به فرد تعریف شده است  که کار جمعی با هم وبه طور مشترک برای دستیابی  نه تنها اهداف خودشان، بلکه هدف جمعی  شبکه که به عنوان یک کل است، تلاش می شود.
چنین شبکه های ممکن است توسط خود سازمان، توسط یکی از اعضای شبکه خود، و یا ممکن است براساس وظایف و یا قراردادسازماندهی شود به عنوان مجموعه های چند جانبه بر اساس این بررسی نتیجه این شد که شبکه های دانشی یک موجودیت پیچیده است و بهترین روش برای تعیین ساختار اداره کردن توجه به زمینه (مفهوم) می باشد.(منابع، عضویت، و اهداف دانش به اشتراک گذاری فن آوری های موجود، و مخاطبان). رویکرد مشارکتی ارتباطات (ENRAN، برنامه عمران سازمان ملل متحد) با تمرکزروی ساخت یک جامعه تمرینی توصیه شده است اما در مرحله تجزیه و تحلیل این سوال حیاتی باقی می ماند که پاسخ داده نشده است. امروزه این سوالات می تواند مورد بررسی قرار گیرد (به دنبال نیازدانش به ارزیابی تمرین). به عنوان مثال، اگر چه ما فرض می کنیم شبکه ای جدید برای یک شبکه درون سازمانی، ظاهرا با تاکید بر اتصال بیش از مجموعه دانش لازم است اما سوال درمورد شدت باقی  می ماند و همچنین دارای عواقب عمل است برای مثال COOP (شبکه تعاونی زنان) فقط برای اعضای شبکه وجود دارد یا برنامه دارد که اعضای دیگری هم داشته باشد؟ و همچنین سوال در مورد نوع محتوای اعضا خواهد بود که برای به اشتراک گذاشتن / مدیریت کردن، مایل هستند؟

مترجم: هادی شفیعی (دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد)
منبع انتشار اصل مقاله:
Bangkok (2007), Models of Knowledge Network Structures and Governance Systems .
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *