مدیریت فرهنگی

فرهنگ و مقاومت فرهنگی

ارائه: سیده سمانه پورعسگر

خلاصه کتاب: فرهنگ وا‍‍‍‍ژه اي فارسي و مركب از دو جز((فر)) و (( هنگ)) است . (( فر )) به معناي شكوه و عظمت است .(( هنگ )) از ريشه ي اوستايي سنگ به معناي كشيدن – سنگيني – وقار است. اين واژه ي مركب به معناي بيرون كشيدن – بالا كشيدن – بركشيدن ميباشد كه در ادبيات فارسي به مفهوم لغوي خود بكار رفته است .

نام كتاب : فرهنگ و مقاومت فرهنگي
مولف: مهدي نويد
ناشر : محيا
تيراژ: 7000جلد
نوبت چاپ: چهارم \ تابستان 1375
چاپ و صحافي : كامران
بهاء: 2600 ریال
مركز پخش : انتشارات محيا تهران
تهيه کننده : منيره مقيم زاده
زير نظر استاد محترم : مهدي يار احمدي خراسانی
(( براي يك ملت فاجعه ي فرهنگي از فاجعه ي اقتصادي بسيار سنگين تر و خسارت بار تر است . يورش فرهنگي از يورش نظامي بسيار بي رحمانه تر و صعب العلاج تر است .))
مقام معظم رهبري

فصل اول : مباني نظري
1-تعاريف
تعريف فرهنگ
فرهنگ وا‍‍‍‍ژه اي فارسي و مركب از دو جز((فر)) و (( هنگ)) است . (( فر )) به معناي شكوه و عظمت است .(( هنگ )) از ريشه ي اوستايي سنگ به معناي كشيدن – سنگيني – وقار است. اين واژه ي مركب به معناي بيرون كشيدن – بالا كشيدن – بركشيدن ميباشد كه در ادبيات فارسي به مفهوم لغوي خود بكار رفته است . اصطلاح فرهنگ داراي معاني و مفاهيم متفاوت و متنوع است از آن جمله ميتوان به معاني زير اشاره كرد :
ادب – تربيت – دانش- معرفت – كتاب لغت – هنر- فضيلت- شكوهمندي – عقل- تعليم و تربيت- مكتب و ايدئولوژي.
وسعت قلمرو فرهنگ به وسعت حيات اجتماعي آن است .
به همين دليل تعاريف مختلفي از نظر سياسي، اجتماعي، ادبي از آن ذكر شده شامل:
1- (ادوارد بارنت تايلور ) در كتاب ((فرهنگ ابتدايي)) تعريف فرهنگ را اين چنين ميگويد : (فرهنگ مجموعه ي پيچيده ايست كه شامل معارف ،معتقدات،هنرها ، صنايع ، فنون ، اخلاق ، قوانين ، سنن، و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطي است كه فرد به عنوان عضو جامعه از جامعه فرا ميگيرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتي را بر عهده دارد .)
2- ((الوين هاچ)) در دائرة المعارف علوم اجتماعي كوپر در تعريف فرهنگ مي نويسد : ((فرهنگ عبارت است از شيوه ي زندگي يك قوم شامل الگو هاي مرسوم تفكر و رفتار ، در بر دارنده ي ارزشها ، اعتقادات ،‌قوانين و احكام رفتار ، سازمان سياسي ، فعاليت اقتصادي و هر چيز ديگري كه از طريق ياد گيري نه توارث زيستي ، از نسلي به نسل يگر انتقال يافته است.))
3- استاد محمد تقي جعفري در كتاب(( فرهنگ پيرو ،فرهنگ پيشرو))بعد بررسي تعاريف فرهنگ از ديدگاه 24 كتاب لغت مشهور مي نويسد : اين تحقيق براي اثبات اين حقيقت است كه نشان دهيم وجود تكامل انساني در معناي حقيقي( فرهنگ )در ميان همه ي جوامع به عنوان كيفيت يا شيوه ي بايسته و شايسته حيات بشري ، تضمين شده است
علي رغم تعاريف متعدد درباره ي مفهوم فرهنگ ميتوان توافق كرد كه ((فرهنگ مجموعه اي از بينشها ،‌گرايش ها، باورها، و رفتارهاي مادي و معنوي افراديك جامعه است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود.))
در انديشه ي اسلامي كليه ي باورها و ارزشها منشأ آسماني دارند و تمامي رفتارهاي فردي و اجتماعي بر اساس تعاليم و اصول الهي شكل ميگيرند . در نتيجه فرهنگ اسلامي به عنوان ريشه امور اقتصادي ،‌اجتماعي، سياسي، در تمامي ابعاد مادي و معنوي جامعه جريان داشته و ماهيت‍اً ريشه در تعاليم آ سماني دارد . مباني فرهنگ اسلامي در قرآن كريم و احاديث پيامبر(ص) و ائمه ي طاهرين (ع)متجلي و ترسيم شده است .

تعريف تهاجم :
تهاجم از مصدر هجوم است . هجوم به معناي حمله ي ناگهاني ،‌يورش، تاخت و تاز ناگهاني . تهاجم به( معناي به يكديگر حمله كردن ، به يكديگر هجوم بردن و يورش آوردن) مي باشد .

تعريف تهاجم فرهنگي :
((حمله فرهنگي دو قوم بر يكديگر به منظور تغيير و تبديل عناصر و پديده هاي فرهنگي قوم مقابل)). بنابراين در تهاجم فرهنگي ، حمله ي دو جانبه و دو سويه مطرح است و دو قوم مقابل يكديگر ، بر هم يورش مي آورند.

تعريف تبادل فرهنگي :
((ارتباط آزادانه و طبيعي دو قوم با يكديگر ، كه در آن عناصري از فرهنگ يك قوم – بدون هيچ اجبار و الزامي -به قوم ديگر منتقل گردد ))، برخورد فرهنگي ناميده ميشود .مواجهه گروه هاي اجتماعي با برخورد فرهنگي و پذيرا شدن فرهنگ اقوام ديگر ،‌صورتهاي مختلف دارد كه مهمترين حالات آن عبارتند از :
الف- بعضي از جوامع نو آوري هاي جوامع ديگر را به سختي ميپذيرفتند
ب- برخي از جوامع به علل گوناگون نظير موقعيت جغرافيايي ، مسافرتهاي افراد ، آمادگي پذيرفتن و تقليد كردن در زمينه هاي مختلف فرهنگي را داشته و بي قيد و شرط تسليم فرهنگ ديگران ميشوند .
ج-گروهي با اصل قرار دادن سنن و ارزشهاي خويش ، باساير اقوام برخورد كرده و به گزينش عناصر فرهنگي ساير جوامع مي پردازند
نكته مهم در تبادل و برخورد فرهنگي ،چگونگي تاثير پذيري جوامع از يكديگر است .تبادل فرهنگي بر اساس تفاهم فرهنگي صورت مي پذيرد.

تعريف سلطه فرهنگي :
((سلطه فرهنگي عبارت است از مبادله يك جانبه عناصر و پديده هاي فرهنگي )). گروه سلطه گر سعي ميكند با تكيه بر قدرت اقتصادي، نظامي ، سياسي و تبليغي خويش، باورها ارزشها و رفتار هاي خود را بر قوم ديگر حاكم نمايد و هويت فرهنگي گروه مقابل را تضعيف ،تحريف و نابود سازد.بنابراين در سلطه ي فرهنگي ،جامعه در حال ركود و ضعف فرهنگي ،عناصر جامعه مسلط را بدون نقد وبررسي و انتخاب، مي پذيرد كه خود منجر به سر درگمي و هرج و مرج فرهنگي ميشود .

تعريف مقاومت فرهنگي :
مقاومت فرهنگي عبارتست از پاسداري آگاهانه و منطقي از فرهنگ خودي و برخورد هوشيارانه و هوشمندانه با فرهنگ بيگانه.
رمز موفقيت در مقاومت فرهنگي ،شناخت فرهنگ خودي و پديده هاي اصولي و بنيادي آن است .
درمقاومت فرهنگي اولويت اصلي با صيانت و پاسداري از عناصر ثابت و لايتغيير فرهنگ خودي مي باشد كه بايد آگاهانه و با بصيرت كامل حفظ و حراست شوند. اين پاسداري بايد مبتني بر آگاهي مردم و هوشياري همگاني باشد و تمامي مردم در كليه صحنه هاي فردي و اجتماعي زندگي خويش ،حافظ و نگهبان فرهنگ خودي باشند

2- مفهوم واقعي تهاجم فرهنگي
((تهاجم فرهنگي عبارتست از تلاش برنامه ريزي شده و سازمان يافته يك گروه يا يك جامعه براي تحميل باورها ،ارزشها ،اعتقادات ،اخلاقيات و رفتارهاي مورد نظر خويش بر ساير گروه ها و جوامع )).
مهاجم فرهنگي در صدد سلطه فرهنگي است .به بيان ديگر ،تهاجم فرهنگي يعني حمله به جهانبيني ها ،بينش ها و در نتيجه حمله به گرايشهاست .تهاجم فرهنگي باعث از بين رفتن فرهنگ و هويت قومي و ملي ميشود .رمز بقا و تداوم هر جامعه ،وجود وجوه اشتراك در زمينه هاي فرهنگي ،سياسي،اجتماعي و عقيدتي بين افراد آن جامعه است كه از آن تعبير به ((هويت قومي و ملي ))مي شود؛تهاجم فرهنگي اين هويت را متلاشي كرده و از بين ميبرد.

3-  تاريخچه تهاجم فرهنگي غرب عليه اسلام
در كشور هاي اسلامي ،بعد از پيدايش و حاكميت اسلام و شكل گيري جامعه اسلامي ،برخور فرهنگي مسلمين با ساير اقوام و ملل آغاز شد .انديشه هاي اسلامي توسط مبلغين و مهاجرين و تجار مسلمان ابتدا در بين همسايگان سپس در بين ساير اقوام توسعه يافت. انديشمندان اسلامي،سعي در شناخت آثار علمي ساير كشورها نمودند. آنان بدون اينكه مرعوب و مقهور تمدنهاي مسلط روزگار خود شوند ، اقدام به ترجمه كتب علمي و فلسفي يونانيان ، روميان ،ايرانيان نموده و با حفظ اصالت ها ، ارزشها و آرمانهاي خويش عصر طلايي ترجمه را در تاريخ ثبت نمودند.ارتباط فرهنگي مسلمين با يهوديان و مسيحيان در طول تاريخ اسلامي وجود داشته است كه در دوران جنگ هاي صليبي ، برخورد مسلمين و مسيحيان به اوج خود رسيد . در اين زمان كه اروپاييان دوران قرون وسطي و عصر تاريكي خويش را سپري ميكردند ،مسلمين قلل رفيع علم و آگاهي را در مينورديدند . همين تلاقي فرهنگها موجبات بيداري مغرب زمين را فراهم كرد .
در مواردي ،برخورد فرهنگي تبديل به تهاجم فرهنگي شده است .زيرا از همان زمان بعضي از يهوديان و مسيحيان از هر وسيله و ترفند ممكن براي تضعيف و نابودي اسلام بهره مي جستند و به چيزي كمتر از نفي اسلام و تحكيم سلطه ي خود رضايت نمي دادند. آن چه در جامعه ي كنوني ما به عنوان تهاجم فرهنگي متداول است بيشتر هجوم فرهنگي است نه تهاجم فرهنگي . يعني هجوم يك جانبه ي فرهنگ غرب عليه اسلام.
4-حيطه و قلمرو تهاجم فرهنگي
5-ويژگي هاي فرهنگ مهاجم
مهمترين ويژگي هاي فرهنگ مهاجم كه در اكثريت مكاتب فلسفي،سياسي،اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي- اعم از مكاتب سرمايه داري و سوسياليستي –خودنمايي ميكنند عبارت اند از :
انسان محوري در برابر خدا باوري
در تمدن جديد ،با تعريف نوين از انسان ،نتنها ديگر او مخلوق و مصنوع خداوند نيست بلكه به خدا نيز چهره ي انساني داه شده است. در اين فرهنگ، انسان جايگزين خدا گشته و انسانگرايي محور باورها و انديشه ها ي بشر معاصر شده است .

علم جانشين مذهب
دستاورد هاي علم جديد كه همان علم تجربي است و نيز نارسايي مذهب حاكم در غرب در پاسخگويي به نياز هاي انسان معاصر ،د ر عموميت بخشيدن به اين انديشه ي انحرافي كمك شاياني نموده است.

اصالت دنيا و ماده گرايي در مقابل آخرت گرايي
در اديان الهي ، ايمان به آخرت و قيامت همراه با باور دنيا تبليغ و ترويج شده است ليكن در فرهنگ غرب با نفي آخرت ،قيامت، روح و غيب ،تنها محسوسات و موجودات مادي پذيرفته شدند.

لذت جويي مادي در برابر آرامش خواهي معنوي
فرهنگ غرب با هدف قرار دادن دنيا و اصالت بخشيدن به ((عقل اقتصادي)) و ((تفكر تكنيكي ))سعي نمود خوشبختي و سعادت انسان را در بهره جويي هر چه بيشتر از طبيعت و مواهب مادي خلاصه نمايد . در حالي كه در اديان الهي ، دنيا مقدمه و معبر آخرت است و خوشبختي انسان در كسب آرامش دنيوي و سعادت اخروي تجلي مي يابد و اين آرامش نيز در پرتو تبعيت از اوامر و نواهي الهي حاصل ميشود .

آزادي جايگزين آزادگي
انسان معاصر متأثر از فرهنگ غرب ،خود را از هر قيد و بندي ازاد احساس ميكند و سعي دارد تا سرحد ممكن از آزادي اقتصادي بهره جويد.و در اين انديشه هر كس فقط خودش را ميبيند و درگران را درك نمي كند و در زندگي فرد براي خود ،هيچ قانوني  حاكم نيست و او آزاد به انجام هر كاري است.

6- مباني تهاجم فرهنگي
برنامه ريزي
مدعيان فرهنگ غرب و تمدن جديد ، براي گسترس نفوذ فرهنگ جهاني اسلام و نيز آسيب رساندن به تعميق باورهاي مذهبي در داخل كشور برنامه هاي متنوع طراحي كرده اند

آينده نگري
مهاجمان براي تحقق اهداف شوم خويش ، متناسب با برنامه هاي تدوين شده اهداف كوتاه مدت و دراز مدت تعيين كرده اند.ودر استراتژي تهاجم بيشتر به اهداف آينده خويش اميد دارند
جوان گرايي
هر چند تمامي افراد جامعه مخاطب هجوم فرهنگي دشمنان اند اماجوانان به خاطر شرايط سني نسبت به هجوم فرهنگ بيگانه آسيب پذير تر اند.

جامعيت
دشمنان براي كسب موفقيت در ميدان مبارزه، به تمامي مرزهاي عقيدتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هجوم مي آورند. و در اين كشاكش از تمام ابزار و روشها بهره مي جويند .

گسستن پيوند مردم با دين و رهبري
حكومت و نظام اسلامي بر پايه ي سه اصل دين، مردم ،رهبري شكل گرفته است. يكي از اصول مهم هجوم فرهنگي دشمنان تضعيف، تخريب و قطع ارتباط و پيوند اين سه عنصر است كه ميتواند جامعه را در مقابل فرهنگ مهاجم، سلطه پذير نمايد.

7- ابزار هاي تهاجم فرهنگي
هنر و ابزار هاي هنري
در بين اقشار مختلف، نسل جوان بيش از ديگران از هنر و برنامه هاي هنري تأثير مي پذيرد به همين دليل دشمنان سعي ميكنند پيام مخرب خويش را در قالب زيبا به مخاطبين خود عرضه نمايند .

ادبيات و ابزار هاي ادبي
ادبيات هر ملت حاوي آرمانها ، افكار ،باورها، آرزوها و تاريخ آن ملت است كه از يك نسل به نسل ديگر منتقل ميشود. ادبيات مانند وسيله ي ارتباطي بين انسان ها عمل مي كند .دشمنان سعي دارند تا از اين طريق فرهنگ خويش را به ديگران انتقال دهند مانند: نگارش ،ترجمه و ترويج رمان هاي مبتذل،د استان هاي شهوت انگيز ، شعرهاي پوچ گرا ، مجلات ضد اخلاقي و…

ورزش و ميادين ورزشي
ورزش يك نياز انكار ناپذير انساني است فرد سالم و جامعه ي سالم نيازمند تحرك جسمي و ورزش ميباشند .مهاجمان فرهنگي سعي دارند از اين پديده همانند ساير پديده ها براي تحميل افكار و ارزشهاي خويش بهره گيرند .

روشنفكران و غربگرايان خود باخته
سردمداران تمدن و فرهنگ جديد ،پس از آن كه حضور مستقيم و بي واسطه ي خويش را در ساير كشور ها به منظور گسترش نفوذ و سلطه ي اقتصادي سياسي اجتماعي ممكن و مقدور نديدند سعي كردند نمايندگاني را از بين خود ملت ها برگزيده و مسوليت فراهم آوردن زمينه سلطه پذيري را به آنان واگذار كنند .اكثر روشنفكران و غربگرايان خود باخته در جهان سوم عهده دار اين وظيفه شدند .

زنان و دختران و محركهاي عاطفي
مهاجمان بيگانه علي رغم ادعا هاي دروغين خويش مبني بر ارزش نهادن به مقام شامخ زنان و برابر دانستن انان با مردان ،نتنها زنان و دختران را آماج تيرهاي زهرآگين خويش قرار دادند بلكه سعي كردند از ايشان وسيله و ابزاري براي انتقال فرهنگ مبتذل غرب عليه جوامع بسازند.

مواد مخدر و مواد منكراتي
جامعه ي سالم در برابر تهاجمات دشمنان قدرت مقابله و ايستايي دارد براي از بين بردن سلامت جسمي و رواني جامعه و به ضعف و سستي كشاندن آن از وسايل مختلف بهره گرفته ميشود. مانند گسترش مواد مخدر و مهيج وقيمت ارزان و وفور آنها در بازار.

8-عوامل موفقیت تهاجم فرهنگی
الف: بررسي عوامل روان شناختي
احساس حقارت و كهتري
نوجوانان و جوانان گاهي به علت داشتن نقايص بدني يا مسائل و مشكلات خانوادگي ، شكستها و …اعتماد به نفس خود را از دست داده دچار احساس حقارت ميشوند .جوان خود كوچك بين ، سعي ميكند با تقليد از فرهنگ غرب، بر احساس خود سر پوش نهاده و با تمسك به مظاهر برتري بيگانگان كمبود خو درا جبران كند .

عدم ارضاء نيازها
جوانان مانند ساير مردم مجموعه اي از نيازها دارند كه براي حل يا رفع آنها تلاش ميكنند. بر اساس تحقيقات انجام شده نياز ها دو دسته اند : نياز هاي زيستي مانند: خوردن ،خوابيدن ،پوشيدن نيازهاي رواني مانند: نيازبه محبت ،تعلق خاطر، امنيت، مقبوليت
ارضاء نشدن يا بد ارضاء شدن اين نيازها مسائل و مشكلاتي براي نوجوان به وجود مي آورد.

فشار دوستان و همسالان
از عوامل مهم انحرافات نوجوانان تسليم شدن آنها در برابر تهاجم دشمن، پيداكردن دوستان نامناسب و فاسد است كه زمينه انجام اعمال بزهكارانه رادر آنهاتقويت ميكند .ترس و اضطراب از برخورد همسالان و طرد آنها در صورت مخالفت با آداب و رفتار گروه سبب ميشود تا فرد تسليم گروه باشد.

احساس ناامني اقتصادي
مسئوليت و كار اصلي جوانان و نوجوانان حضور در مدرسه و انجام فعاليت ها ي آموزشي است از انجا كه اجراي اين وظيفه تمام وقت دانش آموزان را پر نميكند در نتيجه ساعات قابل توجهي در شبانه روز تحت عنوان اوقات فراغت براي انان وجود دارد كه اكثراً بدون برنامه ميگذرد .اشتن كاري مناسب و شغلي مفيد و پر درآمد در اين دوره باعث بي نيازي و عزت نفس آنان در اين دوره ميشود و بر عكس بيكاري منشأ بسياري از ضعفها و مفاسد و آلودگي هاست و امنيت رواني فرد را به خطر مي اندازد .

ب : بررسي عوامل جامعه شناسي
خلاء فرهنگي جامعه
يكي از مهمترين ريشه هاي تهاجم فرهنگي ،پيدايش خلاء فرهنگي در جامعه است . اگر اسلام انقلابي و انقلاب اسلامي ما نتواند نيازهاي فكري و فرهنگي افراد جامعه به ويژه نسل جوان و تحصيل كرده را پاسخ دهد ،خلاء حاصله ميدان را براي موفقيت هجوم فكري و تبليغي غرب باز ميكند و عطش نسل جوان با سراب بيگانه و آبهاي آلوده ي غربيان سيراب مي شود.

تضعيف نهاد دولت
دولت به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي مسئوليت حراست از استقلال و امنيت ملي را بر عهده دارد .هر چه نهاد دولت قويتر باشد آسيب پذيري آن در برابر تهاجم هاي دشمنان كمتر است. همچنان كه در تهاجم هاي نظامي دولت هاي ضعيف مجبور به قبول شرايط دولت هاي قوي مهاجم هستند ، در تهاجمات فرهنگي نيز اين اصل حاكم است و دولت هاي ضعيف توانايي مقابله با تهاجم بيگانگان و پاسداري از هويت ملي و فرهنگ خودي را ندارد. و در نتيجه خواسته يا ناخواسته سياست، فرهنگ و راه هاي آ نان را الگوي خود قرار ميدهند.

عدم عدالت اجتماعي
جامعه ي آسيب پذير در برابر تهاجم فرهنگي دشمنان، جامعه اي است كه از درون پوسيده و قدرت مقابله با دشمنان را نداشته باشد يكي از مهمترين عوامل پوسيدگي جوامع عدم عدالت اجتماعي در آن جوامع است .عدالت اجتماعي عامل پيوند اقشار و طبقات مختلف با يكديگر و موجب پيوستگي نهاد هاي اجتماعي است . سبب زنده شدن و زنده ماندن احكام خدا در ميان مردم عدالت است . تهاجم فرهنگي و آسيب رساني آن با جريان سرنوشت ساز عدالت اجتماعي و حركت هاي اقتصادي جامعه پيوستگي مستقيم دارد. هر چه عملكرد اقتصادي با عدالت بيشتري عجين باشد آسيب پذيري كمتر ميشود و جامعه به صورت يك مجموعه ي به هم پيوسته در برابرتهاجمات پايداري ميكند.

مهاجرت، تجارت ،جنگ
مهاجرت، تجارت و جنگ سه عامل مهم در طول تاريخ براي برخورد فرهنگي جوامع با يكديگر بوده اند. مهاجرت هر چند داراي اثرات مثبتي در تاريخ بشري بوده امادر شرايط تهاجم فرهنگي مهاجرين، ميتواند به عوامل انتقال فرهنگ بيگانه به داخل كشور و جامعه ي خود تبديل گردند .تجارت و جنگ نيز ر برخورد فرهنگي ملت ها ايفاي نقش ميكنند .تجار و بازرگانان با انتقال كالا ، تكنولوژي و خدمات ،در واقع فرهنگ كشورها را به هم منتقل ميكنند . كالاها و ابزار هاي مشرق زمين كه از طريق تجارت در طي جنگ هاي صليبي به اروپا راه يافتند بيش از آثار علمي شرقي زندگي اروپا را گرگون كردند.

گسترش فحشاء، فساد، منكرات
زير پا نهادن قوانين و شكستن حدود ، مقررات و متلاشي نمودن روابط سالم اجتماعي ،جامعه را به سوي بي ثباتي و هرج و مرج سوق داده و آن را به شدت آسيب پذير ميسازد . يكي از شيوه هاي مهاجمان فرهنگي گسترش فساد و منكرات به ويژه روابط جنسي و شهواني ميباشد.

فصل دوم: راهبرد هاي عملي مقاومت فرهنگي
9-روش هاي مقاومت فرهنگي

تعميق شناخت و باور هاي ديني
بنيادي ترين روش مقاومت فرهنگي، گسترش شناخت معارف الهي و تعميق باورهاي اصيل مذهبي است. هر فرد مسلمان ،در زمينه امور مذهبي به سه مقوله ي ((دانش))، ((بينش))، ((گرايش))، نياز دارد كه ضعف و نارسايي در هر بخش، شخصيت مذهبي فرد را آسيب پذير ميسازد . بنابراين برنامه هاي ديني بايد تأمين كننده ي هر سه نياز باشند تا تعالي بخش گردند.

روش هاي پيشنهادي در اين زمينه :
– فراهم آوردن فضاي مذهبي مناسب در مدرسه
-استفاده ي مطلوب از ساعات درس ديني و به كاركيري معلمان مجرب
– تشكيل جلسات مذهبي خارج از مرسه
– استفاده از هنر و ادبيات

پناه به قرآن
قران پيام نبوت و سند رسالت ، حاوي تعاليم الهي براي تمامي انسانها در تمامي زمان ها و مكان هاست . براي آشنايي با قران ميتوان از روشهاي زير بهره جست :
– تشكيل جلسات روخواني به ويژه در سنين ابتدايي
– تشكيل جلسات درك و فهم و تفسير قران
– آشنا نمودن دانش آموزان با قاريان و حافظان قران
– اجراي بازي هاي شاد قراني

تمسك به ولايت
اهل بيت گران قدر پيامبر،مفسرين واقعي كتاب الهي و راهنمايان حقيقي به سوي خداوند هستند انان چراغان هدايت و روشنگران شريعت و كشتي نجات امت ميباشند كه ايمني در برابر تهاجمات دشمنان و ارامش در مقابل تلاطم خشمگين اقيانوس بيكران زندگي جزء‌از طريق شناخت معارف و تعاليم آنان و تمسك به ولايت و محبت ايشان امكان پذير نيست .
اقامه ي نماز
نماز تجلي بخش مؤانست و محبت به خداوند كريم است انسان نماز گزار به زيور خوبي ها و زيبايي ها آراسته مي گردد و از غبار كژيها و كاستي ها پيراسته ميشود .در مكتب توحيد اقامه ي نماز يك روش است روش بازداري از فحشاء و منكرات .
امر به معروف و نهي از منكر
آمران به معروف، پاسداران سنگر هاي اعتقادي و رفتاري جامعه و حافظان فرهنگ خودي و هويت ملي مي باشند و ناهيان از منكر ،حمله كنندگان به فرهنگ بيگانه و سنگر نشينان مقاوم در برابر هجوم دشمنان هستند . يكي از روشهاي موفق و مورد تأكيد اسلام در برخورد با هجوم بيگانگان گسترش فرهنگ امر به معروف ونهي از منكر است.
اشتغال وکار
گسترش بیکاری درجامعه سبب افزایش فقروناتوانی ودرنتیجه ازدیادفسادوفحشاء شده وبه کفرمی انجامد. به همین دلیل “کاربه عنوان یک عامل سازنده بسیارمهم درتربیت اسلامی قلمدادگشته وبیکاری وفقر بشدت نفی شده است.
ازدواج
مهاجمان فرهنگی باشناخت دقیق ازشرایط وویژگیهای سنی ،عاطفی،روانی، نوجوانان وجوانان ونیز شناخت شرایط اقتصادی واجتماعی وسیاسی جامعه، سعی کرده اند از این نیاز طبیعی انسان ،حداکثرسوء استفاده را برای تحقق اهداف خویش به عمل اورند. انان با بهره گیری ازکلیه امکانات خودنظیر: ماهواره، فیلمهای ویدئویی وسینمایی ،کتابهای قصه ورمان، مجلات، عکسهای مبتذل، امکانات کامپیوتری، تبلیغات تجاری، درتلاش هستند تاهویت فرهنگی وتعادل شخصیتی افراد را مسخ کنندو زمینه را برای سلطه فرهنگی خویش مساعد سازند.
بنابراین یکی ازروشهای اساسی درمواجهه باهجوم فرهنگی دشمنان، گسترش فرهنگ ازدواج وتمهید وقدمات برای تسهیل ازدواج و ترغیب جوانان و خانواده های انان به انجام این تکلیف است .
پرورش “فردها”
فطرت زیبایی جویی و کمال خواهی ،موهبتی است اتهی که در سرشت انسانها به ودیعت نهاده شده است .
برای مقابله با هجوم فرهنگی دشمنان ، باید از هنر و برنامه های هنری حداکثر استفاده را به عمل اورد و باور داشته باشیم ” هیچ پیامی تا در قالب هنری عرضه نگردد پایدار و جاوید نخواهند ماند .
استفاده از ورزش
یکی از روشهایی که می تواند در برخورد با هجوم بیگانگان و نیز تامین سلامت فرد و جامعه موثر باشد فعالیتها و امکانات ورزشی است .
تربیت سیاسی – اجتماعی
استقلال سیاسی همانند استقلال اجتماعی و اقتصادی در پرتوی استقلال فرهنگی به وجود می اید.
کسی که مرعوب ومقهور فرهنگ و ارزشهای اجتماعی بیگانگان است بدون تردید قابلیت و قدرت دفاع از منافع خویش را از دست می دهد و سعادت خود خود را در وابستگی و تمکین در برابر خواسته های بیگانه جستجو می کند .

10- تآ ملی در پدیده های به غارت رفته
بدحجابی و عدم پوشش مناسب دختران وبانوان
عدم رعایت پوشش اسلامی – استفاده از روسری های رنگارنگ و خیره کننده – بیرون نهادن قسمتی از موی سر و……
پوشش و ظاهر نامناسب پسران
ارایش موی سربه سبک جوانان منحرف غربی – استفاده از کراوات به عنوان سمبل لباس بیگانه – بکار گیری وسایل تزیینی غیر متعارف و …….
استفاده از خط و زبان بیگانه
پوشیدن لباس مزین به تصاویر و علائم گروههای منحرف غربی – تزیین کیف ،کلاسور ،کتاب … با ارم و خط بیگانه – نوشتن جملات و علائم گروههای منحرف بر در و دیوار شهر و…….
ترویج فیلم ، نوار وعکسهای مبتذل
تکثیر ومشاهده فیلمهای ویدئویی مبتذل و تهییج کننده – رد وبدل نمودن نوار های موسیقی غربی و……
ارتباط نامناسب و غیر شرعی دخترا و پسران
مزاحمتهای خیابانی – تجمع پسران در مسیر عبور دختران دانش اموز – نامه نگاری و نامه پراکنی – همزمانی شروع و پایان کار مدارس دختران و پسران ودرنتیجه تشدید مزاحمتها و…….
بی تفاوتی نسبت به حاکمیت دینی و سیاسی جامعه
القاء شبهات مذهبی – خدشه دار نمودن باور ها و اصول انقلابی – ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست – بزرگنمایی اشتباه و خطا کاری بعضی از مسئولین و…….
بی هویتی و نفی افتخارات گذشته
تحقیر شخصیتهای گذشته – بزرگ نمایی چهره های علمی و فنی بیگانه – منحصر جلوه دادن ارزشها در ارزشهای مادی و چهره های وابسته به ان و………
مطالعه کتب نا مناسب
مطالعه ی رمانهای غربی – ترویج کتب و مجلات با تصاویر و مضامین جنسی و غیر اخلاقی – نشر کتب شعر وقصه نویسند گان ضد انقلاب و…….
ترویج مصرف مواد مهیج و مخدر
خود نمایی در کشیدن سیگار و فراهم اوردن زمینه اعتیاد – مصرف مواد تهییج کننده ی قوای جنسی – اعتیاد به مواد مخدر و……..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *