معرفی کتب مدیریت

از استرس به موفقیت تنها در 31 روز

خلاصه كتاب: هدف هایتان را بنویسید و بخوانید: هر یک از ما در اندیشه ی خویش هدف هایی داریم که به هفت عرصه ی زندگی مان مربوط می شود. برخی از اهداف دراز مدت و کوتاه مدت هستند. برای موفقیت در رسیدن به هدف یا خواسته ی کوتاه مدت یا بلند مدت باید بر نتیجه ی نهایی تمرکز داشته باشیم ونظم وانضباط لحظه به لحظه،روز به روز ماه به ماه را به کار گیریم . تمرکز بر هدف یا خواسته ی دراز مدت می تواند شور و اشتیاق و انرژی لازم برای انجام کارها فراهم آورد.
برای نمونه دونده ای که هدفش طی مسافت 1 کیلومتری است ، زمانی که به علامت 1 کیلومتری می رسد به احتمال خسته خواهد شد ولی اگر همین دونده  مسافت 5 کیلومتری را درنظر بگیرد شاید به هنگام گذرازمسافت 1کیلومتری عرقی بر بدنش نباشد.
گام های عملی واثربخش
1.هرروز که از خواب برمی خیزید به رویا و هدف درونی تان فکر کنید.
2.دفتر یادداشتی برای خود آماده کنید که هدف هایتان را در ان بنویسید.
3.به هدف های خود هرروز فکر کنید.
جمله های تاییدی
هدف هایم روشنند.آنها را از صمیم دل نوشته ام.من می توانم نور و روشنایی زندگی ام را بر فراز افق ببینم.

عواملی که شما را از هدفتان دور می کند کنار بزنید
گاه تصوردستیابی به یک هدف دشوارمی نمایید به ویژه اگران هدف عظیم و پراهمیت باشد تنها به دلیل تصور سختی زیاد شما را از هدف دور می کند کار سودمندتراینست که باتقسیم هدفتان به بخش های کوچکتر موانع راازسرراهتان بزدایید.
برای نمونه تصور کنید کسی با شما شرط ببندد که نمی توانید یک فیل را بخورید اگر این کار را بکنید یک میلیون دلار به شما می دهد اگرشما دریک لحظه به ان فکر کنید حالتان را بهم خواهد زد اما اگر برای این کار زمان محدود تعیین نشود شما می توانید خوردن فیل را به صورت قطعه قطعه ودرمدت طولانی انجام دهید و به یک میلیون دلار می رسید.
اگر روزی برداشتن گامی بزرگ و دشوار در پیش رویتان قرار گیرد با تقسیمش به گام های کوچک تر استرس ناشی از ان را به موفقیت تبدیل کنید.
گام های عملی و اثربخش
1.یکی از هدف هایتان را که دوست دارید به انجام برسانید ولی به نظرتان دشوار می رسد را برروی کاغذ بنویسید.
2.گام های رسیدن به ان را تقسیم کنید.
3.پس ازشکستن و تبدیل این هدف دشوارواسترس اور به تکه های کوچک وراحت درباره ی اولویت انجام هریک از انها تصمیم بگیرید.
جمله های تاییدی
برای رسیدن به هدف های بزرگم هربار یک گام ساده برمیدارم.

برای فعالیت هایتان اولویت تعیین کنید
اولویت دادن یعنی سازماندهی وسازماندهی یعنی تبدیل استرس به موفقیت. ادم های موفق زندگی شان را برنامه ریزی واولویت های آن راتعیین می کنند همان هایی که فکرشان رابر موارد ABC متمرکزمی کنند.تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی درزندگی ودرفعالیت های روزانه تان بالاترین اهمیت را دارد یکی از خردمندانه ترین کارهایی است که ممکن است انجام بدهید . کسانی که زندگی را بدون تعیین اولویت هایش می گذرانندهرروزبا این احساس روبه رو هستند که برای انجام کارهایشان وقت کم می اورند و این درحالیست که کاری را هم به انجام نرسانده اند.ولی افرادی که زندگی خودرا اولویت بندی می کنند درپایان روزوقت آزاد بیشتری دارند درواقع آنان که برنامه ریزی می کنندپیش می روند وبر آشفتگی روزانه غلبه می کنند.
گام های عملی واثربخش
1. هرروز که برمی خیزید کارهایی که از اولویت بالایی برخوردار هستند را یادداشت کنید.
جمله های تاییدی
من هرروز زندگی ام را برنامه ریزی می کنم اولویت های برنامه ام را تعیین می کنم وچنین است که کارهایم ثمربخش وسودمند می شود.
بالاترین اولویت هاراانجام دهید
خردمندانه ترین تصمیم این است که تصمیم بگیرید و سپس عادتی مرتب و جاری ایجاد کنید که چه زمانی درطول روزباید برانجام کارهایی که در بالاترین اولویت قرار دارند تمرکز کنید.

گام های عملی واثربخش
1.انجام کارهایی که در بالاترین اولویت قرار دارند را به صورت یک عادت در آورید.
2.نوشتن آنها در هر روز نخستین گام است.
3.نوشته خود را در جایی بگذارید که در معرض دید خود باشد.
جمله های تاییدی
من آدمی با انضباط هستم وبر بالاترین اولویت ها تمرکز دارم از این موفقم.

موفقیت تان را مجسم کنید
یک بار بیل کازبی(نویسنده وهنرپیشه امریکایی)گفت:به انچه می بینید دست می یابید. زندگی ما بر پایه دید و رویاهایمان رقم می خورد. کمبود دید ورویا ویا وجود تجسمات مبهم استرس می افریند.ولی تجسم متمرکز به نظم وموفقیت منتهی می شود. سرزندگی ونیروی حیاتی ما به طورمستقیم با زنده و روشن بودن تجسم مان از موفقیت متناسب ودر ارتباط است. ذهن وجسم شگفت انگیز ما جدی ترین فعالیت خود را زمانی انجام می دهد که تصویری مشخص وبرنامه ریزی شده داشته باشد.وجود وزندگی تان دید ورویایتان را دنبال می کند وداشتن یک زندگی موفقیت آمیز یعنی تجسم روشن ان.

گام های عملی واثربخش
1.پس ازنوشتن گام هایی که در اولویت قرار دارند دست کم 5دقیقه آنها را مجسم کنید.
2.بر جزییات تمرکز کنید. هرچه این جزییات خاص تر ومشخص تر باشند انجام عملی شان آسان تر خواهد بود.
جمله های تاییدی
من می توانم خودم را در حال رسیدن به موفقیت ببینم.
جمله های تاییدی تان را بنویسید و بخوانید
زندگی ما بازتابی از گفتار با خودمان است.آنچه پیوسته به خودمان می گوییم همان چیزی است که واقعیت می پذیرد.اگر بگویید فراموشکارهستید خودتان رابا این کار به فراموشکاری در می افکنید.اگربه خودبگوییدعاقل وسالم هستیدبه همان سو متمایل می شوید.طبیعت به کلام تان افرینندگی بخشیده است.

گام های عملی واثربخش
1.برای تغییر موقعیت از استرس به موفقیت لیست هدف ها و گام های عملی با اولویت بالا را به جمله های تاییدی تبدیل کنید.
2.هرروز(به منظورتاثیر گذاری بیشتر)جمله های تاییدی بالاترین اولویت تان را دوباره بنویسید و دوباره بخوانید.
3.جمله ها را همراه با احساس و انگار که به حقیقت پیوسته اند بیان کنید.
جمله های تاییدی
جمله های تاییدی من حقیقت دارند وانها را هرروز از ته دل می گویم.
نفس عمیق وورزش های کششی را تمرین کنید
بدمان پیوسته مارابه سوی موفقیت هدایت می کند.اگربه آن گوش بدهیم موفقیت ازآن ماست در غیر این صورت زندگی مان اکنده از استرس خواهد شد. هنگامی که حس می کنید به استرس دچارشده ایدبه طورمعمول نفس کشیدن برایتان دشوار می شودو احساسی از سفتی و فشردگی در سراسر بدنتان تجربه می کنید. استرس تنگی وفشردگی و موفقیت گشایش وازادی است.
برای تبدیل استرس به موفقیت باید مهارت گوش دادن و راحت بودن رادر خود تقویت کنیم. یکی از راه هایی که می توانیم راحت وموفق باشیم در دست گرفتن کنترل عضلات بدن است.

گام های عملی و اثربخش
1.روزی5 دقیقه ورزش کنید.
2.هرصبح که برمی خیزید 5 بار نفس عمیق بکشید.
جمله های تاییدی
من درحال پشت سر گذاشتن محدودیت هایم هستم وبه درون فعالیت هایم اندیشه و الهام می دمم.
گزیده و پیوسته مطالعه کنید
آنچه می خواهید بخوانید را گلچین کنید. از میان همه ی مطالب خواندنی که دردسترس تان قرار دارد انهایی که بیشترین تمرکز بر موفقیت دارندرابرگزینید. از میان مطالب روزنامه ویا کتاب سر گذشت های الهام بخش وانگیزه آفرین را جمع اوری کنید.
اگربراین نکته تمرکزنداشته باشیدودست به درون انبوه وداستان های موفقیت فروببرید ممکن است خودرا در محاصره استرس های سمج دیگری گرفتارببینید.

گام های عملی واثربخش
1.سعی کنید کتاب هایی که داستان های کوتاه دارند را در همه جا بخوانید.
جمله های تاییدی
سرگذشت های موفقیت امیز و انگیزه افرین دیگران را با تمرکز فکر و حواسم بر آنها می خوانم.
برای موفقیت آراسته و آماده شوید
سر و وضع ظاهری ما بر میزان استرس مان تاثیرمی گذارد گرچه تصور می کنیم که نظروعقیده دیگران ان قدرهاهم مهم نیست ولی این عقایددربسیاری  ازموارد بیشتر از انچه بخواهیم بپذیریم اهمیت پیدا می کند.
موی ژولیده وپریشان ناخن کثیف ونا مرتب دهان نشسته و دندان مسواک نزده و  یا مواقعی که از سربی حوصلگی لباسی بر تن انداخته و از خانه بیرون امده اید. به یقین درشمارموفقیت هایتان به حساب نمی ایند.رسیدگی به سرووضع شخصی  و داشتن ظاهری آراسته به معنای بالا بردن ارزش شخصی ست وشماهرگزنمی دانید که هرروز چه موقعیت هایی ممکن است در انتظارتان باشد.

گام های عملی واثربخش
1.حمام کنید یا دوش بگیرید.
2.ناخن هایتان را از نظر بلندی وپاکیزگی بررسی کنید.
3.موهایتان را برس بکشید وحلت بدهید.
4.اندکی اودکلن یا عطر بزنید.
5.آرایشی که برازنده شماست به کار ببرید.
جمله های تاییدی
تن من تو را سپاسگذارم.دوستت دارم وتورابه شایستگی می آرایم.
برای موفقیت لباس بپوشید
همه ی فرهنگ های جهان وضع اجتماعی را باسلسله مراتب مراکز تولید لباس درارتباط می دانند.هر نام و مارک وسبک خریداران خودش را دارد.باید بدانیم لباسی که بر تن می پوشیم اهمیت دارد در واقع ما می توانیم به گونه ای لباس بپوشیم که براسترس مان بیفزاید و موفقیت مان را پس بزند و یا  ساختن موفقیت را بر گزینیم و استرس را کاهش دهیم.دربیشترموارد داشتن لباس کمتر ولی با کیفیت بالاتربهتراست ازلباسهای متعددی که دارای کیفیت مناسبی نباشند.

گام های عملی واثربخش
1.کمد لباستان وکشوها را ازلباس ها وکفش هایی که نسبت به انها احساسی بی تفاوت دارید و پوشیدنشان برایتان کسالت آوراست پاک کنید.
2.لباس های باقی مانده را مرتب وبا یکدیگر جور و هماهنگ کنید.
3.هرروز لباسی را که با ان احساس اعتمادبه نفس و بهتری دارید را بپوشید.
جمله های تاییدی
هرروز برای موفقیت لباس می پوشم ودر بهترین وضع ظاهری خود حضور می یابم.
آنچه انجام می دهید را دوست بدارید و آنچه دوست دارید را انجام بدهید
وقتی انچه دوست داریم را انجام می دهیم بر ارزش شخصی مان افزوده می شود و زمانی که چنین نمی کنیم این ارزش کاهش می یابد.اگر قلبمان نیز با انچه می کنیم همراه باشد کار با موفقیت بیشتری انجام می گیرد. ولی ان گاه که کاری را از روی ناچاری ونومیدی انجام دهیم تنها استرس بیشتری می افرینیم .
دربیشترمواردزمانی که دل به کاری می دهید که مشغول انجامش هستید می بینید به راستی همان کاری است که دوست دارید. انگاه که انچه دوست دارید را انجام می دهید و انچه انجام می دهید را دوست دارید کار را به تفریح و استرس را به موفقیت تبدیل می کند.

گام های عملی واثربخش
1.اگراحساس می کنید کاری را که دوست دارید را انجام نمی دهید دست کم 20 مزیت کاری که انجام می دهید را روی کاغذ بنویسید این کار باعث می شود که بیشتر  وکامل تر به کار وروزتان دل ببندید.
جمله های تاییدی
من کاری را که دوست دارم را انجام می دهم وکاری که انجام می دهم را دوست دارم.
اطرافیانتان راازافراد موفق برگزینید
ما دستیابی به موفقیت را به همدیگر مدیونیم زیرا موفقیت. موفقیت بیشتر می آفریند.واگر احساس نمی کنیم که موفق هستیم بررسی دوستان و وابستگان  می تواند به ما و به دیگران همه چیز را درباره ی ما بگوید . هرچه بیشتر با  گروهی معین از افراد در معاشرت باشیم روال فکری و احساسی مان شباهتی بیشتر پیدا می کند.اینکه باچه کسی رفت وامد ومعاشرت می کنیم اهمیت دارد.  ادم های موفق و کامیاب به معاشرت با دیگرافراد موفق وکامیاب تمایل دارند.

گام های عملی واثربخش
1.لیستی از افرادی که به نظرتان موفق هستند را بنویسید.
2.با این افراد تماس بگیرید ودیدار کنید.
جمله های تاییدی
من با موفقیت در ارتباطم و خودم رادر محاصره ی ادم های الهام یافته و موفق قرار می دهم.
آب فراوان بنوشید
عوارضی که به دلیل ننوشیدن آب بروزمی دهد:بدخویی.بی حوصلگی. خستگی ونیز خشکی وسفتی عضلات بدن.خشکی چشم وپوست.مشکل تنفسی وغیره…
نوشیدن اب کافی انرژی مان را افزایش می دهد.ما ادم ها در برون پاکیزه تر ازدرون هستیم.اب پاک کننده ی بزرگ برای جسم اندیشه و روان ماست. اب دستگاه گردش خونمان را پاک وبه تنظیم میزان قند خون کمک می کند.اگران راهوشمندانه استفاده کنیم می تواندزندگی استرس امیزمان رابه زندگی موفقیت امیزتبدیل کند.

گام های عملی واثربخش
1.پس از بیدار شدن یک لیوان اب بنوشید.
2.بجای نوشیدن قهوه نوشابه حتی ابمیوه اب بنوشید.
جمله های تاییدی
من پاک وروشن وشادابم.اب این مایه حیات را می نوشم وسرزنده ام.
غذای سبک و مناسب بخورید      
دراین کلام که می گوید:همانچه که می خورید هستید.نه تنها انچه که می خورید بلکه چه وقت وچه مقدارمی خورید نیز در ساختن شما تاثیردارد .بیشترین شمار ما گاهی دردیر وقت شب پرخوری کرده ایم وروز بعد احساس بی میلی وتهوع داشته ایم.پرخوری اخرشب نه انرژی به ما می دهد و نه احساسی دلپذیر. میانه روی. نظم وپایداری . اصول راهنما در یک رژیم غذایی سالم به شمارمی رود. موفقیت انرژی می طلبد.اگر تنها زمانی که به راستی گرسنه هستید غذا بخورید کمتر بخورید و شب هنگام غذای سبک مصرف کنید، در سراسر بدنتان انرژی بیشتری احساس خواهید کرد،انرژی که هماهنگ با موفقیت زندگی تان است.

گام های عملی واثربخش
1.غذایی که شب می خورید حداقل سه ساعت قبل از خواب بخورید، اگر وقتی زیاد خوردید سریع دراز نکشید به جای این کار چند قدمی در خانه یا بیرون از خانه بزنید.
2.پرخوری نکنید، اگراحساس می کنید زیاد می خوریدغذا را زیاد بجوید وآرام فرو بدهید.
جمله های تاییدی
من از روی عقل و اندیشه غذا می خورم. هر لقمه ای که می خورم سازنده ی رویای موفقیتم است.
مصرف سه اعتیاد آور را کاهش دهید
از سه ماده ی اعتیادآور قهوه، سیگار و قند به کلی دست بردارید، انتظاری بسیار رویا گونه است.بدن شما نیازی به این اعتیادآورها ندارد.البته ممکن است از آنها به منظور رهایی از عوارضی استفاده کنید که درنتیجه ی پیروی نکردن از دیگر پیشنهاد های مربوط به تبدیل استرس به موفقیت پدید آمده اند.
برای نمونه در بامداد احساس کسالت می کنید،می توانید به نوشیدن قهوه متوسل شوید تا به طور موقت سرحال بیایید.
رویدادهای زندگی وگذرعمربرای همه کس به اندازه ی کافی استرس آفرین است با اعتیاد چیزی بران نیفزایید.برعکس، میانه روباشید وفکرتان رابرانجام اولویت ها در جهت دستیابی به موفقیت متمرکز کنید.

گام های عملی واثربخش
1.هنگامی که بیرون می روید جاهایی را بر گزینید که این عوامل اعتیاداور به طور افراطی مورد استفاده قرار نگیرد.
جمله های تاییدی
برنفس خویش مسلط هستم و نام دومم میانه روی است.
عضلات بدنتان را جمع وسپس شل کنید
در طول روز خودآگاه یا ناخودآگاه فشار زیادی را در بدنمان جمع اوری می کنیم. بی اهمیت شمردن این محرک های کوچک بسیار اسان است ولی اگر چنین کنید ، یکی پس از دیگری بر روی هم جمع می ایند و سرانجام یک گوی بزرگ فشار را تشکیل می دهند.
برای دوری جستن از این فشارها درحالی که نشسته،ایستاده ویا دراز کشیده اید همه ی ماهیچه هایتان را منقبض کنید، دست کم 20 ثانیه به همین صورت تمام وکمال سفت و فشرده باقی بمانید و ناگهان بدنتان را شل کنید وببینید که چگونه یک باره همه فشارها برطرف می شوند.

گام های عملی واثربخش
1.تمرین رهایی از استرس را دست کم روزی دوبار انجام دهید ، در این حال بهتر است معده پر نباشد.
2.یادداشتی بنویسید ودر معرض دیدتان قرار دهید تا پیوسته انجام این تمرین استرس شکن را به شما یاد آوری کند.
جمله های تاییدی
با انقباض و سپس انبساط همه ی عضلاتم از استرس پاک می شود و به آرامش و رهایی می رسم.
دیگران را یاری دهید تا به هدف هایشان دست یابند
آنگاه که خدماتی به دیگران ارائه می دهیم ، ارزش شخصی بیشتر و موفقیت بالاتری احساس می کنیم.ازاین رو خردمندانه اینست که زمانی ویژه برای اقدامی که به فردی دیگرکمک کند را درزندگی روزانه مان در نظر بگیریم. بگذارید این خدمت ویژه که برعهده می گیرید ازنوعی باشد که دیگران را در رسیدن به هدف هایشان یاری دهد.
دراین مورد مثلی قدیمی می گوید:اگر به کسی ماهی بدهی غذای یک روزش را فراهم می اوری، ولی اگر به او ماهیگیری بیاموزی غذای یک عمرش را تامین خواهی کرد.
این گونه خدمات به هر شکلی که باشند باید همراه با مهر ارائه شود.

گامهای عملی واثربخش
1.هرروزراهی بیابید که به وسیله ی ان فردی دیگر رادردستیابی به هدف هایش چه بزرگ باشند چه کوچک یاری دهید.
جمله های تاییدی
امروز درهای قلبم را می گشایم و چشمانم را باز نگه می دارم وآنچه از دستم بر اید برای کمک به دیگران انجام می دهم.
5تا10 درصد از درآمدتان را پس انداز کنید
یکی از راه هایی که به راستی می توانید این مطلب را تجربه کنید، گذاشتن پول در حساب پس انداز ومشاهده ی رشد ان با گذشت زمان است.
درآمد روزانه تان رابراورد کنید و آنگاه 5 تا 10درصد ان را به حساب پس انداز تان بریزید ، پس اندازتان را می توانید هفتگی یا ماهانه انجام دهید، هرچه فاصله افزودن پول به پس اندازکمتر باشد بیشتر پس انداز می کنید واحساس می کنید که پاداش بیشتری دریافت کرده اید.
هم گام با رشد پس انداز انگیزه تان بالا می رود.
ازپس اندازتان برای شادی های آنی استفاده نکنید یا حتی برای روزمبادا نگذارید.

گام های عملی واثربخش
1.هدف و منظور نهایی تان را از پس انداز مشخص کنید.
2.بر این هدف دراز مدت فکرتان را متمرکز نگه دارید.
جمله های تاییدی
از طریق پس اندازهایم هرروز از روز پیش ثروتمند تر وبی نیاز تر می شوم. من نخست به خودم بها می دهم.
سه نامه ی سپاس گذاری بنویسید
در پایان هرروز لحظه ای را به اندیشه درباره ی رویداد های روز بگذرانید. ببینید چه کسانی در طول روز بیشترین خدمت را در حق تان انجام داده اند، لازم نیست در واقع کمکی به شما کرده باشند.
یک عامل لازم ومهم درگشودن درهای قلبتان ودیدن زندگی،انگونه که به راستی هست(یعنی همان زنجیره ی رویدادهای خجسته و باشکوه)توجه به روزتان است. به نعمت ها وموهبت های خدادادی تان بیندیشید و سپاس گذاری و قدرشناسی تان را برروی کاغذ بیاورید.

گام های عملی واثربخش
1.زمانی را به اندیشیدن درباره ی آنچه در طول روز روی داده است اختصاص بدهید.
2.به هریک ازافرادی که نامه ی سپاس گذاری برای انان می نویسید یاداورشوید که چقدر وجودشان برایتان سودمند بوده است.
جمله های تاییدی
هرروز به آنچه در ان روز گذشته است، می اندیشم و سپاس گذار و قدرشناسم. روزانه سه نامه ی سپاس گذاری می نویسم.

برای دستاوردهایتان به خود جایزه بدهید
جایزه و پاداش دادن به خودتان به خاطر دستاوردهایتان و نیز ادامه موفقیت مهم است. پس انداز کردن راهی برای انجام این منظور به شمار می رود، ولی بسیار شیوه های دیگر نیز وجود دارد.
در بیشتر موارد هیچ کس به خاطر کاری که به شایستگی انجام داده اید به شما پاداش نخواهد داد.ازاین رواگرزمانی را برای قدردانی وشناخت تلاش وکوشش خویش درنظر نگیرید، نخواهید توانست به راستی به درک و تجربه ی انچه به انجام رسانیده اید نایل شوید.
موفقیت در زندگی تایید و پاداش شخصی را می طلبد.

گام های عملی واثربخش
1.نخست تعیین کنید و تصمیم بگیرید چه نوع جایزه ای را دوست دارید دریافت کنید.
2.با هرروش متناسب با دستاوردهای گوناگونتان به خود جایزه بدهید. نکته ی نهفته در جایزه، احساس قدرشناسی و سپاس برای موفقیت است.
جمله های تاییدی
به خاطر موفقیتم از خویشتن قدردانی می کنم وهمراه با مهر به خود جایزه می دهم.
احساسات برخاسته از مهرتان را نشان بدهید
بیان احساسات صمیمانه و برخاسته از مهرتان می تواند نماد و چکیده ای از موفقیت باشد،زیرا موفقیت راستین بیان صمیمانه ی مهر رامی طلبد.همه ی اینها به شماکمک خواهندکرد تازندگی را آنگونه که دررویاهایتان پرورانیده اید فراهم اورید.
ابرازمهرمی تواند صورت های گوناگونی به خود بگیرد.طبیعی است باید به انان که وجودشان به راستی برایتان ارزشمند است، چه شخص مورد علاقه، چه پدرو مادرتان،بگویید که چقدر آنان را دوست می دارید. واژه ی دوستت دارم می تواند به راستی قلب هارا بگشاید وحال و هوایی پاکیزه بیافریند. به سوی موفقیت راهی بهترازمهر وجود ندارد.

گام های عملی واثربخش
1.اکنون به راهی عملی که به وسیله ی آن بتوانید این احساسات را در زندگی روزانه تان ابرازدارید بیندیشید، ماننداهدای دسته گلی، آغوش گشودن به روی کسی ، یک تلفن ، یک کلام ساده ی دوستت دارم و یا هر چیز دیگری که مهر درونی تان را منعکس کند.
جمله های تاییدی
همه روزه احساسات برخاسته از مهرم را نشان می دهم،و آنچه ابراز می دارم به درون قلبم باز می گردد.
به روی عزیزانتان آغوش بگشایید
شمارزیادی ازما به ندرت کسی رادرآغوش می گیریم،درحالی که می توانیم از این رفتار مهر امیز ومتقابل بیشتر بهره مند شویم. در طول روز موقعیت هایی وجود دارد که در انها یک آغوش باز می تواند بسی گویاتر ازهزاران واژه باشد.
در آغوش گرفتن عزیزان ابراز مهر قلبی به قلب دیگر است.
قدر و ارزش ابراز مهر صمیمانه از راه آغوش گشودن بسیار بالاست . این رفتار استرس را کاهش می دهد و آرامشی درونی برایتان فراهم می آورد که به موفقیت منجر می شود.

گام های عملی واثربخش
1.چشمانتان رابرای دیدن موقعیت مناسب وآغوش گشودن مناسب بازنگه دارید.
2.ببینید چند بار در یک روز می توانید افرادی را در آغوش بگیرید ویا از سوی دیگران در آغوش گرفته شوید.
جمله های تاییدی
من با مهر و اشتیاق دیگران را در آغوش می گیرم و به روی زندگی آغوش می گشایم.
دورو برتان را تمیز و مرتب کنید
درهم ریختگی پریشانی به بار می اورد و پریشانی به استرس می انجامد. وقتی دورو برمان بهم ریخته است،چه بسیاراوقات وانرژی پرارزشی را برای یافتن چیزی صرف می کنیم.
سازماندهی نادرست نیز ما را ازتداوم تمرکز بر انجام کارهایی که دردرجه ی نخست اولویت قرار دارند باز می دارد.
گاه دو برابر انرژی لازم را تنها برای یافتن چیزی که درست در نزدیکی مان قراردارد صرف می کنیم زیراهرگززمانی رابرای گذاشتن ان درجای ویژه ی خودش صرف نکرده ایم.

گام های عملی واثربخش
1.پیش ازآغازهرفعالیت دوروبرتان رامرتب کنید.اگرمیزتحریردارید نخست ازآن شروع کنید.
2.نظم دادن به محیط زندگی تان را به تدریج انجام دهید.خودتان را زیرفشارقرار ندهید و استرسی تازه نیافرینید.
جمله های تاییدی
به محیط کار وزندگی ام نظم و ترتیب می دهم و خود را موفق احساس می کنم.  
غیر ضروری ها را حذف کنید
بیشترعادت های استرس اور کارهای کوچک و فعالیت هایی را شامل می شوند که حتی به انجامشان تمایل ندارید.
برای نمونه اتلاف وقت با گفت و گوهای تلفنی، به همه ی ان دقایقی بیندیشید که صرف گوش دادن به حرف های کسی می کنیدکه همچنان به گفتن ادامه می دهد، آن هم درباره ی موضوعی که به شنیدنش ازراه دورعلاقه ای ندارید. تنها به این دلیل ساده که به اونمی گویید کارهای دیگری هم باید انجام بدهید.نگذارید مطالب مبتذل و بی اهمیت دیگران  ویا خودتان وقت ارزشمند شما را به هدر بدهند.

گام های عملی واثربخش
1.همه ی کارهای کم اهمیت وغیر ضروری که در طول روز انجام دادید را بنویسید.
2.اگر فکرتان را بر انجام کارهایی که از اولویت بالایی برخوردارند متمرکز نکنید همچنان براتلاف وقت وافزودن استرس ادامه خوهید داد.
جمله های تاییدی
خویشتن را به خدمت همه ی فعالیت ها،اندیشه ها و امور پر اهمیت خویش بر می گمارم. غیرضروری ها را حذف می کنم.
در رشته ای که علاقه مندید مهارت داشته باشید،مطالعه و تحصیل کنید
هرچه زودتر به جمع آوری اطلاعات بپردازید، سریع تر به کسب دانش و مهارت موفق خواهید شد. طفره رفتن وسهل انگاری بر استرس می افزاید،ولی حرکت و اقدام به موفقیت می انجامد.
افراد موفق همیشه کسانی نیستند که به طور رسمی و در دانشگاهی به تحصیل پرداخته باشند، دربسیاری ازمواردانان خود آموختگانی بیش نبوده اند.اگرعلاقه مندید که بر زبان یا موضوعی تازه مسلط شوید، خودتان دست به کار شوید! به همین شیوه می توانید در ان زمینه به اوج برسید.

گام های عملی واثربخش
1.درباره ی موضوعی یا مهارتی که دوست دارید یاموزید.
2.روزانه دست کم 5تا10دقیقه از وقت تان را تنها وتنها برای مطالعه موضوع مورد نظرتان بگذرانید.
3.هرانچه می اموزید را تکمیل و مرتب کنید.دانش مظم وسازمان یافته شاهکار می افریند،درحالی که معلومات ناقص ونامنظم استرس اور خواهد بود.
جمله های تاییدی
رشته ای را می اموزم که دوست دارم در ان مهارت وتسلط پیدا کنم. هرروز به همه ی نیروی خویش و به هر صورت ممکن برای اموختن اماده می شوم.
زمانی را در سکوت کامل و تفکر ژرف بگذرانید
جریانی دایمی از پیام های الهام بخش که از منابع بالا وناشناخته به ما می رسد وجود دارد.اگرمی خواهیم این پیام های مهر،هدایت وهماهنگی را دریافت کنیم ، تنها کاری که لازم است انجام دهیم صرف چند لحظه ازوقت مان درسکوت کامل وتفکرو ژرف است.زمانی که روزهایمان رادراسترس وآشفتگی بسر می بریم،آنچنان مشغول و درگیر هستیم که فراموش می کنیم وقتی رابرای دریافت این رهنمودهای الهام بخش وموفقیت امیزکناربگذاریم.

گام های عملی واثربخش
1.مکانی را بیابید که بتوانید در انجا با ارامش و بدون اینکه کسی یا چیزی مزاحمتان شود،برای چند دقیقه باقی بمانید.
2.هرگونه افکار استرس امیز را که ممکن است از آرامش تان جلوگیری کنند کنار بگذارید.
جمله های تاییدی
من سکوت می کنم ودرهای قلبم باز است. هرروز به اندیشه ای ژرف فرو می روم تا پیام های الهام بخش و راهنما را دریافت کنم. 
بدن یا پوست سرتان را ماساژ دهید
یک ماساژ حرفه ای برای یک بار در هفته ممکن است بی اندازه مفید واقع شود، به ویژه اگر شما و ماساژ دهنده تان هماهنگ باشید. تاثیر این کار بر ذهن و جسم تان شگفتی اور است.
ماساژ پوست سرتا اندازه ای بسیار زیادی ازاسترس می کاهد.همچنین می تواند سردرد های عصبی را تسکین ببخشد.
ماساژ اعضای دیگر بدن نیز می تواند به همین اندازه آرامش بخش باشد.ازجمله پاها، دست ها، وصورت.

گام های عملی واثربخش
1.به هنگام شب وپیش از رفتن به بستر چند دقیقه را به ماساژ پوست سر ودیگر نقاط فشرده ی بدنتان بگذرانید.
2.ماساژ را تا زمانی که همه ی فشار عضلانی واسترس تان از بین نرفته است قطع نکنید.
جمله های تاییدی
از طریق ماساژی ملایم به بدنم انرژی می بخشم ویاری می دهم.
پیش از رفتن به بستر با آب گرم حمام کنید
تنها طراوت وتازگی و احساس آرامشی را که حمام کردن به شما می بخشد در نظر اورید.خواص ترمیمی، بازسازی و شفا بخشی یک حمام اب گرم روشن و اشکار است.
تا کنون چند بار احساس کرده اید که خسته یا افسرده اید و پس از حمام کردن با اب گرم سرشار از انرژی و شادابی شده اید؟
انگار که عضلات فشرده و سفت و همه ی درد و رنج ها با فرو رفتنی طولانی در اب گرم ذوب می شوند واز میان می روند.

گام های عملی واثربخش
1.به عنوان بخشی از عادت معمول رفتن به بستر ، حمام کردن با اب گرم  را فراموش نکنید.
2.به موسیقی آرام وملایمی گوش فرا دهید، این کار تا اندازه ی زیادی به آرامش و آسایش تان کمک می کند.
جمله های تاییدی
نیروی طبیعت را به صورت آب به منظور پاک کردن استرس از وجود خویش به کار می گیرم و برای موفقیتم برنامه ریزی می کنم.
نعمت ها و موهبت های موجود را با سپاس برشمارید
شکرگزاری فشارهای روحی وعصبی روز را آرامش می بخشد. حس سپاس گزاری شفابخش،تسکین دهنده،آگاهی دهنده وراهنماست.شکرگزاری، روز پراز استرس را به روز کامیابی تبدیل می کند. این راز موفقیت است! موفقیت از شکرگزاری زاده می شود و استرس از نا سپاسی.
هر شب نعمت ها وموهبت های خویش را برشمارید و روزتان را با سپاس به پایان ببرید.سپاس گزاری می تواند زودترازهرحالت روحی دیگراسترس  را به موفقیت تبدیل کند.

گام های عملی واثربخش
1.آن نعمت ها را بنویسید و فکرتان را بر انها متمرکز کنید.
جمله های تاییدی
امروز به خاطر موهبت ها ونعمت هایی که دارم شکرگزارم . قلبم سرشار از  قدر دانی است.
شب هنگام خوب و به مدت کافی بخوابید
سحرخیزی، بیرون پریدن با شورواشتیاق از بستروآماده شدن برای رسیدن بدون استرس به همه ی هدف هایتان، احساسی نشاط اور و رهایی بخش به شما می دهد.
آدم های موفق از بستربیرون می پرند،ولی انان که به استرس دچارند، ناخشنود ودل سرد از بستر به بیرون می خزند.
کسانی که تا دیروقت شب بیدارمی مانند،دربامداد وتا مدتی پس ازان به خوابیدن تمایل دارند. خوابیدن بیش از اندازه زندگی را از ما می رباید، درست همانچه که اگر به اندازه کافی نخوابیم ممکن است اتفاق بیافتد.

گام های عملی واثربخش
1.شامتان را در اغاز شب بخوریدودرساعتی مناسب به بستر بروید تا زمان کافی برای گوارش باشد.
2.درست در ساعتی که تعیین کرده اید، بیدار شوید و با تمرکز بر موفقیت تان از بسترتان بیرون بپرید.
جمله های تاییدی
من پرنده ای سحرخیزم ! زود به بستر می روم و روز تازه را با شادی درود می گویم. 
از لیست راهنمای استرس به موفقیت استفاده کنید
تهیه ی صورتی روزانه سودمند است تا هر بامداد و هر شامگاه اقلام ان را بررسی کنید واین صورت در تمام طول روز به عنوان یاداور وراهنما در اختیار شماست.هرانچه که بتوانیم بر روی کاغذ بیاوریم و نگذاریم که در درون مغزمان  سرگردان باقی بماند ، به کاهش استرس کمک می کند و بر موفقیتمان می افزاید. می گویند که یک مداد کوتاه بهتر از یک حافظه ی بلند است.
صورت راهنمای روزانه به ثبات قدم در کارو وظیفه و تبدیل استرس به موفقیت کمک می کند.

گام های عملی واثربخش
1.شب هنگام صورت راهنمایتان را بررسی کنید و بر طبق روش ارائه شده به خودتان نمره بدهید.
جمله های تاییدی
هر روز صورت راهنمای موفقیتم را دنبال می کنم، زیرا بر ارزش و اهمیت یک بررسی کامل آگاهی دارم.
نام کتاب: از استرس به موفقیت تنها در 31 روز
نویسنده: دکتر جان اف دیمارتینی
مترجم : هما احمدی
تهیه کننده : زهرا موذنی