عمومی

نشانه‎هاي رستاخيز در قرآن كريم

 

مقدمه:
معاد در عقل وفطرت هر انسانی جایگاه قابل توجهی دارد و کسی نیست که نسبت به عاقبت خود بی تفاوت باشد و فقط در پی سپری کردن امورات فعلی خویش باشد از طرفی چون انسان ها در عمق جان خویش احساس ابدیت می کنند و واقف اند که بعد از حیات دنیوی یک زندگی جاوید در انتظار آنها است بالاخص مسلمین که معاد وقیامت جزء اصول اعتقادیشان است و ایمان به خداوند و حکمت وقدرت و عدالت او بدون ایمان به معاد کامل نمی گردد و از این روست که قرآن کریم در آیات زیادی (حدود1200آیه) از معاد سخن می گوید و در بسیاری از موارد نیز بعد از ایمان به خدا ایمان به آخرت را مطرح می‎کند ((و یومنون بالله والیوم الآخر)) .

آنچه که بنا برایات وروایات ودلایل عقلی محر ز وقطعی است این است که قیامت کبرایی برپامی شود البته دران قیامت کبری  مسئله فقط حشر انسان نیست که فقط مرده ها سر از قبر بیرون اورند بلکه تمامی عالم از خورشید وستارگان وزمین وهر چه دران ا ست (کوه ها ودریاها وغیره) می باشد به طوری که در لحظه رستاخیز بصورتی درمی ایند که این تغییرات بامعیارهای مادی  قابل تصور نیست مثلا کوهها به شکل پشم زده شده (وتکون الجبال کالعهن المنفوش) (سوره قارعه 5) ومانند غبار پراکنده شده (وبست الجبال بسافکانت هباء منبثا(سوره واقعه 5و6)) درمی ایند.
بله قیامتی که ما درانتظارش هستیم  با علائم ونشانه هایی همراه است هرچند که عمق وعظمت وقایع رستاخیز از درک بشر خارج است.

اسماء قیامت در قران:
یوم الحسره , یوم الندامه , یوم المحاسبه , یوم المسئله , یوم الواقعه , یوم القارعه , یوم الراجفه , یوم الرادفه , یوم الطلاق , یوم الفراق , یوم الحساب  , یوم التناد , یوم العذاب , یوم الفرار , یوم الحق , یوم الفصل , یوم التغابن , یوم الدین , یوم تبلی السرائر, و…
البته طبیعی است که در زیر هر یک از نامها سری نهفته است همانطوری که مرحوم فیض کاشانی در محجه البیضاء  می گوید : باید کوشید تا این معانی را درک کرد واین اسرار را یافت.

معروفترین نامهای قیامت :
همان یوم القیامه است که هفتاد بار در قران ذکر شده که حکایت از قیام عمومی بندگان  ورستاخیز عظیم انسانها می کند که توجه به ان انسان را به قیام دراین دنیا برای انجام وظیفه دعوت می کند . ازجمله درایه( فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانو فیه یختلفون) ( بقره ایه 113) خداوند در روز قیامت بین شما در مورد انچه که اختلاف دارید حکم می کند وایه دیگری که اشاره به عذاب شدید تر مجرمین در روز قیامت دارد ومی فرماید:
ویوم القیامه یردون الی اشد العذاب
روز رستاخیز،قیامت نامیده شده؛چون قران می فرماید؛ یوم یقوم  ا لناس لرب العالمین(مطففین آیه6)مردم در آن روز در برابر خدا به پا می خیزند و نیز در ان روز فرشته اعظم خدا که نامش روح است با سایر ملائک در یک صف برای اجرای فرمان خدا قیام می کنند. یوم یقوم الروح والملائکه صفا(نباء آیه 38) و با لاخره چون در آن روز حساب و کتاب برپا می شود یوم یقوم الحساب (ابراهیم آیه41)ودر دنیا نیز وقتی انسان بخواهد کاری را بطور جدی ا نجام بدهد بپا می خیزد و مسئله قیام دلیل بر تصمیم واراده محکم و آمادگی او نسبت به انجام آن کار است.
یکی دیگر از نام های قیامت یوم التغابن است؛چون تغابن به معنی ضرر وزیان است ودر آن روز معلوم می شود چون کسی مغبون شده چون در قیامت پرده ها کنار رفته و نتایج اعمال و قصد ونیت ها آشکار می شود و آنجاست که بد کاران از شکست وزیان خود و محروم شدن از سعادت جاویدان و گرفتاری در عذاب باخبر می شوند واین همان غبن حقیقی است ومغبون مشخص می شود.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن(تغابن آیه9)روزی که همه شما را در آن اجتماع گرد آوری کنند،آن روز،روز تغابن است.
از نام های دیگر روز قیامت یوم التناد است؛((التناد))به معنی صدازدن است.
بعضی از مفسرین گفته اند:که دوزخیان بهشتیان را صدا میززند و میگویند که مقداری از آب و روزی های که خدا به شما داده به ما بدهید که در پاسخ به آنها گفته می شود:خداوند اینها را برای کافران تحریم کرده است.
نظر دیگر مفسرین این است که گفته اند:موقعی که مومن نامه عمل خود را می بیند از روی شوق فریاد می زند هاؤم اقرؤا کتابیه (حاقه آیه19)یعنی اینکه ای مردم بیایید نامه عمل من را بخوانید وکافران از وحشت فریاد می کشند یالیتنی لم اوت کتابیه (حاقه آیه25) یعنی ای کاش نامه اعمال بدست ما داده نمی شد.
از نام های دیگر روز قیامت یوم الحسره است،روزی است که برای همه مایه تأسف است چه آنان که نیکی کردند و چه آنانکه بد کار بودند. نیکوکاران می گویند که کاش عمل نیک بیشتری انجام داده بودیم تا مراتب بهتری نصیب مان می شد و افراد خطاکار خود را در برابر یک زندگی جاویدان در بدترین شرایط می بینند در حالی که می توانستند با چند روز صبر و شکیبایی و مبارزه با نفس آن را به یک زندگی پر افتخار و سعادت بخش تبدیل کنند که نکردند.
صحنه آسمان در قیامت:
((فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالد هان)) (الرحمن آیه 37)
آسمان هنگامی که شکافته می شود،همچون روغن مذاب گلگون گردد و حوادث هولناکی رخ می دهد که تاب تحمل آن را نخواهیم داشت .
این آیه اشاره به شکافته شدن کرات آسمانی دارد که بصورت مذاب مانند روغن داغ در می آید ودگرگونی های آسمان به آتش تشبیه شده که همچون شعله آتش سرخ و سوزان و گاه زرد رنگ و گاه سیاه دود آلود وتیره وتار میشود.
در قیامت انسان از چند موقف عبور می کند که؛در بعضی ازآنها از انسان ها سوالی نمي شود چون رنگ رخساره خبرازسردرون دارد وهمه چیز آشکاراست ودربعضی از موا قف بردهان ا  نسان مهر زده میشود واعضای بدن به شهادت بر می خیزند ودر بعضی موا قف ازانسان سوال می شودودربعضی موا قف دیگرانسان به جدال ومخاصمه بر می خیزند.
در حدیثی از امام علی ابن الحسین(ع)درمورد سخت ترین ساعات برای انسان در قیامت،که فرموده اند؛
ساعتی است که انسان فرشته مرگ را در برا بر خود میبیند،وساعتی است که ازقبربرمی خیزدوساعتی که دربرابر خداوند متعال می ایستد.
ماهیت نامه اعمال انسان:
علامه طباطبایی درتفسیر آیه شریفه((یوم تجد کل نفسٍ ماعملت من خیرٍ محضراً وما عملت من سوء))در تفیسر المیزان می فرماید:مرا داز اینکه ا نسان اعمال خوب وبدخود رادرقیامت حاضرمی بیند این است که نامه اعمال انسان مانندکتابهای معمولی دنیایی نیست بلکه نفس اعمال انسانی است که خداوند برای ا نسان با کناررفتن پرده های غفلت ا شکارمی کندواین کتاب در دنیا ازدرک انسان خارج است.
واکنش مومنین وکفار درروز قیامت بعد از دریافت نامه عمل:
کسی که نامه عملش را به دست راستش دهند از شدت خوشحالی ومباهات فریاد می زند که ای اهل محشرنامه عمل من را بخوانید،من یقین داشتم که قیامتی درکاراست وبه حساب اعمالم میرسند.((فامامن اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقراءوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه))(حاقه آیه19،20) کسی که نامه عملش را دردست چپش دهند می گویدکه ای کاش نامه عملم راهرگز به من نمی دادند ونمی دانستم حساب من چیست وای کاش مرگم فرا می رسید!((واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم اوت کتابه ولم ادر ماحسابیه یالیتها کانت القاضیه))(حاقه آیه 25الی27)
کسانی که درروزقیامت بدون حساب وارد دوزخ می شوند:
امام صادق(ع)فرمودند:
واما الثلاثه الذین یدخلهم الناربغیرحسابٍ فامامٍ جائروتاجرکذوب وشیخ زان
سه طایفه بدون حساب وارد دوزخ می شوند:
1- پیشوای ستمگر
2- تاجر دروغگو
3- پیرمرد زناکار.
روز قیامت بسیار طولانی است وقرآن مجید می فرماید:
تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقدارة خمسین الف سنه(معراج آیه4)
فرشتگان وروح بسوی او عروج می کننددر آن روزی که مقدارش پنجاه هزارسال است.
اولین عملی که در قیامت مورد سوال وارزیابی قرار می گیردنمازاست همانطور که حضرت امام محمد باقر(ع) می فرمایند:
اول مایحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ماسواها:که اگر مورد قبول واقع شود بقیه اعمال نیزمقبول خواهد شد.
وسیله سنجش اعمال انسان درقیامت:
درآیات متعدد به میزان وموازین برخورد می کنیم که وسیله سنجش اعمال انسان است.
((والوزن یومئذالحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروانفسهم))
وزن کردن اعمال درآن روزحق است هر آنکس که میزان عمل آنهاسنگین است رستگارانند وکسانی که میزان عمل آنهاسبک است،زیانکارانند.
میزان سنجش اعمال پیامبران وجانشینان آنها هستند ودر روایتی دیگر از امیرالمومنین علی(ع)وفرزندان او به عنوان میزان اعمال نام برده شده است.لذا مشخص می شود که این شخصیتهای بزرگ ونمونه،مقیاسهای سنجش اعمالند.
وقتی که گنهکاری را به پای میزان حساب می آورند،می گوید:
((اوتقول لوان هدانی لکنت من المتقین))
اگر خداوند مرا هدایت می کرداز پرهیزگاران بودم،به اوگفته می شود هدایت الهی که همان رسولان وکتب آسمانی بود به سوی تونیز آمد وتمام این آیات را دیدی وشنیدی ولی تکذیب نمودی.
وقوع قیامت وکرات آسمانی:
فاذابرق البصروخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان این المفر(قیامت آیه7الی10)
در آن هنگام که چشمها ازشدت وحشت به گردش می آیدوماه بی نور می گردد وخورشید وماه در یک جاجمع می شود وانسان می گوید راه فرار کجاست؟
که جمع شدن خورشید وماه ممکن است از این جهت باشد که باازبین رفتن جاذبه ودافعه کره ماه جذب مرکز اصلی یعنی خورشید خواهد شد.
سختی روز قیامت:
از این جهت سخت است که نامه عملي كه  بدست انسان سپرده می شود:
1- میبیند که هیچ کارنیک وبد راازقلم نیانداخته است وحساب همه آنهابانهایت دقت بررسی می شود.
2-اگر به اندازه وزن دانه خردلی عمل نیک داشته باشد،خداوندآن ر ا بر ای حساب حاضر می سازد.
3-هیچ راه جبرانی وجود نداردوهیچ عذری پذیرفته نیست وراه بازگشت مطلقاً بسته است.
4-عذاب الهی به اندازه ای شدیداست که مادران فرزندان خودرا فراموش کرده،بارداران سقط جنین می کنند،مردم گیج ومست به نظر می رسند در حالی که مست نیستند،لکن عذاب خدا شدید است.
زلزله  رستاخیز:
یا ایها الناس اتقوا ربکم انّ زلزلة الساعة شی ء عظیم(حج آیه 1) ای مردم ازپروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امرعظیمی است. رستاخیز بایک انقلاب وتحول شدید در سازمان عالم هستی برپامی شود که کوه ها ازجا کنده می شود ودریاها به هم می ریزد و زمین وآسمان در هم کوبیده می شود.
واز این رو تاریخ برپایی قیامت معلوم نیست چرا که خداوند می فرماید:من میخواهم آن راپنهان کنم تاهرکس دربرابر سعی وکوشش هایش جزا ببیند(طه آیه 15)وبه عبارتی با مخفی بودن آن یک نوع آزادی عمل برای همگان پیدا می شود و چون وقتش معلوم نیست ودر هرزمانی محتمل است یک حالت آماده باش دائمی برای انسان پیدا می شود.
کافران در قیامت شیطان را سرزنش میکنند وجواب شیطان به آنها این است:
وقتی کافران در پیشگاه عدل الهی سرنوشت خود را می بینند، شیطان راسرزنش می کنند وشیطان درپاسخ آنها می گوید:که فقط من شمارا دعوت می کردم واین شماها بودید که با میل واراده خود دعوت مرا قبول می کردید .
وماکان لی علیکم من سلطان الاان دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی ولومو ا نفسکم (ابراهیم آیه22)
شما خود مستحق سرزنشید چرا که دعوت مرا پذیرفتید ودر واقع خودتان کردید که لعنت برخودتان باد.
رستخیز حیوانات:
حیوانات نیز در قیامت محشور می‎شوند:
از آنجایی که حیات یک امر متافیزیکی وغیر مادی است لذا مانند ماده مشمول فساد وزوال نیست بنابراین روح حیوانات هم در همان مرتبه خودشان به بقای خود در عالم دیگر ادامه میدهدو قرآن نیز دراین باره می فرماید:
واذا الوحوش حشرت (تکویر آیه 5) هنگامی که حیوانات وحشی جمع می شوند.
برخی از مفسران در این زمینه گفته اند:که حیوانات نیز درعالم خود دارای علم وشعور وادراک هستند ،خدا را می شناسند وبه اندازه توانایی خود اورا تسبیح وتقدیس می کنند اگر چه فکر آنها در سطح خیلی پایین تری از فکر وفهم انسانها است وبیشتر آنها این مطلب راکه تمام جانداران دارای رستخیزند و جزا و کیفر می گیرند را پذیرفته اند.
آیا حیوانات تکلیفی هم دارند ونسبت به تکلیف خود مؤاخذه می شوند؟
با توجه به مراتب عقل ودرک وشعورمراتب تکلیف نیز فرق می کند،لذا حیوانات هم در حد خودشان دارای تکلیف هستند ودر همان حد تکلیف خود حساب وکتاب دارند.
نشانه های وقوع قیامت:
خداوند درقرآن می فرماید:اذا ا لشمس کورت واذا ا لنجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشارعطلت واذا الوحوش حشرت،واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت:در این آیات هفت نشانه وقوع قیامت مطرح می شود:فنای جهان(تاریکی خورشید)،بی فروغی ستارگان،تزلزل وحرکت کوه ها، آتش گرفتن دریا ها،فراموش شدن اموال وثروت ها ، متوحش شدن حیوانات وحیات مجدد انسانها ومحشور شدن آنها.
فلسفه نفخ صور:
1-بیانگر این حقیقت است که مساله مرگ وحیات موجودات ،مساله بزرگی در پیشگاه خداوندی نیست،بادمیده شدن صوراسرافیل همه می میرند وبادمیده شدن دیگرآن همه زنده خواهند شد.
2-هشداری به همه انسانها است که زندگی را پایدار نبینند ودچار غفلت وغرور نشوندواین احتمال را بدهند که هر لحظه ممکن ا ست در صور اسرافیل د میده شود وهمه بمیرند.
3-درس دیگری نیز به انسانها می دهد و آن این است که کار امروز را به فردا نسپارند،شاید فردایی در کار نباشد.
در هردو نفخه قیامت (دمیده شدن در صور)ناگهانی است :
ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون(یس آیه 29). این دمیده شدن در صور آنچنان ناگهانی است که گروهی از مردم مشغول کسب وکار وجدال برسراموال وخرید وفروشند که همگی درجا می میرند و صور دوم  نیز ناگهانی دمیده می شود.
ونفخ فی الصور فاذاهم  من الاجداث الی ربهم ینسلون(یس آیه51)که ناگهان همه از قبر شتابان به سوی دادگاه الهی حرکت می کنند.
گواهان ا نسان درروز قیامت :
1-ذات پاک  خداوندی است که در هر حالی که باشیم و هر کاری که انجام دهیم،خداوند ناظر بر اعمال ماست وهمین گواه برای همه چیز و همه کس کافی است ولی لطف خدا وندی ایجاب کرده که گواهان دیکری نیز تعیین نموده است.
2-پیامبران واوصیاء
3-اعضاء بدن مانند چشم،گوش وزبان ودست وپا و… که قرآن می فرماید:یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانو یعلمون(نور آیه 24)
4-پوست بدن نیز علیه انسان شهادت می دهد
5-فرشتگان هستند که در آن روز که انسان وارد صحرای محشر می شود در حالی که فرشته ای با اوست وبراعمال انسان شهادت می دهد
6-ششمین شاهد زمین است که در آن روز همه مطالب را خواهد گفت:«یومئذ تحدث اخبارها»
7-اعمال انسان علیه انسان شهادت می دهند.
شاکیان روز قیامت از انسانها:
1- حضرت رسول(ص): رسول اکرم (ص)در روز قیامت شکایت امتش را می کند و می فرماید:
«یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا»(فرقان آیه30)
2-قرآن کریم دومین شکایت کننده از انسانها است، قران نیز از هوادارانش به این مضمون شکایت می کند:
خدایا با اینکه دستور تلاوت قرآن آمده (مزمل آیه19)ولی بسیاری از مسلمانان حتی نتوانسته ا ند مرا از رو بخوا نند بعضی هم که مرا می خواند ند،حق تلاوتم را ادا نمی کردندو بدون طهارت و وضو وتد بر به سراغم می آمد ندو بعضی آیاتم را نمی فهمیدند وبرخی  می خواند ند وعمل نمی کرد ند و عده ای هم عمل می کردند ولی به دیگران نمی رساند ند.
3-در روز قیامت مسجد به درگاه خدا از مسلمانان شکایت می کند و می گوید:خدا مرا تعطیل وحقم راضایع کردند با آنکه پیامبر(ص)درباره رفتن به مسجد فرمودند:خداوند برای هر گامی که به سوی مسجد برداشته می شود ده پاداش می دهد وده لغزش وخطا را می بخشد وده درجه مرحمت می فرمایدباز مساجدخلوت بود.
4-اهل بیت پیامبر (ص)از انسانها به خدا شکایت می کنند و می گویند:خدایا مارا کشتند وتبعیدوآواره مان ساختند.(وسایل الشیعه ج3،ص484)
کسانی که از گردنه صعب العبور قیامت به راحتی می گذرند:
کسانی که مستمندان را اطعام می کنند ــدستیگری کردن یتیمان بویژه یتیمان خویشاوندان و ضعفا وناتوانان را وکسانی که بنده ای را آزاد می کنند.
یا به عبارتی کسانی که از این گردنه سخت عبور می کنند که هم دارای ایمان هستند و هم دارای اخلاق والای چون دعوت به صبر و عواطف ا نسانی دارند وهم اعمال صالحی چون آزاد کردن بنده واطعام مسکین ویتیم را انجام داده اند ودر سه میدان ایمان واخلاق وعمل صالح سربلند بوده‎ا ند.
هفت گروه که در روز قیامت مورد لطف پروردگارند:
در روایتی از معصوم آمده است که می فرمایند:
هفت گروه هستند که خداوندآنها را درسایه لطف خود قرار می دهد، در روزی که سایه ای جز سایه او نیست:
پیشوای دادگر،وجوانی که در بندگی پروردگار بزرگ شود وکسی که قلب او با مسجد پیوسته است وکسا نی که یکدیگر را برای خدا دوست دارند با محبت گرد هم می آیند وبا محبت متفرق می شوند وکسی که زن زیبایی او را به گناه دعوت کند واو بگوید من از خدا می ترسم و کسی که انفاق نها نی می کند بطوری که دست راست او از انفاقی که دست چپ او کرده آگاه نمی شود وکسی که بیاد خدا می افتد قطره اشکی از خوف خدا از چشم های او سرا زیر می شود.
تکلیف فرزندان نابالغ:
«والذین امنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم  ذریتهم» (طور آیه 21)
کسانی که ایمان آوردند و فرزندا نشان به پیروی از آنها ایمان اختیار کردند ما فرزندا نشان را در بهشت به آنه ملحق می کنیم که این خود نعمت بزرگی است که انسان، فرزندان با ایمان و مورد علاقه اش را دربهشت در کنا ر خود ببیند واینگونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی وقصوری داشته باشند خداوند به احترام پداران صالح آنها را می بخشد و ترفیع مقام می دهد واین موهبتی برای پدران وفرزندان است.
نعمت هایی که در روز قیامت ار آنها سوال می شود:
«ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم»
در روایتی از امام صادق(ع)در پاسخ به تفسیر«نعیم»فرموده اند:نعیم ما اهل بیت هستیم که خداوند به وجود ما به بندگانش نعمت داده  و میان آنهابعد ازاختلاف،الفت بخشیده،دلها ی آنان را به وسیله ما به هم پیوند داده  وبرادر خود ساخته بعد از آنکه دشمن یکدیگر بودند و به وسیله ما آنها را به اسلام هدایت کرده است. (مجمع البیان ج10ص 535)
لذا نعیم همان پیامبر(ص) وخاندان او می باشند. وقتی که از نعمات معنوی مانند ایمان و ولایت سوال می شود که آیا حق آنها ادا شده یا نه؟قطعا از این نعمات سوال می شود چرا که آنها سرمایه های بزرگی هستند که در اختیار بشر قرار  داده شده اند.
روز قیامت وبی اثر شدن فامیلی ها:
ارتباط فامیلی که در زندگی های روزمره ما غالبا کارگشاست در جهان آخرت خاصیت خود رااز دست می دهد:
«یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اوتی الله بقلب سلیم» (شعرا آیه 89)
روزی که نه مال سود می بخشد ونه فرزندان،تنها نجات از آن کسی است که دارای قلب سلیم باشد .
حتی اگر این نسبت به شخص پیامبر(ص)برسد باز هم مشمول همین حکم است به همین دلیل در تاریخ زندگی پیامبر(ص)می خوانیم که بعضی از نزدیکترین افراد بنی هاشم را بخاطر عدم ایمان یا انحراف از خط اصیل اسلام رسما طرد  کردند واز انها تنفر و بیزاری جستند.
روشن شدن قیامت به نور پروردگار:
واشرقت الارض بنور ربها (زمر آیه 69)
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر علامه المیزان می فرماید:مراد از روشن شدن زمین به نور پرروردگار از خصوصیات روز قیامت است همان کنار رفتن پرده ها و حجاب ها وظاهر شدن حقایق  اشیاء واعمال انسانها از خیر و شر واطاعت وعصیان و حق وباطل می باشد. ایشان به آیه کریمه ذیل استناد می کنند:
«لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید»(ق آیه 22)
تو در غفلت از این موضوع بودی ،ما پرده را از برابر چشمت کنار زدیم وامروز چشمت بخوبی می بیند.
بهترین عملی که باعث سنکینی کفه اعمال در قیامت است:
برای سنگین کردن اعمال شاید هیچ عملی مانند صلوات بر پیامبر(ص)وآلش نیست چنانکه شیخ کلینی از امام محمد باقر (ع) وامام صادق (ع)نقل می کند که ایشان فرمودند:در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد (ص) و آلش نیست . اگر اعمال شخص در میزان سبک باشد، صلواتهایی که بر محمد (ص)و آلش فرستاده را می آورند ودر میزانش می گذارند ومیزان او سنگین می گردد.(بحار الانوار،ج94،ص49الی56)
از پیامبر اکرم(ص)نیز نقل شده است که فرمودنده اند:
من روز قیامت نزد میزانم ،پس هر کس که کفه سیئاتش با گناهانی که انجام داده سنگین شود،  من صلوات هایی که بر من فرستاده را می آورم تا کفه حسناتش راسنگین نمایم.(بحار الانوار،ج94،ص56).

«اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد(ص)»

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *