مدیریت تکنولوژی

تكنولوژی فكر

(تاثيرافكارمثبت ومنفي برزندگي و تحصيل)
خلاصه کتاب: دانستن اين بسيار مهم است كه حال شما با هدف هايتان بسيار مرتبط است؛اگرحالتان خوب باشد و احساس خوشبختي داشته باشيد،هدف هاي عالي تري را نيز انتخاب خواهيد كرد.پس هميشه سعي كنيد حال بدتان را به حال خوب تبديل كنيد.هيچگاه زماني كه افسرده يا غمگين هستيد،هدف تعيين نكنيد؛زيرا در اين مواقع هدف شايسته اي را انتخاب نخواهيد كردو اصولأ انرژي كافي براي حركت به سوي آن را در خود نمي بينيد.
تكنولوژي فكر

(تاثيرافكارمثبت ومنفي برزندگي و تحصيل)
مؤلف:افسانه بوستاني كاشاني
ويراستار:حسينعلي پورمدني
آماده سازي متن:واحد فني و تحقيقات انتشارات مرسل
چاپ دوم/1389/2000 نسخه
ليتوگرافي:مدين
چاپخانه:نهضت
شابك:7-051-972-964-978
انتشارات مرسل
مقدمه
«زندگي هديه ي خداوند به شماست و شيوه ي زندگي شما،هديه ي شما به خداوند»
(لئوبوسكاليا)
دانستن اين بسيار مهم است كه حال شما با هدف هايتان بسيار مرتبط است؛اگرحالتان خوب باشد و احساس خوشبختي داشته باشيد،هدف هاي عالي تري را نيز انتخاب خواهيد كرد.پس هميشه سعي كنيد حال بدتان را به حال خوب تبديل كنيد.هيچگاه زماني كه افسرده يا غمگين هستيد،هدف تعيين نكنيد؛زيرا در اين مواقع هدف شايسته اي را انتخاب نخواهيد كردو اصولأ انرژي كافي براي حركت به سوي آن را در خود نمي بينيد.
1-تكنولوژي فكر(خودباوري)
تكنولوژي فكر آخرين دست آورد بشر درباره ي تحول يك انسان است.
تكنولوژي فكر،علم توسعه انساني و تحول در زندگي انساني است كه به موفقيت و ثروت مي انجامد.
فرق بين داشتن و نداشتن يك «خواستن» است و «خواستن»،يك «فكر»؛بخواه تا انجام شود،بينديش تا به دست آوري.
عملكرد انسان حاصل انديشه هاي اوست و انديشه هاي او از نظام باورهايش دستور مي گيرد؛پس عملكرد انسان به باورهايش بستگي دارد و زندگي هركس عكس العمل نظام باورهاي او در دنياي بيرون است.
كساني كه اعتماد به نفس بالا دارند،هيچ جمله اي را با فعل منفي تمام نمي كنند.هرگز نمي گويند شكست خوردم؛بلكه مي گويند تجربه كسب كردم.هرگز نمي گويند در زندگي مشكل دارم؛بلكه مي گويند مسئله اي دارم كه انشاءالله حل مي شود.
1-بپذيريد كه هرجا و هر كه هستيد،به اين دليل است كه خودتان خواسته ايد.اگر موفيتتان را دوست نداريد،خودتان را تغيير دهيد.
2-آن قدر تجسم كنيد تا تحقق پيدا كند.طوري عمل كنيد كه گويي اعتمادبه نفس را خواستاريد،دارا هستيد و تا به واقعيت پيوستن آن،اين تصوير ذهني را حفظ كنيد.
3-يك خوش بين تمام عيار باشيد و در هر شرايطي به دنبال يافتن نقاط مثبت.
4-بزرگ ترين ويژگي انسان اين است كه مي تواند توقف ناپذير باشد.شما هنگامي توقف ناپذير مي شويد كه تحت هيچ شرايطي از ادامه ي كار خسته نشويد.
5-در از بين بردن نيروهاي بالقوه ي دروني،ترديد داشتن نسبت به خود به تنهايي از تمام محدوديت هاي بيروني قوي تر است.
6-از امروز تصميم بگيريد به جاي اين كه قرباني تغيير باشيد،استاد تغيير شويد.
7-بهترين راه پيش بيني آينده،ساختن آن است.
8-اعتماد به نفس هم مانند تايپ كردن يا دوچرخه سواري،يك مهارت است كه مي توان با تمرين آن را پرورش داد.
9-براي به دست آوردن اعتماد به نفس بايد طوري عمل كرد كه گويي آن را دارا هستيد.
10-تجربه ثابت كرده 99 درصد از نگراني هاي ما مربوط به مسائلي است كه هرگز اتفاق نمي افتد.بارها استرس فراواني به خود وارد كرده ايم،فقط براي اين كه ممكن است اتفاقاتي در آينده رخ دهد؛در حالي كه بيشر آن ها اتفاق نمي افتد و يا به بهترين صورت حل مي شوند؛اما ما با نگران شدن هاي پي در پي به روح و جسم خود صدمات جبران ناپذيري وارد مي كنيم.
اگر انسان اراده كند زندگي اش را تغيير دهد،تمام كائنات به او ياري مي رسانند تا به خواسته اش برسد.هرانديشه تو نتي است كه در جهان هستي نواخته مي شود و كليه ي كائنات موظف اند به فرمان الهي در اين قانون مندي جديد،با نت تو هم نوا شوند ودر دستگاهي بنوازند كه تو مي نوازي تا آنچه را در ذهن تو نقش بسته است،به زيبايي به وجود آورند.
اگر مي خواهي زندگي زيبايي دلشته باشي،بايد در ذهن خود انديشه اي زيبا خلق كني،و انديشه هاي زيبا حاصل باورهاي توست.
روزي «ميكل آنژ»،نقاش اروپايي،سنگ مرمريني را به طرف كارگاه مجسمه سازي خود مي برد و به خاطر سنگيني آن را هل مي دهد؛دوستش به او گفت:چرا اين سنگ را هل مي دهي؟ميكل آنژ جواب داد:فرشته ي زيبايي درون اين سنگ است و من سعي مي كنم اين فرشته را خارج كنم.بعد از چند ماه دوستش در كارگاه ميكل آنژ يك مجسمه،به شكل فرشته ي زيبايي ديد و گفت:بي نظير است.ميكل آنژ جواب داد:موانعي درون آن سنگ بود كه فرشته نمي توانستخود را نشان دهد؛من فقط موانع را برداشتم.
تكنولوژي فكر همين كار راميكند؛فرشته ي زيباي درون تو را نشان مي دهد.
ما آن چنان درگير مسائل زندگي شده ايم و موانعي براي ظهور فرشته ي درون ايجاد كرده ايم كه اجازه نمي دهيم فرشته ي درون بدرخشد.انسان يعني لحظه لحظه ي انديشه هايش.فرق بين انسان ها،تفاوت بين افكار آنهاست.
ثروتمندترين و موفق ترين انسان ها كساني هستند كه زياد تخيل مي كنند.
اصلي به نام«انتظار»وجود دارد كه مي گويند در زندگي شما همان چيزي اتفاق مي افتد كه منتظرش هستيد؛پس خوشا به حال كسي كه فكرمي كند خوش شانس است و هميشه منتظر اتفاقات خوب و خوشايند است:
تا كي به انتظار قيامت توان نشست
برخيز تا هزار قيامت به پا كنيم
‹خودمان را باور كنيم و اين باور را به ديگران تلقين كنيم تا آنها هم ما را باور كنند›
2-تكنولوژي فكر(مثبت بينديشيم)
خودپنداري و تصوري كه ما از خود در ذهن مجسم مي كنيم،راهنماي اصلي عملكرد ما در زندگي است.اگر اين تصور را تغيير دهيم،شخصيت و طرز رفتار ما تغيير خواهد كرد.«دكتر ماكسول مالتز»-جراح پلاستيك معروف ونويسنده ي كتاب روان شناسي تصوير ذهني-مي گويد:
‹مهم ترين كشف روان شناسي در قرن اخير،كشف خودپنداري و اهميت آن بود.›
مغز ما درست مانند كامپيوتر است؛مسلما خر چه را از ورودي كامپيوتر وارد كنيد،خروجي نيز متناسب با همان اطلاعات خواهد بود.پس اگر ما اندشه هاي منفي را وارد مغز خود بكنيم،مغز آنها را ماننديك فرمان مي پذيرد.اين كه شما به اين نتيجه برسيد كه ناتوان و شكست خورده ايد،مغز ما اين را مانند يك فرمان و دستور تلقي مي كند و به تمامي اعضاي بدن شما از غدد گرفته تا دستگاه گردش خون و تنفس و سيستم حركتي فرمان مي دهد كه خود را با فرمان شكست تطبيق دهند و مطابق آن عمل كنند و اين،شما را وارد يك حلقه ي معيوب مي كند كه همواره نتايجي بدتر برايتان مي آفريند؛در حالي كه با دادن فرمان پيروزي،تماميت وجودي خود را به سمت پيروي نشانه مي رويد.
-ثابت شده كه تفكر ما مستقيما بر سيستم بدن ما مؤثر است.
-درهرلحظه از زندگي،مابرنامه اي به رايانه ي خود مي دهيم كه به نفع يا ضررما و تنها كار او،پيروي از دستورات ماست.
-هميشه فكر مثبت،احساس مثبت مي آورد؛درباره ي ديگران مثبت فكر كنيد تا احساس خوبي داشته باشيد.
3-تكنولوژي فكر(مواظب تفكر و حرف زدن خود باشيد!)
«دكتر پرت»معتقد است پروتئين هاي عصبي(نروپپتايدها)همان مولكول هاي پيام بري هستند كه افكار وگفتارهاي ما(يعني يك چيز غير مادي)را به تك تك سلول هاي بدن مي رسانند و با وارد سازي سلول ها به انتخاب الگويي خاص،باعث مي شوند مجموعه ي سلول هاي هر عضو،شكل و قالب خاصي به خود بگيرد.
اين كشف دكتر پرت باعث انقلابي بزرگ در مبحث ارتباط روانشناسي و فيزيولوژي بدن شده است.به قول«ديپاك چوبرا»خانم دكتر پرت با اين كشف ثابت كرد كه پوست،گوشت و استخوان ما آنقدر نرم هستند كه مولكول هاي نامه رسان بتوانند به سرعت ااطلاعات را از مغز وفكر به تك تك سلول هاي آن ها منتقل كنند و بدن به اندازه ي كافي سيال هست كه بتواند خود را با ذهن تطبيق دهد.
مي گويند:روزي چندين قورباغه از راهي مي گذشتند كه ناگهان دو تا از آن ها در گودال نسبتا عميقي افتادند؛هر دوي آنها براي نجات جانشان بسيار تلاش كردند و پرش هاي بلندي انجام دادند.در همين حين قورباغه هاي ديگر كه بالاي گودال آن ها را تماشا مي كردند،وقتي ديدند كه قورباغه هاي داخل گودال با تمام تلاشي كه مي كنند باز هم نمي توانند موفق شوند،مرتب با فرياد به آن ها مي گفتند كه تلاش نكنيد،فايده اي ندارد و شما محكوم به مرگ هستيد.يكي از قورباقه ها نصايح ديگران را گوش كرد و دست از تلاش كشيد و ديري نپاييد كه در گوشه ي گودال مرد،ولي قورباغه ي ديگر مرتب تلاشش را بيشتر كرد و پرش هاي بلند تري داشت تا بالاخره موفق شد از گودال نجات پيدا كند.قورباغه هاي ديگر دور او را گرفتند و گفتند:مگر نميشنيدي كه ما به تو مي گفتيم تلاش نكن،فايده اي ندارد؟پس چرا تو هر دفعه بيشتر تلاش مي كردي؟ناگهان متوجه شدند كه قورباغه ي نجات يافته كر است و گمان مي كرده كه قورباغه هاي ديگر او را تشويق مي كنند،لذا تلاشش را بيشتر مي كرده است.
-افراد را به گونه اي تشويق كنيد كه تصوير مثبتي در ذهنشان بيافرينند.
-نه تنها نبايد خود فكر منفي داشته باشيم،بلكه نبايد در معرض افكار منفي ديگران نيز قرار بگيريم؛زيرا همان اثر مخرب را روي ما خواهد داشت.
4-RAS يا سيستم فعال كننده ي مشبك
اين سيستم تشكيلات تورينه اي است به اندازه ي 4/1سيب كه در مغز انسان وجود دارد و وظيفه ي آن پالايش و گزينش اطلاعات به خصوص از ميان اطلاعاتي است كه به ما مي رسد؛مثلا اگر شما يك ماشين جاگوار قديمي بخريد،وقتي به خيابان مي رويد دائما ماشين هايي از نوع ماشين خود مي بينيد؛در حالي كه شايد قبلا هفته به هفته ماشيني از اين نوع نمي ديديد؛گويي جاگوار ها در سطح شهر بيشتر شده اند؛در صورتي كه چنين نيست. تنها سيستم RAS شما ماشين هاي جاگوار را از ميان انبوه  ماشين هاي ديگر بر مي گزيند و به رايانه ي شما وارد مي كند .وظيفه ي RAS همين انتخاب و گزينش اطلاعات از ميان محيط است،با توجه به آن چه شما مي خواهيد؛مثلا اگر تصميم گرفته باشيد كه فكر كنيد همه چيز در دنيا خراب است و يا شما آدم بد شانسي هستيد، RAS مشغول جمع آوري شواهدي مبتني بر بد شانسي شما از محيط مي شود و سپس آن ها را در اختيار رايانه ي ذهن شما قرار مي دهد تا آن هم به روش خود به شما ثابت كند كه حق با شماست و واقعا بد شانس هستيد.
-انسان ها ي موفق،خود پنداريشان را كنترل كرده و اطلاعات رايانهي خود را همان طور كه مي خواهند،تغيير مي دهند.
-مبادا به توهمات منفي اجازه دهيد كه رايانه ي شما را آلوده سازند.
-به هيچ وجه تفكرات منفي و تصور شكست به ذهن خودمان راه ندهيم.
5-تكنولوژي فكر(تغيير نگرش)
به خاطر داشته باشد كه هرگز نمي توانيد وضعيت زندگي خود را تغيير دهيد،مگر آن كه نگرش خود را تغيير دهيد.
اين كه كبوتر با كبوتر،باز با باز پرواز مي كند،يك قانون عمومي است؛بنابراين اكار خوب،رويداد هاي خوب را جذب مي كنند و افكار بد،رويداد هاي بد را.
افكاري را كه تاكنون داشته ايد،بررسي كنيد تا ببينيد چرا بعضي اتفاق ها برايتان رخ داده است و برخي ديگر نه.
هر آنچه اكنون برايتان رخ مي دهد ريشه در گذشته ي شما دارد.
-اگر مي خواهيد از شادمانيبيشتري برخوردار شده و بر موانع و مشكلات فعلي فائق آييد،بايد تجارب گذشته ي خود را مرور كنيد و تمام افكار و واكنش هاي هيجاني غلط را از ذهنتان بيرون بريزيد.وقتي چنين كنيد،به وضوح خواهيد ديد كه تصويرهاي ذهني غلط چه تاثير بدي در زندگي شما دارند.
6-تكنولوژي فكر(اسرار انسان هاي بزرگ)
به راستي آنچه كه انسان هاي بزرگ را بزرگ مي كند،چيست؟آيا همان چيزي نيست كه آن ها خود را در حال داشتن و به دست آوردنش تصور و تجسم مي كنند؟آن ها به خود اين جرات را مي دهند كه دست آورد هاي عظيمي را براي خود قائل شوند و در همين حال نيروي دروني آن ها روي اين تصويرها و تخيلات كار مي كند و در نهايت آن ها را بدانچه كه مي خواهند،مي رساند.
-براي بزرگ بودن بايد بزرگ انديشيد.
7-تكنولوژي فكر(قانون جذب)
قانون جذب فقط چيزهايي را براي شما جذب مي كند كه تصور كنيد.
«پس تصور كنيد»
اگر چيزي را به مدت و وضوح كافي تصور كنيد،به حقيقت خواهد پيوست.انسان هاي موفق پيوسته نيروي سازنده ي درونشان را متوجه آنچه در زندگي مي خواهند،مي كنند تا آن نيرو پيوسته چيزهاي را كه مي خواهند،جذب كند و آنچه را كه تصور كرده اند،به مرحله ي ظهور برساند.
-نيروي درون شما مطيع بي چون و چراي دستورهاي شماست و آنچه را خواهانش هستيد و يا آنچه از آن مي ترسيد،به شما خواهد داد.
هرطور خود را از ذهن و دل تصور كنيد،همان خواهد شد.اين حقيقت بزرگ را هميشه پيش رو داشته باشيد و بگذاريد بر افكار هر روزتان مسلط باشد.احساس هاي ترس،خشم و تنفر يا حسادت را رها كنيد و به جاي آن احساس و نگرش ذهني درست قرار دهيد؛اگر چنين كنيد،بي گمان اثر اين تصويرهاي ذهني غلط از بين خواهد رفت.
جايگزين كردن تصويرهاي درست به جاي تصويرهاي غلط ملتزم مرور در گذشته است.
اگر تصويري روشن و دقيق در اختيار نيروي سازنده ي درونتان بگذاريد،اين نيرو بلافاصله دست به كار مي شود تا چيزها،منابع،فرصت ها،موقعيت ها و حتي افرادي را كه براي تحقق بيروني آنچه تصور كرده ايد لازم اند،براي شما فراهم كند.
8-تكنولوژي فكر(اثر دعا در جذب نيروهاي مثبت و كاهش نيروهاي منفي)
كسي كه نفرين مي كند،نيروهايي منفي در اطرافش ايجاد مي كند كه ابتدا اثر مخربي روي خود فرد و بعد روي ديگران مي گذارند.اگر با نيروهايي كه داريم تصميم بگيريم كه انرژي زيادي در اطراف خود پخش كنيم،اثر بسيار مثبتي خواهد داشت و تغييري در خود و ديگران ايجاد خواهد كرد.
تحقيق جالبي بر روي 5000 نفر كه بيماري سرطان داشتند،به عمل آمده است.طبق اين تحقيق مشخص شده وجه مشترك همه اين 5000 نفر اين بوده كه بين 3 تا 5 سال از كسي بدشان مي آمده و يا از كسي ناراحتي داشته اند؛اين موضوع كم كم توده اي را در وجود آن ها ايجاد كرده و تبديل به سرطان شده است؛همان طور كه صدف،مرواريد را در خود به وجود مي آورد.
قانوني هست كه مي گويد:از هر دست بدهيد،از همان دست مي گيريد.اگر با ديگران با عشق و علاقه رفتار كنيم،مسلما اين عشق و علاقه به ما باز خواهد گشت و اتفاقات خوشايند،بيشتر به طرف ما خواهد آمد.
-دعا براي ديگران،برايمان بركت مي آورد و به اين طريق اعتماد به نفس زيادي پيدا مي كنيم.
-بعضي از افراد خود را واسطه ي شر قرار مي دهند؛ما مختاريم كه واسطه ي خير باشيم يل شر.
خدايا!ما را وسيله ي عشق،آرامش و ثروت و واسطه ي خير و بركت ديگران قرار بده.
9-تكنولوژي فكر(شهادت آب)
«پروفسور ايموتو» كه يافته هاي خودرا در سه جلد كتاب ارائه كرده،معتقد است مفاهيم متافيزيكي محيط روي تركيب  مولكولي آب تاثير مي گذارد.
آب ماده اي بسيار سازگار است؛به گونه اي كه شكل فيزيكي آب به آساني با محيطي كه در آن هست،انطباق مي يابد و نه تنها از نظر فيزيكي تغيير مي كند،بلكه شكل مولكولي آن نيز تغيير مي يابد.انرژي يا ارتعاشات محيط،شكل مولكولي آب را تغيير مي دهند.از اين جنبه،نه تنها آب توانايي آن را دارد كه از حيث ديداري،محيط خود را منعكس كند،بلكه از حيث مولكولي هم در انعكاس محيط اطراف خود عمل مي كند.
ايموتو تغييرات مولكولي آب را به وسيله تكنيك هاي عكس برداري و مشاهده ي ميكروسكوپي به صورت سند و مدرك در آورده است.
-اين كه مي گوييم همه چيز خدا را تسبيح مي كند،يعني همه ي اشياء و موجودات در برابر انرژي هاي مثبت و منفي و فكرها و نيت ها،هوشمندانه زشت و زيبا مي شوند.
10-تكنولوژي فكر(تسلط بر ذهن؛چگونه افكار خود را كنترل كنيم؟) 
هنري فورد:به جاي ايرادگيري،چاره انديشي كنيد.
معمولا مشكل مردم در كمبود امكانات نيست،بلكه در نحوه ي اداره ي امكانات موجود است.مي توان تجربيات مفيد را تقويت كرد؛مي توان دلخوشي هاي كوچك زندگي را گرفت و آن ها را در ذهن روشن تر و بزرگ تر جلوه گر ساخت.اين كار به شما ديدي روشن تر مي دهد و خود را سبك تر و شادتر احساس خواهيد كرد.
شكسپير:هيچ چيز به خودي خود،خوب يا بد نيست،فكر ما آن را خوب يا بد جلوه گر مي سازد.
براي از بين بردن عادات بد و نامطلوب بايد از روش جايگزيني استفاده كرد؛يعني عادت بد را در ذهن خود مجسم كنيم؛به طوري كه خود شاهد اين رفتار هستيم(مثل ناخن جويدن)؛بعد تصويري از حالت دلخواه را در ذهن مجسم كنيم؛اين تصوير را بزرگ تر و واضح تر و روشن تر كنيم تا تصوير قبلي را بپوشاند.اين كار را بارها انجام دهيد تا مغز اين الگو را بپذيرد،خواهيد ديد كه اين عادات از شما دور مي شوند.
بعضي افراد مي گويند كه قادر به انجام كار معيني نيستيم.اگر آن ها طوري رفتار كنند كه گويي قادر به انجام آن كار هستند،طوري بايستند،طوري نفس بكشند و طوري قيافه بگيرند كه گويي مي دانند و مي توانند اين كار را انجام دهند،به راستي خواهند توانست آن را انجام دهند.
اگر شما بگوييد:«خوب ،بله؛به نظرم بايد همين كار را كرد»و حالت جسمي شما مردد و ضعيف باشد،مغز شما چگونه پيامي دريافت كند؟مثل اين كه تصوير تلويزيون مرتب پرش داشته باشد،تصوير به زحمت ديده مي شود،اگر پيام هاي ارسالي شما به مغز ضعيف يا متضاد باشد،مغز به روشني نمي داند چه كند!
اگر كلماتي كه ادا مي كنيد،با حالت جسمي شما هماهنگ نباشند،نمي توانيد قدم مؤثري برداريد.اگر حركات فرد موفقي را دقيقا و آينه وار تكرار كنيد،همان بخش مغز خود را تحريك مي نماييد و همان فكر و همان حالات به شما دست مي دهد.
-يك مثل قديمي مي گويد:اگر مي خواهيد قدرتمند شويد،تظاهر كنيد كه قدرتمند هستي.
-اگر جسم شما زنده،پرتحرك و شاد باشد،روحيات شما نيز از آن تبعيت مي كند.
11-تكنولوژي فكر(چرا بعضي روزها خوش شانس و بعضي روزها بدشانس هستيم؟)
اين ذهن ماست كه ما را شاد يا ناشاد،بدبخت يا خوش بخت و غني يا فقير مي سازد.«آدموند اسپنسر» مي گويد:«چرا بعضي روزها خوش شانس هستيم و همه چيز روال بسيا عالي را طي مي كند،ولي بعضي روزها بد مي آوريم و بدشانس هستيم؟! تفاوت اين دو حالت در وضعيت جسمي-عصبي شماست.»
بعضي وضعيت ها نيرو بخشند؛مثلا اعتماد به نفس،عشق،قدرت دروني،شادي،شور و ايمان سبب مي شوند كه نيروهاي شخصي ما به حركت درآيند.
بعضي از وضعيت ها فلج كننده هستند؛مثلا گيجي،افسردگي،تر،نگراني،غم و ياس نيرو را از ما مي گيرند.
همه ي ما گاهي در وضعيت خوب و گاهي در وضعيت بد هستيم.
كليد رسيدن به نتيجه ي دلخواه،آن است كه امور را طوري به تصور در آوريم كه روحيه ي ما را تقويت سازد و به ما شهامت برداشتن قدم هايي را بدهد كه سرانجام ما را به نتيجه برساند.
اگر كاري را بدون نتيجه در نظر بگيريم،طبعا بدون نتيجه هم خواهد بود،اما اگر تصور كنيم كه فلان كار با موفقيت توأم است،آنگاه نيروهايي در درون ما ايجاد مي شود كه موجب تقويت روحيه ي ما براي انجام آن كار و به دست آوردن نتايج مثبت مي گردد.
تفوت افراد موفق با ديگران اين است كه آن ها جهان را به صورت صفحه اي تصور مي كنند كه مي توانند هر كاري را كه واقعا بخواهند،در آن بخ انجام رسانند.
بديهي است در بهترين حالات روحي نيز هميشه نمي توانيم به نتايج دلخواه برسيم؛ولي وقتي روحيه ي مناسب را در خود ايجاد كرديم،بيشترين امكان براي ما ايجاد مي شود كه تمام قواي خود را به نحو مؤثر به كار گيريم.
اگر مدام به جنبه هاي نامطبوع زندگي،به آن چيزي كه خواسته ي شما نيست و به همه ي مشكلاتي كه ممكن است ايجاد شود فكر كنيد،ناخواسته خود را در وضعيتي قرار مي دهيد كه به سود همان رفتارها و نتايج است.
آنتوان چخوف:انسان،همان چيزي است كه باور دارد.
12-تكنولوژي فكر(چگو نگي استفاده از افكار منفي)
نيرويي كه قرار است باعث صعود شما شود،توسط همان كساني فراهم مي شود كه الان با افكار منفي مزاحم كار شما مي شوند.اين شما هستيد كه بايد منتظر فرصت باشيد و با تأمل،آمادگي،صبرو تدبير،به موقع از اين نيرو براي بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده كنيد؛پس هرگز از وجود سختي و زحمت و نيروي مخالف در زندگي و كار و تحصيل خود گله مند نباشيد.اين ها مخازن انرژي پرواز شما هستند واگر نباشند،شايد هرگز صعودي در زندگي شما حاصل نگردد.
كسي در دنيا موفق مي شود كه به انتظار كسي ننشيند و همه چيز را از خود بخواهد.
13-تكنولوژي فكر(ايمان،اعتقاد و باور)
ايمان بزرگ ترين نيرويي است كه منشأ خوبي و خير در زندگاني است.
ايمان همچون نقشه و قطب نمايي است كه ما را به سوي هدف راهنمايي ميكند.در واقع در زمينه ي رفتار انساني هيچ نيرويي براي هدايت انسان قوي تر از ايمان نيست.
تغييرات رفتاري را بايد از تغيير باور ها آغاز كرد.
در يك تجربه ي پزشكي مهم كه گروهي از بيماران مبتلا به زخم معده ي توأم با خونريزي شركت داشتند بيماران را به دو گروه تقسيم كردند.براي هر دو گروه دارويي تجويز كردند؛به دسته ي اول گفتند كه اين دارو كشف تازه اي است ودرمان كننده ي قطعي بيماران زخم معده. به دستهي دوم گفته شد كه اين داروي تازه اي است كه اثرات آن به طور كامل مطالعه نشده است .در70درصد بيماران دسته ي اول و25درصد بيماران دسته ي دوم اثرات درماني قابل ملاحظه اي مشاهده گرديد جالب اين كه به هر دو دسته از بيماران دارويي داده شده بود كه به كلي فاقد هر نوع اثر درماني بود.اثر درماني فقط به اعتقاد و باور بيماران مربوط مي شد.
«دكتر آندرو ويل»نتيجه گيري مي كند:«اثرات معجزه آساي دارو مربوط به ذهنيات مصرف كننده است نه خواص خود دارو»
جان استوارت ميل:يك انسان با ايمان معادل99فرد علاقه مند است.
-اگر در پيرامون خود چيزي به جز شكست و محروميت نبينيد بسيار بعيد است مه بتوانيد تصورات ذهنيي را كه موجب موفقيت مي شود در ذهن خود ايجاد كنيد.
راه حل هايي براي ترك رفتارهاي منفي:
-هرگونه سرزنش كردن و عيب جويي از خود و ديگران را ترك كنيد
-هرگز خود را با ديگران مقايسه نكنيد
-عادت به ناليدن و غر زدن را خيلي سريع كنار بگذاريد
-پشت سر افراد بدگويي نكنيد؛با اين كار بيشتر خودتان را بي ارزش مي كنيد.
موارد زير در ايجاد ايمان و باور نقش دارند:
-محيط
-وقايع كوچك وبزرگ
-علم؛با كمك علم مي توان موانع و محدوديت هاي محيط را از ميان برداشت و به شرح حال افراد موفق پرداخت.
-توقعات گذشته ي ما؛اگر قبلا حتي يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد،به راحتي مي توانيد ايمان به موفقيت را در خود ايجاد كنيد.
-پياده كردن برنامه هاي دلخواه آتي در ذهن.
راه ها موفقيت:
1-هدفمان را بدانيم
2-دست به عمل بزنيم
3-بدانيم به چه نتايجي دست يافته ايم
4-قدرت انعطاف و تغييرپذيري داشته باشيم
14-تكنولوژي فكر(قانون خودآگاهي)
قوي ترين انسان روي زمين كسي است كه خود را بشناسد.
بسياري از مردم اصلا نمي خواهند خود را بشناسند.آن ها درباره ي ديگران و مشكلاتشان صحبت مي كنند،اما چهره ي واقعي و شخصيت درون شان را از خود مخفي نگه مي دارند.بايد سعي كنيم كه خود را از خويشتن پنهان نكنيم و خود را بشناسيم.
افرادي كه شكست مي خورند،معمولا خود را نمي شناسند؛زيرا قادر نيستند از بيرون به خود نگاه كنند؛در واقع تضاد دروني آنهاست كه شكستشان مي دهد.
اگر واكنش كسي هنگام سختي ها اين باشد كه فورا شروع كند به آه و ناله يا از بخت بد خود شكايت نمايد و مرتب به خود بگويد:«چرا من؟»مسلما بدون كمك ديگران قادر به حل مشكلات نخواهد بود؛اما اگر آرامش خود را حفظ كند ،مشكلات را به عنوان بخشي از زندگي بپذيرد و اميدوارانه بينديشد،بر مشكلاتش پيروز خواهد شد.
براي به دست آوردن نتيجه ي مطلوب در برابر مشكلات بايد حداقل به سه سلاح مهم مجهز بود:
1-دانش
2-تفكر
3-اي%D