مدیریت روابط عمومی

مديريت خوشنامی

نویسنده: كيومرث فلاحی

راهبرد مردمداري و روابط عمومي در سازمان: ارتباطات و روابط عمومي: واژه ارتباط و ارتباطات در قالب معاني متفاوت و گوناگوني تعريف شده اند، به عبارتي هركاري كه انسان انجام مي دهد، به نحوي با مفهوم عمومي ارتباط پيوند مي خورد. واژه ارتباط به طور مفرد ، به معناي جرياني است كه ضمن آن يك پيام از منشاً به يك مخاطب منتقل مي شود.

مشخصات كتاب
 عنوان فارسی : مديريت خوشنامي: راهبرد مردمداري و روابط عمومي در سازمان
عنوان لاتین :
    Administration of Credibility(Application of People and Public Relations Within Organizations
 نویسنده: كيومرث فلاحي
 ناشر :دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 محل نشر : تهران
 تاریخ نشر : 1384
 تعداد صفحات : 248
 شابک : 964-379-074-6
 نوع جلد :شومیز
 قطع : وزيري
 رده کنگره ای : 4م8ف HM263
 رده دیوئی : – 659/2

مديريت خوشنامي
راهبرد مردمداري و روابط عمومي در سازمان
ارتباطات و روابط عمومي:
واژه ارتباط و ارتباطات در قالب معاني متفاوت و گوناگوني تعريف شده اند، به عبارتي هركاري كه انسان انجام مي دهد ، به نحوي با مفهوم عمومي ارتباط پيوند مي خورد. واژه ارتباط به طور مفرد ، به معناي جرياني است كه  ضمن آن يك پيام از منشاً به يك مخاطب منتقل مي شود.
ارتباطات به گونه اي وسيع و گسترده سهيم شدن تجربه ها تعريف شده است در اين معني هر موجود زنده اي و آنچه در درون خود دارد را با ديگران ، چه همنوعان خود چه با انواع ديگر در ميان مي گذاردو ديگر اينكه امروزه دانش ارتباطات به عنوان يك علم جديد يا دست كم دانشي ميان رشته اي به شمار مي رود.
محمد رضا باطني ،روانشناس براين باور است كه: ارتباط شاخه علمي تازه اي است كه از تلفيق رياضيات ، فيزيك ، روانشناسي ، زيست شناسي و زبان شناسي به وجود آمده است.
ميكي اسميت ارتباط را فراگرد انتقال اطلاعات ، احساسات ، حافظه ها و انديشه ها در ميان مردم توصيف مي كند.
چالر كولي يكی از معتبر ترين روانشناسان اجتماعي ، ارتباط را مكانيزمي مي داند كه در خلال آن روابط انسانها پديد مي آيد ،‌برقرارمي شود و گسترش پيدا مي كند.
تعريف پيشنهادي براي ارتباط
پژوهشگران و صاحبنظران دانش ارتباطات ، با توجه به تعاريف يادشده ، تعريفي را كه به نظر مي رسر جامع و مانع باشد ، پيشنهاد مي كنند: ارتباط عبارت است از فرادگرد انتقال پيام ، از سوي فرستنده براي گيرنده ، به شرط آنكه در گيرنده پيام ، مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود.
معني هم به وسيله انسان آموخته مي شود، انسان بر آن مي افزايد ، عوض مي كند ، نابود مي كند كلمه ها دارايي انسان محسوب مي شوند . زبان فاقد معني است و تنها مجموعه اي از نمادها است و بس. اين نمادها راهنمايي هستند براي آنكه معني را بدست آوريم معني چيزي نيست كه قابل انتقال باشد ، منتقل شده هم نيست ، اين تنها پيام است كه قابل انتقال است .كلمات معني يكساني براي انسانها ايجاد نمي كنند . در ارتباط معني منتقل نمي شود. معني ها چيزهاي شخصي هستند و بين فرد تا فرد متفاوتند.

گونه هاي ارتباط
ارتباط انساني در سه سطح انجام مي پذيرد :
1. فردي :آن نوع ارتباطي است كه فرد با خود برقرار مي كند .تصميم گيري ، آمادگي براي سخنراني و… از اين مقوله اند
2. ميان فردي : ارتباط بين دو نفر است اين ارتباط مي تواند رودررو يا با واسطه باشد ، گفتگوي دوستانه ، نامه نگاري ، چت اينترنتي ، از مصاديق اين نوع ارتباطند
3. همگاني : آن نوع ارتباطي است كه با بيش از دو نفر انجام مي پذيرد فرد با گروه يا گروهي با يك فرد در ارتباط با هم قرار مي گيرند. ممكن است دو يا چند گروه با يكديگر تعامل نمايند و ارتباط برقرار كنند .در مقوله ارتباطات اجتماني ما بيشتر با اين نوع ارتباط سرو كار داريم.
ژرژ ميل در كتابش به نام زبان و ارتباط 4 هدف براي ارتباط اجتماعي برمي شمارد :
1. يكسان سازي اطلاعات
2. يكسان سازي افكار عمومي
3. دگرگوني سلسله مراتب
4. اظهار و انتقال حالات عاطفي
ارتباط چهميان فردي باشد چه همگاني از دو نوع كلي خارج نيست ، يا برقراري ارتباط با زبان و گفتگو است (گفتاري و نوشتاري) كه به آن ارتباط كلامي مي گويند يا ارتباط غيركلامي است كه درآن از اعضاي بدن ، نشانه ها و نمادها ( حسي و فراحسي)استفاده می شود.
عناصر ارتباط در فرآيند ارتباطات
در هر ارتباط عناصر گوناگوني وجود دارد كه با نتوجه به تركيب  آنها طرز برقراري ارتباط با فرايند ارتباط مشخص مي شود با در نظر گرفتن عناصر مختلف ارتباط مي تواند جريانهاي ارتباطي را از يكديگر متمايز ساخت و براي هر كدام نمودار ويژه اي ارائه كرد.
1. ارتباط مستقيم: ساده ترين جريان ارتباطي ، برقراري ارتباط با سه عنصر پيام دهنده ، پيام و پيام گيرنده است. در اين فرايند منشاء پيام يعني پيام دهنده مي تواند شخص واحدي باشد مخاطب يا پيام گيرنده نيز مي تواند يك نفر باشد و پيامي كه  مستقيم ميان آن مبادله مي شود به طور معمول به صورت نگاه ، حركت سر و دست ، لبخند يا گفت و شنود ظاهر مي شود
2. ارتباط با واسطه:در ارتباطات غير مستقيم ، براي برقراري تماس ميان پيام دهنده و پيام گيرنده به يك وسيله خارجي نياز پيدا مي شود .عنصر چهرمي به نام وسيله ارتباطي خودنمايي مي كند.از نمونه هاي اين نوع ارتباط مبادله پيام از طريق نامه و.. را مي توان نام برد.
3.فرايند ارتباط همگاني : در ارتباطات همگاني ،‌به علت فراواني پيامها و وسعت ميدان ارتباط و پراكندگي گيرندگان پيام و همچنين لزوم پخش سريع پيامهاي ارتباطي ديگر ، امكان ارتباط مستقيم وجود نداردو جريان ارتباط غير مستقيم نيز نياز به عناصر تازه پيدا ميكند. در اين نوع ارتتباطات ، پيام از طريق يكي ازعناصر جديد ارتباط يا يك وسيله يا كانال ارتباطي مثل : روزنامه ، فرستنده راديو يا تلويزيون يا شبكه ارتباطي اينترنت و… پخش مي گردد و براي آنكه گيرندگان پيام  بتوانند آن را دريافت كنند ، ناچارند از عنصر ارتباطي تازه اي كه دستگاه گيرنده است استفاده كنند.

روابط عمومي يا مردمداري :
اصطلاح روابط عمومي واژه جامع و مانعي براي مفهوم  public relation  نيست و شايد برخي از ابهامان در مورد روابط عمومي نيز از همين جا ناشي شده باشد.
واژه پژوهان و صاحب نظران ارتباطات ، كلمه مردمداري را نزديك تر به اين مفهوم دانسته اند ، چرا كه هم به مفهوم اصلي نزديك تر است و هم با روح و اصل همياري و همكاري شباهت بيشتري دارد.
در فرهنگ نامه هاي فارسي مردمداري اين گونه توصيف شده است : مهارت براي جلوه كردن در بين مردم سلوك ، مدارا ، خوش معاشرتي ، خوش مراودگي ، ملاطفت و مروت ، به نيكي رفتار كردن و مرمدار كسي است كه با مردم خوش رفتاري كند و پاس خاطر مردم بدارد و با ديگران مماشات و مدارا روا دارد. آنچه كه در فرهنگ نامه ها و كتابهاي تخصصي در باب public relation آمده است بسيار نزديك به مضموني است كه نقل كرديم.
درباره روابط عمومي يا مردمداري گفته اند كه :
 مديريت خوشنامي است (تعريف رابرت هي وود )
 روابط عمومي هنري است كه به وسيله آن ، شما چنان حقايق را تنظيم مي كنيد كه مردم دوست تان داشته باشند .
روابط عمومي ، بهبود روابط بشر با هم نوعان خود است.
 هدف روابط عمومي به دست آوردن دوست براي سازمان ، شركت يا عقيده و مسلكي است كه ما نمايندگي آن را را داريم.
جداي از اين روابط عمومي  را چشم ، گوش و زبان سازمان دانسته اند و آن را ارتباطي دو جانبه شمرده اند كه يك سوي آن سازمان يا مؤسسه … و طرف ديگر آن گروه هاي مردم و مخاطباني است كه با آن سازمان ارتباط دارند.
گروهي روابط عمومي را هنر ، برخي علم و بعضي هم حرفه دانسته اند. اما در واقع راوبط عمومي هر سه تعريف را در بر مي گيرد : هنر است چرا كه بايد با زيبايي ، ظرافت و منطبق با سليقه هاي مخاطبان و با هدف اصلاح پيش برود ، علم است زيرا بايستي حركت و مشي آن بر اصول علمي استوار باشد و از دانش روانشناسي ، جامعه شناسي و مديريت ، سود ببرد.حرفه هم هست چرا كه از هنر ، دانش و تجربه براي پيشبرد هدفهاي سازمان بهره گيري ميكند.
در مورد حرفه روابط عمومي نظرهاي افراطي و تفريطي وجود دارد:
در جوامع صنعتي و پيشرفته ، چنان بركاركرد روابط عمومي تأكيد كرده اند كه به طعنه مي گويند : اگر مي خواهيد به مقاصد نارواي خودظاهري آراسته بدهيد ،‌يك كارشناس خبره روابط عمومي استخدام كنيد . نظر منفي بعضي از جوامع نسبت به روابط عمومي را يكي از اساتيد فن ارتباطات ، اينگونه بيان كرده است : روابط عمومي مصداق بارز توسعه نيافتگي است . ديگري گفته است : تا مي گويند فلاني عضو روابط عمومي است به نظر مي آيد نا كار آمدترين ، غير متخصص ترين و كم سواد ترينفرد سازمان است.
گفتني است دو كليد طلايي روابط عمومي براي بازگشايي درهاي بسته مانع ارتباط ، در دسترس هر مردمدار بايد قرار داشته باشد.
1. هميشه حق با مشتري است
2. هر فرد ويژگي خاص خودش را دارد.
این عبارت از شادروان دکتر حمید نطقی پایه گذار روابط عمومی ایران،نقل شده است که: “روابط عمومی مدعی العموم مردم در سازمان و وکیل مدافع سازمان در بیرون است”
روابط عمومی بایستی با دیگر ادرات فرق  داشته باشد ، روابط عمومی نباید اداره باشد ، باید سرای مردم باشدفرق است بین یک سازمان اداری با یک نهاد مردمداری.
ممکن است بگویند : مگر سایر ادارات با مردم سرو کار ندارند؟ چرا همه باید با مردم با احترام برخورد کنند، ولی نوع کار فرق می کند ، برای مثال کارمندان ادارات کارگزینی را در نظر بگیرید ، آنها نیز با مردم ، کارمندان و کارکنان سرو کار دارند. اما کارگزینی کارکنان را طبقه بندي می کند ، کار برپایه مدرک ، حقوق ، مرخصی ، تشویق ، توبيخ، گروه ، رتبه و … است . در حالی که مردمداری همه را یکسان می نگرد ، سعی در ایجاد نفوذ دارد . روابط عمومی یک شوق اداری است نه یک شغل اداری . روابط عمومی حرکت وتحرک مدام است برای اینکه بیگانه را به آشنا تبدیل کند.
بخش ارتباطات مردمی نیز برای  همین کار به وجود آمده است .ایجاد خط تلفن  ویژه برای مخاطبان  ،وجود صندوق پستی یا گوش شنوا برای اخذ پیشنهاد و انتقاد و شکایت ، بسیار به امر ارتباط کمک می کند . بعضی ها می گویند از شکایتهای مردم خسته شدیم ولی غافل از این که شکایت کننده مشاور مجانی  مؤسسه است و اصلی ترین کانال تامین اطلاعات مورد نیاز برای یک تولید کننده و یک سازمان کانال شکایت مشتری است. ایجاد ارتباط با مشتری برای دریافت نظرات او در مورد کار و محصول یک سازمان ، ارزان ترین راه کسب اطلاعات است ( در امور تولیدی ، شکایت هم به نفع مشتری است و هم مصرف کننده و هم به نفع تولید کننده و عرضه کننده) .متاسفانه شکایت در فرهنگ ماه بار مثبتی ندارد همواره ما یا  از شکایت خود صرف نظر کرده ایم و یا آن را با مجادله و دعوا اشتباه گرفته ایم .برای این است که گفته ایم :
زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول
آ ن های و هوی و نعره مستانم آرزوست
در حالی که مدیر یک سازمان یا کارخانه و کارگاه باید آرزومند ومشتاق شکایتهای مشتریان و مراجعان خود باشد.
اهداف و وظایف سه گانه روابط عمومی
عنصر اصلی در روابط عمومی ، ارتباط است برهمین پایه برای روابط عمومی ، وظایفی سه گانه تعیین کرده اند که عبارتند است:
1. اطلاع از افکار عمومی
2. اطلاع از افکار مؤسسه
3. ارتباط بین افراد مؤسسه و سازمان و افکار عمومی
در کار public relation  و  public communication  از همه نوع ارتباط استفاده می شود و کارشناس مردمدار با استفاده از روشهای ارتباطی می کوشد بیشترین ، موفق ترین و مناسب ترین اخبار و اطلاعات را به صورت پیام های تصویری و گویشی در اختیار اجتماع سازمانی خود و جامعه پیرامونی قرار دهد.
او ملزم به ایجاد ارتباط و موظف به ایجاد همبستگی بین سازمان (با توجه به اهداف سازمان ) با افراد و گروه ها و توده ها است در زمینه خدمات ، تولیدات و فعالیتهای سازمان خود را گزارش می دهد انتشار پدید می آورد . تماس بیانی و نوشتاری برقرار می کند و کوشش می کند بین اقدامات سازمان خود با اندیشه های مردم ( اجتماع سازمانی و جامعه ) اشتراک برداشت و اندیشه به وجود آورد پیوند و مراوده سازمان را با مردم حفظ کند و بدان پشتوانه بخشد.

جلوگیری از مرگ سازمان
از وظایف روابط عمومی جلوگیری از مرگ سازمان است . سازمانهایی که به نوآوری یا ابتکار در روشها نیم یاندیشند  دیر یا زود می میرند . روابط عمومی با اخذ نظر دیگران و افکار سنجي مدام ، در پویایی ، پابرجایی و زندگی سازمان نقش مهمی دارد. بسیاری از موفقیت ها به قبرستان انسانها و سازمانها تبدیل می شوند. تکیه بر موفقیتهای گذشته و آینده را پیش رو نداشتن ، سازمان را به نیستی می کشاند . پس شوق آفرینی ، نوآوری ، حود آفرینی ، به نوزایی و دیر پایی محیط کار ما کمک خواهد کرد . در بخش بعد به راهبردها و راهکارهای روابط عمومی و چگونگی به فعلیت رساندن این هدفها آشنا خواهیم شد
بخش دوم
مردمداری روابط عمومی و مدیریت خوشنامی
مدیریت خوشنامی چیست؟
مدیریت خوب مشارکت همه را جلب می کند
روابط عمومی، مجموعه فعالیتهایی است که با هدف حفظ و توسعه خوشنامی سازمان صورت می پذیرد. (موسسه روابط عمومی انگلستان)
هدف از این کتاب کمک به دست اندر کاران روابط عمومی است تا این فعالیت ها را به نحوی مدیریت کنند که نه تنها کارآ بلکه اثر بخش نیز باشند و در همان حال برخوشنامی و نیکنامی این واحد در دردون وبرون سازمان افزوده شود.
روابط عمومی که خوب مدیریت شود نه تنها احترام دردرون سازمانی کسب می کند بلکه می تواند همکاری دیگر اعضای سازمان را برای دستیابی به اهداف خود جلب کند.
روابط عمومی ای که در بیرون از سازمان توانسته باشد وجهه ای را برای خود کسب کند. نه تنها مود مشورت دیگر افراد و سازمانها قرار میگیرد بلکه در بسیاری از موارد می تواند امین آنها نیز باشد و برای سازمان سرمایه ای محسوب شود.
رشته علمي جديد :
شايد مهمترين موضوع در مورد روابط عمومي آن باشد كه اين رشته به صورت گسترده و سامان يافته ، تقريباً رشته مديريتي جديدي است. همان طور كه گفته شد هميشه كساني كه به طور ذاتي ارتباط گر بوده اند وجود داشته اند.
پيشروان فعاليتهاي سامان يافته روابط عمومي در اوايل دهه 1920 ميلادي ظاهر شدند. گرچه به كارگيري فنون ارتباطي برنامه ريزي شده و مستمر به منظور تأثيرگذاري بر نظرات و رفتار ديگران در دهه هاي 1950 و 1960 ميلادي مرسوم و معمول شد.ولي رشد سريع اين حرفه بعد از دهه هاي ياد شده باعث شده است تا ميانگين سني كساني كه تجربه كافي در اين امر دارند نسبت به بقيه حرفه ها . بسيار پايين باشد.
كمبود مديران و دست اندر كاران حرفه اي  و كيفي در اين رشته و نداشتن درك صحيح ديگر مديران سازماني از كاركرد اين فعاليتها باعث تشديد موضوع شده است. از طرفي مديران روابط عمومي ناگزيرند گزارش فعاليتهاي خود را به مديراني ارائه دهند كه اطلاعات و دانش به نسبت كم تري راجع به نقش روابط عمومي در سازمان ها دارند .نتيجه و بازده اين امر هرچه باشد به طور حتم بسيار پايين خواهد بود . دراين شرايط مديران روابط عمومي اگر بتوانند بازده مديريتي كيفي ارائه دهند ، به راحتي مي توانند جايگاه خود را در سازمان برجسته كنند.
عوامل محيطي ديگري نيز در سازمان وجود دارند كه به روابط عمومي در حین انجام وظيفه فشار مي آورند . ازجمله بيش تر همكاران و مديران سازمان ، اغلب ديدگاهي منفي به كاركرد روابط عمومي دارند كه مبناي آن مي تواند نداشتن شناخت و فهم كافي از عمق ، وسعت و توانمندهاي اين رشته از فعاليتها باشد. يكي ديگر از مبناهاي اين ديدگاه اشتباه مي تواند ، به كارگيري نادرست و مستمر و كج فهمي رسانه ها از اصطلاح روابط عمومي باشد.
البته بسيار ديده ايم كه ويزيتورهاي جوان و كم تجربه كه به ناچار به دليل ماهيت شغلي شان بسيار هم مسافرت مي كنند ، فعاليتهاي خود را جزئي از روابط عمومي توصيف مي كنند. ازديگر موضوعات مهمي كه به پيداش اين طرز تفكر و ديدگاه نسبت به روابط عمومي كمك كرده ، مسئوليت اجراي مراسم مختلف است كه به عهده روابط عمومي گذاشته مي شود و به روابط عمومي وجهه «گل و بلبلي» مي دهد. يكي از فكرهاي نادرست هم اين است كه هر که بتواند با ديگران خوب كنار بيايد ، شرايط كار در روابط عمومي را دارد شايد سالها طول بكشد تا اين فكرها و ديدگاههاي اشتباه عوض و از افكار زدوده شود.
دنيايي از كارشناسان
بي آنكه خيلي از اين مسئله نارحت شويم بايد به ياد داشته باشيم كه بسياري از همكاران ما در سازمان ، خود را بسيار كارشناس تر ازما در مسائل روابط عمومي مي دانند . چند نفر از مديران ارشد را مي شناسيد كه قبول كنند در مسايل ارتباطي ضعيف و يا كم تجربه اند ؟ خيلي از مردم براي اين باورند كه اين توانايي ذاتي و خدادادي را دارند كه در صورت نياز مقالاتي عالي وبدون هرگونه نقص و در مدت كوتاه ارائه دهند و يا اينكه در لحظات حساس از خود تفكرات ابتكاري بروز دهند. باتوجه به اين مطالب ،وظيفه مدير روابط عمومي است كه به كل سازمان بقبولاند به هر شكل ممكن است نسبت به ارزيابي و مديريت خوشنامي خود از طريق مديريت رفتار و ارتباطات اقدام كند.
تاثيرات محيط سازماني
روش مديريتي امور روابط عمومي به شدت تحت تأثير ماهيت، ساختار و فرهنگ سازماني است كه در آنجا فعاليت مي كند. فعاليتها ي روابط عمومي در محيطهاي مختلف ( تجاري ، بازار سرمايه داري ، دولتي و…) با هم متفاوت است و روشهاي خود را مي طلبد و طيف خاصي از مهارتها در آنجا كاربرد دارد.
دو سازمان هيچ گاه شبيه به هم نيستند
هميشه بايد از كلي گرايي بپرهيزيم ، چرا كه هم زمان ، هم سازمانهاي پيشرفته و ، سرزنده و بانشاط دارم و هم سازمانهايي كه قديمي ، كند و خسته كننده اند. دو سازمان هيچگاه نمي توانند شبه هم باشند و اين مسائل براي مدير روابط عمومي كه مهارتهاي توسعه يافته و قابل انتقال از يك سازمان به سازمان ديگر را دارد مهم نيست ولي همين مسائل مي تواند در ساختار و نحوه اداره امور تأثيرگذار باشد.
مهمترين خصوصيت براي يك مدير روابط عمومي موفق حساسيت اوست به اين معنا كه توانايي درك احساسات و عكس العمل افراد و گروه هاي مختلف را دارا باشد . اين خصوصيت مي تواند منافع بسيار زيادي را در زماني كه سعي مي كند جايگاه روابط عمومي را در درون سازمان تثبيت كند ، داشته باشد.
عرصه هاي فعاليت
روابط عمومي  از ديدگاه موسسه روابط عمومي انگلستان مترادف با حفظ و توسعه خوشنامي است و آن برآيندي است از آنچه شما مي گوييد ، عمل مي كنيد و ديگران درباره شما مي گويند. اين موسسه همچنين بر اين باور استكه روابط عمومي به معناي مجموعه فعاليتهاي است كه با هدف كسب و حفظ وجهه و خوشنامي شركت از طريق جلب تفاهم و حمايت مخاطبان و تأثير گذاري در ديدگاه و رفتار آنان شكل مي گيرد. دست اندركاران اين رشته معتقدند در چند قسمت اصلي بدنه شركت رگه هاي فعاليتهاي روابط عمومي ديده مي شود :
• ارتباطات برون سازماني اقتصادي
• امور حكومتي و دولتي
• ارتباطات بازاريابي
• ارتباطات سازماني
• روابط اجتماعي
هر كدام ازاين قسمتها خصوصيات خودرا دارند كه برساختار و نحوه مديريت امور روابط عمومي تأثيرات خود را خواهند داشت. در نتيجه طيف مسئوليت روابط عمومي به شدت تحت تأثير مهارتهاي خاص و حجم و نوع منابعي است كه به آن نياز دارد و در نهايت روش مديريتي روابط عمومي را تعريف مي كند و روابط عمومي بايد مسايل زير را در نظر داشته باشد :
• هدف از فعاليت
• تعيين گروه هدف و مخاطبان
• محتواي برنامه
• شخصيتهاي حقيقي پيش رو (مخاطبان حقيقي)
• مهارتهاي ويژه و تجربه هاي مورد نياز
تكنيكهاي مديريت پرو ژه
به يقين مي توان گفت هركدام از برنامه هايي كه قرار است مديريت كنيم داراي عناصر خاص خود هستند كه تاثيرات و نتايج خاص مديريتي را براي ما و تيم همراهان به بار مي آورند . البته هركدام از اين برنامه ها مانند ايجاد روابط رسانه اي موثر و برگزاري جلسات ، داراي  عناصر پايه اي هستند كه هسته اصلي برنامه هاي روابط عمومي را تشكيل مي دهند. بعضي مواقع ، مسئوليت مديريت پروژهاي بزرگ با هدفهاي خاص را به ما خواهند سپرد ، كه منابع عظيم و عناصر زيادي ، جهت اجرا نياز دارد . فعاليتهايي كه در اينجا به آنها اشاره مي شود مي تواند مراسم مهم و بزرگي چون جشن معرفي يك محصول جديد و يا جشن ادغام شركت با شركت ديگر و يا جشن يك صدومين سال افتتاح شركت و غيره باشد.
بعد از اخذ موافقت اجراي پروژه به سراغ تدوين برنامه هاي عملياتي و زمان بندي هر بند از آن مي رويم . بايد از هر فرصتي براي دخالت دادن اعضاي ديگر سازمان در اجراي اين پروژه از طريق تيمي كه انتخاب كرده ايم ، استفاده كنيم . از اين طريق از بيشترين ظرفيت منابع ، بهره مند و تاثير فعاليتهاي خود را در معرض ديد طسف وسيعي از همكاران قرار داده ايم .در نخستين فرصت بايد پيمانكارني را كه قرار است خدمات دهندگان و تامين كنندگان مواد باشند در اين كار دخالت داده شوند تا هرچه سريعتر بتوان بودجه اين پروژه را تعيين و تسهيلات لازم را تأمين و ظريفت سازي كرد.
از همان اول در برنامه زماني خود ، مي بايست جلسات بررسي فعاليتهاي پيشرفت پروژه را لحاظ كرد ، اين كار بايد از اول تا آخر پروژه انجام بگيرد و در نهايت بعد از پايان بايد نسبت به ارزيابي فعاليتهايي كه انجام شده ، همت گماشت . از اين طريق مطمئن خواهيم شد افراد كليدي كه نقش حساسي در اجراي اين پروژه دارند از قلم نيفتاده اند و تامي فعاليتها روان وپيشرفت آنها به صورت كارآمد در جريان است . اين جلسات بايد با حضود و يا نماينده تام الاختيار به صورت مستمر برگزار شود و يك نفر از اعضاي تيم كه قرارا است اين پروژه را پياده كند ، بايد بهنگام كردن ضرب الاجل ها و فعاليتها و پيگيري كارها را به عهده داشته باشد. پس پايان پروژه حنماً بايد جلسه ارزيابي فعاليتهايي كه انجام شده برگزار شود و گزارش كاملي از فعاليتها در مقايسه با شاخصهايي كه از قبل تعيين شده ، تهيه نماييم و براي رؤيت مديريت و همه دست اندركاران توزيع شود. ميزان موفقيت خود را اعلام نموده و همچنين درسهايي كه آموخته ايم ، مطرح كنيم. اين گزارش بايد داراي فهرست جامعي براي مراجعه در آينده داشته باشد و حتماً كپي اسناد اصلي و مداركي از اين دست به آن ضميمه شود.
به طور خلاصه
• همكاري با تامين كنندگان خدمات
• جلسه با پيمانكاران و تهيه چك ليست مسائلي كه بايد با پيمانكاران در ميان بگذاريم
• مديريت مراسم و تهيه چك ليست برنامه ريزي مراسم
• انتخاب عناصر اجراي برنامه
مديريت عناصر برنامه
با پرداختن كارشناسانه به فعاليتهاي ريز شده و عناصري كه يك برنامه روابط عمومي را خلق مي كنند شما به طور هم جانبه اثرات و كارآرايي فعاليتهاي روابط عمومي را افزايش مي دهيد . هر عنصر در برنامه انتخابي روابط عمومي الزامات مديريتي خاص خود را دارد .
•گزارش آگهي:گزارش آگهي در كنار و در مجموعه برنامه هاي روابط عمومي ، مي تواند يك ابزار ارتباطي با ارزش باشد .  ازاين ابزار مي توان ، براي تقويت پيام مورد نظراستفاده كرد و يا در شرايطي كه تبليغات تنها راه مطمئن دسترسي و ارسال پيام به مخاطبان مورد نظر است مي توان در كتابها يا دفترچه هاي راهنما ، مرجع دقيقي براي مخاطبان فراهم كند. نبايد از پرداخت وجه براي نوشتن گزارش آگهي ابايي داشت چون اگر اين كار درست انجام پذيرد مي تواند در حيطه انتقال پيام دلخواه به مخاطبان هدف ، ابزاري بسيار ارزشمند باشد.
• توليد برنامه اي ديداري و شنيداري : استفاده از توليدات و محصولات ديداري – شنيداري در روابط عمومي مي تواند طيف وسيعي را برگيرد از ساير اسلايدهايي كه مي توانند مكمل يك سخنراني باشند تا توليد فيلم هاي ويديويي و يا چند رسانه اي بسيار گران قيمت تبليغاتي
•بروشور ها : سازمان شما ممكن است به بروشور احتياج داشته باشد و يا ممكن است نياز فوري پيش آيد  كه بايد بروشور مربوطه را آماده داشته باشيد. قبل از چاپ هرگونه بروشور بايد براي خودتان هدف از چاپ اين بروشور ، مخاطبان ، عاملها و محدوديتهاي ابتكاري در چاپ اين بروشور، عمر آن ، محدوديت ها و چارچوبهاي شركت (خط قرمزهاي شركت ) بودجه و بقيه عاملها راتعيين كنيد . اگر اين كارها را انجام دهيد مي توانيد پيمانكاري را انتخاب كنيد كه در قالب محدوديتهاي شما كار كند.
• شناسه ها يا علامتهاي شركت : شركت شما هرچقدر هم بزرگ يا كوچك  باشد ، نياز به جزوه راهنمايي دارد كه در آن ويژگيهاي لوگو (عنوان مشخص شركت )مورد استفاده ، طرح و نام و نشان تجاري و سايرمعرفه هاي بصري شركت مشخص شده باشد. در اين جزوه راهنما بايد نحوه استفاده از نشان و نماد شركت در مستندات و روي خودرو ها ، روي ساختمانها و غيره مشخص شود . اگر بخواهيم در جزييات اين  گونه مسايل وارد شويم مي توان در حد يك كتاب مطلب نوشت . هر قدر هم اين جزوات و مستندات كامل باشد بايد حداقل هرده سال مورد بازنگري قرار گيرد. وقتي سازماني تصميم ميگيرد شناسه يا علامت (c.i) خود را تغيير دهد و به روز كند خود اين مسئله باعث به وجود آمدن يك پروژه بزرگ ميشود براي اداره اين كار تيمي كه قرار است كار كند بايد شامل نمايندگان همه قسمتهاي شركت باشد. تغيير علائم در ساختمانها روي خودرو ها مي تواند امري فوق العاده گران باشد و بايد از قبل برنامه ريزي هاي لازم در مورد هزينه آن صورت پذيرد.
• از ديگر برنامه هاي روابط عمومي  كه بايد عناصر آن بررسي گردد و براي انجام آن برنامه ريزي صورت گيرد مي توان به
 ايجاد نمايشگاهها و ماكتهاي تبليغاتي
 نشريات
هدايا و يادگاريها
 عكس
 همايشها ، كنفرانسها و ارائه مطالب در نشست هاي بزرگ
 ارائه گزارش هاي مالي
 نظر سنجي و بازار سنجي
 حمايتگري و اهداي جوايز
 وب سايت يا پايگاه اطلاع رساني اشاره كرد.
تدوين راهبرد روابط عمومي:
اگر روابط عمومي بخواهدبراي سازمان ارزش داشته باشد بايد جايگاه درست خود را در درون برنامه عمل راهبردي كلي توسعه سازمان پيدا كند . گرچه هميشه شرايط اضطراري و جديد به وجود خواهد آمد كه توانمندي هاي مدير روابط عمومي را بيازمايد ولي مهم اين است كه شما از درگير شدن در مسايل كوتاه مدت خودداري كنيد و ديدگاهي شفاف در مورد اهداف دراز مدت خودداشته باشيد.
محتواي يك نمونه برنامه روابط عمومي با نگاه راهبردي
• خلاصه گزارش فعاليتهاي اجرايي
• مقايسه پيشرفت فعاليتها در مقايسه با برنامه هاي قبلي
• عملكرد بودجه
• پيشنهادها در مورد بودجه
• راهبرد يا استراتژي و مسائل حياتي
• ارتباطات اقتصادي
• مسائل مربوط به دولت يا امور حكومتي
• ارتباطات بازاريابي
• ارتباطات درون سازماني
• روابط اجتماعي
• راهبرد تكنيكي خاص مانند استراتژي ، خلاقيت ، روابط با رسانه ها …
• ساختار روابط عمومي و توسعه آن
بودجه بندي در روابط عمومي
در پايه گذاري و كنترل بودجه روابط عمومي  بايد نظرات مدير ارشد شركت را در مورد هزينه هاي روابط عمومي در نظر داشت .اول از همه اين امكان وجود دارد كه مدير شركت آگاهي جامع و كافي در مورد فعاليتهاي روابط عمومي  نداشته باشد و نظرش اين باشد كه فعاليتهاي روابط عمومي ، فعاليتهاي لوكي و بسيار گران قيمتند. به همين دليل همان طور كه قبلاً هم به آم اشاهره شد ارائه بودجه با ارائه برنامه هاي سالانه روابط عمومي عمومي بايد همزمان صورت پذيريد. بسيار مهم است كه شما توانمنديهيا مديريتي خود را از طريق كنترل بودجه ، بعد از ابلاغ آن نشان دهيد .بايد از جزئيات هزينه هايي كه انجام مي دهيد ، آگاه باشد و هرگونه سوالي را كه از شما در اين مورد مي شودجواب دهيد و هرگز آنها را در اين گونه موارد شوكه نكنيد. همچنين بايد با ذي حسابان و كارشناسان كنترل مسائل ملي رابطه خوبي برقرار كنيد و احترام آنان را نسبت به رفتار حرفه اي تان جلب كنيد.
نحوه برخود با هزينه هايي كه در بودجه پيش بيني نشده است  :
پيشنهاد مي شود از دادن اخبار منفي به مديريت بالا دستتان ، بدون پيش زمينه خودداري كنيد اگر پيشنهاد خاصي براي هزينه كردن هر موردي كه در بودجه پيش بيني نشده است داريد حتماً يك برنامه رسمی را تهيه و جهت تصويب ، تقديم كنيد . بعد از تصويب رسمي براي بودجه اضافي نسخه اصلي را حفظ و يكي را براي امور مالي ارسال كنيد.
10 پيشنهاد براي اطمينان از داشتن بودجه مناسب
• كنترل محكمي روي هزينه ها داشته باشيد
• سعي كنيد بودجه درخواستي تان را به موقع ارائه دهيد
• هزينه هاي سرمايه اي را فاموش نكنيد.
• براي هر سرفصل هزينه و تاييد فاكتورهاي مربوط به آن سرفصل فقط يك نفر را معرفي كنيد
• يك كپي از همه فاكتورهايي را تاييد كرده ايد حفظ كنيد
• اجازه ندهيد هرگونه هزينه را كه شما تاييد نكرده ايد لز محل بودجه شما پرداخت شود
• پيش بيني مستمري از هزينه ها داشته باشيد
• فاكتورهاي متفاوتي را از پيمانكاران مختلف در مورد فعاليتهايي كه مي خواهيد انجام دهيد بگيريد و قيمتهاي ارائه شده را مقايسه كنيد
• تاييديه هرگونه انحراف از بودجه را از مديرتان بگيريد
• ذهن مديرتان در خصوص مسائل بودجه آنچنان درگير نشود به كم و زياد شدن موارد تعجب كند
سازماندهي براي توليد ارزش
روابط عمومي را مي توان به نحوي ساماندهي كرد كه در مقابل پولي كه هزينه مي كند بتواند خدمات و ارزرشهاي بي نظيري ارائه كند. مگر اين كه مديريت شركت شما غير معمول باشد وگرنه سازماندهي خوب روابط عمومي ، كه مي تواند نيكنامي و ارزش شركت متبوع را افزايش دهد هميشه از ديد مديران ارشد با ارزش بوده و باعث مي شودكه احترام خاصي را براي مديريت روابط عمومي قائل شوند . اين نحو كار كردن نه تنها درصد رضايت خاطر بالايي رابراي خودتان ايجاد مي كند بلكه ارج وقرب شما را به عنوان مديريت روابط عمومي در ديدگاه مديران ارشد شركت بالا مي برد و همچنين مي تواند نقطه شروعي براي پستهاي بالاتر برا خود شما باشد.
•چه يك نفر چه بيست نفر فرق نمي كند كه تعداد كاركنان زير نظر شما جند نفر هستند.اطمينان حاصل كنيد كه همه آنها مي دانند در مقابل پولي كه هزينه مي شود بايد توليد ارزش كنند.
• هر زمان مي توانيد از فرصتهاي مجاني استفاده كنيد، در خيلي از سازمانها در دبيرخانه مركزي ، چاپ و تكثير اسناد وسربرگ ها خدمات كامپيوتري و پستي انجام ميگيرد. اگر اينگونه خدمات در بودجه تان پيش بيني شده است از اين مسئله حداكثر استفاده رابكنيد.
•استخراج ارزش از زير مجموعه سازمان ، اگر زير مجموعه شما از تركيب درستي از افراد باشند مي توانيد بهترين و بالاترين ارزشها را از اين جمع براي سازمانتان به ارمغان بياوريد. اگر تركيب تنابي از سن ، تجربه و كيفيت حرفه اي بال را در روابط عمومي گردهم آوريد و همچنين افراد واجد شرايطي را به عنوان تيم پشتيباني انتخاب كنيد از اين طريق مقرون به صرفه ترين روشها را انتخاب خواهيد كرد.
• افكار سنجي و تحقيقات بازار، صرفه جویي در برنامه هاي ابتكاري و انتخاب پيمانكاران خلاق و مبتكر
• صرفه جويي ، به امر صرفه جويي اولويت دهيد و مطمئن باشيد با حمايت اعضاي تيم روابط عمومي راههاي زيادي را مي توانيد پيدا كنيد تا در مقابل پولي كه هزينه مي كنيد نتيجه بگيريد. موفقيت شما در كارهاي روابط عمومي براي شما باعث وجهه و حيثيت كاري مي شود. اگر بتوانيد اين كار را با بودجه كمي انجام دهيد آن موقع مي توان شما و همكارانتان را قهرمان ناميد.
انتخاب ساختار سازماني( به وجود آوردن يك تيم كاري)
اگر در حال به وجود آوردن و يا بازسازي روابط عمومي هستيد قدم اولتان بايد انجام ارزيابي در مورد تعداد افراد عضو اين تيم و سطح تخصص انها باشد بايد به يك تعادل بين نيروهايي كه توان برنامه ريزي استرلتژيك و اجراي برنامه ها را دارند ، برسيد نوع تجربه و تخصص بايد در نظر گرفته شود. اينكه بايد هركدام در چه طيف سني باشند كه بتوان به يك تعادل سني در تيم رسيد نيز بايد مد نظر قرار گيرد. البته ارتقاء رتبه و برنامه ريزي براي بالا رفتن از پله هاي پست هاي بالاتر سازماني در آينده را در اين زمان براي آنها مدنظر داشته باشيد.
عواملي كه در ساختار تيم شما اهميت دارند عبارتند از :
• تعداد اعضا ، عمق و وسعت وظايف
• تخصص هاي مورد نياز و تجارب آنها
• برنامه ريزي پيشرفت شغلي
• تعادل بين استخدام از منابع بيروني /انتقال از منابع داخلي
• تناسب راهبردها و برنامه هاي عملياتي
همه اين عوامل تحت تاثير ماهيت سازمان و مسئوليتها و اهدافي كه به عهده روابط عمومي است قرار خواهند داشت . اعضاي اين تيم كه سرشان شلوغ است اگر خوب مديريت شوند گروه فعال و خرسندي خواهند بود. بايد از به كارگيري تعداد زيادي از افراد كه بيش تر از حد نيازتان باشد خودداري كنيد چرا كه هزينه هاي زيادي روي دستتان خواهد گذاشت . ظرفيتهاي روابط عمومي داراي مهرتهاي قابل انتقال هستند افراد متخصص بايد بتوانند به سادگي خود را با ديگر بخشها تطبيق دهند اگر فرد را درست انتخاب كنيد مي توانيد به سرعت ارتباط خوبي را برقرار كنيد انتخاب همه فن حريف و متخصص.
استعداد هاي مورد نياز براي كار در روابط عمومي
جدا از تجربه و توانمندي بايد خصوصيات فردي ، استعدادهاي خداداي و رفتار مورد نياز براي فعال بودن موفقيت آميز در روابط عمومي را داشته باشيد.
بعضي استعدادهاي كليدي مورد نياز جهت كار در روابط عمومي
•مهارتهاي برقراري ارتباطات شخصي
•حساس بودن به اينكه با مخاطب گوناگوني طرف هستيد
•تميز لباس پوشيدن و پاكيزه بودن
• با اعداد روان كاركردن
• توان تصميم گيري منطقي
• زرنگ بودن و توتن ادا كردن افكار
• ذهنيت خوبي داشتن
كانديداهاي انتخابي شما بايد هوشيار و از لحاظ فكري انعطاف پذير و كوشا باشند .اين خصوصيات مي تواند به آنها در روابط عمومي كمك كند چرا كه طي كارهاي روزانه از بحران گرفته تا با چيزي عجيب و غريب در روابط عمومي مي توانيد طرف شويد.اعضاي تيم شما اگر مطالعات قبلي داشته باشند و جهان نگر باشند . خوب خواهند توانست خود را با اين گونه شرايط وفق دهند. آنها بايد مسئوليت پذير ، خوش برخورد و خوش لباس باشند و تا حد زيادي بايد مهارتهاي شخصي خوبي داشته باشند.
از ورود افراد كم صلاحيت ، به هر دليل در روابط عمومي جلوگيري كنيد چرا كه با انتخاب شايسته سرمايه گذاريتان در آينده شكوفا مي شود.
راهكارهاي اجرايي رشد و ارتقا افراد
• تخصصهاي مختلف را در هم بياميزيد
• در مورد پروژههاي مختلف به صورت پروژه تيمي عمل كنيد
• هم نسبت به ارزيابي عملكرد آنها و هم نسبت به مربيگري آنها اقدام كنيد
• با مديران ارشد اجازه ارتباط داشته باشند
• در معرض مسائل بين المللي قرار گيرند
• دوره هاي آموزشي خراج از سازمان براي آنها ترتيب دهيد
• با ديگر فعالان در بخش روابط عمومي آشنا شوند.

كار با مشاوران روابط عمومي
مشاوره دنيايي ديگر است
يك رشته فعاليت در روابط عمومي وجود دارد كه ترجيح داده مي شود به مشاوران بيروني واگذار شود  مديريت موثر اين روابط مي تواند تاثيرات بسيار عميقي را در عملكرد و صرفه جوي هاي مادي در روابط عمومي برجاي گذارد.
مشاوران روابط عمومي  همان روشهايي را كه مجريان  وكارشناسان داخلي روابط عمومي ها استفاده مي كنند به كار مي گيرند اما محيط كاري آنها به شدت با محيط هاي داخلي  و كاري روابط عمومي  سازمانها فرق دارد. مشاوران نگران زمانهايي هستند كه بايد براي آنها از كارفرمايان پول بگيرند و اين كه چگونه وقتشان را بين كارفرمايان مختلف تقسيم كنند آنها به ندرت مي تونند روي يك موضوع برخلاف كاركنان روابط عمومي تمركز كنند.
كارشناس ارشد روابط عمومي بايد به همه چيز دسترسي داشته باشد و بداند چه اتفاقي در سازمان در حال رخ دادن است و چه راهكارهايي پيش روي روابط عمومي براي انتخاب وجود دارد. نمي توان و نبايد از مشاوران انتظار داشت كه از سازمان و فعاليتهاي شما بهتر از شما شناخت داشته باشد . البته به ياد داشته باشيدكه آنها را به خاطر مسايل ديگري به كار گرفته ايد.
دلايل به كار گيري مشاوران
در برنامه ريزي منابع روابط عمومي بايد راه هاي مختلفي را كه مشاوران مي توانند باعث كمك و ارائه موثر برنامه هاي  روابط عمومي  در چارچوب زماني و بودجه تخصيصي بشوند ، ببينيد. ده دليل براي به كارگيري مشاوران :
• گرفتن عقيده و نظر دوم در مورد استراتژي و راهبرد انتخاب شده
• اجراي برنامه ها
• پركردن حفره هاي بي تجربگي و نداشتن ظرفيت در روابط عمومي
• تحقيق در مورد منابع خارجي
• در شرايط خاصي مانند دست يابي به فهرستهاي مختلف
• دستيابي مشاوران به افراد مهم
• تحقيقات
• كمك به انجام فعاليتهاي روابط عمومي در زمانهاي اوج كار
• كمك به روابط عمومي شركتهاي وابسته
• تاكيد بيشتر روي مسائل به مدير عامل
هميشه مشاوران را نسبت به آنچه كه ديدگاه شركت نسبت به آن است آگاه كنيد و به آنها بازخورد اطلاعاتي بدهيد . نگذاريد كه روابط در حدي كه غير قابل جمع باشد خراب شود.هر مشكلي كه پيش مي آيد همان لحظه آن را حل كنيد . مشاوران درست مانند همكاران روابط عمومي اند و بايد با آنها همان رفتاري را داشت باشيد كه با زير دستات و همكارانتان داريد و سعي كنيد در مقابل پولي كه مي دهيد كارهاي ارزشمندي را از آنها دريافت كنيد.

اميد ها و آرزو هاي مختلف
مديريت شغل مهم و حياتي است ممكن است نزد خود احساس كنيد بهترين و عالي ترين كار را كه آرزويش را داشتيد. داريد. ولي اين را در نظر داشته باشيد كه كوچكترين تغيير ممكن است شما را غافلگير كن . اگر شركت شما بخواهد با شركت ديگري شريك شود و يا اينكه شركت شما توسط شركت ديگري خريداري شود . شغل شما ممكن است در يك چشم به هم زدن ناپديد شود. تغيير در فن آوري و يا تغيير در قوانين به راحتي مي تواند رو تصميم كارفرماي شما در مورد بود و نبود شما و خدمتتان تاثير بگذارد و در سطح شخصي ممكن شما را زير دست مدير ارشد جديدي بگذارند كه نحوه كار كردن شما با آنچه كه او دوست دارد با هم نخواند و همسو نباشد.
چه موقع بايد شغلتان را عوض كنيد ؟
اگر به سازماني بزرگ و يا سازماني كه موفق بوده و در حال رشد است بپيونديد اين احتمال وجود دارد كه مدت زيادي از زمان خدمتتان را به جاي اينكه به شركت يا سازمان ديگر برويد آنجا صرف كنيد ممكن است اين استعداد را داشته باشيد كه كل ارتباطات شركت را به شما بسپارند وحتي در پستهاي مديريتي ارشد نيز به شما پستي بدهند.
اگر تحصيلات رسمي اي در مورد روابط عمومي داريد بايد به نحوي برنامه ريزي كنيد كه دست كم دو سالي را در اولين پست خود باشيد. اين كمترين زماني است كه براي آشنايي با صنعتي كه شركت شما در آن فعال است مورد نياز است. تجربه هاي دست اول را تجربه كنيد و سعي كنيد دستاوردهاي مهمي را داشته باشيد. به طور كلي شروع پايدار در اينگونه شغلها حتي براي كساني كه در آينده مي خواهند شما را استخدام كنند جالب خواهد بود و آن را مد نظر خواهند داشت. هر موقع اولين شغلتان را انتخاب مي كنيد بهتر است دومين شغل را هم در ذهنتان داشته باشيد از اين طريق مي توانيد نگاه متعادلي به شغل اولتان داشته باشيد و جنبه هاي مختلف آن را كه ممكن است با آرزوهايتان همخواني نداشته باشد ولي در آينده براي شما خوب باشد و شما با آن كنار بياييد، بررسي كنيد.

بعد از پست روابط عمومي
ممكن است توانمندي و آرزوهايتان براي پيشرفت به نحوي باشد كه بخواهيد بعد از بالاترين پست روابط عمومي در شركتتان به پستهاي مديريتي بالاتري برويد. اگر پست ستادي داريد حتماً درك بيشتري از سازمانتان نسبت به ديگر همكاران داريد. براي اينكه از پست فعليتان به پست بالاتري برويد حتماً بايد چيز ديگر را نيز به آنچه فعلاً مي دانيد اضافه كنيد.حتماً بايد در برنامه هاي آموزشي و توسعه مديرتي كه شركتتان برگزار مي كند شركت كنيد. اگر شركت تان اين كار رابرايتان نمي كند . منتظر نمانيد به هزينه خودتان در اين كلاسها و دوره ها شركت كنيد. در بين گروههاي مختلف جاي براي خودتان كسب كنيد . كميته و هيئت مديره ها و يا ديگر جاهايي كه شما در كنار مديران و ديگر متخصصان خواهيد بود. در اين كميته ها مي توانيد اين مسئله را جا بيندازيد كه ارتباطات نقشي اساسي در سازمانها دارد با نگاه به اين كه ديگران چه مي گويند و چه كار مي كنند ، تجربه اندوزي كنيد و سعي كنيد در مورد مسائلي كه مطرح مي شود اظهار نظر كنيد و از اين طريق صاحب نام شويد.
ارزش الگو قرار دادن يك فرد
اگر شما توانمند باشيد حتماً چند نفر در سازمان  شما را زير پر و بال خود خواهند گرفت اين موضوع كمك خواهد كرد كه شما چند نفر از آنها را كه به دانش و قضاوت شما احترام مي گذارند به عنوان الگوهاي شغلي غير رسمي خود انتخاب كنيد . سن اغلب اين افراد از شما بالاتر است و تجربه وسيعي دارند و با طيف وسيعي از افراد آشنا هستند. كساني كه الگوي شما قرار گرفته اند مي توانند نظرات خود را در مورد فرصتهايي كه پيش مي آيد به شما آعلام كنند و در موقعي كه حس مي كنيد آن طوري كه آرزو ميكنيد كارها پيش نمي رود و در شغلتان درجا مي زنيد به شما مشورت دهند و در بعضي مواقع آنها مي توانند داور خوبي نيز باشند اگر در شرايط بدي قرار گرفيد آنها مي توانند از شما حمايت كنند
روابط عمومي و اطلاعات
داشتن اطلاعات كافي و بهنگام و روز آمد در روابط عمومي يكي از اصلي ترين امكانات مردمداري است كه بايد در اختيار يك موسسه ارتباطي قرار گيرد
جهان يك كلاس بزرگ درس است همه دارند ياد مي گيرند در اتوبوس ، در خانه ،در محل كار ، قرن ، قرن اطلاعات است.
الوين تافلر در كتاب جابه جايي در قدرت مي نويسد . در سده بيست و يكم ، دانش و اطلاعات منشا قدرت است نه پول و اسلحه واين شعاري است كه داناي توس .فردوسي هزار سال پيش در اين مرز و بوم ندايش را سر داد. توانا بود هر كه دانا بود
و مولاتا كه گفت:
جان نباشد جز خبر در آزمون
هركه را افزون خبر جانش فزون
مقتضاي جان چو اي دل آگهي است
هر كه آگه تر بود جانش قوي است
اطلاعات مي تواند دانسته ها را تغيير دهد اما لزوما عقايد و نگرشها را عوض نمي كند . اطلاعات تنها بخشي از ارتباط است و ارتباطات بخش از روابط عمومي .
مشكلات و موانع روابط عمومي در ايران
براي پيشبرد امر مردمداري يا اصطلاح شايع آن روابط عمومي موانعي وجود دارد اينكه :
• موضوع روابط عمومي (مرمداري) با وجود گذشت بيش از پنجاه سال از كاركرد سازماني ،روابط عمومي هنوز به عنوان يكي از بنيادهاي مديريت نوين و پايه هاي ارتباط انساني مورد قبول و تاييد همه مديران قرارنگرفته است
• ترجمه ای درست از pubilc relation نشده و اين كار د ر آغاز راه به بيراهه كشيده شده است.
• باور نداشتن جايگاه روابط عمومي يكي ديگراز موانع موجود است . روابط عمومي در سازمانها دروني نشده است.
• عدم رشد نهادهاي اجتماعي لازم است نهادهايي كه دائم توضيح بخواهند و كسي موظف باشد كه پاسخگوي آنان باشد.

گرد آورنده: مرتضي احمدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *