مدیریت و تفکر سیستمی

تجزیه و تحلیل فعالیتهای ناحیه سه شهرداری مشهد

به کوشش : الهه کریمی

گزارش حاصل از  240 ساعت كارآموزي در شهرسازي شهرداري ناحيه 3 منطقه سه: تاريخچه تاسيس شهرداري: پيدايش فكر تاسيس شهرداري ها مانند بسياري از سازمان ها  و وزارتخانه هاي ديگر بعد از انقلاب مشروطه در ايران در سال 1325ق.م صورت گرفت قانون تاسيس بلديه گرچه در دوره اول مجلس سال 1286 به تصويب رسيد ولي اجراي آن تا سال 1288به طول انجاميد. سپس به تدريج در شهرهاي بزرگ ايران تعداد قليلي بلديه تا پايان سلسله قاجار آغاز به كار كرد و از آن به بعد به مرور همه شهرها داراي شهرداري شدند. قانون فوق تا سال 1309 به قوت خود باقي بود. در اين سالدومين قانون اصلاحي از تصويب گذشت، سومين قانون در سال 1328 به تصويب رسيد و در سال 1331 تغييراتي در آن صورت گرفت و بالاخره در سال 1328 با تغييرات ديگري از تصويب كميسيون مجلس وقت گذشت. مجددا به موجب اصلاحيه بهمن ماه 1345 پاره اي از مواد قانون مذكور اصلاح و مواد جديدي به آن اضافه گرديد. يكي از سازمان هاي مهم محلي شهرداري است كه به منظور تامين وسائل و رفاه مردم از طريق ايجاد تاسيسلت شهري و عمران و آباد در محدوده معين ايجاد مي شود. شهرداري موسسه مستقلي است و داراي استقلال اداري و مالي و شخصيت حقوقي مجزا از دولت مي باشد. امور استخدامي آن تابع مقررات خاص شهرداري است. در اكثر كشورها شهردار بوسيله آراء مردم شهر و از بين افراد بالياقت، شايسته › متخصص، امانت دار و… كه به طور كلي صلاحيت اخلاقي و كاري را داشته باشد انتخاب مي شود ولي در ايران عليرغم وجود قانون از گذشته تا حالا اين مسئله عمل نشده است و شهردار از طرف استاندار عنوان قائم مقام شوراي شهر انتخاب و معرفي مي گردد. اخيرا لايحه تشكيلات شوراهاي شهر وروستا از جانب دولت ( در تاريخ 30/10/1371 ) تصويب و تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است. لايحه مذكور در دو فصل با75 ماده تنظيم و تدوين و به تصويب هيئت وزيران رسيده است. مطابق با اين لايحه شهرداران سراسر كشور با آراء مستقيم مردم انتخاب مي شوند. لايحه مذكور دخالت مستقيم آحاد مردم در سرنوشت خويش را از طريق مشاركت گسترده و نظارت در امور مربوط به توسعه اقتصادي و سياسي جامعه اسلامي و نيز محقق ساختن آنان و خواسته هاي ملي و منطقه اي به عنوان هدف دنبال مي كند. در اين لايحه چگونگي شكل گيري شوراهاي اسلامي در سطح روستا- دهستان و شهر نيز ارائه شده است. بر اساس لايحه داده شده اعضاي شوراي روستا با راي مستقيم روستاييان انتخاب مي شوند، اما در شهر اعضاي شوراي شهر و نيز شهرداران با آراء مستقيم مردم انتخاب مي شوند. در اين لايحه وظايفي نظير سازمان دادن به فعاليت هاي مردمي براي برطرف كردن مشكلات ، بهبود وضع مناطق و همكاري و نظارت در امور عمراني، امدادي و فرهنگي براي شوراها پيش بيني شده است. دهداران و شهرداران منتخب مردم براساس لايحه مذكور علاوه بر وظايف قانوني خود مصوبه هاي شوراها را در حدود قانون اجرا مي كنند.

اهداف و وظايف شهرداري:
1) ايجادتوسعه،تنظيف،نگهداري و اصلاح معابر و مجاري آب وفاضلاب
2) پيشنهاد اصلاحات شهري،صدورپروانه ايجاد و اصلاح كليه ساختمان هاي شهر
3) مراقبت و تشريك مساعي در امور بهداشت اهالي(جلوگيري از شيوع امراض همگاني و دفع حيوانات مضر)
4) تاسيس موسسات فرهنگي،بهداشتي و تعاوني و مساعدت مالي به انجمن هاي تربيت بدني،خانه و مدرسه
5) تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به شوراي شهر و مراقبت در امور اصناف،صدور پروانه كسب اسناد،تعطيلي اماكن بي پروانه و جلوگيري از ايجاد،تاسيس و ادامه كار مشاغل و اماكن غير بهداشتي  يا مزاحم
6) اتخاذ تدابير لازم براي حفظ شهر از خطر سيل وحريق، احداث ابنيه عمومي مورد نياز شهر (مانند كشتارگاه ها،ميدان ها،باغ كودكان،ورزشگاه،غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حكل اموات)
7) اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان براي اشخاص بي بضاعت و تشريك مساعي با مراكز مسئول حفظ ابنيه عمومي ،آثار باستاني ،مساجدو…
8) تهيه و تعيين ميادين عمومي فروش ارزاق و اتخاذ تدابير براي فراواني،مرغوبيت و حسن  اداره فروش گوشت و نان شهر تردد توقف وسايل نقليه
9) پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض شهر،تغيير نوع و ميزان عوارض،برآورد و تنظيم بودجه متمم اصلاحيه آن و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي عمراني(با تصويب شورا)
10)انجام ديگر امور مصوب شوراي شهر
وظايف نواحي شهرداري:
كنترل امور و عملكرد پيمانكاران خدمات شهري و نظارت بر حسن اجراي كار
كنترل و اجراي نظافت معاب،باغچه ها و پياده روها به صورت شبانه روزي
جلوگيري از سخت و سازهاي غير مجاز،فاقد مجوز يا مغاير مفاد پروانه
كنترل و نظارت ساختمان هاي داراي پروانه از شروع تا پايان
رفع سد معبر تجاري توسط كسبه،دست فروشان،بارفروشان و دوره گردها
پاكسازي معابر از هر گونه برچسب،شعار و پوسترهاي تبليغاتي
جلوگيري و كنترل نصب تابلوهاي تبليغاتي غير مجاز توسط واحدهاي تجاري و صنفي
معرفي كارگاهها و مكان هاي ايجاد كننده انواع آلودگي ها،اعم از آلودگي هاي صوتي،آب و ها و…
گزارش و پيگيري رفع سد معبر مراكز تجاري،اداري،صنعتي،كارگاهي،تعميراتيو خدماتي خيابان ها
ساماندهي كارگران ساختماني و خدماتي
اتلاف سگ هاي ولگرد
معاونت معماري و شهرسازي:
اين معاونت با گردآوري مهندسين و متخصصين مجرب و متعهد جهت ساخت وساز و نوسازي حوزه استحفاظي خود،گام هاي موثري را برداشته است. وظايف مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني،عدم خلاف و پايانكارو ديگر گواهي هاي مربوطه،نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي،امور ساختماني،كاربري هاي شهري و امور كسب،امور مربوط به طرح هاي تفصيلي منطقه و ساير مواردي كه در حيطه وظايف شهرسازي در سطح منطقه است به عهده اين معاونت ميباشد.
شرح وظايف معاونت معماري و شهرسازي:
دريافت برنامه ها و سياست هاي كلان شهرداري در زمينه شهرسازي و معماري و همچنين طرح تفصيلي منطقه و برنامه ريزي جهت اجرا در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذي ربط رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري و اقدام جهت اجراي صحيح آيين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت معماري و شهرسازي شهرداري مركز در سطح منطقه رسيدگي و صدور دستور مقتضي به تقاضاهاي پروانه ساختمان،پايان كار ساختمان،مجوز توسعه بنا،پروانه كسب،مجوز تخريب و. نوسازي،مجوز تغيير نقشه،گواهي پايان كار و يا عدم خلافي و استعلام طرح و تقاضاي تفكيك در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغي ارسال پرونده هاي خلاف ساختماني به اداره كل امور اجرائي كميسيون هاي ماده صد طبق ضوابط مربوطه اخذ استعلام از سازمانها و دستگاه هاي ذي ربط رسيدگي به شكايات واصله در مورد مسائل شهرسازي و پاسخگويي مناسب به آنها مشاركت و همكاري با معاونت طرح و برنامه منطقه جهت تهيه،تنظيم و اجراي بودجه،بهبود روش ها و سيستم ها و ارائه گزارش عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي جمع آوري،سازماندهي،نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات شهرسازي و معماري منطقه با هماهنگي معاونت هماهنگي و برنامه ريزي منطقه جهت به كارگيري در امر برنامه ريزي و تهبه بانك هاي اطلاعاتي مربوط
اهداف راه اندازي دفاتر خدمات الكترونيك:
ايجاد ادبيات يكسان در انجام امور محوله در داخل مجموعه شهرداري و ارتباط با ساير ادارات و سازمان ها
يكسان سازي فرم ها و استعلام هاي مورد استفاده در حوزه شهرسازي هاي مناطق
مكانيزه نمودن كليه فرم ها و استعلامات
شفاف سازي نحوه اعمال قوانين و مقررات فرايندهاي اداري
اعمال مقررات و ضوابط مربوطه به انواع درخواست ها و تعيين زمان و مراحل انجام آن
شفاف سازي و ايجاد وحدت رويه در مناطق مختلف شهرداري
ايجاد امكانات لازم به منظور انتقال قسمتي از خدمات قابل ارائه به بخش خصوصي
زمان بندي مورد نياز در مراحل مختلف
ارتقاي كيفيت و كميت ارائه خدمات(با استفاده از توان و امكان بخش خصوصي)
ارائه كيفيت و نظارت و كنترل توسط شهرداري
ايجاد بستر مناسب براي رشد و توسعه بخش غيردولتي به منظور توسعه كارآفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي
كاهش منطقي مدت زمان صدور انواع پروانه و گواهي و مجوزها در شهرداري
پي گيري امور شهروندان توسط دفاتر خدمات دولتي و كاهش ترددهاي شهري
عدم مراجعه مستقيم به مناطق شهرداري و اجتناب از سفرهاي درون شهري و غير ضروري.
خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الكترونيك:
1- كليه درخواست ها،اعم از صدور گواهي پايانكار ساختماني،آپارتماني،عدم خلاف،پروانه ساختماني،تخريب و نوسازي،تعويض مهندسو… در دفاتر ثبت،و پس از انجام مراحل تشكيل پرونده و بازديد مامور از محل،گزارش بازديد به رئيس اداره بازديد منطقه جهت تاييد ارسال مي گردد.پس از تاييد و ثبت گزارش در سيستم مكانيزه،كليه مدارك اخذشده از متقاضي با آرشيو الكترونيكي موجود مقايسه و در صورت نياز جهت تكميل پرونده به آرشيو اضافه و سوابق فيزيكي به شهرداري منطقه ارسال مي گردد.
2-ثبت گزارشات مرحله اي مهندسين ناظر
3- تشكيل پرونده و اخذ مدارك آرم طرح ترافيك
4- تشكيل پرونده و بازديد درخواست هاي تفكيك و تجميع
در حال حاضر،كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك جهت انجام ساير امور خصوصا كنترل فني نقشه هاي معماري و بررسي خلاف در مناطق مشغول كارورزي بوده و ساير مراحل مربوط به فرايند اقذام پرونده ها به تدريج به دفاتر واگذار خواهد شد،ليكن شهرداري مناطق نقش ستادي و نظارت بر عملكرد دفاتر و تاييدات نهايي را عهده دار بوده ئ پس از پايان واگذاري خدمات به دفاتر،افزايش سرعت عملكردو سهولت دستيابي شهروندان محترم به نحو چشمگير قابل انتظار است.

راهنماي گردش كار طرح تفصيلي و بركف:
كليه درخواست ها اعم از صدور پروانه هاي ساختماني(تخريب و نوسازي،تغيير نقشه،تعويض مهندس و…)و يا صدور گواهي (عدم خلاف،پايان كارساختمان،پايان كار آپارتماني و…)پس از طي مراحل تشكيل پرونده و بازديد،به واحد تفصيلي ارجاع مي شوند.در اين قسمت،براساس محل تعيين شده ملك توسط مالك بر روي نقشه اي با مقياس 1/200 (كه در هنگام تشكيل پرونده اخذ و به امضاي مالك و تاييد مامور بازديد رسيده است)موقعيت ملك روي طرح هاي تفصيلي مصوب مشخص و در خصوص كاربري مصوب آن(مسكوني،صنعتي و آموزشي…)و تراكم اختصاص يافته به آن اظهار نظر مي گردد.در خصوص املاك با متراز بيش از پانصد متر مربع،با درخواست صدور پروانه ساختماني به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز شهر ، مراتب ابتدا از اداره فضاي سبز منطقه جهت تعيين باغ يا غير باغ بودن ملك اسثعلام و پس از ذريافت پاسخ،در صورت تشخيص باغ از سوي اداره مربوطه،تراكم باغات به آن تعلق خواهد گرفت.در خصوص برخي از كاربري هاي خاص همچون صنعتي،انبارداري و… با درخواست صدور پروانه ساختماني،موافقت سازمان هاي ذيربط همچون سازمان صنايع و سازمان حفاظت از محيط زيست و… الزامي مي باشد.تمامي اين امور در واحد تفصيلي(به جز در مواردي كه نياز به استعلام است)حداكثر ظرف مدت يك روز كاري به انجام مي رسد.متعاقبا،پرونده پس از اظهارنظر واخد طرح تفصيلي به قسمت بركف ارسال مي شود.در اين قسمت مسئول برو كف بر اساس اظهار نظر طرح تفصيلي اقدام به صدور نظريه برو كف مي نمايد. بدين ترتيب كه براساس عرض گذرهاي مجاور و طرح مصوب ،ميزان اصلاحي تعيين و در صورت داشتن شيب طبيعي،پروفيل مورد نظر اعلام و جهت درخواست هاي صدور پروانه به اداره مربوطه جهت صدور دستور نقشه ارسال و در صورتي كه درخواست متقاضي پايانكار يا عدم خلاف باشد،پرونده به قسمت نظارت فني جهت طي مراحل بعدي ارسال مي شود.

راهنماي گردش كار پرونده ها در اداره نظارت فني:
پس از تشكيل پرونده و ثبت درحواست و بازديد توسط دفاتر خدمات الكترونيك و اظهار نظر واحد تفصيلي و بر كف،پرونده هايي كه داراي درحواست صدور گواهي مي باشند(اعم از عدم خلاف،پايان كار و…)به قسمت نظارت فني ارسال و به شرح ذيل بررسي مي شوند:
1- پرونده هاي فاقد خلاف ،مستقيم به بخش محاسبات ارسال و پس از بررسي پرونده و اخذ تاييديه عوارض پرداختي،تاييديه آسانسور ،برگه اتمام عمليات ساختماني مهندس ناظر و ساير مدارك مورد نياز،پرونده به قسمت پيش نويس ارسال مي گردد.پس از تهيه پيش نويس،تاييد رئيس اداره طرح تفصيلي و برو كف و سپس به ترتيب تاييد نظارت فني و معاون شهرسازي و معماري و شهردار منطقه اخذ و پس از كسب تاييد سيستمي،گواهي مربوطه چاپ و مهر و امضاي مسئولين منطقه،از طريق دفاتر خدمات الكترونيك تحويل متقاضي مي گردد.
2- پرونده هاي داراي خلاف ،ابتدا به قسمت بررسي خلاف ارسال و پس از بررسي تخلف،نوع كميسيون،اعم از كميسيون داخلي يا ماده 100 مشخص مي گردد.
الف:متقاضيان داراي درخواست پايان كار قبل از سال 49،پس از انجام استعلام هاي لازم در احراز قدمت بنا از اداره درآمد و نوسازي منطقه،اداره برق،دارايي و اتحاديه هاي صنفي و قبل از سال49،پرونده به قسمت محاسبات ارسال وبدون پرداخت عوارض،پيش نويس انجام صدور گواهي انجام مي گردد.
ب: چنانچه پس از بررسي لازم با توجه به مدارك ارائه شده بالاخص تاريخ نصب كنتور مندرج در فيش برق يا استعلام از اداره درآمد و نوسازي تخلف قبل از سال 66 محرز مي گردد،در فرم خلاف ارسالي به كميسيون داخلي در خصوص اخذ عوارض قبل از سال 66 تاكيد مي گردد كه پس از تاييد دركميسيون داخلي و ارسال پرونده به بخش محاسبات بخش مذكور،با درنظر گرفتن قدمت تخلف ،نسبت به محاسبه عوارض متعلقه و اعلام آن به متقاضي اقدام، و پس از پرداخت عوارض و ارائه مدارك مورد نياز،مراحل گواهي صدور گواهي مطابق شرايط انجام مي گردد.
ج: در صورت ضرورت بررسي تخلف در كميسيون داخلي،پس از تعيين خلاف،فرم مربوطه پس از تاييدات لازم به بخش محاسبات ارسال و پس از محاسبه عوارض و ابلاغ آن به متقاضي،ادامه روند پرونده انجام مي پذيرد.
د:در صورت عدم نياز به طرح تخلفات در كميسيون داخلي،پس از تعيين خلاف و تنظيم فرم و تاييديه هاي لازم،سوابق به اداره كل كميسيون هاي ماده صد ارسال و پس از صدور راي كميسيون و اعاده سوابق به منطقه و ابلاغ راي به متقاضي و اجراي مفاد راي(اعم از جريمه يا رفع خلاف)ادامه روند پرونده انجام مي پذيرد. متقاضي مي تواند حداكثر طي مدت ده روز نسبت به راي صادره اعتراض نمايد كه در اين صورت سوابق به كميسيون هاي تجديد نظر ارسال خواهد شد.
ه: چنانچه مورد درخواست،پروانه ساختماني بوده و در وضع موجود تخلفي حادث شده باشد،اقدام و پس از صدور موافقت شهرسازي،تاييديه هاي مربوطه و سوابق جهت صدور دستور نقشه به اداره صدور پروانه ارسال مي گردد.
معاونت فني و عمراني: هدف اصلي معاونت فني و عمراني توسعه پايدار،احداث و تكميل مراكز تجاري،اداري،مسكوني،ورزشي و فرهنگي و در نهايت افزايش رضايتمندي و رفاه شهروندان و بهبود وضعيت معابر شهري است. انجام اين امور در قالب پروژه هاي عمراني در سطح منطقه-احداث معابر و خيابان ها-آسفالت شريان هاي درون منطقه و حفظ و نگهداري آن- انجام امور مربوط به پيمانكاران عمراني منطقه-طراحي و نقشه كشي پروژه هاي عمراني و ساير موارد حوزه مربوط به امور فني و عمراني مورد اقدام قرار مي گيرد.

معاونت حمل ونقل و ترافيك:
از اهداف اصلي اين معاونت،ايمن سازي راه هاي منطقه،به ويژه در زمان بحران است. انساني كردن محيط رفت وآمد،حفظ ارتقاء كيفيت محيط زيست،استفاده بهينه از شبكه معابر،رفع موانع و بهبود نقاط ضعف شبكه در كل منطقه و ساماندهي توقفگاه ها، از وظايف اصلي اين معاونت مي باشد.طراحي و برنامه ريزي در خصوص حمل ونقل درون شهري در منطقه،مديريت فعاليت هاي كنترل و ساماندهي ترافيك در سطح منطقه،نگهداري ابزار و ملزومات حمل و نقل در معابر و خيابان هاي منطقه،نظارت بر عملكرد پيمانكاران فعال در حوزه اين معاونت و همچنين تعامل با دستگاه هاي دولتي ذي ربط در موضوع حمل ونقل و ترافيك( همچون راهنمايي و رانندگي )، در دايره وظايف و فعاليت هاي اين معاونت قرار دارد.
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي:
انجام فعاليت هاي مربوط به موضوعات اجتماعي و فرهنگي همچون ورزش،اوقات فراغت،مراكز تفريحي،هنري،كتابخانه ها و موارد مشابه،انجام فعاليت هاي لازم در زمينه ارتقاء فرهنگي شهروندان و ساير موضوعات مربوط در اين حوزه.
معاونت مالي و اداري:
انجام امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه منطقه و نظارت در انجام هزينه ها در چارچوب بودجه مصوب، مديريت تامين منابع مالي و وصول درآمدها و مطالبات،امور استخدامي و اداري،ثبت،ضبط و نگهداري حسابهاي درآمد و هزينه منطقه،انجام امور تداركاتو معاملات خريد و فروش در منطقه،مديريت كميسيون هاي مالي و اداري منطقه،مديريت انبار و نگهداري موجودي ها،انجام خدمات پشتيباني و نگهداري تاسيسات و تجهيزات اداري منطقه،انجام امور ترابري سبك در منطقه،انجام امور مالي و اداري فعاليت هاي پيمانكاران منطقه و نظارت بر عملكرد پيمانكاراني كه در حوزه وظايف اين معاونت فعاليت مي نمايند و ساير موارد مربوط به حوزه مالي و اداري.
اجراي احكام شهرداري’:
1-صدور ابلاغ راي و ارسال به اجرائيات منطقه جهت ابلاغ قانوني
2- رسيدگي و ثبت اعتراض به راي
3- تهيه و تنظيم اخطاريه و ارسال به اجرائيات منطقه جهت ابلاغ قانوني
4- اجراي راي(1- تعطيلي2- تخريب)
5- پي گيري و كنترل اجراي آراء
6- امور حقوقي(دريافت گزارش هاي فك پلمپ از نواحي و ارسال به واحد حقوقي جهت اقدام قانوني)
7- تهيه آمار و اطلاعات ماهيانه
شرح وظايف واحد اجراي احكام:
1-پاسخگويي به ابهامات و توضيح و تفسير راي
2- بررسي،بازديد و تهيه صورت جلسه اجراي راي كه توسط مالك يا واحداجراي احكام به صورت كامل انجام پذيرفته است.
3- تهيه صورت جلسه ممانعت از اجراي راي يا فك پلمپ غير مجاز و ارسال به واحد حقوقي جهت اخذ حكم ورود از مراجع قضايي
4- هماهنگي با كلانتري محل و ادارات مرتبط(ناحيه ،عمران،ترافيك،آب،برق،گاز،اورژانس و آتش نشاني)جهت اخذ راي.

آشنايي با برخي اصطلاحات رايج در شهرسازي:
شهرداري: در كشور ايران شهرداري موسسه اي عمومي-غيردولتي و مستقل است كه به موجب قانون در شهرها تشكيل مي شود و عهده دار امور محلي و ارائه خدمات به شهرورندان ميباشد به موجب ماده 3 قانون شهرداري،شهرداري شخصيت حقوقي و مستقلي دارد.
اشخاص حقيقي: اشخاص حقيقي در حقيقت همان انسانها ميباشند كه با متولد شدن داراي حقوق مي گردند و تا در قيد حيات هستند آنرا دارا مي باشند كه به آن اهليت نيز مي گويند.
اشخاص حقوقي: به اشخاصي گفته مي شود كه وجود طبيعي ندارند بلكه در اجتماع داراي وجود فرض و اعتباري مي باشند به اين اشخاص ، اشخاص حقوقي مي گويند مانند انجمن ها،شركتها،موسسات و سازمانها.
شهرسازي در اصطلاح فني وعلمي:هر گونه بررسي،شناخت و طرح ريزي مربوط به عمران و توسعه شهر دربرمي گيرد.
شهرساز: به ايجاد رابطه اي منطقه اي بين انسان و محيط زيست مبادرت ميكند و در واقع بزرگترين اختراع بشر نيز،ساختن محيط زيستي بوده استكه ضمن تامين معيشت و گسترش روابط انساني و اقتصادي و روال يك زندگي جمعي بتواند علاوه بر تامين احتياجات نيازمندي هاي فرد از حداكثر داده هاي محيط طبيعي به نفع خود استفاده ئ از اثرات نامساعد عوامل طبيعي در محيط زيست كاهش دهد.
محدوده شهر: عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع تا زمان تهيه طرح هادي شهركه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.
ساختمان: هر بنا پوشيده كه براي مسكن، زندگي و يا فعاليت و يا نگهداري كالا و ماشين آلات و… درنظر گرفته شده است.
زير بناي مفيد (خالص )ساختمان مسكوني: عبارت است از مجموع سطح زيربناي اختصاصي كل واحدهاي مسكوني ساختمان.
زيربناي مفيد (خالص)واحد مسكوني: عبارت است از سطح زيربناي اختصاصي آن واحد كه در آن سطح فضاهاي اختصاصي آن نظير انباري(خارج از ساختمان) و پاركينگ محاسبه نمي گردد.
تراكم مسكوني:نسبت جمعيت ساكن در يك منطقه به كل سطح مسكوني.
تراكم ساختماني:نسبت سطح زيربناي ساختمان به كل مساحت زمين
سطح اشغال:ميزان مجازي كه هر مالك ميتواند از زمين خود را به ساخت بنا اختصاص دهد را گويند.
وضعيت ملك:
زمين باير: فاقد حصار مي باشد و يا حداكثر سه طرف آن ديوار است.
زمين محصور: اطراف آن ديواركشي شده باشد ولي در آن بنايي احداث نشده باشد و استفاده كسب و كار از آن نگردد.
زمين داراي ساختمان: زمين محصوري كه در آن يك يا چند ساختمان مجزا ساخته شده باشد.
ساختمان نيمه تمام: عمليات ساختماني در آن تمم نشده و قابل بهره برداري نيست.
ساختمان نيمه تمم در حال احداث: ساختماني كه عمليات بنائي در آن تمام نشده و در حال اجرا مي باشد.
وضعيت زمين:
يك بر: فقط از يك طرف به معبر راه دارد.
دوبر: از دو طرف وصل به دو معبر متفاوت مي باشد.
سه بر: از سه طرف وصل به معبر مي باشد.
بيش از سهبر: زميني كه داراي چهاربر يا بيشتر باشد.
دو نبش: ملكي كه دو بر آن از دو ممر متقاطع وصل به معبر مي باشد.
طول بر: طول ضلعي كه وصل به معبر باشد.
حق ممر: حق عبور ومرور از مجرايي را براي ملكي تعيين كردن
عرض معبر: عرض هر معبر براساس فاصله ديوارهاي دو طرف مقابل ساختمان مشخص شود.
طبقه: به هر سطح افقي از يك بنا(ساختمان)طبقه گويند.
طبقه همكف:قسمتي از ساختمان كه فاصله كف آن از سطح گذر يا روي جدول خيابان حداكثر 1/40 متر مي باشد.
طبقات فوقاني: كليه طبقات ساختماني كه روي طبقه همكف ساخته مي شود را گويند.
خرپشته: اتاقك راه پله بالاي پشت بام را گويند.
جهت ساخت: نحوه قرارگيري بنا در يك زمين را گويند. در شهر مشهد به جهت استفاده از تابش نور خورشيد جهت ساخت در غرب و شمال زمين مي باشد. در غير اين صورت بناي ساخته شده را خلاف جهت ساخت گويند.
نماي اصلي ساختمان: نمايي كه مشرف به خيابان يا حياط مي باشد.
تعريف پروانه: كليه مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده و حري شهر قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضيو شروع ساختمان سازي  بايد از شهرداري پروانه يا مجوز دريافت نمايد.
انواع پرونه: احداث بنا،تجديد بنا، توسعه بنا،ديوار كشي،اصلاح پروانه، تمديد پروانه، تجديد پروانه
عدم خلاف: شناسنامه ساختمان كه در آ اطلاعات مالكيت،نوع سند،مساحت و حدود اربعه،تراكم مصوب و سطح اشغال مجاز،كاربري مجاز،ميزان در مسير،زيربناهاي موجود و كليه مشخصات فني ساختمان كه براساس گزارش كارشناس بازديد و با توجه به وضعيت ساختمان كه مرحله سفت كاري و يا فاقد نما بوده و در نهايت مشخصات مهندسين ناظر مربوطه و تعهدنهمه هاي لازم از مالك ثبت شده است.
پايانكار: شناسنامه ساختمان در حد بهره برداري كه در آن علاوه بر اطلاعات گواهي عدم خلاف، نوع نماي لوكس ساختمان،تاييديه آتش نشاني و آسانسور و تاييديه مهندسين مرتبط در مرحله بهره برداري اخذ و درج مي شود.
ماده صد: مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني با تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه را به وسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
در اينجا يك نمونه از وظايف شهرسازي (تعيين خلاف يك پرونده ساختماني و گردش كار آن )كه به ترتيب زير انجام مي شود را شرح ميدهيم:
گردش كار پرونده
الف- گردش كار درخواستهاي گروه پروانه
1.ثبت درخواست
2. ويرايش فرم هاي بازديد( ملك و ساختمان)
3.اظهار نظر نقشه برداري
4. در صورت در مسير بودن ملك جهت توافق(تنظيم صلحنامه) به املاك مراجعه گردد( در صورت تنظيم صلحنامه بستن صلح مقدار در مسير با عرصه اوليه كميسيون ماده 5 سال 1367 )( در غير اين صورت اعلام ضابطه در سيستم صورت مي پذيرد.)
5. كنترل مندرجات فرم موافقت اصولي
6.تحليل موافقت اصولي(مشخص نمودن عوارضات پروانه)
7. محاسبه و صدور و چاپ و تاييد فيش درآمد
8. محاسبه و صدور و تاييد فيش نوسازي( در صورت داشتن مغازه ، محاسبه صدور و تاييد فيش نوسازي)
9. ارسال به بيمه جهت پرداخت حق بيمه كارگران
10. ارسال به امور ناظرين جهت تهيه نقشه
11. كنترل نقشه ها با فرم پيش نويس پروانه و ارسال جهت تاييد مديران
12. صدور پروانه
ب- گردشكار درخواستهاي گروه گواهي ها
1.ثبت درخواست
2. ويرايش فرم هاي بازديد( ملك و ساختمان )
3. اظهار نظر نقشه برداري
4. اعلام ضابطه( در صورت داشتن صلح در زمان پروانه صادر شده در زمان صدور گواهي نيز بايد همان صلح با زيربناهاي مربوطه اعمال كردد.)
5. تعيين خلاف( مشخص نمودن عوارضات و تخافات مربوطه)
6. در صورت داشتن تخلف به كميسيون ماده صد ارسال مي گردد.
7. محاسبه و صدور و چاپ و تاييد فيش درآمد
8. ارسال به امور ناظرين جهت استحكام بنا
9. محاسبه و صدور و تاييد فيش نوسازي( در صورت داشتن مغازه، محاسبه صدور و تاييد فيش صنفي)
10. كنترل پيش نويس گواهي و ارسال جهت تاييد مديران
11. صدور گواهي
تحليل موافقت اصولي: محاسبه عوارضات پروانه طبق فرم موافقت اصولي
تحليل پروانه: در صورت تغيير نقشه ها محاسبه عوارضات پروانه طبق فرم كنترل نقشه
تعيين خلاف: محاسبه عوارضات مربوطه طبق آخرين بازديد كارشناس
فرصت هاي شغلي رشته مهندسي شهرسازي:

بازار كار:
اين رشته هم اكنون در سطح جهاني داراي بازار كار فراواني است و به علت نوپا بودن و همچنين به علت آنكه داراي زمينه هاي كاري متفاوت و متنوعي است، هنوز بازار كار آن اشباع نشده است. به عنوان نمونه، كشور كانادا،بالاترين امتياز را براي اشخاصي كه داراي مدرك شهرسازي هستند، جهت مهاجرت و يا ادامه تحصيل،قائل است. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه تا 5 سال پيش، اين رشته تنها در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري وجود داشته است و به تازگي در مقطع كارشناسي نيز فعاليت هايي صورت گرفته است، بنابراين با بازار كار اشباع از نيروي كار مواجه نيستيم. از آنجا كه اين فارغ التحصيلان علاوه بر تواناييهاي يك مهندس شهرساز، از نظر علمي و نظري و پژوهشي در يك زمينه خاص،معلومات بيشتري دارند،بدين جهت كارايي بيشتري نيز دارند و از مطالب فراگرفته شده مي توانند در زمينه هاي طراحي و محاسباتي دقيق و تخصصي تر وهمچنين پژوهشي،استفاده نمايند.اين گونه فارغ التحصيلان ضمن آنكه مي توانند در تمام محل هاي جذب فارغ التحصيلان كارشناسي مشغول به كار گردند، مسئوليت هاي بالاتر و سنگينتر علمي و پژوهشي به عنوان عضو هيات علمي برايشان ميسر مي گردد. زمينه هاي كاري رشته شهرسازي در ايران بسيار متفاوت و متنوع است، در بخش دولتي، در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شهرداريها، وزارت كشور،استانداريها و ساير ارگانهاي وابسته به وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي و… و در بخش خصوصي،در شركتهاي مهندسين مشاور شهرسازي، معماري، برنامه ريزي منطقه ايو…،در ذيل به برخي از زمينه هاي كاري اشاره مي شود: 1.تهيه طرح هاي شهري و منطقه اي
2.مشاوره در امور شهري و منطقه اي به مديران و مسئولين رده بالا
3. فعاليت در شهرداريها
4. فعاليت در استانداريها
5. فعاليت در وزارتخانه هاي مربوطه
6. نظارت بر ساختمان هايي با ارتفاع بيش از 8 طبقه بر طبق قانون
7. انجام پروژه هاي محوطه سازي،تفكيك زمين،طراحي محلح و…
8. برنامه ريزي و طراحي شهرهاي جديد
9. برنامه ريزي و طراحي شهركهاي گوناگون( مسكوني،صنعتي،تجاري)
10. مكان ابي عناصر و كاربريهاي گوناگون شهري
11. توانايي راه اندازي و استفاده از سيستم جي آي اس
12. فعاليت گروهي با ساير تخصص ها در پروژه هاي گوناگون
13. فعاليت در مشاوران خصوصي و نيمه خصوصي شهرسازي،معماري،راه و ساختمان،طراحي شهري،برنامه ريزي منطقه ايو…
14. تدريس دانشگاهي
گزارش كار طي 240 ساعت كارآموزي در شهرسازي شهرداري ناحيه 3 منطقه 3:
اسكن مدارك تحويل داده شده به اين جانب
آموزش مراحل اوليه توسط سرپرست كارآموزي
جذب ارباب رجوع براي تشكيل پرونده و رسيدگي به كارهاي ارباب رجوع
كنترل مدارك مورد نياز ارباب رجوع براي تشكيل پرونده: سند مالكيت- كارت ملي- فيش نوسازي- گواهي شهرداري، در صورت تكميل مدارك و تشكيل پرونده، گرفتن هزينه بازديد از متقاضي( در هنگام تشكيل پرونده حضور مالك يا وكيل مالك با ارائه كارت شناسايي عكس دار معتبر لازم است.)
( مالك: شخصي كه در صفحه اول يا صفحه نقل و انتقالات سند اعيان نام او ذكر شده باشد. اين فرد مي تواند مالك شش دانگ يا قسمتي از آن باشد.)
ارائه فرم درخواست به متقاضي و پر كردن آن توسط متقاضي
( بازديد ساختمان توسط كارشناس بازديد و پر كردن فرم بازديد)
ثبت درخواست گواهي متقاضي در سيستم شهرسازي (1. ثبت درخواست بر روي كد ملك: جهت املاكي كه درخواست پروانه احداث بنا يا استعلام محضري باشند و به صورت زمين باير مي باشند.2. ثبت درخواست بر روي كد ساختمان )
تكميل فرم بازديد ملك و ساختمان در سيستم شهرسازي
جستجوي كد نوسازي: 1. از طريق ارائه فيش نوسازي 2. از طريق نقشه هوايي
3. استفاده از آيكون جستجو در كارتال با استفاده از نام مالك، پلاك ثبتي، آدرس و…
( كد نوسازي تشكيل شده از منطقه/ حوزه/ بلوك/ ملك/ ساختمان/ آپارتمان/ صنفي )
طي هر مرحله مداركي كه در سيستم شهرداري نيست اسكن و پيوست مي گردد،بعد از اسكن ، لينك كردن آن در سيستم.
در فرم بازديد در صرتيكه آدرس نياز به اصلاح يا تكميل داشت ، اطلاعات از مالك اخذ و ثبت مي گردد.
پر كردن جهات اربعه ملك از طريق اطلاعات آخرين گواهي، در غير اين صورت براساس موارد مندرج در سند
ورود اطلاعات جهت معبر، نوع معبر، نام معبر، طول بر موجود، عرض معبر، طول ضلع طبق سند،
در صورت برخورد كردن به املاكي كه طول ابعاد موجود آنها با آنچه در سند است اختلاف داشته باشد در اين صورت اضلاع وضع موجود و ابعاد مندرج در سند را هر كدام جداگانه در ستون مربوطه درج مي نماييم.
اگر ضلع ملك به صورت شكسته باشد و از مجموع چند رقم تشكيل شده باشد نبايد ارقام آن را جمع كرد.
در ويرايش فرم هاي بازديد ملك و ساختمان در صورتيكه ثبت درخواست بر روي كد ساختمان ثبت شده باشد.
در صورتيكه ثبت درخواست بر روي كد آپارتمان ثبت شده باشد ، فرم بازديد آپارتمان ويرايش مي گردد. درج شدن توضيحات مربوطه در خصوص درخواست هاي برگشت شده از شهرسازي
ارسال فرم هاي درخواست ثبت شده به شهرسازي
پر كردن شماره ساختمان ، شماره طبقه ، اصلي، فرعي، تعدا واحد، مساحت كاربري، ارتفاع مفيد، تاريخ احداث كاربري، نوع سقف، نوع ساختمان، نوع سازه براي تمامي رديف ها در قسمت كاربري فرم بازديد
ورود تمام مساحت هايي كه در ساختمان مشاهده شده در فرم بازديد
ورود شماره ساختمان، شماره طبقه، مساحت پيش آمدگي، ارتفاع، عرض ، جهت معبر، اصلي، فرعي، وقوع پيش آمدگي، وضعيت سقف پيش آمدگي، نوع پيش آمدگي و طول براي پيش آمدگي ها در فرم بازديد
وارد كردن نظرات و توضيحات مربوطه در قسمت توضيحات كارشناس ساختمان
گزارش مرحله ساختماني، نوع نما، تاريخ شروع و اتمام عمليات در سربرگ مشخصات فني فرم بازديد
انجام محاسبات درآمدي همراه با سرپرست كارآموزي
محاسبه عوارض نوسازي و صنفي و صدور فيش هاي مربوط به آن و فيش هاي درآمدي همراه با سرپرست كارآموزي
پركردن فرم هاي اخطاريه و ارسال آن به رئيس شهرسازي
نقاط قوت
انتقال گرفتن مجوزها( پروانه، پايانكار، مفاصا حساب، عدم خلاف و…) از شهرداري به شهرسازي و كم شدن حجم كارها در شهرداري و رسيدگي بيشتر به وظايف عمران و آبادسازي شهر
سهولت گرفتن مجوزها( پروانه، پايانكار،مفاصا حساب، عدم خلاف و…)
تسريع كار پرونده ها و گرفتن مجوزها ( پرونه، پايانكار،مفاصا حساب، عدم خلاف و…)
سيستمي شدن گرفتن مجوزها و كار پرونده ها از مزاياي بيشتري نسبت به قبل برخوردار است.
امنيت و نگهداري هر چه بهتر و بيشتر سوابق املاك مردمي
تا حدودي حذف سيستم كاغذ بازي
صرفه جويي در وقت
كم شدن رفت وامدهاي پي در پي و غير ضروري ارباب رجوعان به شهرداري
پي گيري مستقيم كار پروندها توسط خود ارباب رجوعان وتسريع در انجام كارشان
سيستم شهرسازي مي تواند بسيار خوب و كارآمد باشد و به پيشبرد پرونده ها و اهداف شهرسازي و عمران كمك زيادي كند.
سيستم نوبت دهي كه جديدا در شهرسازي راه اندازي شده كار مردم و كارمند را هدفمند مي كند.
نقاط ضعف
بافت محروم ناحيه 3 و مشكلات عديده اي كه به خاطر بافت ناحيه مردم و مسئولين شهرسازي ذرگير هستند.
زمين هاي كوچك كه از قبل توسط بنگاه هاي املاك شكل بندي شده و هم انون شهرداري هيچ برنامه ريزي نمي تواند داشته باشد مگر ساكنيني كه متقاضي پروانه هستند اقدام به تجميع زمين نمايند كه مردم قادر به اين كار نيستند.
زمين هاي قولنامه اي بيشتر هستند در صورتيكه زمين هاي داراي سند كم مي باشند.
سيستم شهرسازي معايب نرم افزاري پيش رو دارد، در صورت رفع مشكلات( كه تا اندازه اي رفع ولي باسيستم سرا 8 كه در ابتداي كار مي باشد داراي اشكال مي باشد.
ويرايش اطلاعات در سيستم شهرسازي با مشكلاتي روبه رو مي شود.
گردش كار استعلام صنفي با مشكل مواجه مي شود.
برگشت پله پله پرونده در سيستم شهرسازي باعث اتلاف وقت و كندي كار مي شود.
پياده كردن طرح ها بدون برنامه ريزي ، هماهنگي با شهرسازي و دفاتر خدمات شهرداري و رفع نواقص و ارزيابي كردن طرح ها
پياده كردن طرح ها ابتدا در مناطق محروم
حجم زياد كارها
كمبود منابع انساني
بالا بودن تعرفه هاي دفاتر و شهرداري به خصوص در مناطق محروم
با توجه به مراجعات زياد مردمي و حجم زياد كارها و كمبود نيروي انساني و نبود آموزش كافي و مورد لزوم كارمندان پرونده ها باسرعتي پايين پيش مي رود و در نتيجه موجب نارضايتي اراب رجوعان مي شود.
تقسيم كار به طور اصولي آنطور كه شايسته است صورت نگرفته است و وظايف مختلف بر دوش يك كارمند سنگيني مي كند به همين علت كارمند نمي تواند از عهده ي همه ي وظايف برآيد و كار ارباب رجوع به كندي پيش مي رود
ازدياد مراحل اجراي يك پرونده
مراحل زائد اجراي يك پرونده
فرصت ها
اصلاح نرم افزار سرا8
هماهنگ شدن همه ي ارگان هاي مربوط به شهردالري با نصب نرم افزار سرا 8 و رفع موانع و مشكلات موجود در سر راه آن
برنامه ريزي ، هماهنگي ، مديريت ، سنجش و ارزيابي ، رفع مشكلات در طرح ريزي برنامه ها
سنجيدن همه ي جوانب قبل از اجراي طرح ها
تقسيم كار صحيح بين كارمندان
رسيدگي بيشتر به بافت مناطق محروم توسط ارگان شهرداري
رسيدگي به وضعيت كاركنان
تشريك مساعي كارمندان در تصميم گيري و بهره گيري ازنظرات و پيشنهادهاي آنان
رفع موانع و مشكلات بر سر راه كاركنان
در صورت رفع مرحله ي گذار ( برون سپاري خدمات شهرداري به دفاتر و رفع نقايص سيستم نرم افزار سرا 8 ) سيستم بسيار هدفمند و هوشمندانه به جلو بردن پرونده ها ( درخواست هاي پروانه- پاسخ استعلام- پايانكار ) كمك مي كند كه در اتلاف وقت مردم بسيار مفيد مي باشد.

تهديدها
با توجه به اينكه پروسه ي قانون مداري پرونده ها طولاني مي باشد و بافت ناحيه ي 3 بافت محرومي مي باشد زمان بر شدن پرونده ها و صرف هزينه توسط مالك منجر به نارضايتي و تشنج در شهرسازي مي نمايد كه امنيت شغلي كارمند را به مخاطره مي اندازد.
اتلاف وقت و دادن هزينه با راه اندازي نرم افزار سرا 8 بدون برنامه ريزي ، هماهنگي ، ارزيابي و سنجيدن همه ي جوانب آن و در نتيجه برگشت همه ي پرونده ها به مرحله ي شروع سبب نارضايتي كارمندان و ارباب رجوع مي شود.
با توجه به راه اندازي نرم افزار جديد و نديدن آموزش كافي كارمندان كار پرونده ها به علت آشنا نبودن كارمندان و اطلاعات و آگاهي كم آنان از نرم افزار جديد به كندي پيش مي رود و كار كارمند را به مخاطره مي اندازد و نارضايتي ارباب رجوع را شامل مي شود و در بعضي موارد موجب استعفاي كارمند از كار شده و در نتيجه با كمبود نيروي كار بالقوه نيز روبه رو مي شود.
رسيدگي پايين شهرداري به مناطق محروم ، امنيت و بهداشت اين مناطق را به خطر مي اندازد.
هزينه هاي گزاف شهرداري باعث ساخت وسازهاي غير مجاز وغير استاندارد مي شود.
بافت مناطق محروم نسبت به زلزله و عوامل طبيعي ديگر آسيپ پذيرند.
نتيجه گيري
طي گذراندن دوره ي كارآموزي در شهرسازي شهرداري ناحيه ي 3 منطقه ي 3 و باتوجه به آنچه كه گفته شد مي توانيم نتيجه بگيريم كه الكترونيكي شدن كار پرونده ها در شهرسازي شهرداري ، باعث جلوگيري از اتلاف وقت كارمندان و ارباب رجوع شده و هزينه هاي گزاف و بيهوده را از بين مي برد ، باعث تسريع در اجراي كار پرونده ها شده و همچنين سهولت بيشر گرفتن مجوزها شده و تا حدودي رضايت ارباب رجوع را به دنبال داشته است و باعث پيشرفت و پيشبرد شهردار ي و كارمندان ، رجوع بيشتر مردم به شهرداري براي ساخت و ساز ها و گرفتن مجوز ، كم شدن ساخت و ساز هاي غير مجاز و غير استاندارد ، همكاري بيشتر بين مردم و شهرداري ، رسيدگي بيشتر شهرداري به امور مختلف و زيباسازي و عمران شهري شده است.
ارائه ي پيشنهاد و بهبود
آموزش كافي و مورد نياز كارمندان طي دوره هاي مختلف و قبل از اجراي طرح ها
تقسيم كار و وظايف بين كارمندان براي پايين آوردن حجم بالاي كارها و رسيدگي بيشتر ، بهتر و سريعتر پرونده ها توسط آنان
حس ايجاد تعاون ، همكاري و همدلي در بين كاركنان
افزايش منابع انساني مورد نياز
برنامه ريزي ، هماهنگي ، مديريت در ايجاد طرح ها
سنجش و ارزيابي دقيق طرح ها و اجراي پرونده ها و گرفتن مجوزها و رفع موانع و مشكلات
مشاركت دادن كارمندان در تصميم گيري و بهره گيري از نظرات و پيشنهادهاي آنان
عمران و آباد سازي  مناطق محروم
پايين آوردن هزينه هاي گزاف شهرداري
رفع مشكلات كارمندان و ايجاد رضايت مندي آنان
ايجاد سيستم پادش دهي و تشويق كارمندان
حذف مراحل زائد اجراي يك پرونده و گرفتن مجوزها

فهرست
تاريخچه تاسيس شهرداري………………………………………………………………….3
اهداف و وظايف شهرداري………………………………………………………………….4
وظايف نواحي شهرداري……………………………………………………………………4
معاونت معماری و شهرسازی………………………………………………………………5
دفاتر خدمات الكترونيك……………………………………………………………………..6
راهنماي گردش كار طرح تفصيلي و بركف…………………………………………………7
راهنماي گردش كار پرونده ها در اداره نظارت فني………………………………………..8
معاونت فني و عمراني……………………………………………………………………..9
معاونت حمل ونقل و ترافيك………………………………………………………………10
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي………………………………………………………..10
معاونت مالي و اداري…………………………………………………………………….10
اجراي احكام شهرداري…………………………………………………………………..10
آشنايي با برخي اصطلاحات رايج در شهرسازي………………………………………….11
بازار كار………………………………………………………………………………….15
گزارش كار طي 240 ساعت كارآموزي در شهرسازي شهرداري ناحيه 3 منطقه سه……16
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *