مقالات مدیر مسئول

تلألو انقلاب اسلامي در بيداري مسلمانان

تاثيرپذيري ملتهاي منطقه از انقلاب اسلامي ايران: اشاره: انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و تفکرات امام خميني(ره) به دنيا شکل تازه اي بخشيد و حرکت نويني را در جهان پديدار کرد که اتحاد مسلمانان مهم ترين ثمره آن بود.در برخي از دوره ها تغييراتي در جهان رخ داده است، اما درجهان اسلام بويژه در خاورميانه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران يک جهت مشخص شد. تأثير انقلاب اسلامي ايران در تحولاتي که امروز در خاورميانه رخ مي دهد، غيرقابل انکار است. از يک طرف به عنوان آلترناتيوي دربرابر امپرياليسم جهان ظهور کرد و از طرف ديگر به مسلمانان با يک تفکر نوين، انگيزه بخشيد. بعد از اين، جهان اسلام از راه و روش هايي که انقلاب اسلامي ايران نشان مي دهد حداکثر بهره را خواهد برد چون در اين دوران جهان اسلام بيش از هر زمان ديگر به انقلاب اسلامي ايران نياز دارد. تأثيرات انقلاب اسلامي ايران بر جهان اسلام و جهان عرب به حدي است که سياستمداران و جامعه شناسان غرب به آن اعتراف مي کنند. اين تأثيرات تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نشد، بلکه به کشورهاي همسايه هم سرايت کرد.

انقلاب اسلامي ايران؛ نقطه عطف جنبش هاي اسلامي
بيداري اسلامي مقوله اي است که همزمان با تهاجم همه جانبه غرب عليه جهان اسلام وعصر استعمار، شروع شد و از آغاز تا عصر امام خميني(ره) مراحل گوناگوني را پيمود. اين حرکت که مشخصاً با
انديشه هاي افرادي چون سيد جمال الدين اسدآبادي شروع شده بود، همواره در ميان حلقه هاي محدود و معين بروز يافت و هيچ گاه نتوانست به مثابه يک گفتمان مسلط عمل کند، با اين حال وقوع انقلاب اسلامي را مي‎توان نقطه عطفي در حرکت جنبش‎هاي اسلامي معاصر محسوب کرد.چرا که انقلاب اسلامي با تکيه بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي، با رهبري امام خميني(ره) توانست به شکل نهضت اسلامي و انقلابي در ميان ساير دولت هاي اسلامي مطرح و به اين شکل الگويي الهام‎بخش براي مسلمانان در سطح جهان شود. با اين وجودبسياري از صاحب نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامي ايران يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار در پيشبرد روند بيداري و آگاهي مسلمانان و افزايش فعاليت هاي مؤثر اسلامي در جوامع مسلمانان بوده است.

ايران؛ قرارگاه مسلمانان
اقبال لاهوري در کتاب فلسفه خود پيش‏بيني مي‏کند که تهران در آينده قرارگاه مسلمانان خواهد شد. همين طور هم شد و پس از انقلاب اسلامي، ايران به صورت ام‏القراي اسلام در آمد. زيرا انقلاب اسلامي ايران، در پيدايش، کيفيت مبارزه و ا نگيزه از ساير انقلاب ‌ها جداست. به عبارت ديگر، اين انقلاب بر آمده از مذهب، به احياي دين و تجديد حيات اسلام در ايران و جهان مدد رساند که يکي از
ا بعاد آن، تولد و تداوم بخشي به حيات جنبش‏هاي سياسي اسلامي معاصر در دو دهه اخير است که سرآمد اين نهضت ها، انقلاب در تونس، مصر، بحرين، ليبي و يمن بود که همه را در منطقه و دنيا غافلگير کرد؛ عده‌اي از اصل رخداد چنين حادثه‌اي با اين قدرت و سرعت متعجب شدند، ولي برخي تنها از سرعت وقوع و گسترش آن متحير شدند، ولي منتظر وقوع آن بودند. جمهوري اسلامي در جهت دادن به بيداري و احياي تفکر اسلامي نقش هدايت کننده را ايفا نموده و ضمن مقابله با حرکت هاي انحرافي در جهت وحدت اسلامي و حمايت از نهضت هاي اصيل اسلامي گام هاي مؤثري برداشته است.

واکاوي پديده بيداري اسلامي
بيداري اسلامي به‌عنوان يک پديده متأثر از نهضت فکري جمهوري اسلامي در عصر امروز در قالب يک جنبش اجتماعي و سازماني رخ نموده است. اين جريان در عرصه منازعات سياسي و امنيتي علاوه بر اينکه موجوديت و نفوذ خود را به اثبات رسانيده است مي رود تا به قدرت بلامنازع نقش آفرين در سطح جهاني تبديل شود. نهضت هاي اسلامي و جريانهاي فعال متأثر از متن مردم جوامع اسلامي، شعائر و شعارهاي انقلابي ايران مانند جهاد، شهادت و ايثار را به عنوان اصول اساسي مبارزاتي خود پذيرفته اند. پديده انقلاب اسلامي پس از چند سده به شکل عملي و عيني، اسلام و جوامع اسلامي را از انزوا و سکون خارج کرد و مردم مسلمان منطقه را نسبت به حق و حقوق و توانايي هاي خود آگاه کرد و طلسم شکست ناپذير بودن غول استبداد و استعمار و امپرياليسم را ابطال نمود و اين مسئله خود جسارت و اعتماد به نفس را به ملت هاي مسلمان بازگرداند. امروزه امواج بيداري اسلامي به سرعت در حال پيشرفت در سراسر جهان بوده و ارزشهاي اسلامي نيز در حال احيا مي باشند. موج بيداري اسلامي باعث شکست سياستهاي استعماري شده است و دشمنان سعي دارند تا با اين موج عظيم که در سراسر دنيا فراگير شده مقابله کنند.

زمينه هاي تأثيرپذيري جنبش‏هاي اسلامي از انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي ايران يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در پيشبرد روند بيداري و آگاهي مسلمانان و افزايش فعاليت‌هاي مؤثر اسلامي در جوامع مسلمانان بوده است كه موجب تغيير و دگرگوني معادلات سياسي و موازنه قوا در مقياس جهاني به سود ملت هاي اسلامي شده و اکنون با گذشت سه دهه از عمر پر برکت آن، راهبرد تفکر اسلامي به مثابه الگويي نجات بخش براي تمام ملت هاي اسلامي و بشريت محسوب مي شود. بدون ترديد موارد مشترك فراواني بين انقلاب اسلامي ايران و آرمان هاي جهان اسلام وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
1- ايده واحد: انقلاب اسلامي ايران، بر پايه وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اکرم (ص) بنا شده است، ساير جنبشهاي اسلامي نيز دراين خصوصيت باانقلاب اسلامي ايران نقطه اشتراک دارند.
2- دشمن يکسان: انقلاب ايران و جنبش‏هاي اسلامي داراي دشمن مشترکند. اين دشمن مشترک که همان استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا و اسرائيل است، کيان اسلام را تهديد مي‏کننددر حالي که انقلاب اسلامي با طرح شعار «نه شرقي و نه غربي» عَلَم مبارزه عليه دشمن مشترک جهان اسلام را به دوش گرفته است.
3- آرمان مشترک :انقلاب اسلامي ايران و جنبش‏هاي اسلامي معاصر، خواهان برچيده شدن ظلم و فساد و اجراي قوانين اسلام و استقرار حکومت اسلامي در جامعه مسلمانان و به اهتزاز در آوردن پرچم لااله‏الاالله در سراسر جهان از طريق نفي قدرت‌ها و تکيه بر قدرت لايزال الهي و توده‏هاي مردمند.
4- وحدت‏گرايي: تأکيد انقلاب اسلامي و رهبري آن بر لزوم وحدت همه قشرها و همه مذهب‌هاي اسلامي در نيل به پيروزي در صحنه داخلي و خارجي، زمينه ديگر گرايش جنبش‏هاي سياسي اسلامي معاصر به سوي انقلاب اسلامي است؛ چون، انقلاب اسلامي با الگوپذيري از اسلام ناب
محمدي (ص)هيچ تفاوتي بين مسلمانان نگذاشته بلکه در جهت اتحاد مسلمانان گام برداشته است.
5- مردم مداري: مردم‏گرايي انقلاب اسلامي، عاملي در گسترش انقلاب و پذيرش آن از سوي ملت‌هاي مسلمان بوده است. رهبري انقلاب 1357، بر اين باور بود که بايد به ملت‌ها بها داد نه به دولت‌ها.

سخن پاياني
بدون ترديد انقلاب اسلامي تحت رهبري حضرت امام خميني(ره) با برشمردن نقاط اشتراک مسلمانان سراسر جهان و با زنده کردن روح بيداري و خيزش اسلامي توانست اعتماد به نفس را در بين
توده هاي مسلمانان بازگرداند و مي رود تا با بيدار نمودن مسلمانان از خواب غفلت، آنها را از زير يوغ استعمار و استبداد خارج نمايد. همچنين آنان در سرتاسر جهان با تأسي از آرمان هاي والاي انقلاب اسلامي و با تکيه بر قرآن و شعائر اسلامي، سرنوشت خود را از دست حاکمان وابسته به آمريکاي سلطه گر جدا کرده و زير پرچم انقلاب اسلامي در مسير استقلال و آزادي گام برمي دارند. امام خميني(ره) همواره بر اين نکته اساسي تأکيد داشتند که معناي صدور انقلاب ما، اين است كه همه ملت ها بيدار شوند و همه دولت‏ها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتاريهايي كه دارند نجات بدهند. اميد مي رود به برکت انقلاب اسلامي و گسترش روح بيداري و خيزش اسلامي در سراسر جهان اسلام و حتي ساير ملتهاي آزاديخواه، بارقه هاي استکبار ستيزي و ضد استعماري بيش از پيش نمود يابد و سردمداران نظامهاي سلطه ضمن گردن نهادن به خواسته هاي به حق مستضعفان و مسلمانان جهان به خاک مذلت کشيده شوند و نداي الله اکبر در سراسر گيتي طنين انداز شود.

http://www.resalat-news.com/Uploads/Pdf/809217.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *