مدیریت منابع انسانی

بهروری منابع انسانی درسازمانها

 

متن انگلیسی و فارسی: خلاصه مطلب:  این مقاله تلاشی برای وابستگی بین بکارگیری منابع انسانی وکارایی داخلی دردانشگاههای نیجریه است.این یک تحقیق برای بررسی و توصیف است .قشربندی تصادفی یا نمونه برداری مهارت برای پذیرفتن وانتخاب شش سازمان از دوازده
سازمان دانشگاهی.بنابراین پانصد وهفتادو دو سخنران برای نمونه علوم انسانی و بخشی از دانش سازمان حضور داشتند.
پاسخ انها فهرست کارهایی که باید توسط منابع انسانی انجام شود وکارایی فهرست داخلی با تحقیقات علمی و رسمی کردن بوسیله کارشناس داخلی مدیران اموزشی در نظر گرفته شده است.نسبت استاد –دانشجو تشخیص همکار کاهش سرعت گروه همکار وسرعت فارغ التحصیل شدن با پاسخگو بودن به سه سوال برجسته درتحقیق برای تولید محصول هنگام همبستگی اماری برای ازمون کردن وبیان کردن به زبان ریاضی تحقیقات علمی نزدیک به سطح معنادار 5% می باشد.گذشته از مطالعات انجام شده استفاده علمی استاد  میزان کم ضایعات با میانگین 23% ومیزان فا رغ التحصیلی زیاد با میانگین 85% .
در اینجا رابطه معنا داری بین استفاده علمی از منابع انسانی وکارایی داخلی در دانشگاههای نیجریه وجود دارد.
5% > و6% = محاسبه بحرانی تی <  347%  =محاسبه مقدار تی  }}
دانشگاهها باید مبانی یافته شده برای توصیه کردن در میان نوع دیگر واستفاده کردن بیشتر سخنرانها از علوم انسانی { بخشی از هنر موسسه تجاری و علوم اجتماعی /جامعه مدیران و تعلیم وتربیت } وعلوم طبیعی { توانایی علوم انسانی } را در برنامه خود قرار دهند.اینها برای نظم دادن به سخنران و درجه بندی وتبدیل تراکم کاری مو جود است.
کلمات مهم :استفاده علمی از منابع انسانی کارایی داخلی و وضعیت دانشگاههای نیجریه .

مقدمه
در نیجریه وابسته بودن جامعه به تحصیلات دانشگاهی برای تولید بوسیله افراد واینکه چه کسی می تواند همکاری شایسته و معنا داری به سوی پیشرفت بوسیله محیط زیست داشته باشد.دانشگاهها به عنوان بالاترین نهاد اموزشی عهده دار قانونی مسئولیت تو لید در سطح بالاتر هستند.
نیروی کار
افزایش شاغلین در سازمانها
گسترش دادن درست ارزشها برای بقاء فرد و جامعه
پرورش دادن عقلانی استعداد در فرد برای فهمیدن و درک کردن موقعیت خودش و محیط خارجی و ارتفاء در سطح ملی و درک وفهم بین المللی و تعامل (جمهوری متحد نیجریه 36 . 2004)
دنبال کردن اهداف انها، دولت متحد مستقر در دانشگاهها و سازمانهای مجاز 
دولت ها ، سا زمانهای خصوصی وافراد نسبت به تامین کردن انها
بنابراین دانشگاههای نیجریه توسط دولت متحد ، سازمانهای دولتی خصوصی و افراد خصوصی تصرف شده اند.سازمانهای انها وابسته به انسان (کارکنان تحصیل کرده وتحصیل نکرده ) منابع مادی ومنابع موجود ساخته شده و دانشجویان پذیرفته شده سالانه بر حسب تجربه کردن برنامه های مختلف است.فرایند پذیرش نماینده معمولا با واگذار کردن برتری به تحصیلات دانشگاهی مانند سطح بالای منابع انسانی است در صورتیکه سومین نوع سازمانها از قبیل سازمانهای چند رشته ای ودانشگاهها سطح کم تحصیلات را تشویق می کنند.این رهبری کردن برای افزایش به وسیله تقاضا وسپس ثبت در دانشگاهها دارد.و اینکه چه کسی به عنوان شهروند خوب توانایی شرکت کردن در جامعه خودشان وساختن ملتی متکی به شرافت خویش را دارد.اگر چه موافق شهر بابل قدیم ( 2007 ) با شگفتی در اطراف مشاغل با منفعت باشند.که این اشتیاق ملت برای روش سرمایه گذاری در برابر تحصیلات و اموزش است که تا کنون باعث واقعیت دادن و اتلاف منابع هستیم.
نامیدن این موقعیت به وسیله بازرسی مجدد عوامل تولید در میان موقعیت ها وچگونگی نتیجه عوامل تولید است.بنابراین پیش بینی وجلوگیری از ضایعات لازم است. تمامی منابع آموزشی برای پیشرفت در جهت و هدف خاصی در سطح ملی اساسی هستند.منابع انسانی ،خصوصا کارمندان آموزشگاهی برای بازرسی کردن دیگر منابع وتامین کردن و دسترسی به اهداف ملی هستند.ما بوسیله یک نهاد شاهد مهم بودن این عوامل نه مهم بودن چگونگی زیبایی آنها و برنامه ها ودارایی ها هستیم.بدون کارمندان آموزشگاهی پیشرفت اهداف سازمانی و تلاش کردن برای استدلال بی ثمر است.
در این مقاله ،استفاده علمی از منابع انسانی و وبرتری آن به کارایی داخلی به وسیله وضعیت مالکیت دانشگاهها در نیجریه آزمون شده است.هدف از این تحقیق بویژه :
آزمون کردن دانشجو در برابراستاد نسبت به وضعیت دانشگاهها در نیجریه
کاهش میزان تصمیم گیری دانشجوها در برابر دانشگاهها
تصمیم گیری درباره میزان فارغ التحصیلی از دانشگاهها
آزمون کردن وجود وابستگی بین استفاده علمی از منابع و کارایی داخلی دانشگاههای نیجریه
استفاده علمی از منابع انسانی
منابع انسانی تشکیل دهنده نیروی کار در سازمانها هستند.طبق : مردم وشناخت ،مهارتها و وضعیت تشکیل منابع آنها. پذیرش به وسیله این ادعا و اضافه کردن به مهارتهای صنعتی ،مکانیکی ،مدیریتی ،اجتماعی و وضعیت تشکیل منابع آنها و دیگر عرصه های بالقوه موجود به وسیله استفاده علمی در جامعه و علم اقتصاد وتشکیل دادن سازمان منابع انسانی می باشد. دانشگاهها به عنوان نهادهای اموزشی دارای کارمند برای تدریس ،افرادی که تدریس نمی کنند ودانشجویان شامل شناخت انها،توانایی ها ومهارتهای منابع انسانی است.در اصل کارمندان در داخل دانشگاهها به وسیله اهداف سازمانی وامکانات انها موجب پیشرفت وبهره وری ویادآوری منابع انسانی هستند.در سیستم دانشگاه ،تدریس پرسنل باعث یادآوری است برای مثال معلم ومدرس.انها نامزد شده در پردازش همه اطلاعات ورودی آموزشی به وسیله دانشجویان فراگیر هستند.همین طور نهادهای اموزشی باید توانایی دست یافتن به اهداف را دارا باشند.آنها دانش و مهارتها را از طریق تدریس کردن ،همکاری کردن در پیشرفت دانش از طریق تحقیق و متعهد شدن به خدمات اجتماعی ، در دسترس بودنشان و تصمیم گیری برای استفاده علمی موفقیت آمیز یا عدم موفقیت در سیستم آموزشی منتشر می کنند.روش تصمیم گیری و استفاده علمی مدرس به وسیله تعداد دانشجویان و محول کردن کار به انها به واسطه تدریس و نظارت کردن می باشد.کمیته دانشگاهها در سطح ملی  آمار تعداد دانشجویانی را که می توانند در دانشگاهها به راحتی وبا سروکار داشتن با برنامه های متفاوت دروس را ارائه و تدریس کنند را دارد.این آمار میزان دانشجویان به اسا تید را یاد آوری می کند که این دگرگونی طبق برنامه هاست :بشریت – سی دانشجو نسبت به استاد ( 1: 30 ) ،دانش – بیست دانشجو نسبت به استاد (1: 20 ) ،پزشکی – ده دانشجو نسبت به استاد (1: 10 ) ،کشاورزی – پانزده دانشجو نسبت به استاد (1: 15 ) .
میزان استاد به دانشجومی تواند برای تصمیم گرفتن تعداد دانشجویان برای تخصیص آنها در برابر استاد به سطح تحصیلات معین مورد استفاده قرار بگیرد.میزان استاد به دانشجو نشان دهنده حجم کاری اساتید بویژه سطح تحصیلات انهاست.به علاوه برای کمک گرفتن در تصمیم گیری به تعدادی نیروی کار جهت تدریس و ثبت طرح دانشجویان مورد نیاز است. بنابراین هر دو می تواند در تصمیم گیری مدرس برای استفاده علمی یا غیر علمی مورد استفاده قرار بگیرد .این مدلها برای محاسبه به وسیله میزان استفاده علمی معلمان است.
کارایی داخلی
به عنوان مثال مفهوم کارایی مفهوم اقتصادی دارد.حد مطلوب وابستگی بین ورودی (درونداد) و محصول (برونداد ) .سیستم اموزشی از درون کارایی دارد که این هم خارج از تلاش کردن فاقد ترفیع دادن برای هر دانشجو / سال یا بدون ترک تحصیل کردن یا تکرار کردن می باشد.ممکن است این سیستم به خاطر طبقه بندی استعدادها خارج از جامعه ،اقتصاد یا سطح بالای تحصیلات و خواسته ها و تمایلات  کاملا غیر کارامد باشد.کارای داخلی به تعداد دانشجویان بر می گردد.اینکه به واسطه چه کسی یک رتبه نسبت به بقیه تکمیل و برای پیمان بستن و تعیین کردن دوره ای خاص تصویب می شود.این نشان می دهد که وابستگی بین ورودی و خروجی بر حسب سطح تحصیلات معین وجود دار د. برای آنکه تحقیق مورد ملاحضه درباره کارایی داخلی است سرانجام پیوند مسئله درباره تخصیص منابع و استفاده علمی از آن مشخص می شود . این شاخص کارایی داخلی به وسیله:
Afolabi) و(2005Fabunmi ، ( ،(1999Abdulkareem(1989)
استفاده شده است که میزان ضایعات و میزان فارغ التحصیلی هستند.میزان ضایعات به وسیله دانش اموزان و اینکه چه کسی سیستم مدرسه را قبل از تکمیل دوره آموزشی ترک کرده است مشخص می شود.ممکن است ضایعات بین سطح نمره و نتیجه دانش آموزان رخ دهد.چه کسی دوباره دسته بندی را انجام می دهد و چه کسی دوباره از سیستم خارج می شود.میزان ضایعات می تواند گروه خام میزان ضایعات یا گروه تصفیه شده میزان ضایعات باشد.
گروه خام میزان ضایعات بر حسب درصدی از تکرار کننده و از قلم افتادن کسانی که مقام یا منصبی ندارند است در نتیجه در اول سال نسبت به آخر سال دوره تحصیلی گروه دانشجویان مشخص می شود،در صورتیکه گروه تصفیه شده میزان ضایعات بر حسب اینکه چه کسی قبول می کند که از درجه گرفتن وثبت گروه خارج شود.این مبنی بر واقعیت داشتن عدم تساوی دانشجویان به دور از توانایی سال آخر برای پیروزی در امتحان سال آخر یا پاس کردن.
میزان فارغ التحصیلی به درصدی از دانشجویان که سیستم را ترک کردند و سرانجام برای کامل کردن کل دوره آموزشی در طبقه بندی نهایی ثبت نام می کنند بر می گردد.این کار به وسیله برنامه های آموزشی بسیار اساسی است زیرا توانا ساختن آنان برای محاسبه کردن میزان ورودی به خروجی برای تصمیم گیری کارای در سیستم ضروری است.در این تحقیق برای آنکه پیشنهاد کردن برای مقایسه کردن نتایج آزمون در دانشکده ها در شرایط کاملا موفقیت آمیز درباره سیکل بخصوصی و بدون نظر به دانشجویان ورودی وازقلم انداختن آنانی که مقام ومنصبی ندارند و تکرار این روند در سازمانها غیر واقعی بود.اینها به احتمال دارا بودن اعتبار زیاد در عملکردشان در سال پایانی کیفیت خود هستند.
میزان اساتید به دانشجو =
تعدا کل دانشجویان بر حسب سطح تحصیلات معین در یک سال
تعداد کل اساتید بر حسب سطح تحصیلات معین در یک سال
روش شناسی
در طراحی این تحقیق علمی از برآورد مطالعه توصیفی استفاده شده است.که این محصول اطلاعات درباره درجه وابستگی بین وجود تغییر پذیری از روی مطالعه است.بنابراین تهیه کردن تحقیق ها برای پیداکردن وابستگی هر چیزی یا وجود پیوستگی بین تغییر پذیری دستورالعمل ودامنه وابستگی است.مردم به این تحقیق برای در بر داشتن دوازده وضعیت مالکیت دانشگاهها،ارائه ،کلاس ،علوم انسانی (بخشی از استعداد ) موسسه تجاری و علوم اجتماعی/ مدیریتی وتحصیلات وعلوم (توانایی علوم ) محقق ساختن قبل از سال  2005 در نیجریه است.شش دانشگاه از دوازده دانشگاه حذف شدند.برای آنکه 50% انتخاب شوند بطوریکه نمونه برداری بجای مطالعه کامل طبقات ، نمونه برداری بصورت تصادفی باشد.به علاوه سخنران از در دانشگاهها انتخاب شدند بطوریکه نمونه برداری از این تحقیق اگر چه نمونه برداری فن طبقات تصادفی بوده است شامل دو مستند اصل یعنی چک لیست منابع انسانی وچک لیست کارایی داخلی می باشد

زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی یار احمدی خراسانی
موضوع تحقیق :بهروری منابع انسانی در سازمانها
موسسه علوم اجتماعی وبین المللی ژورنال تحقیق دانشگاهی
موضوع:بهروری منابع انسانی درسازمانها

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
April 2011, Vol. 1, No. 1
HUMAN RESOURCE UTILIZATION AND INTERNAL EFFICIENCY IN
STATE-OWNED UNIVERSITIES IN NIGERIA

Dr. A. Y. Abdulkareem
Department of Educational Management, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.
E.mail: ayabdulkareem@yahoo.com
Dr. Y. A. Fasasi
Department of Educational Management, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.
E.mail: adefasas@yahoo.com
Dr. O. P. Akinnubi
Department of Educational Management, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.
E.mail: akinnubipaul@yahoo.com

Abstract
This paper examined the relationship between human resource utilization and internal efficiency in Nigerian state universities. It was a descriptive survey research. Stratified random sampling technique was adopted for selecting 6 out of 12 state-owned universities. Also, 572 lecturers were sampled from Humanities and Science  Faculties of the institutions. They responded to “Human Resource Checklist” (HRC) and “Internal Efficiency Checklist” (IEC) designed by the researchers and validated by experts in the field of educational management. Student–Teacher Ratio, Refined Cohort Wastage Rate and Graduation Rate  were  used  to  answer  three  research  questions  raised  in  the  study.  Pearson  product-moment correlation statistic was used to test the formulated research hypothesis at 0.05 level of significance. The study revealed over-utilization of teachers, low wastage rate with a mean of 23%, and high graduation rate with a mean of 85%. Also, there was a significant relationship between human resource utilization and internal efficiency in Nigerian state universities (calculated r-value= .347 > critical r-value =.06, p <
.05). Based on the findings, it was recommended, among others, that the universities should employ more lecturers in humanities (Faculties of Arts, Business and Social Sciences/Management Sciences and Education) and sciences (Faculty of Science) in order to reduce the workload of the existing lecturers in these discipline.
Key words: Human resource utilization, internal efficiency, state- owned universities, Nigeria.
Introduction
In Nigeria, the society depends on educational institutions for production of individuals who can fit  properly and contribute meaningfully to the development of the environment. Universities, as the highest  educational institutions, are statutorily charged with the responsibility of producing high level manpower. In addition, the institutions are to:
•    Develop and inculcate proper values for the survival of the individual and society;
•    Develop the intellectual capacity of individual to understand and appreciate their local and external environments; and
© HRMARS, Pakistan    www.hrmars.com
26
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
April 2011, Vol. 1, No. 1
•    Promote national and international understanding and interaction (Federal Republic of
Nigeria, 2004 p.36).
In pursuit of these goals, the Federal Government established universities and allowed state governments,  private  organizations  and  individuals  to  establish  theirs.  Thus,  universities  in Nigeria  are  owned  by  Federal  Governments,  State  Governments,  private  organizations  and private  individuals. In these institutions, human (academic and non-academic staff), material and financial  resources are made available, and students are admitted annually to undergo various programmes.
In admission process candidates usually give preference to university education as a source of high  level manpower while other tertiary institutions such as polytechnics and colleges of education are  less  patronized. This has lead to an increase in demand for and subsequently enrolment into the universities. The expectation is that graduates from these institutions would become  productive  workers and  good  citizens  who  would  be  able  to  contribute  to  the development of their society and  make  the nation truly self reliant. However, according to Babalola (2007), many of them wonder around without gainful engagements. This implies that the nation’s aspiration which has led to  investment in education is yet to be actualized and resources are wasted. This situation calls for a re-examination of inputs into the institutions and how the inputs are processed, so that necessary measures will be taking to prevent wastages.
All  educational  resources  are  vital  to  the  achievement  of  national  objectives.  Human resources, especially the academic staff are to control other resources and ensure that national goals and objectives are achieved. As observed by Afolabi (2005), no matter how beautiful the programmes and  assets of an institution are, without the academic staff, attainment of the institutional goals and objectives would prove abortive. In this paper, human resource utilization and its  influence  on internal  efficiency of  state-owned  universities  in Nigeria,  is  examined. Specifically, the purposes of this study are:
i.    To examine student-teacher ratio in the state universities in Nigeria. ii.  To determine students wastage rate in the universities.
iii.    To determine the graduation rate in the universities.
iv.    To examine the relationship that exists between resource utilization and internal efficiency in Nigerian universities.
Human Resource Utilization
Human resources are the people who constitute the workforce in an organization. According to Olagboye  (2004),  people and  knowledge, skills  and attitudes  in them  constitute  resources.  Okwori (2006) agreed with this assertion and added that expertise in technical, mechanical, managerial, social and other areas potentially available for utilization in social and economic institutions constitute human resources.
University as an educational institution has teaching staff, non-teaching personnel and students including their knowledge, abilities and skills as the human resources. Essentially, the personnel within the institutions and  their capabilities in contributing to productivity and achievement of institutional objectives are referred to as human resources. In the university system, the teaching staff is referred to as  lecturers  and  teachers.  They  are  engaged  in  the  processing  of  all  educational  inputs,  students inclusive, so that the educational institutions will be able to achieve their objectives. They disseminate knowledge and skills through teaching, contribute to advancement in knowledge through research and engage in community services. Their availability and utilization would determine the success or failure of the educational system. A method of determining the extent of  teacher’s utilization is through the
number  of  students  assigned  to  them  for  teaching  and  supervision.  The  National  Universities Commission (NUC) has given the number of students a lecturer can conveniently handle on different programmes offered in the universities. These are referred to as students-teacher ratio which varies according  to programmes: humanity – 30 students to a teacher (30:1); Science – 20 students to a teacher (20:1); Medicine – 10 students to a teacher (10:1); Agriculture – 15 students to a teacher (15:1); and Engineering, 15 students to a teacher (15:1).
Students-Teacher Ratio (STR) could be used to determine the number of students that are to be allocated  to  a  teacher  in  a  given  educational  level.  The  students-teacher  ratio  shows  a  teacher’s workload  at  a  particular  level  of  education.  It  also  helps  in  determining  the  number  of  teaching manpower needed for a  projected student’s enrolment. Thus, it could be used to determine either lecturers are over-utilized or underutilized (Ayo, 1995; Afolabi, 2005). Models for calculation of teachers utilization rate is:
Internal Efficiency
‘Efficiency’ as a concept has its origin in economics. It is the optimal relation between inputs and outputs. The internally efficient educational system is one which turns out graduates without wasting any student-year or without dropouts or repeaters. The system may be externally quite inefficient if the graduate turned out is not what the society, economy or higher level of education wants (Ayo, 1995). According to Padmanabhan (2001), internal efficiency refers to the number of students who pass from one grade to the other and complete that  cycle within the stipulated period of time. It shows the relationship  between  input  and  output  at  a  given  educational  level.  Gupta  (2001)  noted  that  the question of internal efficiency is ultimately linked to the issue of resource allocation and utilization.
Student-Teachers Ratio =
Total number of students at a given educational level in a year/
Total number of teachers at a given educational level in a year
The indicators of internal efficiency used by Abdulkareem (1989); Fabunmi (1999); and Afolabi (2005) are wastage rate and graduation rate. Wastage rate is caused by students who leave the school system before the completion of their courses. Wastage may also occur between grade level, as a result of students who repeat the grade and those who drop out of the system. Wastage rate could be crude- cohort wastage rate or refined-cohort wastage rate.
Crude-cohort wastage rate is the percentage of repeaters and drop-outs from the first year to the final year of academic sessions of a given cohort of students, while refined cohort wastage rate is the percentage of those who passed out or the graduates to the enrolment of the cohort. This is based on the fact that not all the  students that reached the final year took the final year examination or passed.
Graduation  rate  refers  to  the  percentage  of  the  students  that  finally  leave  the  system  on completion of the course to the total number that enrolled in the final grade of the level. This is very vital to the work of educational planners because it enables them to compute the input-output ratio in determining the efficacy of the system.
Owolabi (2000), in his study, submitted that it was unrealistic to compare  examination results of  schools  in terms of successful completion of a particular cycle, without considering the students’ inputs,  drop-outs and repetition in the institution. These are likely to have a great influence on their performance at their final year, he stated.
Methodology
The  research  design  used  for  this  study  was  a  descriptive  survey.  It  yields  information concerning  the  degree  of  relationship  between  the  variables  being  studied.  Thus,  it  enables  the researchers  to  find  out  whether  any  relationship  or  associations  exist  between  the  variables,  the direction and the magnitude of the relationship.
The population for this study comprised the 12 state owned universities offering courses in
humanities (Faculties of Arts, Business and Social Sciences/Management Sciences and Education) and sciences (Faculty of Science) established before year 2005 in Nigeria. Six out of the 12 universities, that is,  50%  were   selected  as  sample  for  the  study  through  stratified  random  sampling  technique. Furthermore, 572 out of the 1536 lecturers in the universities were selected as sample for the study through stratified random sampling technique.
Two instruments titled: “Human Resource Checklist” (HRC) and “Internal Efficiency Checklist” (IEC) were  designed to obtain necessary data on lecturers and students in the sampled universities. The instruments  were  validated  by  experts  in  the  areas  of  educational  management  and  educational measurement and evaluation
Research Questions
1.    What is the students-teacher ratio in the state-owned universities?
2.    What is the wastage rate in the universities for  2003/2004 cohort?
3.    What is the graduation rate in the universities for 2003/2004 cohort?
Research Hypothesis
There is no significant relationship between human resource utilization and internal efficiency in the state-owned universities in Nigeria.
Techniques of Data Analysis
Student-Teacher  Ratio,  wastage  rate  and  graduation  rate  were  used  to  analyse  the  three research questions raised in the study. These are considered appropriate for determination of internal efficiency  (www.uis.unesco.org). Pearson product-moment correlation statistic was used to test the research hypothesis formulated in the study at 0.05 level of significance.
Results and Discussion
Research Question 1:    What is the Students-Teacher Ratio in the state-owned universities in Nigeria?
To answer this research question, total number of students and lecturers were obtained in the sampled
universities and analyzed as shown in Tables 1 & 2.
Table 1: Students-Teacher Ratio in Humanities
University    Students    Lecturers    STR %
800×600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

1.

Ambrose Ali University

8030

142

57

2.

Lagos State University

24222

435

56

3.

Imo State University

13319

165

81

4.

Nasarawa State University

1189

87

14

5.

Adamawa State University

796

98

8

6.

Ebonyi State University

4512

214

21

 

Total

52068

1141

237

 

Mean

8678

190

40

STR- Student-Teacher Ratio
Source: Fieldwork, 2010
Table 1 shows that 3 (50%) of the selected universities had less than 40%, the mean STR, while 3 (50%) of  these institutions had STR above 40%. The STR was above the bench mark of 30:1 in the selected universities, which implies that the lecturers are over utilized in humanities in the institutions.
Table 2: Students-Teacher Ratio in Sciences     
800×600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

Students

Lecturers

STR%

1.

Ambrose Ali University

1049

35

30

2.

Lagos State University

2451

65

38

3.

Imo State University

1521

39

39

4.

Nasarawa State University

482

27

18

5.

Adamawa State University

374

19

20

6.

Ebonyi State University

419

21

20

 

Total

6296

206

164

 

Mean

1049

34

27

STR- Student-Teacher Ratio
Source: Fieldwork, 2010
Table 2 shows that 3 (50%) of the selected universities had less than 27%, the mean STR, while 3 (50%) of  these institutions had STR above 27%. The STR was above the bench mark of 20:1 in the selected universities, which implies that the lecturers are over utilized in sciences in the institutions.
Research Question 2: What is the wastage rate in the state-owned universities for 2003/2004
cohort?
To  answer  this  research  questions,  students’  enrolment  were  obtained  in  the  sampled universities and analyzed as shown in Table 3.
Table 3: Wastage Rate in the Sampled Universities

800×600 Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

Students

(2003/2004)

(2005/2006)

 

1.

Ambrose AliUniversity

11279

8091

28

2.

Lagos StateUniversity, Ojo

32673

29301

10

3.

Imo StateUniversity, Oweri

17840

14756

17

4.

Nasarawa StateUniversity, Keffi

1871

1007

46

5.

Adamawa StateUniversity, Mubi

1370

1112

19

6.

Ebonyi StateUniversity, Abakaliki

6931

5644

19

 

Total

71964

59911

139

 

Mean

11994

9985

23

Source: Fieldwork, 2010
Table 3 shows that 4 (66.7%) of the selected universities had less than 23%, the mean wastage rate, while 2 (33.3%) of these institutions had wastage rates above 23%. The wastage rate was minimal in the selected universities, which implies that internal efficiency was high in the institutions.
Research  Question  3:    What  is  the  graduation  rate  in  the  Nigerian  state  universities  for
2003/2004 cohort?
To answer this research question, student enrolments were obtained and analyzed as shown
Table 4.
Table    4: Graduation Rate in the Sampled Universities    
400Level Students
(2005/2006)    Graduates
(2006)    Graduation  Rate
800×600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

Table

4: Graduation Rate in theSampled Universities

 
   

400LevelStudents

(2005/2006)

Graduates

(2006)

GraduationRate

%

1.

Ambrose Ali University

10426

8091

78

2.

Lagos State University

30971

29301

95

3.

Imo State University

16998

14756

87

4.

Nasarawa StateUniversity

1604

1007

63

5.

Adamawa StateUniversity

1240

1112

90

6.

Ebonyi State University

6003

5644

94

 

Total

67242

59911

507

 

Mean

11207

9985

85

As shown in Table 3, the mean graduation rate in the selected universities was 85%. Furthermore, two
(33.3%) universities had less than 85%, while 4 (66.7%) had above 85%.
Wastage in education happens as a result of low promotion rate, high repetition rate and high drop out  rate.  It  presupposes  that  if  educational  managers  carefully  and  effectively  handle  educational resources,  better  results  would  be  achieved.  Thus,  educational  planners  and  administrators  must explore means of reducing  wastages. As stated by Fadipe (1992), quality of inputs would influence outputs of the school system.
Research Hypothesis
There is no significant relationship between human resource utilization and internal efficiency in the state-owned universities.
Table 5: Human Resources Utilization and Internal Efficiency
800×600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

Variable

N

_ X

SD

DF

Calculated r-value

Critical r-value

Decision

Human resourceutilization

InternalEfficiency

572

572

12.17

10.56

5.49

3.12

570

.347

.062

Ho:Rejected

Table 5 indicates that the calculated r-value (.347) is greater than the critical r-value (.062) at
0.05 level of significance for 570 degrees of freedom. Hence, the null hypothesis which states that there is no  significant relationship between human resource utilization and internal efficiency is rejected. Therefore, a significant relationship exists between human resources utilization and internal efficiency in the state-owned  universities. The role of the lecturers cannot be underscored in teaching-learning process and in attainment of educational goals at the university level. In fact, the quality of lecturers is a major determinant of the quality of the students and no educational system may rise above the quality of its teachers (Federal Republic of Nigeria,  2004). Lecturers, therefore, as educational engineers and technicians  are  the  souls  of  any  educational  system.  There  is  no  substitute  for  lecturers  who  are dedicated to their institutions thereby resulting into high graduation rate and low wastage rate.
Conclusion
It could be asserted that the lecturers in the state-owned universities are over utilized. This could reduce the quality of their job performance and consequently the quality of students turned out from the universities. The roles of these lecturers cannot be underscored in the university system since their inputs would influence the extent to which students would be of students prepared to meet future challenges. In fact, quality  teaching displayed by lecturers is likely to result to wastage rate and high graduation rate in the university system.
Recommendations
Therefore, the following recommendations are advanced:
i.    The universities should employ more lecturers in humanities (Faculties of Arts, Business and Social  Sciences/Management Sciences and Education) and sciences (Faculty of Science) in order to reduce the workload of the existing lecturers in these disciplines.
ii.    Wastage rate should be reduced to the barest minimum by ensuring that admission is based more on merit. When admission is based on merit, those admitted are likely to  be capable of  facing  academic  challenges  and  be  able  to  achieve  high  graduation  rate  in  their institutions.
iii.    Emphasis should be laid on conferences, seminars and workshops for university staff in
order to enhance their professional competency, especially in handling large class size.
iv.    Student’s  improvement  programmes  such  as  group  discussions  and  tutorials  should  be encouraged in universities. This could enhance knowledge and skill acquisition and review the incidence of repeaters and drop out.
References
Abdulkareem, A.Y. (1989). Impact of school resources management on school effectiveness in selected secondary schools in kwara State. Unpublished Ph.D. thesis, University of Ilorin,  Ilorin.
Afolabi, S. O. (2005). Statistical tools and models for educational planners. Ilorin: Integrity Publications. Ayo, A. (1995). Educational planning statistics and models. Ibadan: Keye-Yek Printing    Production Babalola, J.B. (2007). Reinventing Nigeria Higher Insitution for youth Employment in a competitive global
economy. Guest lecture. Department of Administration and Planning, University of Calabar.
Coleman, T. (2002). Planning secondary education. London: Macmillan.
Fabunmi, F.A. (1999). The role of libraries and information centers in distance and open learning  in  the development of Nigeria education. E. O. Fagbamiye, J. B.    Babalola,    M.    Fabunmi    & A. O. Ayeni (Eds.), Management of primary and  secondary education in Nigeria. Ondo:   NAEAP Publication.
Fadipe, K. (1992). Modern strategies of school plant maintenance in management of    Nigeria education: Project monitoring and school plant maintenance: Ondo.    NAEPA Publications.
Federal Republic of Nigeria (2004), National Policy on Education. Lagos: NERDC.
Gupta, S. (2001). The determinant of children’s attainment. A review of methods and    findings.
Journal of Economic Literature, 5(3), 65-68.
Hunt J.W. (1998). Managing people at work. New York: McGrew Hill.
Maiyo, K. J. (2006). Determining internal efficiency of secondary schools in Kenya.    International
Journal of Educational management (IJEM), 4 (1), 83-95.
Okwori,  A.  (2006).  Educational  Planning  for  Community  Development.  In  J.B.  Babalola,  A.O.  Ayeni, S.O.Adedeji, A.A. Suleiman and M.O. Arikewuyo (Eds.). Educational Management Thoughts and Practice. Ibadan: Codat Publications.
Olagboye,  A.A.  (2004).  Introfuction  to  educational  management.  Ibadan:  Daily  Graphics  (Nigeria) Limited.
Owolabi, S.O (2000). Demographic analysis in educational management. Ibadan:    Lower    House publishers.
Padmanabhan,    Y.    (2001).    Internal    efficiency    of    primary    education http//www.sterieso41188eci.htm
UNESCO    (2011).    How    to    measure    educational    internal    efficiency. www.uis.unesco.org/i_pages/indspec/efficiency.htm
© HRMARS, Pakistan    www.hrmars.com

800×600

 

Students

Lecturers

STR%

1.

AmbroseAliUniversity

1049

35

30

2.

LagosStateUniversity

2451

65

38

3.

Imo StateUniversity

1521

39

39

4.

Nasarawa StateUniversity

482

27

18

5.

Adamawa StateUniversity

374

19

20

6.

EbonyiStateUniversity

419

21

20

 

Total

6296

206

164

 

Mean

1049

34

27

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *