مدیریت تغییر

زندگی ات را تغییر بده

 

1- مقدمه:
امروزه زندگي ماشيني باعث شده است انسانها همچون ماشين ، هرروز در پي مسائل روز مره  زندگي که تحت تاثير تکنولوژي ،چشم وهمچشمي، مدرنيزه و گرايش به سمت راحت طلبي، از صبح تاشب بدوند. وبا تمام گرفتاريها وکشمکشهائي که براي خود بوجود آورده اند ،آنگونه که بايد از زندگي لذت نبرند واحساس آرامش وخوشبختي ننمايند.
در اين کتاب عقايد وايده هائي ارائه شده است که از نظر ظاهري بسيار ساده وپيش پا افتاده به نظر مي آيد اما نکاتي بسيار ظريف وراه کارهاي بسيار ارزنده وکليدي براي رسيدن به يک زندگي آرام ،شاد ، دلنشين ولذت بخش ارائه مي گردد

2-پذيرش :
پذيرش يعني اينکه موقعيت وهويت خودرا بپذيري. انسانها به ندرت به موقعيتشان توجه دارند .آنها به اين فکر مي کنند که موقعيت چگونه بايد باشدومشکل همينجاست . خيال بافي با واقعيت تفاوت دارد واين امر موجب نااميدي در انسان مي شود.مابايد ياد بگيريم شرايط را همانگونه که هست بپذيريم .اگر اين تفکر در انسان بوجود آيد بسياري از شرايط نامطلوب قابل تغيير است. وحتي اگر نتوان شرايط را هم تغيير داد نگاه ونحوه عکس العمل انسان نسبت به آن شرايط بسيار متفاوت خواهد بود .
خودت را قبول داشته باش :
ما بايد ياد بگيريم ،خودمان را همانگونه که هستيم بپذيريم وقبول داشته باشيم وبا جملاتي مانند اگر اين جور مي شد ويا اگر چنين پولي داشتم ويا اگر وزنم 20 ، 30 کيلو کمتر بود ،فکر خودرا مغشوش نکنيم بلکه بايد همه چيز را ازجمله عيب و نقص وکوتاهي هاي خودرا قبول داشته باشيم. بعد عقبگرد کرده وموانع رسيدن به زندگي مطلوب را يکي يکي از سرراهمان برداريم.مثلا” کسيکه 20 يا سي کيلو اضافه وزن دارد ،اول بايد اين نقيصه را در خودش قبول داشته باشد که بتواند آن را از بين ببرد وبه هدف خود که وضعيت مطلوب وسلامتي است برسد. وگرنه با توجيهاتي مانند اينکه من استخوان بندي ام درشت است ويا اضافه وزن من مربوط به عضلات قوي من است اينها چربي نيست ،اين نقيصه را توجيه مي نمايد وقطعا” موفق هم نمي شود که وزن خودرا به حد مطلوب برساند .
3-فهرست شخصي:
فهرستي از تمامي حوزه هاي زندگيتان ومشکلات هر حوزه تهيه کنيد . آنهارا يکي کي بررسي کنيد وجلو هرکدام از انها بنويسيد که حاضريد چقدر براي حل آن مشکل  تلاش کنيد . بعد با اراده کار را شروع کنيد وهر چند وقت به اين فهرست مراجعه کنيد وپيشرفتهارا بر رسي کنيد ،اين کار قدرت وتمايل وصف ناپذير براي حل مشکلات در شما ايجاد مي کند .
4-درقبال زندگيت مسئول باش :
امروزه وقتي به صحبتهاي مردم گوش مي دهيم، تازه مي فهميم در جامعه اي زندگي مي کنيم که اکثر قريب به اتفاق  مردم ، مسائل بيروني را عامل وضعيت فعلي خود مي دانند. علت ناکامي ها وعدم موفقيت خودرا همسر ،خانواده ،دوست رئيس ، معلم ،استاد، مشکلات اقتصادي جامعه وحتي زمين وزمان را مسئول مي دانند.آنها همه چيز وهمه کس را مسئول مي دانند الا خودشان را . واين نگرش قدرت شخصي انسان را براي ايجاد تغيير از بين مي برد. لذا مابايد مسئوليت ناکامي ها  ومشکلاتمان را بپذيريم وخودرا در قبال آن مسئول بدانيم آنگاه مي توانيم براي بهبود وضعيت تغيير ايجاد کنيم .
5-رضايت :
براي تغيير يک نامطلوب ميل واراده فرد اساس کار است . يعني اينکه تصميم ورضايت کامل فرد لازمه انجام تغيير است . با شک وترديد ودودلي و عدم رضايت کامل فرد اين مهم ميسرمي گردد.

6-باور هاي نيرومند درخودت ايجاد کن .
اعتقاد افراد به خودشان وتوانائيهايشان نحوه زندگي آنان را تعريف مي کند .چون اعتقاد باعث تلاش مي شود وتلاش تجربه هاي جديد را بوجود مي آورد.پس اگر انسان به توانائيهاي خود اعتقاد داشته باشد در هر کاري موفق مي شود.
توماس اديسون مي گويد اگر انسان بداند توانائي انجام چه کارهائي را دارد از خودش متحير مي شود .
شک وترديد را از خودتان وزندگيتان دور کنيد واز سئوالهائي مانند: اگر نتوانم چه؟ اگر نشودچه؟ دوري کنيد وبجاي آن از خودتان سئوال کنيد بهترين راه براي رسيدن به موفقيت چيست؟ دائما” به خودتان بگوييد از عهده اش بر مي آيم . بجاي نگاه کردن به مشکلات ، هدف وموفقيت را در ذهن خود مجسم کنيد . موفقيت هاي گذشته را به ذهنتان بياوريد ،اعتماد به نفس واعتقاد شمارا افزايش مي دهد. بجاي جملاتي مانند : سعي خودم را مي کنم ،خداکند بتوانم ،شايد از عهدش برآيم ،از جملات تاکيدي مانند حتما” موفق مي شوم ،من قدم اول را بردارم قطعا” خداهم کمک مي کند ، بياري خدا حتما” موفق مي شوم .از اينگونه جملات استفاده کنيد . مشکلات خود بخود عقب مي روند وراه رسيدن به موقيت باز مي شود .

7-تغيير را بپذير:
ما در دنيائي متغييري زندگي مي کنيم .همه دنيا حتي بدنمان در حال تغيير است . هر هفت سال تمام سلولهاي بدن انسان جيگزين مي شود. خورشيد ، ماه ، ستارگان ،فصلها ،دوستان ،همکاران ،کسب وکار وحتي خدمان ،تغيير مي کنيم .اما طبيعت انسان بگونه اي است که تمام انرژي ووقت خودرا براي مبارزه با تغييرات هدر مي دهد . ماحاضريم در يک شغل نامطلوب بمانيم ويا يک وضعيت بسيار نامطلوب وطاقت فرسارا تحمل کنيم ،اما حاضر نيستيم آن وضعيت را تغيير دهيم واين بخاطر ترس از تغيير وراحت طلبي انسان است .
به خودت اجازه تغيير بده :
يک عمر به ما آموخته اند که انساني ثابت قدم وپايبند به عقايد ورسم ورسومات باشيم واگر غير از اين باشي اطرافيان خواهند گفت که فلاني دمدمي مزاج وبي اراده است . البته ثبات در بسياري از موارد از ويژگيهاي شخصيتي است وارزش پرورش يافتن را نيز دارد. مانند امانت داري ،صداقت ،مسئوليت پذيري و… اما اين بدان معنا نيست که به همه باورها ورسم ورسومات غلط که هيچ ضرورتي ندارد  پايبند باشيم. بلکه بايد ببينيم آيا باورها ورسم رسوماتي که به آنها اعتقاد داريم هنوز به پيشرفت وتعالي ما کمک مي کند يانه .
8-عامل پريدن :
زندگي براي همه در جريان است.مهم اين است که انسان چقدر رفتار مثبت داشته باشد. آيا فرد متعادلي هست يانه ؟ در زندگي بشر اتفاقات ناگوار زيادي ممکن است رخ دهد. مانند بيماري، از رست دادن عزيزي ، ازبين رفتن زندگي ، ورشکستگي ، ازدست دادن مال ، ازدست دادن شغل و … اين باعث درد وآلام درانسان ميشود.بعبارتي زندگي ، انسان را نا عادلانه به زوال ميکشد واين باعث بوجود آمدن احساساتي ازقبيل :سرشکستگي،غم واندوه، درد  و…. در انسان مي شود . مهم اين ا ست که چقدر در اين  وضعيت  باقي بماند وچقدر زمان مي برد که به حالت ا وليه برگردد. به اين تغيير وضعيت ،عامل پريدن گفته مي شود. راه رسيدن به آن اين است که انسان از گوشه گيري و انزوا اجتناب کند وبه دامن جا معه برگردد.
موفقيت هايت را بنويس:
فهرستي از موفقيت هايت را تهيه کن و تمام آنها را بنويس وا گر تابحال انجام نداده اي هم اکنون شروع کن . ريز ودرشت را بنويس و هر از چند گاه آنها را مطالعه کن .اين کار باعث ايجاد انگيزه براي دست يابي به موفقيت هاي بعدي وبزرگتر مي شود . من اين کار را  ا ز مديران موفق در عرصه هاي مختلف ياد گرفتم .
9-قدر دان باش :
سئوال. امروز براي چه چيزي سپاسگذاري ؟ اگر بگوئي هيچ . براي خودت متاسف باش. همه ما هر از چند گاهي دچار اين حالت مي شويم . برچيزهائي که نداريم تمر کز مي کنيم وبه داشته هاي ديگران غبطه مي خوريم.اين کار باعث آزرده خاطري وخستگي ما وهمراهانمان مي شود.مهمتر اينکه جلوي فرصتهارا مي گيرد.جيم داناوان مي گويد در کتاب مقدس آمده است کسيکه بيشتر دارد بيشتر نصيبش مي گردد . ودر دين مبين اسلام کاملتر وشفافتر بيان شده است . وبر همين اساس سعدي شيرين سخن مي گويد:
شکر نعمت نعمتت افزون کند       کفر نعمت از کفت بيرون کند
ما بايد بدانيم در هر شرايطي که هستيم ،قطعا” چيز هاي زيادي داريم که بابت آنها قدر دان باشيم .
شاد کامي :
بسياري از ما در خارج از خودمان به دنبال شادي وشادکامي مي گرديم اما شادي چيزي است که در هر زماني ميتواني ان را بدست آوري.ضرب المثل قديمي است که ميگويد شادماني راهي است که از درونمان مي آيد نه از دنياي بيروني اين انتخاب خودمان است که شاد باشيم يا نباشيم انسان در هر شرايطي که قرار بگيرد مي تواند جنبه هاي مثبت آن شرايط را انتخاب کند . ميتواند اجازه بدهد شرايط خارجي شادي ولذت زندگي اورا از بين ببرد ويا اينکه بدون توجه به شرايط اطرافش زندگي شاد ولذت بخش براي خود بسازد .
10-زندگيت را جشن بگير:
آخرين بار که دست از کار کشيدي ويک گل سرخ زيبا را بو کردي چه زماني بود. آيا تابحال غروب زيبا وسحر آميز خورشيد را تماشا کرده اي؟هر روز چقدر به زيبائيهاي اطرافت توجه مي کني؟ اکثر ما  آنچنان  سرگرم کارهاي روزمره مان  مي شويم ، که حتي  متوجه  دنياي اطرا فمان نمي شويم. جامعه ا طرافمان ، ما را  سخت سرگرم ماديات کرده ا ست. زندگي مقصد ويا رسيدن به مقصد نيست بلکه نوعي سفر است .ما به دنيا مي آييم ومي ميريم .اين واقعيت است وراه ديگري نيست. ما مي توانيم زمان اين دوواقعه را چه کوتاه وچه بلندباشد ،هيجان انگيز، شيرين ، لذت بخش وشگرف کنيم ويا اينکه در نا اميدي ،افسوس خوردن، تلخ کامي ورخوت بسر ببريم.
هرآنچه در مورد خودت فکر کني همان هستي:
تمامي افکار منفي وبي خاصيت را از درون خود بيرون کنيد وبجاي آن افکار مثبت ومثمر ثمر جاي گزين کنيد . يادتان باشد که بايد افکار مثبت جاي گزين گردد وگرنه اثري ندارد.
نورمن حرفهائي که در ذهنمان با خود مي زنيم نگاه ونوع زندگي مارا تعيين مي کند.

يعني هرآنچه به درون خود راه  مي دهي در بيرونت نمايان مي شود.لذا ونست از طرفداران تفکر مثبت مي گويد:
اگر تمامي افکار منفي را از ذهنمان بيرون کنيم وافکار مثبت جاي گزين آن نکنيم مجددا” افکار منفي به ذهن بر مي گردد .

11 هدف دليلي براي صرف انرژي:
داشتن هدف انگيزه اي براي ادامه زندگي است. افرادي که در زندگي هدف ها ي خودرا مشخص مي کنند ،زندگي آنان بسيار لذت بخش تر وشيرين تر است . حتي  درافراد مسن نيز اين قضيه  خود نمايي مي کند . بعضي ازافراد، که بازنشسته مي شوند تا آخر عمر سرزنده وسرحال هستند وبعضي ديگر تسليم  وافتاده مي شوند گويا منتظر پايان عمر هستند . تفاوت آنها در داشتن ونداشتن هدف است . وحتي بسيار مشاهده شده است که داشتن هدف  در افراد  معجزه آفريني کرده است .
چه چيزهائي را نمي خواهي :
يکي از موانعي که مارا از داشتن آنچه مي خواهيم باز ميدارد مقاومت دروني است که در پشت صحنه عمل مي کند.مثلا” مي خواهيد طي 12 ماه آينده ،کسب و کارتان را دو برابر کنيد .اما وقتي به هدف تمرکز مي کنيد در گوشه اي  از ذهنتان هم انواع مقاومت ها  و مخالفتها را ايجاد مي کنيد . مانند اينکه چطور مي توانم از پس اين مشکلات برآيم ؟ آياامکاندارد؟ حتما” بايد دو برابر کارکنم . بايد تعداد کارکنان را بيشتر کنم. بايد تجهيزات جديدي تهيه کنم . بايد وام بگيرم و ….
اما شما نمي خواهيد بيشتر کارمند استخدام کنيد. نميخواهيد خودرا درگير مشکلات وام کنيد و….
راهکار اين است که يک فهرست از مسائلي را که نميخواهيد تهيه کنيد وآنرا بسوزانيد در واقع اصلا” بسوي آنها بر نگرديد وبه آنها فکر نکنيد بلکه تمام انرژي خودرا صرف چيزهائي کهمي خواهيد بکنيد .

12-خواسته هايت را بشناس:
بسياري از مردم نمي دانند چه مي خواهند . در همايشهايم اکثرا” از خواسته هاي مردم سئوال مي کنم .بيشتر اوقات آنها جوابي ندارند وفقط به من زول مي زنند . آيا شناختن خواسته ها شرط لازم براي رسيدن به آنها نيست؟ قطعا” چنين است .تا خواسته هايت را نشناسي ونداني چه چيزي مي خواهي راه هاي رسيدن به آنها نيز مشخص نيست .
هم اکنون انجامش بده :                                                                          
تا حالا چه کارهائي را مي خواستيد انجام بدهيد اما انجام نداده ايد . وبه دنبالش نرفتيد .امروز فردا کرده ايد. چه بسا زمان مناسب براي انجام آن کارها ديگر  گذشته باشد . اين مسئله را مد نظر داشته باشيد که زمان همچنان در حال گذر است . پس به خودتان بگوييد اگر آلان نه پس کي؟ سپس تاريخ انجام کارهارا مشخص کنيد وآن را بنويسيد واقدام را هم اکنون شروع کنيد .                        
به نداي دروني ات گوش بسپار:                                                           
بيشتر انسانها بدون برآورده کردن  نياز نداي درونياشان مي ميرند. ازخودمان سئوال کنيم اگر قرار باشد امروز يا فردا بميريم آيا واقعا” کاري را که براي انجامش به دنيا آمده ايم انجام داده ايم؟ همه انسانها افراد خاصي هستند وهر کدام براي ساختن اين دنيا سهمي دارند. شايد بتوانيم کتاب بنويسيم ، شايد معلم وراهنماي خوبي باشيم . شايد نفر بعدي که بتواند راه درمان بسياري از بيماري  هاي خطر ناک را  کشف کند توباشي. به هراحساس وهيجاني که در درونت است بال پر بده ، هر کاري را که به آن شور وشوق داري  ،هم اکنون شروع کن وبدان که هرکدام از ما در خصوص بر آورده کردن نداي دروني يمان به خود وانسانيت مديون هستيم .

13-براي زندگيت انگيزه بساز :
در دفترچه  روزانه ات ، تصويري از زندگي آرمانيت بساز . بهترين زندگي را براي خودت تصور کن ،احساست را از امکان هرچيزي افزايش بده . همه چيز را بنويس واحساست را از داشتن چيزهائي که مي خواهي شاملش کن . با تمرکز زياد بر احساسات ، يجاي  واقعيات ، حس واضحي از آنچه در زندگي ات مي خواهي بوجود  مي آوري.هر روز از اين تصوير استفاده کن وخودت را در زندگي دلخواهت تصور کن . قطعا” آنچه را مي خواهي جذب خواهي کرد .
هدف هايت را بنويس:                                                                                                    
براي من خيلي عجيب است که مي بينم بسياري از مردم هدفهايشان را نمي نويسند .هدفها براي زندگي موفق  ، حياتي اند. چطور مي تواني زندگي مورد پسندت را داشته باشي وقتي حتي نمي داني چه مي خواهي ؟  اگر تمام اطلاعات جهان را براي موفقيت ، در اختيار داشته باشي ونداني چه مي خواهي بي فايده اند. در دفترچه روزا نه ات هم اکنون يک يا چند هدف را بنويس وتاريخي براي آن معين کن وزير آن را امضاء کن .اغلب به آن مراجعه کن وراه رسين به آن را شروع کن مطمئنا” از نتيجه آن متحير مي شوي .
14-قدرت تجسمت را بالا ببر:
هر چيز را بوضوح مجسم کني به آن دست مي يابي. همه چيز، در دنيا واطرافت روزي در ذهن خالق يا کاشف آن بوده است. هر روز مقداري از زمانت را صرف تجسم آنچه در زندگي مي خواهي کن .آرام در جائي بي سرو صدا بنشين . بهترين زمان قبل از خواب  است يا بعد از بيدار شدن در صبح . چشمانت را ببند وچند نفس عميق بکش  در ذهنت تصوير آنچه را مي خواهي بساز. بعد از چند دقيقه بگو تمام اينها حق الهي من است . از دعا وعبارات تاکيدي  بيشتري استفاده کن . انجام اين کار روزي ده دقيقه به تو کمک مي کند در مسيرت باقي بماني وقدرت ضمير نا خودآگاهت را ، براي رسيدن به هدف بيشتر مي کند .
خودت را در حال دريافت خواسته ات ببين:
بايد تصوير ذهني را که از خودت ساخته اي تغيير دهي .بايد خودت را بجاي کسي که  مي خواهي بشوي ببيني. اگر مي خواهي پدر يا مادري فهميده تر و با محبت تر شوي دفعه بعدکه فرزندت ،ترا عصباني کرد مثل فرديکه ميخواهي بشوي رفتارکن. اگر مي خواهي ثروتنمد شوي خودت  را  بي پول و ضغيف نبين . نقص وکمبودت را تايد نکن . از بي پولي حرف نزن. از رموز  ثروتمند شدن  بطور  قطع صحبت  از ثروت ا ست . نسبت به هر چيز که دا ري قدر داني ا ت را بروز بده . موهبت هائي را که نصيبت شده بشمار.با اظهار ثروت ، سلامت وفرصت هاي فعلي ات ، وضعيت ذهني بوجود مي آوري که باعث قدرت جذب بيشتري خواهد شد .
15-شکاف عدم اطمينان را پر کن :
انسان در طول زندگي براي رسيدن به هدف هايش تلاش مي کند واگر اين تلاش ادامه داشته باشد قطعا” به آنها مي رسد . اما فاصله زماني رسيدن به هدف شکافي است که با عث عدم اطمينان مي شود واکثر اوقات انسان را مايوس واز تلاش باز مي دارد .اين را بدان که هرچيزي که در ذهن وفکرت باشد روزي به وقوع مي پيوندد . خواه منفي وخواه مثبت. اين يک قانون جهاني است .هر چيزرا که در دعاهايت بخواهي ،ايمان داشته باش که به آن دست مي يابي وبه تواهداء خواهد شد . اعتقادات ثابت تو باعث رسيدن به هدفهايت وساختن زندگي دلخواهت مي شود . قدرت شخصي تورا بالا مي برد وخاصيتي مغناطيسي بوجود مي آورد که خواسته هايت را بسويت  جذب مي کند .
موفقيت هايت را جشن بگير:
رسيدن به اهداف وموفقيت هايت را جشن بگيروآنهارا ثبت کن . اين کار باعث ايجاد انگيزه ،براي رسيدن به هدف هاي بالاتر مي شود . هر پيشرفتي  به توياد آوري مي کند که چگونه از پس آن بر آمدي وبا ثبت هدفهائي که به آن دست يافته اي به توانائي هايت  اعتقاد پيدا مي کني . و تورامصمم مي کند به  هرآنچه که  در زندگي مي خواهي برسي.
16 -قدرت پرسش:
آقاي داناوان مي گويد :
پرسش مهمترين وبرگزيده ترين تدبيري است که تا بحال آموخته ام. من پيشنهاد مي کنم بجاي سئولات منفي، سئولاتي از خودمان بپرسيم که تاثير مثبت دارند. ايشان  اعتقاد دارند سئولاتي مانند : چرا من ؟ چرا نتوا نستم ، آيا مي توانم؟ چرا شغلي بهتر نصيب من نشد؟ و…. اينگونه سئولات حد اقل دومسئله را بوجود مي آورد .
1- بطور ناخود آگاه فکر ميکنيم که توانائي انجام کاري را که مي خواهيم نداريم .
2- باعث مي شود ذهنمان بي جهت دايره وار به دنبال جوابها ئي بگردد.وبراي اينگونه سئولات هيچگونه جوابي وجود ندارد.
بجاي سئولات منفي فوق مي توانيم اينگونه سئوال کنيم:
چه کنم که اين مشکل به بهترين نحو حل شود؟ بايد چکاري انجام دهم تا شغل مورد دلخواهم را بدست بياورم؟ و….
با طرح اين گونه سئولات ذهنمان  به دنبال راه حل مي رود .
هر روز سئوالي در خصوص مشکلات  زندگي ات ، در دفترچه روزانه ات  بنويس  وجوا بهائي که به ذ هنت خطور مي کند آنها را ياد داشت كن . آنگاه  ا ز جوابها وراه حل هائي که بدست مي آوري متحير مي شوي.
17-الگوي موفقيت :       
شايد بهترين وکم هزينه ترين تدبير، براي موفقيت روشي بنام الگوسازي باشد. بدنبال هرنتيجه اي که هستي، سلامتي ،ثروت ،آموزش، معنويت ، يا هر چيز ديگري. انسا نهائي هستند که راه  رسيدن  به آن را طي کرده اند.ارزش آن را دارد تا از تجربه وروش هاي آنان کمک بگيري .

مراقب باش از چه کسي پند مي گيري:
آيا تا بحال متوجه شده اي که چقدر، مردم آماده اند تورا نصيحت کنند؟  چه از آنها بخواهي يا نخواهي.
من براي سلامتي هرگز از افراد چاق  که در اصل بيمار هستند پند نمي گيرم حتي اگر پزشک باشد . چون به حرفهايش ايمان ندارد وگرنه چاقي بيمار گونه خودرا درمان مي کرد .
در مسائل مالي از افراد ورشکسته پند نمي گيرم. چون آنها در خصوص کسب وکار منفي فکر مي کنند. لذا پيشنهاد مي دهم  براي موفقيت در هر کاري از افراد ي الگو برداري نماييد که در زندگي به چيز هائي که تو مي خواهي رسيده باشند .
18 -به ديگران کمک کن :
همانطور که تو وخانواده ات از حاصل زحماتت لذت مي بريد وزندگي مي کنيد سعي کن به ديگران کمک کني. کمک کردن به ديگران خصوصا” افراد نيازمند باعث رضايت شخصي خود فرد مي شود .با کمک کردن به ديگران هميشه پاداش بيشتري نصيبت مي شود. واقعا” تا بحال کمک بي جوابي وجود نداشته است . پرداخت عشريه  يعني 10% در آمدت به کليسا وبنيادهاي خيريه  نه تنها آرامش خاصي به انسان مي دهد بلکه باعث مي شود در ضمير ناخودآگاهت فکر کني فردي ثروتمند هستي که از عهده اين کار بر مي آيي. در نتيجه ذهنت باعث شکوفایی مي شود . افراد زيادي هستند که منتظرند تا اوضاعشان  بهتر شود وسپس عشريه را بپردازند اين نگرش پس روي است . بهترين زمان پرداخت عشريه وکمک به ديگران زماني است که خودت نياز مندي. اين کار درهاي برکت را بر رويت باز مي کند واين يک قانون جهاني است. که از هر دست که بدهي از همان دست مي گيري.
19-هميشه آماده ياد گيري باش :
پيشنهاد مي کنم هر روز 10 تا 15 دقيقه از وقتت را صرف خواندن کتابهاي خود ياري والهام بخش يا کتابها ي مورد علايقت کن .با اين تغيير ساده سالي پنجاهد ساعت از وقتت را صرف بدست آوردن اطلاعات کرده اي وطي پنج يا ده سال  با صرف دقايقي اندکي در روز مي تواني فردي ماهر در سطح جهاني شوي . بسياري از مردم بعد از پايان دوران مدارس يا دبيرستان ويا دانشگاه ديگر به تحصيل ادامه  نمي دهند .بلکه وقتشان را صرف خواندن روزنامه، مجله هاي آبکي ،رمان ويا حوادث دلخراش وچنجش آور مي کنند  ويا  در اتومبيل خود با آهنگ هاي تند همخواني مي کنند. من نميگويم همه را رها کن بلکه اندکي از وقتت راصرف خواندن مطالبي کن که اطلاعاتت همزمان با تغييرات جهاني هماهنگ باشد .زماني را به تفريح اختصاص بده : همه ما به تفريح نياز داريم مهم نيست که چقدر از کارت لذت مي بري وبه آن علاقه داري.مهم اين است که هر چند وقت يکبار به خودت استراحت بدهي . گاهي دست کشيدن از کار هاي هميشگي چه در شغل وچه در کارهاي خانه ،باعث مي شود ذهنت باز شود وبه عقيده هاي جديد وانديشه هاي جديد دست يابي. مدتي را صرف بازي و تفريح کن ، چون آرامتر مي شوي واحساس سلامتي بيشتري مي کني وعشق بيشتري به زندگي پيدا مي کني. آنچه را نمي خواهي تحمل نکن:  در بحث آموزش موردي بنام برد باري وجود دارد.بردباري کردن در چيزهائي که به هردليل آنهارابه سختي تحمل مي کني ، همچون ناراحتي هاي جزئي مانند : دوست يا همکاري که هميشه دير سر قرار مي آيد ويا مسائل جدي تر ويا دوستي با افرادي که باعث سرشکستگيت  مي شوند ويا تحمل رئيسي که بسيار بدرفتاري وبي احترامي  مي کند. هيچکس مجبور نيست ناراحتي وبي احترامي را تحمل کند. بايد با آنان صحبت کني واحساست را به آنها بگوئي وحتي اگر لازم باشدبا آنان قطع رابطه کني ويا به فکر شغل ومقام ديگري باشي . چون تحمل اينگونه سختي ها باعث ياس ونااميدي مي شود وحتي باعث تحليل رفتن استعدادها وسر خوردگي در  انسان ميشود .اين زندگي توست ، نه لباس عاريه وبستگي به تودارد که آن را چگونه بسازي .
20-نتيجه:
با خواندن اين کتاب متوجه مي شوي که داشتن شادي پابرجا وزندگي مهيج وشيرين ولذت بخش آنقدر ها هم به آموزشهاي آنچناني وتغييرات جدي نياز ندارد .بلکه فقط نيازمند تغييرات جزئي در رفتار ونگرش ما دارد.اين تغييرات کوچک ،که در زندگي وکارهاي روزمره مان بوجود مي آوريم باعث مي شود که قدرتمان را پس بگيريم ونوعي از زندگي را که براي آن بدنيا آمده ايم بسازيم.سعي کن هروز مطالب نشاط آور والهام بخش بخواني مهمتر از همه از زندگي لذت ببر.با خودت مهربان باش .حتما” واجب نيست که بي عيب باشي ،آرام باش وياد بگير که زندگي را آسان بگيري وبا افرادي که در زندگي با آنها روبرو مي شوي مهربان باش مهمتر از همه با خودت ملايم ومهربان باش.

سرشناسه                           : داناوان جیم ،- 1946 م. DONOVAN;
عنوان ونام پدید آور           : زندگی ات را تغییر بده/جیم داناوان;  ترجمه نادیا آرام نیا
مشخصات ناشر                : تهران مهر 1389
شابک                            : 8-68-6142-964-978
وضعیت فهرست نویسی     : فیبا
یادداشت                        : عنوان اصلی : LIF      RECLAIM  YOUR
موضوع                           : خود سازی
موضوع                           : خود شناسی
شناسه افزوده                : آرام نیا ، نادیا ،مترجم
رده بندی کنگره             : 1389   187 د 9 خ /637 BF
رده بندی دیویی             : 1/158
شماره کتابشناسی ملی    : 1992723                                           
زندگیت را تغییر بده
نویسنده : جیم دانا وان
مترجم : نادیا آرام نیا
ویراستار :حمیده رستمی
حروفچینی : شبستری
ناظر فنی چاپ : کیوان مجیدی مهر
نوبت چاپ : اول ،1389
شمارگان : 1650 نسخه
چاپ : چاپ آسمان
حق چاپ برای نانشر مهر محفوظ  است
شابک : 8-68-6142-964-978
2
کلاس استاد: مهدی یار احمدی خراسانی
گرد آورندگان  :
احمد رضا رضا زاده
نورمحمد رضائی
بر گرفته شده از کتاب  زندگیت را تغییر بده
اثر : جیم دانا وان
مترجم : نادیا آرام نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *