نظريه هاي مديريت

تئوری z

 

تئوریZ نام نظریه ست که موضوع ان در مورد انگیزه انسان است و در داگلاس نظریه XY مک گروگر وتئوری Z در مورد مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفت هد ف ان بهتر شدن توسعه رفتار وارتباط سازمانی ست. نظریه Z توسط ابراهام مازلو توسعه داده شده اودر مقاله خود تئوری Z و سبک دکتر ویلیام UNCHI رامدیریت ژاپنی نامید .اثر بخشی مدیریتی با ارائه سبک W.J باعث محبوبیت اودر دوران رونق اقتصادی اسیا در سال 1980 میلادی شد.

تئوری Y مک گروگر در مقابل تئوری Xکه اظهار داشت کارگران ذاتا از کار اجتناب می کنند و باید انها را هدایت کرد می گوید که کار طبیعی است و می تواند یک منبع رضایت در هدف در نیاز های روانی بالاتر باشدتئوری Z راه کاری ارائه داد دکه با افزایش وفاداریکارکنان به شرکت بر رفاهئ کارمند نیز تمرکز دارد .
طبق تئوری Z مدیریت به پیشبرد اشتغال پایدار برای بهره وری بالا و رضایت تمایل دارد . مدیریت ژاپنی و تئوری Z خود بر اساس معروف (14) دکتر W.EDWARDS.DEMING است .دمینگ یک دانشمند امریکایی است که مدیریت تئوری های انگیزشش در خارج از ایالات متحده محبوب تر بوده است.
برای کمک به ذخیره کردن پایه و اساس توسعه سازمانی ژاپنی در طول گسترش خود در اقتصاد جهانی در 1980 نظریه ی دمینگ در دو کتاب جادو ها وسیستم دانش عمیق برای خروج از بحران واقتصاد جدیدخلاصه شده است.
او مشاور مکرر کسب و کار دولت و رهبران ژاپنی بود.ودر نهایت یک مشاور محترم شد.و توسط امپراتور هیرهیتو سابق گنجینه مقدس به او اهدا شد.کسب و کار امریکایی سعی به استفاده از رویکرد ژاپنی خود را به بهبود موقعیت رقابتی رساند.
ابراهام مازلو روانشناس و اولین نظریه پرداز به منظور توسعه یک نظریه ی انگیزش بر اساس نیاز های انسان سه فرض ساخت. اول)نیاز های بشری به طور کامل ارضا نمی شود.دوم)رفتار انسان به طور هدفمند است و انگیزه انسان برای نیاز رضایت است.سوم)این نیاز هارا می توان با سلسله مراتبی ازپایین به بالا طبقه بندی کرد.
1)نیاز فیزیولوژیک2)نیاز ایمنی3) نیاز تعلق و عشق4)نیاز اعتماد به نفس 5)نیاز به خود شکوفایی
نظریه نیازمازلو به درک انچه انگیزه یک کارمند است و درک نیاز ملاقات برای یک کارمند و رسیدن به بالاترین سطح انگیزه به مدیر کمک می کند و اینگونه مدیران قادرند بیش ترین حد تولید را داشته باشند
نظریه XوYوZنقش مهمی در چگونگی مدیریت موفق بازی می کنند نظریه XY هر دو نوشته شده توسط مک گروگر یک روانشناس اجتماعی است کسی که معتقد است به عنوان یک عنصر کلیدی در منطقه در مورد تئوری مدیریت شد.
در کتاب مک گروگر تئوری XY را بر اساس سلسله مراتب مازلو توصیف شده.که در ان مک گروگر سلسله مراتب را به منظور نیاز های پایین X ونیاز های بالا Y گروه بندی کرده .
مک گروگر پیشنهاد کرد مدیریت می توان از هردو نیاز ها برای ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده کند.اما نتایج بهتررا می توان از تئوری Y بدست اورد نه از X .با نظریه XY و پیامد های Z سازمان های مدرن با چالش ها و فرصت های جدیدروبرومی شوند.
همانطور که ما با این نظریه ها کار میکنیم و برای به اجرا در اوردن ایده ها تلاش میکنیم باید با فرصت های مدرن اشنا شویم با مردم از فرهنگ های مختلف واز نظارت بر جنبش های شغل کشور ها نیروی کار کم هزینه  اگاه باشیم.همچنین ما باید با تنوع ایالت متحده را تغییر دهیم.ودرک کنیم مدیران ما باید پاسخ بر فرهنگ های مختلف دهند.
این نظریه به اثبات رسیده بر بسیاری از شرکت های فورچون 500 و دیگران اعمال می شود.و سبب بهبود کیفیت و بهره وری وهمچنین کمک به تقویت مسائل مربوط به کار شرکت می شود.به علاوه تغییر کار جمعیتی و مشکلات و مسائل جدید افزایش یافت پس نظریه X,Y,Z تشکیل شد.برخی از این مسائل ودلایل تشکیل این نظریه ها عبارتند از : کارگران ماهر کمتر .بازنشستگی بیش از موعد و کارگران مسن تر. 
دیگر شرکت های استفاده کننده توانستند با استفاده از نظریه X,Y باعث بهبود مهارت های خود.توانمند سازی کارکنان خود. تغییر تحریک کمک به کارکنان. تعادل با در گیری های زندگی صنعتی . بهبود مهار ت های مردم  و پیامد های مدرن.بهبود در گردش مالی.بهره وری اثربخشی.رضایت سازمانی وشخصی برای شرکت خود شوند.

 

Theory Z

Theory Z is a name for various theories of human motivation built on Douglas McGregor’s Theory X and Theory Y. Theories X, Y and various versions of Z have been used in human resource management, organizational behavior, organizational communication and organizational development.

One Theory Z was developed by Abraham H. Maslow in his paper Theory Z and the other is Dr. William Ouchi’s so-called “Japanese Management” style popularized during theAsian economic boom of the 1980s. The third was developed by W. J. Reddin in Managerial Effectiveness.
McGregor’s Theory Y in contrast to Theory X, which stated that workers inherently dislike and avoid work and must be driven to it, and Theory Y, which stated that work is natural and can be a source of satisfaction when aimed at higher order human psychological needs.
For Ouchi, Theory Z focused on increasing employee loyalty to the company by providing a job for life with a strong focus on the well-being of the employee, both on and off the job. According to Ouchi, Theory Z management tends to promote stable employment, high productivity, and high employee morale and satisfaction.
Ironically, “Japanese Management” and Theory Z itself were based on Dr. W. Edwards Deming’s famous “14 points”. Deming, an American scholar whose management and motivation theories were more popular outside the United States, went on to help lay the foundation of Japanese organizational development during their expansion in the world economy in the 1980s. Deming’s theories are summarized in his two books, Out of the Crisis and The New Economics, in which he spells out his “System of Profound Knowledge”. He was a frequent advisor to Japanese business and government leaders, and eventually became a revered counselor. Deming was awarded the Second Order of the Sacred Treasures by the former Emperor Hirohito, and American businesses tried to use his “Japanese” approach to improve their competitive position.
Abraham Maslow, a psychologist and the first theorist to develop a theory of motivation based upon human needs produced a theory that had three assumptions. First, human needs are never completely satisfied. Second, human behavior is purposeful and is motivated by need for satisfaction. Third, these needs can be classified according to a hierarchical structure of importance from the lowest to highest (Maslow, 1970).
1. Physiological need
2. Safety needs
3. Belongingness and love needs
4. The esteem needs – self-confidence
5. The need for self-actualization – the need to reach your full potential
Maslow’s hierarchy of needs theory helps the manager to understand what motivates an employee. By understanding what needs must be met in order for an employee to achieve the highest-level of motivation, managers are then able to get the most out of production. Theory X, Y and Z all play a role in how a company should manage successfully. Theory Xand Theory Y were both written by Douglas McGregor, a social psychologist who is believed to be a key element in the area of management theory. In McGregor’s book The Human Side of Enterprise (1960), McGregor describes Theory X and Theory Y based upon Maslow’s hierarchy of needs, where McGregor grouped the hierarchy into a lower order (Theory X) needs and a higher order (Theory Y) needs. McGregor suggested that management could use either set of needs to motivate employees, but better results could be gained by the use of Theory Y, rather than Theory X.
With Theories X, Y, and Z implications for the modern organization include new challenges and opportunities. As we learn from these theories and work to implement the ideas in them we must be aware of the modern issues of working with people from different cultures and overseeing movements of jobs to countries with low-cost labor. Also, we must embrace diversity as the U.S. demographics change and understand that our new managers must recognize and respond to the different culture changes that will surely ensue with their growing diverse working population.

These theories have proven with many fortune 500 companies and others that when applied, do improve quality and productivity and also help to strengthen company labor issues. In addition to the changing work demographic, new problems and issues have risen since the X, Y and Z theories were formed. Some issues include fewer skilled laborers, early retirements, and older workers. Other opportunities that have been implied while companies use Theory Y and Z include, an improvement of people skills, empowering their employees, stimulating change, helping employees balance work with life conflicts, and improving ethical behavior.
Modern implications for companies using these theories have shown improvements in turnover rates, productivity, effectiveness, efficiency, organizational behavior, and job satisfaction.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *