مدیریت و مبانی سازمان

مدیریت و سازمان/دو زبانه

ترجمه : مرضيه قبادی

تعریف مدیریت : مدیریت روش های متفاوتی راتعریف می کند. دریک معنی کلی وعمومی مدیریت با فرآیندها ویک سری هماهنگی ها ، اهداف وعملکردها ربط پیدا می کند. ازاین منظر مدیریت فرآیند استفاده ازمنابع سازمان برای رسیدن به اهداف خاص است وعملکردی ازطرح ها ،سازماندهی ،رهبری وکنترل ونظارت کردن است. این عملکردها واینکه واقعاً مدیران چگونه کارکنند متفاوت تر ازتعاریف وتوضیحات واظهارعقیده ها ی دیگران است اما اولین منابع مدیران که اختصاص داده می شود به هماهنگ کردن ویکپارچه کردن رفتارها برای رسیدن به اهداف سازمان به بهترین شکل ممکن می باشد.

————————————————————————————————
 آنچه مدیران انجام می دهند:
کارمدیران توصیف کردن سه نقطه نظراست :اول مدیریت توصیف می کند اصطلاح عملکرد ووظیفۀ طرح ها ، سازماندهی ، رهبری ، کنترل ونظارت. دوم توصیف می کند اصطلاح اهداف ومقصود مدیریت وبیشتر فعالیت های آن را. سوم مدیران توصیف می کنند رفتارهای کاری واقعی را.
همه این سه نقطه نظر قانونی هستند وراه های مفیدی برای فهمیدن مدیریت هستند.
————————————————————————————————
 وظیفه مدیریت:
دیده می شود که مدیریت دراصطلاح ازچهاروظیفه که شامل دونوع ریسک است تشکیل شده است. درکارهای کلاسیک هنری فایول عقیده دارد وجود دارد پنج وظیفه مدیریت : برنامه ریزی ، سازماندهی وفرمان دهنده ،هدایت ، هماهنگ کردن ونظارت.
————————————————————————————————
 اطلاعاتی ازمدیریت:
این بخش مربوط می شود به چیزهایی که مدیران نیازدارند برای جستجو وحل مشکلاتش که ممکن است ربط داشته باشد به سیستم های کامپیوتری که معرفی می شود درسازمان . کتاب های زیادی وجوددارد  که مربوط می شود به برنامه های سخت افزاری ونرم افزاری . وظیفه مدیران شامل می شود سه عامل اصلی را: افراد ، برنامه ریزی و کنترل کردن آن ها. تأکید این بخش براین است که مدیران فعالیت کنند درکنار افراد جامعه.
انواع گوناگونی ازسیستم های کامپیوتری ، روش ها وپکیج های نرم افزار وسخت افزار که بسیارمتفاوتندوجود دارد .مااستفاده می کنیم ازتکنولوژی اطلاعات وسیستم های کامپیوتری که بسیارمناسب هستند وشامل تغییراتی کلی هستند . درهمه این سیستم هااساس و پایه افراد هستند.
————————————————————————————————
 تکنولوژی اطلاعات:
تکنولوژی اطلاعات تحصیل وبدست آوردن فرآیند ذخیره سازی وانتشار با استفاده ازصوت ، تصویر،متن واعداد است . اطلاعات به وسیله پایه واساس میکروالکترونیک ترکیبی از به کارگیری کامپیوتر ومخابرات (ارتباط ازراه دور) می باشد.
————————————————————————————————
 اهمیت مدیریت:
سازمان ازهمه انواع تجارت ، دولت ها، تحصیلات ، مذهب ها وخدمات به وسیله مدیران نشأت می گیرد .مدیران درطول دوره ها دارای بیشترین اهمیت دربین اعضای یک جامعه بوده اند . مدیران رهبرانی هستند که ازطریق سازمان به اهدافشان می رسند بنابراین آن ها بسیار بااهمیت وفعال هستند درسازمان ودرمیان اعضاودیگر افراد کلیدی که شامل مشتریان وتأ مین کننده ها و… می شود.برای اینکه مدیران تحت تأثیر تولیدات وتأسیس سیاست های سازمان واهداف هستند آن ها جمع آوری وگردآوری می کنند تأثیراتی اززندگی وکیفیت زندگی مردم وملت خود .به نظر پیتردراکر تأثیرپذیری مدیران به منابعی برای افزایش کارایی سازمان باید مورد بحث واقع شود .پیشنهاد می شود هم سازمان وهم جامعه روش هایی داشته باشند برای استفاده واندازه گیری اجراهای کوتاه مدت .بنابراین پیچیدگی های محیطیسبب می شود مدیر مواجه شود با دردسروگرفتاری هابه وسیله سازمان های امروزه که نتیجه اش همان سختی است که مدیران درشغلشان با آن درگیر هستند.
———————————————————————————————–
 مهارت ها ، سطوح وانواع مدیریت:
تقسیم مدیریت بسیارمتفاوت است با توجه به توانایی هایشان درمدیریت ، سبک ها وروش ها ، وظایف ومسئولیت های مدیران درسطوح مختلف. درحقیقت تفاوت درمیان سطوح وانواعی ازموقعیت ها مهم است ونیاز به توجه دارد درنظردادن واظهارنظر کردن درباره مدیریت وگروهی ازمدیران.
————————————————————————————————
 مهارت های مدیران:
برای انجام دادن وظایف به طورکامل وموفقیت آمیز مطمئناً مهارت هایی مدیران نیازدارند. سه مهارت اصلی ومهم وحیاتی برای کارایی مدیران:
 مهارت های فنی
 مهارت های انسانی
 مهارت های ادراکی
————————————————————————————————-
 مهارت های فنی:
مهارت های فنی شامل توانایی برای نگهداری وتعمیرات ودانش مهارتی خاص برای استفاده از ابزارهای وابسته به کار وشیوه ها وروش ها وتکنیک های آن می باشد . این دانش ممکن است شامل عملیات های ماشین ها ونگهداری وتعمیرات یا مهارت های ساختاری حرفه ای برای به حداکثر رساندن کارایی باشد.
مدیران کارا دریک موقعیت ممکن است نیازداشته باشند به دانش فنی ازدفترداری ودرجاهای دیگر به مهارت های برنامه های کامپیوتری .
مدیران کسانی هستند که باید به گونه ای کلیت داشته باشند وپیشرفته باشند . حرفه آن ها اغلب دارای موقعیت هایی است که مهارت های فنی درهرزمینه وموضوعی نیازدارد مانند مهندسی ، حسابداری ، بازاریابی یا تکنولوژی کامپیوتر.
————————————————————————————————-
 مهارت های انسانی:
مهارت های انسانی شامل توانایی کارکردن باافراد است. مدیران باید قادر باشند کارکنند با افراد و آن ها رابفهمند وبا آن ها ارتباط برقرار کنند وایجاد نگرش وانگیزش درافراد کنند برای رسیدن به همکاری آنان ونیروی تولید سودمند داشتن.
————————————————————————————————-
 مهارت های ادراکی (فکری):
زمانیکه مدیران انتقال می دهند سازماندهی سلسله مراتبی یا رشته ای ازدستورات افزایش پیدا می کند تقاضاها برای داشتن مهارت ها که نیاز می شود مدیرببیند وتوجه داشته باشد به مهارت های همه افراد وکارکنان .
مهارت های ادراکی شامل توانایی برای استفاده انتزاعی ، بازتاب کردن تفکرها برای پیشرفت ومفهوم مناسب برای ترکیب یک منظره ای برای سازماندهی ،تنظیم وانجام دادن طرح های استراتژیک است. مهارت های ادراکی شامل توانایی برای فهمیدن وابستگی های موجود در طول بخش های مختلف یک سازمان است . یک مدیر نیازدارد به مهارت های ادراکی برای تشخیص روابط درشرایط وموقعیت های متفاوت باتوجه به عومل مختلف وگرفتن تصمیم به گونه ای که بیشترین بهره را ازسازمان وبه طور کامل داشته باشد.
 سطوح مدیریت :
دریک کارکلاسیک افراد اظهارعقیده می کنند وکارهای مدیریتی می تواند به سه سطح تقسیم بندی شود: سازمانی یا نهادی ،مدیریتی وتکنیکی.
امروزه این تقسیم بندی رایج تراست : سطوح بالا ، سطوح میانی ،سطوح اول (عملیاتی). مهم ترین مهارت های مدیریت ادراکی یافکری ، انسانی وفنی می باشند . مهارت های فنی اهمیت خیلی بیشتری دارند برای مدیران سطوح اول (عملیاتی). مهارت های ادراکی برای مواقع بحرانی مدیران سطوح بالاست . مهارت های انسانی خیلی مهم است برای مدیران میانی . توجه داشته باشید مهارت های انسانی مهارتی باارزش وپیوسته برای تمام سطوح مدیریت می باشد.
————————————————————————————————-
 مدیران سطوح بالا:
این بخش اشاره دارد به مدیران سطوح بالا کسانیکه تصورمی شود مسئولیتشان یکی کردن فعالیت ها ، اهداف واستراتژی های سازمان است وسیاست های عمده واصلیشان برای کل سازمان است. گاهی اوقات رئیس نشان می دهد ازخودرفتارفعالی را. عناوین وسطوح بین مدیران بالا بسیارزیاد است درمیان سازمان ها. دربرخی شرکت ها مدیران بالا مدیران اجرایی نامیده می شود امادربقیه جاها این اصطلاح شامل مدیران میانی می شود .بدون توجه به این عنوان مدیران سطوح بالا مسئولیتشان رسیدن به environmental co   alignment  است. این اصطلاح فرآیندی است که استعداد های سازمان را به فرصت ها ومحیط خارجی وبیرونی متصل می کند . ازمدیران سطوح بالا هم چنین انتظار می رود برای پیشرفت سازمان نظردهند وفعالیت کنند وتصمیم های استراتژی شرکت را بگیرند که سبب فرآیند ها می شود به دنبال سازماندهی درعمل تعدادی ازتغییرات اتفاق می افتد درمحیط تجارت که سبب می شود خیلی سخت باشد برای مدیران برای مراقبت کردن ازسازمان ونظم دادن صحیح درشرایط محیطی. سازمان به طورپیوسته درگیر است به وسیله عملکرد های رقیبان وهمکاران.
————————————————————————————————-
 مدیران سطوح میانی :
همه مدیران بین سطوح اول مدیریت ومدیران سطوح بالا مدیران سطوح میانی هستند. بنابراین مدیران سطوح میانی خیلی متفاوت هستند ابتدا برای مثال ممکن است مدیری کارآزموده با درجه ای مهارت دراجرای تجارت باشد درحالت دیگر ممکن است سرپرست کلی باشد کسیکه استخدام می کند طیف خاصی ازافراد راکه دارای تحصیلات پایان یافته پس ازدانشگاه هستند . مسئولیت اصلی مدیران سطوح میانی مراقبت کردن ازکارهای فنی سازمان است واینکه تولید کارخانه یا پستها وسرویس وخدمات ،همکاری ویکپارچگی بادید ومنظر واستراتژی های پیشرفت مدیران سطوح بالا باشد.
آلفرد چاندلر ازسازمان نتیجه می گیرد که وظیفه مدیران سطوح میانی متفاوت از بقیه است اوکشف کرد که ربط دارد این تفاوت به اینکه مدیران سطوح میانی کارمی کنند برای پیشرفت تکنیک های جدید برای یکی کردن فعالیت ها درشرکت های مدرن وجدید . بنابراین حرفه مدیران سطوح میانی حرفه ای است بحرانی برای موفقیت سازمان .
 مدیران سطوح اول:
مدیران سطوح اول سرپرستی ونظارت می کنند فقط عملیات استخدام وبه کارگیری کارکنان را .مدیران سطوح اول اغلب نامیده می شوند سرپرست. دربیشترسازمان ها مدیران سطوح اول باعث پیشرفت طیفی ازعملیات استخدام می شوند. تقاضاهای بی نظیری وجود دارد برای مدیران سطوح اول برای اینکه آن ها مقام هایی عالی رتبه هستند. پیتردراکر عقیده دارد که حرفه مدیران سطوح اول بیشترتغییرات است. درسازمان های امروزه محیط باعث تغییرات درحرفه مدیران سطوح اول می شود شرایط آنها شامل افزایش سطح تحصیلات درباره نیروی کاراست که باافزایش درحدانتظار درباره نتیجه  همراه می باشد . این تغییرات منعکس کننده اهمیت این سطح ازمدیریت وانواعی ازمداخلات است که مدیران سطوح اول با آن امروزه مواجه هستند.

management

The  meaning  of management:
Management  can  be  defined  in  a variety  of  ways. The  most  generic  of  its  meaning  is  concerned   with  process, a series of  coordinated , goal- directed  actions. From  this  perspective , management  is  the  process  of  utilizing  an  organizations   resources  to  achieve  specific  objectives  through  the  functions  of  planning  , organizing , leading , and  controlling . later  these  functions  and  how  the  work  managers  actually  do  may  differ  somewhat  from   what  this  definition  suggests  are  described .  but  first  the  resources  managers allocate  in  a  coordinated  and  integrated  manner  to  accomplish  an  organizations  objectives  are  examined  briefly.
———————————————————————————————————
What  managers  do:
In  this  section  the  work  of  managers  is  described  from  three  points  of  view.  First  , management  is  described  in  terms  of  function  : planning , organizing , leading , and controlling. Second , it is  described  in  terms  of  managerial  goal  and  purposes , rather  than  activities  . and  third  , the  actual  work  behaviors  of  managers  are described  .all  three  points of  view  are  legitimate  and  useful  ways  of  understanding  management.
———————————————————————————————————
Functions  of  management:
Viewing  management  in  terms  of  four  functions  involves  two  risks. First , the somewhat  arbitrary  statement  of  classical  management  theory  that  there  are  four  primary  functions  leads  to  the   risk  of  closed  mindedness. It  might  be  better  to  think  in  terms  of  three , five  , seven  ,or  more  functions.  For example , in his  classic  work  , henri  fayol  suggested  that  there  are  five  management  functions – planning , organizing , commanding , coordinating , and  controlling . the  second  risk  is  that  one  may  be  tempted  to  conclude  that  planning , organizing  , leading ,and  controlling  are  discrete , unrelated  functions . actually , they  are  so  intertwined   that  the  only  way  to  discuss  them  separately  is  to  be  arbitrary . given  these  cautions  , however  , the  classical  management  functions  approach  has  much  to  offer.
———————————————————————————————————
The management of  information :                                                                            this part  we  are  concerned  with the  things  which the things  which  managers  need to  look  for  and problems  that they  may have  to  deal  with  when  computers   system are  introduced  into  their  organization. In the  main  we  are  not  concerned  here  with  the  technology  of  the  system  themselves.  There  are  many  books  available  which  deal  with  the  hardware  and  software  the  programming  and the  command  languages.
We shall  be  concerned  a little  with  the  use  of  command  languages  with  the  physical layout  of  systems  and  the  working  environment  since  these  affect  the  comfort   and efficiency  of  the  human  operators  the human  side  of  the  human   computer  interface.
The  task  of  management  involves  three  main factors:  people ,planning  and  monitoring. That  is:
Planning ——- what  is  to  be  done?
People———who  is  to  do  it?
Monitoring—–is  it  being  done  efficiently?
The  emphasis  in  this  part  is  firmly  on  the  management  of  the  human  side  of  the  activity.
The  number  and  type  of  computer  systems  methods   of  networking   hardware  and  software  packages  are  many  and  varied. They  are  not  only changings  and  being  modified  but  are   also  rapidly  increasing  in   number.  Therefore  ,we  shall  use  the  terms  information   technology  and  computer  system  as  convenient  blanket  terms  to  encompass  these  changes  although   a  little  definition  is  in  order  as  given  below. In  all  of  these  systems  the  basic  human – computer   interface  problems  remain  the  same  at  present  and  these  are  our  main  concern  in  the  chapters  which  follow.
———————————————————————————————————

INFORMATION  TECHNOLOGY:
Information  technology  is  the acquisition  ,processing ,storage , dissemination  and  use  of  vocal  , pictorial  , textual and  numberical  information by  a  microelectronics- based  combination  of  computing  and  telecommunications.
———————————————————————————————————
The  important  of  management:
Organizations  of  all  kinds – business , governmental , educational , religious  , service – are  run  by  managers . because  they  run  these  organizations , managers  are  among  the  best paid  and  most respected  members   of  society.managers  are  the  leaders  through  whom  organizational  purposes are achieved . therefore , theire  activities  are by  definition  important – at least  to  their  organizations  owners , members , and other key stakeholders (in cluding customers , suppliers , and dept holders ). Because  managers  influence productivity  and  establish  organizational  policies  and  goals , they  collectively  influence a nations  standard  of  living   and  quality of  life . in this  sense , managers  make  choices  that  affect  both  their  organizations  and  the  societies  that  they   serve . as peter Drucker  noted , effective  managers  are  a critical  resource  of  developed  countries  and  one  of  the  most  needed  resources  in countries  that  are  struggling  to  develop.
To  enhance  organizational  effectiveness  , it  has  been argued  that  managers  should  focus  on  performance  criteria  that  reflect  long – term  strategic actions .in  addition , it has  been  proposed  that  , in  the  recent  past , both  organizations  and  societies  have  been  injured through  use  of  short – term performance  measures . thus  , the  environmental  complexity  and  turbulence  faced  by  todays  organizations  result in  an  even  more  difficult  and  challenging  job  for  managers .
The  following  managers  in  action  makes  it clear  that  the  value  of  effective  mangers  is  recognized  within  various  organizations  . however  ,  it is also  clear  that  the  amount  of  compensation received  by  upper  level  executives has  been criticized.
———————————————————————————————————
Skills , levels ,and type of  managers:
Just  as  individual  managers  differ  greatly   in abilities  and  management  styles ,the  tasks  and  responsibilities  of  managers  differ  by  level . in  fact , the differences  among  levels  and  types  of  positions  are  rather  significant , suggesting  the  need  for  caution  in  making   statements  about  management  or  managers  as  a  group.
———————————————————————————————————
Managerial  skills:
To  complete  tasks  successfully , certain  skills  are  required  of  managers . the  three  major  skill  areas  critical  to  effective  management  practices  are  technical , human , and  conceptual.
———————————————————————————————————
Technical  skills:
Technical  skills  involve  the  ability  to  use  specialized knowledge  expertise  with  work – related  tools  ,procedures , and techniques . such  knowledge  may  include  machine  operation   and  maintenance or  skills in  structuring  jobs  for  maximum  efficiency . managerial  effectiveness  in  one  position  may  require  the  technical  knowledge  of  a  bookkeeper  and  in  another  the  skills  of  a  computer  programmer . managers  , who become  generalists  as  they  are  promoted  , often  begin  their  careers  in  positions  where their  technical  expertise  is  required  in  such  fields  as  engineering , accounting , marketing , or computer technology.
Human skills:
Human  skills involve  the  ability  to  work  with  people . managers  must  beable  to  work  with  and understand  communication ,  attitudes , and motivation in  order  to  achieve cooperation  and  productivity.
———————————————————————————————————
Conceptual  skills:
As  managers  move  up  an  organizations  hierarchy  (or chain  of  command) , increasing  demands   are  made  for  skills  required  to  view the  enterprise  as  a  whole . conceptual  skills  involve  the  ability  to  use  abstract  , reflective thinking  and  to  develop   the  concepts  appropriate  for  shaping  a  vision  for  the  organization  and formulating  and  implementing  strategic  plans.
Conceptual  skills  involve  the  ability  to  understand  interdependencies  that  exist  among  the  parts  of  an  organization. A  manager  requires  conceptual  skills  to  recognize  the  interrelationship  of  various  situational  factors  and  make  decisions  that  are  in  the  best  interests  of  the  entire  organization.
———————————————————————————————————
Managerial  levels:
In  a  classic  work , parsons  suggested  that  managerial  work  can  be  divided  into  three  levels – institutional  , managerial , and technical . today , these  are  more   commonly  labeled top –(or  upper) , middle , and  first – level . the  use  of important  managerial  skills  – conceptual , human , and technical – varies  with  these  levels  of  management .  technical  skills  having   the  greatest  importance  for  first – level managers . conceptual  skills  are  critical  to  the  work  of  top – level  managers . human  skills  are  very  important  to  middle – level  managers . note , however , that  human  skills  are  consistently  valuable  for  managers  at  all  levels.
top – level managers:
As  the   name  implies , top – level  managers are  those  who  assume  responsibility  for  the  coordination  of  activities , goals , objectives , strategies , and major  policies  for  the  entire  organization.  Typical  position  titles  are  president  , chief  executive  officer (CEO) , chief  operating  officer  (COO) , and  senior  or  executive  vice  president. Sometimes  the  chairman  of  the  board of  directors  is  also  an  active  manager . the  titles  and levels  within  top  management  vary  across  organizations . in  some  companies  , top  managers  are  called   executives , but  in  others  that  term  also  includes  middle – level  managers . regardless  of  title , the  top – level  manager  is  responsible  for  achieving  environmental  co – alignment .  environmental  Co – alignment   is  a    process  in  which  an  organizations  capabilities  are  matched  with  its  opportunities  in  the  external  environment . the  top – level  manager  is  also  expected   to  develop  an organizational  vision  and  to  activate  the  firms  strategic  decision  making  processes. As  shown  in  the  following organizations  in  action  , the  number  of   changes  that  occur  in  business  environments  makes  it  very  difficult  for  managers  to  ensure  that  their   organizations  are  properly  aligned   with  environmental  conditions .Organizations  are  constantly  challenged  by   the   actions  of  competitors .
The performances   of   ford  , Compaq  computer , and  reebok , for  example , are  important  challenges  for  managers  in  competing   firms.
Middle – level  managers:
All  managers  between  first  – level  managers  and  top – level  managers  are  middle – level  managers  , regardless  of  the  number  of  levels  .   therefore ,  middle – level  managers  differ  greatly . one , for  example , may  be  an  experienced  plant  manager  with  a  masters  degree  in  business   administration.  Another  may  be  a  general  supervisor( the  first  level of  middle  management  and  supervisor  of  first – level  managers) who  came  up from  the  employee  ranks  and  whose formal  education  ended  after  high  school.
The  major  responsibility  of  middle – level  managers  is  to  ensure  that   the  technical  work of  the  organization  , whether  manufacturing  a  product  or  offering  service  , is  coordinated  and  integrated   with  the  vision  and  strategies  developed  by  top – level  managers . following  his  analysis  of   todays  complex  and  integrated  organization , Alfred  chandler  concluded   that  the  tasks  of  middle – level  managers  are  different  from  what  they  once  were. Chandler  discovered   that , to deal  with  these  differences , middle  managers  have  had  to  develop  new  techniques  for  coordinating  activities  in  the  modern  firm.
Thus  , these  middle – level  managerial  jobs  are  critical  to  organizational  success.some  have  even  suggested  that  the  opinions  , judgments , and   values  of  todays  middle – level  managers  have  a  greater  impact  on  decisions  made  within  a  firm  regarding  what  is  to  be  accomplished  than  those of  top – level  managers.
———————————————————————————————————
First – level  manager:
The  easiest  group   to  identify  is  first – level  managers   because  they  supervise  only  operating  employee. First – level  managers  are  often  called  supervisors. In most   organizations  first – level  managers  progress  from   the  ranks  of  operating  employees  and  seldom  rise  beyond  the  first  level  of  middle  management  positions. Unique  demands  are  placed  on   first  level  managers  because  their  superiors  and  subordinates  often  have  widely  differing  attitudes  , needs , and  points  of  view. Peter  drucker   has   commented  that  it  is  the  job  of  the  first – level  manager  that  will  change  more  than  any  other  during  the  late  1980s  and  early  part  of  the  1990s. further , he  has  suggested  that  few  people  in  the  labor  force  are  less  prepared  to  deal  with  these  changes  and  less  likely  to   welcome  them.In  their  research , kerr , hill , and broedling  contended  that  several  differences  in  todays  organizations  and  their  environment  will  cause  changes  in  the  first – level  managers  job . these  conditions  include  the  increasing  educational  level  of  the  work  force , with  concomitant  increases  in  the  levels  of   expectations   about  work  outcomes . computer  automation   of  the  work  place  and  the  resultant  impact  on  job  design  and  employment . growing  governmental   intervention  in  the  workplace  and  other  influences  such  as  union  and  staff  involvement  with  first – level  managers . taken  together  , these  changes  reflect  the  importance  of  this  management   level  and  the  kinds  of  challenges  that  confront  todays  first – level  managers.
Recourses:
    Management   and   organization
Dubrin   ,  Ireland  , Williams
    Information  management   system
Philip . hills

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *