مدیریت تربیت بدنی

مدیریت سازمانهای ورزشی

 

خلاصه کتاب: شرکت درمسابقات خارجی برای ورزشکاران ومربیان با اهمیت بوده،انگیزه قوی برای آن وجود دارد. حضور در صحنه های بین المللی ورزشی، علاوه برانجام مسابقات و کسب تجربیات جدید،فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات به شمار می رود. برای اعزام تیمهای ورزشی،داشتن زمان کافی جهت برنامه ریزی دقیق امری ضروری است. این امکان وجود دارد که مشکلات و موارد پیش بینی نشده مدیریت را درقبل از اعزام دچار اضطراب ونگرانی کند. باید توجه داشت بروز مشکل درطول یک سفر برون مرزی امرطبیعی است.
خلاصه کتاب
گردآورندگان:
مجید علیزاده ، مرتضی برقی
استاد مربوطه:
جناب آقای دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی

نام کتاب: مدیریت سازمانهای ورزشی
تالیف: دکتر سید نصرلله سجادی(استادیار دانشگاه تهران)
چاپ اول:  زمستان 1380
چاپ دهم: زمستان 1388
حروفچینی ولیتوگرافی: سمت
چاپ و صحافی: سازمان چاپ وانتشارات، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا
پشت جلد به انگلیسی: Sports Organization Managment. Nasrollah Sajjadi
1. ورزش- مدیریت        2. تربیت بدنی- مدیریت      3. باشگاههای ورزشی- مدیریت
شماره کتابشناسی ملی :  13787 – 80 م
نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد،غرب پل یادگار امام(ره)،  روبه روی پمپ گاز،   کد پستی14636، تلفن 2-044246250

فصل اول
مروری کوتاه برمدیریت
مروری کوتاه براصول ومبانی سازمان و مدیریت
مدیریت:کارکردن با افراد وبه وسیله افراد را برای تحقق هدف های سازمانی مدیریت می نامند.این تعریف سازمان به معنای عام آن مد نظراست و می تواند آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و درمانی باشد.لازمه موفقیت هر سازمان به مهارتهای مدیر یا مدیران آن سازمان بستگی دارد.
وظایف مدیر
– طرح ریزی وتنظیم برنامه (planning)
– سازمان دادن (organizing)
– کار گزینی (staffing)
– هدایت کردن ((directing
– هماهنگ کردن (coordinating)
– گزارش دادن (reporting)
– بودجه بندی (budgeting)
مهارتهای مدیر
مهارت فنی: یعنی توانایی به کاربردن دانش وروش وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص که از راه تجربه، آموزش وتعلیم بدست آمده است.
مهارت انسانی: یعنی توانایی وداوری درکار با و هب وسیله مردم، به انضمام آگاهی از حسن تشویق وبه کار گرفتن رهبری موثر.
مهارت مفهومی: یعنی توانایی ادراک مشکلات کلی سازمان واینکه کارشخص مناسب چه بخشی از سازمان است.  
مسئولیت مدیر:مسئولیت مدیر عبارت است از مجموعه ای از وظایف گوناگون وتعریف شده که بخشی از آن در حیطه مدیریت وسازمان یا بیرون سازمان است.تصمیم گیری، برنامه ریزی برای کارهای روزانه، تنظیم گزارش از این قبیل در حیطه مسئولیت مدیر قرار می گیرد.
نقشهای مدیریتی از دیدگاه مینتزبرگ
الف)نقشهای متقابل فردی
1- تشریفاتی(شرکت در مراسم و…..)
2- رهبری(انگیزش کارکنان، مشاوره و….)
3-ارتباطی(ارتباط با فرادستان،فرودستان و….)
ب)نقشهای اطلاع رسانی
1- گیرنده(دریافت کننده اطلاعات و……)
2- نشر دهنده(پخش اطلاعات درسازمان و….)
3-سخنگو(دادن اطلاعات به بیرون از سازمان و….)
ج)نقشهای تصمیم گیری
1-کارآفرینی(تایید نوآوریها،طرحریزی آینده و…)
2- تشنج زدایی(حل مشکلها،رفع بحرانها و….)
3-تخصیص منابع(مالی،انسانی و…..)
4-مذاکره کننده(درکاها، قراردادها و….)
ویژگیهای رفتاری مدیر سازمان ورزشی
– مدیر سازمان ورزشی باید به طور دقیق اهداف سازمان خود رابشناسد
– مدیرنباید تحکم کند وآمرانه دستور دهد
– مدیر نباید خود را ازسایرین جدا بداند
– توجه به تنوع وظایف وامورمحول وایجاد انگیزه مناسب برای انجام وظایف به نحو احسن است

فصل دوم
اصول ومبانی سازمان
سازمان
سازمان عبارت است از واحد اجتماعی خاصی که ساختار آن از روی تعهد به وجود می آید وبارها مورد دوباره سازیهای مجدد به منظور حصول هدف با هدفهای معین قرار می گیرد.
انواع سازمان
1- برحسب روابط حاکم برآن
سازمان رسمی: تشکیلات رسمی سازمان است که درآن حدود وظایف، اختیارات وسلسله مراتب سازمانی تعیین شده است.
سازمان غیر رسمی:به سازمانی گفته می شود که براساس طرح وبرنامه ازقبل تعیین شده به وجود نمی آید بلکه سلسله روابط واشتراکات روحی وعاطفی بین افراد موجب شکل گیری آن است وچهره دوم سازمان رسمی به شمار می آید.
2- برحسب نوع وظایف
سازمان صف: به سازمانی گفته می شود که درآن هیچ واحد ستادی وجود نداردو بخشهای مختلف آن به اجرای برنامه های تدوینی وابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.مدیران این سازمان وظیفه هدایت زبردستان را به عهده دارند.
سازمان ستاد:سازمانی که در امربرنامه ریزیو تعیین خط مشی وسیاستگذاری دخالت دارد ستاد می گویند. مدیران این سازمان به مدیران صف دراجرای اهداف مشترک و اساسی کمک می کنند.
ارکان سازمان
1- منابع انسانی:کلیه افرادی که دریک سازمان انجام وظیفه می کنند، نیروها یا منابع انسانی آن سازمان نامیده می شوند.
2- منابع مادی:درهر سازمانی اگر از امکانات مادی به طور صحیح وبا برنامه تنظیمی استفاده شود، بهره وری مطلوب اتفاق می افتد.کارایی هر سازمان زمانی نزول می کند که امکانات مادی ومنابع انسانی در مسیر مناسب هدایت نشود.
3- منابع مالی:اگر سازمان را به مانند یک ماشین فرض کنیم،منابع مالی نقش مواد سوختنی را ایفا می کند. بنابراین هر سازمان برای به حرکت آمدن نیاز به منابع مالی داردواین منابع انرژی دهنده وروشن کننده موتور سازمان است.
4- منابع تسهیلاتی:بیشتر در ارتباط با نیروی انسانی سازمان است. توجه به خواسته های درون و برون سازمانی کارکنان را منابع تسهیلاتی گویند.
اشکال گوناگون سازمان
1- سازماندهی براساس وظایف، 2- سازمان برحسب نوع محصول
3- سازمان برحسب قلمرو جغرافیایی یا منطقه عملیات، 4- سازماندهی ماتریسی
انواع سازمانهای ورزشی
سازمانهای ورزشی را به دو دسته سازمانهای ورزشی عمومی یا دولتی وخصوصی می توان تقسیم کرد. این
تقسیم بندی باتوجه به نوع وظایف وماموریتهایی که سازمان به عهده دارد صورت می گیرد.
ویژگیهای مشترک سازمانها
الف) دارا بودن هرم سازمانی مشخص
ب) تقسیم وتوزیع کارهادر سازمان
ج) آیین نامه ها و روشهای روشن وآشکار برای اداره امور
د) صلاحیتهای فنی دروظایف
ه) کارآیی سازمان
مقایسه گونه های سازمان
هرسازمانی دارای ویژگی خاص خود است که براساس این ویژگیها از سازمان دیگر مجزا می گردد. سازمانها دارای اساسنامه، اهداف،ساختار تشکیلاتی، نحوه اداره ورهبری، وظایف ومحیطهای پیرامونی متفاوتی هستند.

فصل سوم
آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی وبین اللمللی
فدراسیونهای ورزشی
در اکثر کشورها به منظور اداره امور هریک از رشته های ورزشی، سازمانی تحت عنوان فدراسیون ورزشی تاسیس وبرابر اساسنامه مدون وهماهنگ با اساسنامه فدراسیون بین المللی رشته مربوط تدوین می گردد
وظایف وارکان فدراسیونها
1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور
2- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی وارتقای مربیگری
3- گزینش ورزشکاران نخبه وتراز اول کشور
4- حضور مداوم وفعال در مجامع بین المللی وکنگره های علمی و…..
ارکان فدراسیون
1) مجمع عمومی 2) هیات رئیسه 3) رئیس 4) بازرس
هیاتهای ورزشی
هیات ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوط است که این هیات نماینده وجانشین فدراسیون ورزشی مربوط استان است.
1) برگزاری مسابقات استانی
2) تهیه وتنظیم برنامه تقویم ورزشی سالیانه
3) تشکیل کمیته های لازم بر حسب احتیاجات و…..
از جمله وظایف هیاتهای ورزشی است.
کمیته ملی المپیک
کمیته ملی المپیک ایران در سال1326تشکیل شد وسازمانی مستقل، غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی ودور از هرگونه منظورهای نژادی، مذهبی وسیاسی است.
وظایف کمیته ملی المپیک
1) شرکت دربازیهای المپیک زمستانی وتابستانی واعزام ورزشکاران
2) تهیه پرچم، نماد وسرود کمیته ملی المپیک
3) اعزام افراد کاردان به دوره های آموزشی در خارج از کشور
4) تحت پوشش قرار دادن فدراسیون بازیهای غرب آسیا
5) انتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک درکشورو……
نحوه برگزاری بازیهای المپیک
انتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک درفاصله هفت سال به برگزاری هر دوره، توسط اجلاس کمیته بین المللی المپیک صورت می گیرد.
((بازیهای المپیک)) جشنواره بزرگی است که هر چهار سال یک بار دریکی از شهرهای جهان برگزار می شود. جوانان جهان با شرکت در این بازیها ضمن نمایش اوج هنرهای فردی وگروهی ورزش، به تبادل فرهنگ وآداب ورسوم مختلف ونیز تبلیغ تفاهم، دوستی ودنیای بهتر وتوام با صلح وصفا اقدام می کنند.
فدراسیونهای بین المللی ورزشی
فدراسیونهای بین المللی ورزشی مسئولیت فنی رشته ورزشی مربوط را درسطح بین المللی برعهده دارند. به رسمیت شناخته شدن هر فدراسیون بین المللی ورزشی برعهده کمیته بین المللی المپیک طبق شرایط وضوابط است.
سازمانهای بین المللی ورزشی
علاوه بر فدراسیونهای بین المللی ورزشی، کمیته بین المللی المپیک سازمانها ونهادهای بین المللی ورزشی دیگری را نیز به طور مشروط به رسمیت شناخته است:
1) انجمن کمیته های ملی المپیک (ANOC)
2) انجمن فدراسیونهای بین المللی بازیهای المپیک تابستانی ((ASOIF
3) مجمع فدراسیونهای بین المللی ورزشهای زمستانی (AIWF)
4) انجمن عمومی فدراسیونهای ورزشی بین المللی(GAISF)
5) فدراسیون بین المللی ورزش دانشگاهها(FISU)
6) شورای بین المللی ورزشهای ارتشها(CISM)
7) کمیته بین المللی پاراالمپیک(IPC)
8) کمیته بین المللی ورزش ناشنوایان(CISS)

فصل چهارم
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی
یکی از وظایف مدیر درهر سازمانی، برنامه ریزی برای آینده سازمان است. نیاز به برنامه ریزی زمانی برای مدیریت محسوستر می شود که منابع وامکانات سازمان بسیار محدود و توقعات افراد از سازمان بسیار زیاد باشد.
مفاهیم اساسی در برنامه ریزی
برنامه: روشهای تفضیلی وازپیش تنظیم شده برای انجام کار.
خط مشی: راهنماییهای کلی وعمومی در یک سازمان را خط مشی آن سازمان گویند.
روش: نحوه اقدام به کاری در یک سازمان در وضعیتها و حالتهای مختلف را روش گویند.
قلمرو: محدوده اجرایی برنامه دریک سازمان را گویند.
استراتژی: نوعی برنامه است که هدف یا منظور اصلی سازمان را بر حسب وظایف معین می نماید.
شاخصها: در هربرنامه تعدادی از کلید واژه ها به کار می رود.
گامهای فرایند برنامه ریزی
گام اول: مقصود اصلی موسسه را تعیین کنید)هر موسسه ای به یک هدف اصلی نیاز دارد که برحسب خدمتی که به جامعه عرضه خواهد کرد تعیین می شود
گام دوم:هدفها راتعیین کنید)دردومین گام، هدف کلی به اهداف جزئی تر تقسیم وبراساس این اهداف جزئی، کارهای انجام شده سنجیده می شود تادرصورت لزوم به مسیر صحیح هدایت گردد.
گام سوم: پیش بینیهایی را انجام دهید) هدف از پیش بینی محاسبه یا حدس برخی از رویدادها وشرایطی است که ممکن است در آینده اتفاق افتد. براساس پیش بینی، مدیریت سازمان انتظاراتی را که از یک برنامه درآینده دارد برآورد می کند.
گام چهارم:منابع سازمان را ارزیابی کنید) در هر سازمان ورزشی منابع اصلی عبارتند از: منابع انسانی،مادی،ملی وتسهیلاتی. مدیریت سازمان ورزشی باید ضمن شناسایی دقیق منابع مذکور به ارزیابی میزان توان وکارآیی هریک بپردازد.
گام پنجم:راه حلهای مختلف را طرحریزی نمایید) درهر سازمان ورزشی، مدیریت باید به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده با توجه به منابع گوناگون سازمان، راه حلهای مختلف را طرحریزی نماید تا یک فعالیت در صورت بروز مشکل، راه حلهای دیگری را در پیش رو داشته باشد.
گام ششم:هماهنگی را بررسی کنید) مدیریت باید با توجه به منابع، هماهنگی بین بخشهای مختلف سازمان برای دستیابی به اهداف از طریق راه حلهای گوناگون را بررسی کند.
گام هفتم: برنامه را اجرا کنید) پس از پیش بینی راه حلهای مختلف با توجه به منابع سازمان می توان به اجرا برنامه اقدام کرد.
گام هشتم: برنامه را ارزیابی کنید) ارزیابی در یک سازمان شامل دو مرحله است؛مرحله اول،ارزیابی مراحل وگامهای برنامه ریزی ومرحله دوم ارزیابی برنامه اجراشده. ارزیابی، در صورتی که درست انجام شود، یکی از مهمترین بخشهای برنامه است.
نظارت وارزیابی برنامه
نظارت از دوطریق ممکن است انجام گیرد: یکی از طریق سازمان برنامه وبودجه به عنوان متولی امر برنامه ریزی وتخصیص بودجه درکشور که کلی است و دیگری به وسیله دستگاه مسئول ومجری برنامه که جزئی است.
ارزیابی به معنای مقایسه ای بین اهداف ضمنی واهداف بیان شده در برنامه هر سازمان از یک سو ونتایج پیش بینی شده ومورد انتظار از سوی دیگر است.
هدف ارزیابی، جمع آوری اطلاغات لازم به منظور بهبود بخشیدن به فرایند برنامه ریزی وبهبود اجرای ادامه برنامه در سطح ملی، استانی ومنطقه ای است.
از جمله موارد مهم درارزیابی، بررسی جنبه های اقتصادی برنامه است. هدف از ارزیابی اقتصادی این است، که برنامه ریزان ومجریان دریابند که با توجه به اهداف برنامه، نظام تدوینی تا چه حد به صرفه وصلاح است.

فصل پنجم
بودجه وامور مالی
بودجه
تعاریف بودجه
1- یک طرح مالی است که نیازمندیهای پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی برآورد می شود.
2- نشان دهنده سیاست مالی دولت ذر جهت اهداف اقتصادی واجتماعی در یک دوره کوتاه می باشد.
3- یکی ازوسایل مالی نظارت قوه مقننه بردولت و نشان دهنده اشکال مالی مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی کشور است.
انواع درآمد
درآمد عمومی: این درآمدها شامل انواع مالیات،درآمد حاصل از فروش نفت وگاز، درآمد حاصل از خدمات فروش کالا، درآمد حاصل انحصارات ومالکیت دولت وسایر درآمدها است.
درآمد اختصاصی: درآمدهای اختصاصی به موجب قانون درآمدهایی است که دستگاههای اجرایی وصول ودرهمان دستگاهها به مصرف هزینه های خاص تعیین شده در قانون می رسانند.
بودجه کل کشور
پیش بینی دریافتها ومنابع تامین اعتبارات و همچنین پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی ویا اختصاصی درسال مالی صورت می گیرد را بودجه کل کشور گویند.
انواع بودجه
تولید ناخالص ملی: عبارت است از ارزش پولی کل کالاها وخدمات تولیدی در یک اقتصاد بر پایه قیمتهای جاری بازار پیش از کسر استهلاک ودیگر مخارج مربوط به استهلاک کالاهای بادوام.
تولید خالص ملی: عبارت است از ارزش کل همه کالاها وخدماتی که اقتصاد یک ملت در دوره معین براساس قیمت جاری بازار تولید کرده است.
درآمد ملی: درآمد ملی برابر است با تولید خالص ملی منهای مالیاتهای غیر مستقیم وپرداختهای انتقالی کسب وکار.
کسربودجه
درهر سال احتمال دارد در نتیجه عدم برنامه ریزی وپیش بینی دقیق وصحیح یا سایر موارد غیقابل پیش بینی در جذب منابغ درآمدی دولت کسر بودجه بوجود آید.
کسربودجه اداری:از عدم انطباق سیستم مالیاتی با وضع اقتصادی واجتماعی موجود ناشی می شود
کسربوجه ناشی از مشکلات اقتصادی: از سیستمهای غلط وناکارآمد مدیریتی ناشی می شود.
کسربودجه ناشی از ساختار اقتصادی: معمولا ناشی از افزایش مخارج مربوط به طرحهای عمرانی است.
روشهای تامین کسر بوجه
الف) سیاست مالیاتی: شامل افزایش درآمدهای جدید ازطریق 1) صدور مواد غیر نفتی 2) افزایش مالیاتها 3) صدور نفت خام
ب) سیاست قرضه: شامل 1) وام داخلی از طریق{برداشت ازسیستم بانکی، اوراق قرضه مشارکت}
2) فروش طلا وارز دربازار پول وسرمایه
3) وام خارجی از طریق {دولتهای خارجی، موسسات خارجی، موسسات بین المللی
ج) سیاست کاهش هزینه: از طریق 1) کاهش اعتبارات جاری 2) کاهش اعتبارات عمرانی
بودجه ارزی
بودجه ارزی، بخشی از بودجه ریالی است که درزمان بودجه ریزی در جایگاه خاص خود تعیین می گردد.
عناوین بودجه ارزی
1. دریافتهای جاری
الف) دریافتهای بخش نفت شامل درآمد تفت از کنسرسیو نفت وفروش نفت
ب)خرید ارز از محل صادرات کالا
ج) خرید ارز از محل ارائه خدمات
2. حساب سرمایه
الف) استفاده از وامها واعتبارات بلند مدت خارجی
ب) خالص وام وسرمایه های خصوصی وخارجی
ج) بازپرداخت اصل وامها اعتبارات بلند مدت خارجی
د) سرمایه گذاری درخارج
3. پرداختهای جاری
الف) واردات بخش خصوصی شامل کالا وخدمات
ب) طلای غیر بانکی
ج) واردات بخش دولتی شامل درآمدهای نقدی، وام واعتبارات بلند مدت خارجی
امورمالی وحسابداری
مجموعه عملیاتی که با توجه به مقررات وارزشهای حاکم بر سازمان وجامعه ونیز رعایت اصول قابل قبول حسابداری، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد هزینه و حسابداری، دردفاتر مالی جهت استفاده مدیران وسایر افراد ، تهیه وتجزیه وتحلیل می کند حسابداری گویند.
اسناد تجاری
اسناد تجاری که مصداق روشن آن چک، سفته وبرات است، اسنادی هستند که جهت سهولت انتقال وجوه وپرداختها به کار گرفته می شود.
برات: نوشته ای است که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار می نمایند.
سفته: نوشته ای است که به واسطه آن کسی متعهد می شود که وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معین بپردازد.
چک: از اوراق تجاری معتبر است که از اعتباری قوی همچون اسکناس برخوردار است.

فصل ششم
مدیریت جلسات وشوراهای تربیت بدنی
نکات مهم در برگزاری یک جلسه مناسب، تفسیرآیین نامه، تساوی دررای گیری، ارائه پیشنهادها، تذکرآیین نامه ای، نحوه تدوین صورت جلسه ونگارش صورت جلسه است.
نکات مهم درخصوص آیین نامه اداره کلی جلسات
1. تفسیرآیین نامه: درهر جلسه تنها رئیس جلسه در صورتی که بخشی ازآیین نامه نارسا باشد یا نیز به تفسیر بیشتر داشته باشد، حق تفسیر آیین نامه را دارد.
2. تساوی در رای گیری: طبق آیین نامه، هریک از اعضای جلسه در مورد هر موضوعی یک بار حق رای دارند.تنها رئیس جلسه درشرایطی که تعداد آرا مساوی باشد دارای حق رای گیری دیگری است و می تواند رای نهایی را صادر کند.
3. پیشنهادها: نحوه ارائه وطرح پیشنهادها بهتر است درآیین نامه جلسه مشخص شده باشد. در آیین نامه می توان پیش بینی کرد که پیشنهاد به صورت کتبی ارائه شود ویا در صورت در اختیار داشتن زمان لازم در جلسه مطرح گردد.
4. تذکر آیین نامه ای: هریک از اعضای جلسه می توانند تذکر آیین نامه ای بدهند. معمولا تذکر آیین نامه ای خطاب به رئیس جلسه است واو ملزم به پاسخ گویی وهدایت جلسه طبق آیین نامه است.
نحوه تدوین وتحریر صورت جلسه
الف) عنوان وشماره جلسه
 ب) تاریخ وزمان تشکیل جلسه
ج) محل تشکیل جلسه           
د) فهرست اسامی افراد حاضر وغایب
ه) اهم تصمیمات اتخاذ شده      
ز) زمان، تاریخ ومکان تشکیل جلسه بعدی
ح)موضوع یا موضوعات قابل طرح درجلسه یا جلسات آینده
نکات عمده مورد توجه در اداره جلسه
1. رسمی بودن جلسه                 
2. رسایی وتنظیم مناسب صدا
3. خلاصه صحبت کردن              
4. رعایت موضوع دستور جلسه
5. استفاده از کارشناسان                            
6. ایجاد فضای آرام ومطلوب
7. رعایت زمان شروع وپایان جلسه                
8. اداره کلی جلسه براساس آیین نامه
9. تصمیم گیری صحیح                            
10. تحمل حرف مخالف
11. در حد مجاز صحبت کردن                   
12. عدم رای گیری غیابی
13. چیدن صندلی به ترتیب درست              
14. بیان نکردن سخنان قالبی واز پیش مشخص 

گزارش نویسی
گزارش نویسی یکی از ابزارهایی است که کمک می کند سوابق اجرایی سازمان برای استفاده آیندگان ثبت وضبط گردد.
نکات مهم در تهیه گزارش
الف) مقدمه گزارش: در مقدمه ضمن تشریح مختصر موضوع گزارش، علت نگارش وسوابق امر ذکر می شود
ب) روش شناسی: به منظور انسجام بیشتر بخشهای مختلف گزارش، لازم است چگونگی انجام کار ومراحل آن به طور دقیق ذکر شود.
ج) نتایج گزارش: یافته ها ومواردی که اتفاق افتاده ومشاهده شده جمع بندی ونتایج کار در گزارش مشخص می شود تا خواننده در جریان وقایع قرار گیرد ویک تصور کلی از آنچه گزارش می شود به دست آورد.
د) پیشنهادها: یکی از بخشهای مهم در هر گزارش ابداع و ابتکار ویا استفاده از تجربه های کاری برای آینده سازمان است.
ه) جمع بندی ونتایج نهایی: در پایان هر گزارش با توجه به آنچه روی داده و در بخشهای گوناگون گزارش به رشته تحریر درآمده، نتیجه یا نتایج نهایی که حاصل جمع بندی است به خواننده معرفی می شود.
شوراهای رسمی در بخش تربیت بدنی
شورای سازمان تربیت بدنی، شورای عالی تربیت بدنی وورزش دانشگاهها، شورای برون مرزی، شورای عالی تربیت بدنی آموزشگاههای کشور

شورای سازمان تربیت بدنی
بالاترین مرجع تصمیم گیری وهماهنگی در بخش تربیت بدنی کشور، شورای سازمان تربیت بدنی است. ترکیب ای شورا به شرح زیر است:
1. ریاست جمهور که سمت ریاست شورا را خواهد داشت
2. وزیر علوم، تحقیقات وفناوری
3. وزیر آموزش پرورش
4. وزیر کشور                          
5. وزیر کشاورزی
6. وزیر کاروامور اجتماعی
7. رئیس ستاد مشترک ارتش
8. سرپرست سازمان
شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور
در وزارت علوم وتحقیقات وفناوری، شورای عالی تربیت بدنی بالاترین مرجع تصمیم گیری در زمینه برنامه های تربیت بدنی و ورزش کشور در این وزارتخانه ودر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور است.
شورای برون مرزی
در سازمان تربیت بدنی شورایی وجود دارد که در ارتباط با کلیه اعزامها وسفرهای ورزشی به خارج از کشور تصمیم گیری می کند.
شورای عالی تربیت بدنی آموزشگاههای کشور
به منظور تامین احتیاجات جسمی وروحی دانش آموزان کشور وآموزش وگسترش امر تربیت بدنی و ورزش مدارس، در رشته های مجاز ورزشی مطابق مبانی مکتب مقدس اسلام ورعایت اصول اخلاقی، اجتماعی وبهداشتی تاسیس گردیده است.

فصل هفتم
مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
نحوه برگزاری یک دوره مسابقه
برای برگزاری یک دوره مسابقه ورزشی نیاز به برنامه ریزی دقیق وزمان کافی است. در برگزاری هر دوره مسابقات ورزشی با توجه رشته ورزشی، روش برگزاری، امکانات وتجهیزات، منابع انسانی ومالی وتعداد شرکت کنندگان می توان سازمان خاص ومورد نیاز را طراحی کرد.
وظایف کمیته های برگزارکننده مسابقات
وظایف کمیته فنی:
1. تدوین آیین نامه نحوه برگزاری فنی مسابقات
2. انتصاب مسئولان وسرپرستان فنی هریک از رشته های ورزشی
3. تشکیل جلسات منظم ومستمر کمیته فنی
4. تشکیل جلسات هماهنگی با کمیته داوران
5. تهیه گزارش نهایی فنی مسابقات و …
وظایف کمیته تدارکات وپشتیبانی:
1. تهیه کلیه برگه ها(فرم ها) وفهرستهای مورد نیاز
2.پیش بینی اعتبار مورد نیاز به منظور خرید کالاهای درخواستی
3. تهیه گزارش روزانه از اقلام خریداری وتوزیع شده
4. انجام کلیه امور ارجاعی از طرف سرپرست کل مسابقات
5. دریافت کلیه درخواستهای خرید کالا وتجهیزات از کمیته های مختلف و…….
وظایف کمیته داوری:
1. پیش بینی ودعوت از داوران مورد نیاز هریک از رشته های ورزشی
2. مطالعه و بررسی گزارش ناظران فنی واتخاذ تصمیم گیری های لازم
3. اعلام نتایج روزانه مسابقات به کمیته روابط عمومی وتبلیغات
4. تهیه گزارش نهایی از نحوه قضاوت وعملکرد داوران در طول مسابقات و……
وظایف کمیته ثبت نام وپذیرش:
1. تهیه و ارسال فرمهای ثبت نام برای تیمهای شرکت کننده حداقل سه ماه قبل از شروع مسابقات
2. اخذ مدارک مورد نیاز ازتیمهای شرکت کننده حداقل یک ماه قبل از شروع مسابقات
3. پذیرش شرکت کنندگان در مسابقات درهنگام ورود با کامل کردن فرمهای پذیرش
4. صدور کارتهای شناسایی برای کلیه شرکت کنندگان و کادرهای اجرایی
5. تهیه فهرست اسامی حاوی مشخصات کامل شرکت کنندگان به تفکیک رشته های ورزشی
وظایف کمیته اسکان:
1. پیش بینی تعداد اتاق وتخت مورد نیاز براساس آمار شرکت کنندگان
2. بررسی وکنترل امکانات مورد نیاز اسکان وخواب شرکت کنندگان
3. همکاری نزدیک با کمیته پذیرش
4. کنترل تاسیسات وسرویسهای بهداشتی خوابگاهها
5. نظارت بر رعایت امور بهداشتی خوابگاهها ومحل اسکان
6. تهیه گزارش روزانه از وقایع ورویدادهای مهم در محل اسکان
وظایف کمیته تغذیه:
1. پیش بینی برنامه غذایی روزانه اردو برای اوقات سه گانه
2. گزینش کادر مورد نیاز برای غذاخوری وآشپزخانه
3. نظارت برامرتوزیع وتقسیم دقیق غذا دراوقات تعیین شده
4. نظارت دقیق برامرپخت غذا
5. رعایت اصول بهداشتی درمحوطه های آشپزخانه و غذاخوری
6. تهیه وگزارش روزانه ازنحوه تهیه وتوزیع غذا
وظایف کمیته پزشکی:
1. پیش بینی کادرپزشک، پزشکیاروپرستار مورد نیاز
2. تدوین برنامه حضور پزشکان و پزشکیاران درمیادین مسابقات
3. آماده وتجهیز نمودن اتاق پزشکی درمحل اسکان ورزشکاران
4. پذیرش ومعاینه کلیه بیماران
5. تهیه گزارش روزانه از مراجعان واقدامات انجام شده درمورد هریک از آنها
وظایف کمیته روابط عمومی وتبلیغات:
1. تهیه وتنظیم تراکتهای مناسب جهت هریک از اماکن ورزشی عمومی
2. انعکاس به موقع ودقیق اخبار ونتایج مسابقات به رسانه های جمعی
3. پیش بینی برنامه های مراسم مذهبی، اعیاد و مناسبتهای مهم
4. تهیه وتنظیم برنامه مصاحبه با سرپرستان، مربیان، ورزشکاران وکادر اجرایی
5. پیش بینی برنامه های تفریحی برای شبها در محل اسکان ورزشکاران
وظایف کمیته انتظامات:
1. شناسایی دقیق کلیه اماکن برگزاری مسابقات واسکان
2. برنامه ریزی دقیق برای امور انتظامی
3. کنترل کلیه ورودی ها وخروجی های محل اسکان ومسابقات
4. تهیه گزارشهای روزانه از موارد وموضوعات ورویدادهای مهم
وظایف کمیته نظارت وارزشیابی:
1. نظارت دقیق برنحوه انجام وظایف کمیته های مختلف
2. تهیه پیشنهادهای لازم وراهکارهای اجرایی برای آینده
3. تهیه گزارش روزانه از کلیه امور مربوط به مسابقات وارئه به سرپرست کل
4. استخراج نتایج نظر خواهی وجمع بندی آنها به منظور تهیه گزارشهای لازم
5. اعلام نظر وارزیابی نهایی در مورد نحوه برگزاری مسابقات واقدامات انجام شده.
وظایف کمیته امور مالی:
1. تهیه دستورالعمل مالی درمورد نحوه انجام هزینه
2. پیش بینی کلیه هزینه های مسابقات به تفکیک
3. تهیه وفروش بلیط مسابقات وکنترل دقیق نحوه توزیع آن
4. افتتاح حساب بانکی درصورت نیاز با حداقل دوامضا
5. نظارت برانجام کلیه امورمالی وحسابداری
6. تهیه گزارش مالی از کلیه درآمدها وهزینه ها در پایان برگزاری مسابقات
وظایف کمیته مراسم وتشریفات
1. پیش بینی دقیق برنامه های مراسم افتتاح و اختمام مسابقات وهمکاری جهت اجرا
2. همکاری با کمیته روابط عمومی درمورد برنامه های توزیع مدال، احکام وجوایز
3. پیش بینی تعداد مدال، احکام وجوایز مورد نیاز هریک از رشته های ورزشی
4. برنامه ریزی لازم درمورد رعایت شئون وتشریفات هریک از رشته های ورزشی
5. همکاری با کمیته روابط عمومی وتبلیغات در زمینه های تبلیغات، انتشار خبرنامه وسایر امور مشترک
6. تهیه گزارش نهایی از نحوه فعالیتهای انجام شده و ارائه به رئیس کمیته برگزاری مسابقات

فصل هشتم
حل مساله وتصمیم گیری
روش حل مسئله
مراحل هفتگانه حل مسئله عبارت است از:
1) شناخت وتعریف مسئله؛ 2) بررسی وتجزیه وتحلیل مسئله؛ 3) مطالعه وبررسی راه حلهای ممکن
4) گزینش وانتخاب راه حل مناسب؛ 5) اجرای راه حل انتخاب شده؛ 6) ارزشیابی ازکارانجام شده
7) تهیه گزارش نهایی؛  به منظور آشنایی بیشتر هریک را به اختصار شرح می دهیم.
1) شناخت وتعریف مسئله
درزمان بروز هر مسئله ای، ابتدا باید علائم بروز را بررسی کرد وسپس زمان وموضوعاتی را که به آشکارشدن مسئله کمک می کند.
2) بررسی وتجزیه تحلیل مسئله
به منظوربررسی وتجزیه وتحلیل مسئله ابتدا مدیر می تواند سوالاتی را برای خود طرح کند وبه دنبال پاسخ آنها باشد. جمع بندی پاسخ سوالات به تجزیه وتحلیل مسئله می انجامد.
3) بررسی وپیشنهاد راه حل های ممکن
– ارائه خدمات منظم و جابه جایی مناسب تماشاگران به محل برگزاری مسابقه وبالعکس.
– درصورت فروخته شدن بلیطها، اطلاع واعلان به مردم به منظورعدم حضوردرمحل مسابقه.
– شماره گذاری بلیطها(جایگاه،ردیف،صندلی) به منظورکنترل واستقرار نظم.
– ارائه خدمات مناسب دربوفه ها وکنترل دقیق بر قیمتها.
– نظارت دقیق بر کیفیت مواد غذایی ونوشیدنی بوفه های استادیوم
4) گزینش راه حل مناسب
– مطالعه وبررسی راه حلهای ارئه شده.
– انتخاب یک یا چند راه حل.
5) اجرای دقیق راه حلهای انتخاب شده
– فهرست عملیاتی تهیه شود
– مراحل اجرایی به ترتیب توصیف گردد
– برای پیشبرد کار چه اختیاراتی لازم است
– شناسایی موانع اجرا وتلاش جهت حل آنها
– زمان بندی طول دوره اجرا
– اطلاع رسانی به گروهها و سازمانهایی که باید درجریان امر قرار گیرند.
6) نظارت وارزیابی
– تهیه فهرست برنامه هایی که باید اجرا شود
– انتخاب ناظران جهت نظارت برمراحل اصلی اجرای راه حلها
– ارزیابی دقیق هریک از مراحل مذکور
– بررسی وارزیابی اصلاحات وتغییرات ایجاد شده
– رعایت بی طرفی درتهیه گزارشهای ارزیابی
-جمع بندی گزارش ناظران
7) تهیه گرازش نهایی
نکاتی که به تهیه گزارش مناسب کمک خواهد کرد عبارت است از:
– تهیه گزارش براساس جمع بندی نهایی وبازبینی مجدد گزارش ناظران
– درج تمامی نکات مهم (مثبت ومنفی) در گزارش
– ارئه پیشنهادات اصلاحی
– پیش بینی مواردی که درآینده باید برای اصلاح کار رعایت شود
تصمیم گیری
صاحبنظران علم مدیریت اعتقاد دارند که مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست. از جمله ((سیمون))
عقیده دارد که(( تصمیم گیری جوهر واساس مدیریت تلقی می شود)).
سیمون چهار گام مشخص رادر تصمیم گیری برشمرده است:
1) هوشمندی: شناسایی وتشخیص وجود مساله ای درسازمان است.
2) طراحی: در گام طراحی، هوشمندی بیشتری باید به کار رود تا راه حلها درست بررسی گردد.
3) گزینش: مناسبترین راه حل است. دراین مرحله مدیران با بهره گیری از ابزار اطلاع رسانی که عملیات
وامتیازهای هر راه حل را نشان می دهد می توانند بهترین راه حلها را انتخاب کنند.
4) اجرا: دراین مرحله مدیران می توانند ازیک نظام گزارشدهی که پیشرفت روزانه فرایند برگزیده را نشان
می دهد استفاده کنند.
انواع تصمیم گیری
تصمیم گیری فردی
بعضی از مدیران در تصمیم گیریهای خود، فرد مدارند؛ یعنی درفعالیتهای سازمان تصمیم گیریهای خود
عنایت چندانی به جمع ندارند. تصمیم گیری فردی ریشه در خصوصیات رفتاری افراد دارد وچون از مقوله
مسائل شخصیتی وفرهنگی است؛ تغییر آن بسادگی امکانپذیرنیست ونیاز به برنامه ریزی وتلاشهای مستمر دارد.
تصمیم گیری گروهی
دربرخی از سازمانها مدیریت، مبنای تصمیمات سازمان را نظرات گروه قرار می دهد. از آنجا که بسیاری از
امور سازمان به صورت گروهی انجام می گیرد، تشکیل جلسات وگروههای تصمیم گیرنده از جمله مواردی
است که مدیران باید به آن توجه ویژه نمایند.
روشهای تصمیم گیری
تصمیم گیری بر اساس نظر اکثریت: مبنای تصمیم گیری نظراکثریت با جمع بندی رئیس جلسه خواهد بود.
همراه سازی اعضا: مدیر اعتقاد دارد نظرش درباره موضوع مورد بحث قوی تر از نظر سایرین است، لذا تلاش می کند دیگران رابا خود همراه سازد.
اخذ نظرات کتبی: مدیر یا رئیس جلسه از اعضا می خواهد تا نظرات خود را به صورت کتبی به او ارائه دهند تا پس از تلفیق نظراتشان تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
اتخاذ تصمیم در فرصت مناسب: از کلیه اعضای جلسه خواسته می شود راجع به موضوع مورد بحث چند روز فکر کنند، تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد، پس از گردآوری اطلاعات لازم موکول می شود.
نظام پشتیبانی تصمیم گیری
این نظامهای اطلاعاتی، برنامه هایی هستند که مدیران با استفاده از آنها وبه کمک داده ها، می توانند مسائل تازه و بدون سابقه را بررسی ودرباره آنها تصمیم گیری نمایند.
ویژگیهای نظام پشتیبانی تصمیم گیری
– نمایش: شناساندن اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری، همچون نمودارها ونمادهای کنترل عملیات
– عملیات: به کارگیری منطقی وریاضی داده ها، همچون گردآوری اطلاعات، تهیه فهرستها، تعیین درجه ارزشها وخطرها، تهیه آمارها ونمونه سازیهای جانشین
– کمک به حافظه: پایگاه های داده ها، چگونگی داده ها، حوزه کار، پیوند میان حوزه کاروکتابخانه و تواناییهای دیگر که حافظه را تازه وبروز می کند.
– کمکهای کنترلی: تواناییهایی که در کنترل ومهار نظام به کاربران یاری می رسانند شامل یک نرم افزار زبانی است که به کاربراجازه می دهد تا بخشهای معرفی، عملیات وحافظه رابه کمک کلیدهای گوناگون دراختیار داشته باشد.

فصل نهم
نحوه اعزام تیمهای ورزشی وطبقه بندی سطح مسابقات
برنامه ریزی برای حضوردریک رویدادبین المللی ورزشی
شرکت درمسابقات خارجی برای ورزشکاران ومربیان با اهمیت بوده،انگیزه قوی برای آن وجود دارد. حضور در صحنه های بین المللی ورزشی، علاوه برانجام مسابقات و کسب تجربیات جدید،فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات به شمار می رود. برای اعزام تیمهای ورزشی، داشتن زمان کافی جهت برنامه ریزی دقیق امری ضروری است. این امکان وجود دارد که مشکلات و موارد پیش بینی نشده مدیریت را درقبل از اعزام دچار اضطراب ونگرانی کند. باید توجه داشت بروز مشکل درطول یک سفر برون مرزی امرطبیعی است.
طبقه بندی سطوح مسابقات ورزشی
مسابقات منطقه ای ، مسابقات قهرمانی قاره ای ، مسابقات بین المللی ، مسابقات قهرمانی جهان
بازیهای المپیک ، بازیهای پارا المپیک ،
مسابقات منطقه ای: در یک یا چند رشته ورزشی وبا حضور چند کشور منطقه ( به لحاظ تقسیم بندی جغرافیایی یا سیاسی ) که به صورت دوستانه یا رسمی است برگزار می شود. مسابقات منطقه ای رسمی، به صورت منظم وهمه ساله یا یک سال در میان بین چند کشور منطقه دریک رشته ورزشی برگزار می گردد. مانند مسابقات فوتبال منطقه غرب آسیا یا مسابقات فوتبال جام خلیج فارس
مسابقات قهرمانی قاره ای: مسابقات قهرمانی قاره ای در بیشتر رشته های ورزشی درپنج قاره جهان به طورجداگانه برگزار می شود. نحوه برگزاری این مسابقات با توجه به برنامه ریزی کنفدراسیون یا فدراسیون ورزشی هر قاره است. دوره زمانی برگزاری هررشته را نیزکنفدراسیون هر قاره به صورت یک سال یک بار،دوسال یک بار ویا چهارسال یک بار تعیین کرده است.
مسابقات بین المللی:در بسیاری از رشته های ورزشی همه ساله در زمانی مشخص مسابقاتی به طور ثابت برگزار می شود؛ بدین معنی که هرکشور دریک یا چند رشته ورزشی این مسابقات را در زمان وتاریخ ثابت برگزار می کند. تعداد بسیاری از این نوع مسابقات بین المللی با توجه به قدمت واستمرار در برگزاری، در تقویم فدراسیون بین المللی رشته ورزشی مربوط قرار گرفته که نوعی تایید وتصویب از طرف فدراسیون بین المللی تلقی می گردد. برای مثال در رشته کشتی : مسابقات بین المللی جام تختی ، مسابقات بین المللی  جام دانکلف دربلغارستان ، مسابقات بین المللی جام تفلیس در گرجستان
مسابقات قهرمانی جهان: مسابقات قهرمانی جهان زیرنظر فدراسیونهای بین المللی هررشته در دوره های زمانی مختلف برگزار می شود. با توجه به تصمیم هریک از فدراسیونهای بین المللی ورزشی این مسابقات ممکن است همه ساله (به جز سال برگزاری المپیک) برگزار شود.درمسابقات قهرمانی جهان ، تیمهای ملی کشورها حضور می یابند. دربرخی از رشته های ورزشی مسابقات قهرمانی باشگاههای جهان نیز همه ساله بین قهرمانان پنج قاره برگزار می شود.
بازیهای المپیک و پارا المپیک:مهمترین رویداد ورزشی جهان است. این بازیها هر چهار سال یک باردر رشته هایی که در برنامه المپیک قراردارند برگزار می شودوطی آن ورزشکاران کشورها در قالب تیمهای ملی به رقابت می پردازند. بازیهای المپیک زیر نظر کمیته بین المللی المپیک از سال 1896به طور منظم هرچهار سال یک بار برگزار شده است. تا پایان قرن بیستم26دوره بازیهای المپیک و18دوره بازیهای المپیک زمستانی برگزار گردیده است. بازیهای پارا المپیک هرچهار سال یک بار وبه فاصله 10-15 روز پس از برگزاری هر دوره المپیک و با حضور ورزشکاران معلول برگزار می شود.
نحوه سازمان دهی و برنامه ریزی اعزام برون مرزی
برای اعزام یک تیم یا هیئت ورزشی به مسابقات برون مرزی ابتدا سرپرست هیئت یا تیم از بین افراد با تجربه انتخاب می شود. سرپرستی یک تیم با سرپرستی هیئت ورزشی از نظر وظایف و نوع مسئولیت تفاوتهای بسیاری دارد؛ لذا در انتخاب سرپرست هیئت، مطالعه و بررسی دقیق می تواند به موفقیت کار منتهی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *