مدیریت مفاهیم نوین

مدیریت از راه دور

نویسندگان: مهسا کاظمی و یلدا طوسی

خلاصه: این مقاله تلاش دارد تا شیوه های (افکار) به روز مدیریتی و ترکیب حرفه ای ابعاد، تفکرات، ابزار عمومی و تجاری را در سایه واقعیت های جهان الکترونیک، معرفی کند. مقاله سیستم های باز، کاربردی، منطقی(عقلانی)، بیان رشته ایی و آینده نگر مدیریت را بررسی می کند.
این مطالعه یک آنالیز مختصر از منطق گذشته(تاریخی) حاکم بر……….. و بحث های مداوم و در حال پیشرفت برتقابل مدیریت کسب وکار مدیریت عمومی انجام داده است. این مقاله، همچنین، مدیریت از راه دور را به عنوان یک مدل در حال ظهور مدیریت در جهان دیجیتال توصیه می کند. مدیریت از راه دور، واقعیت های در حال جریان، مثل جهانی سازی، برقراری دموکراسی، خصوصی سازی، پیشرفت تکنولوژی، جهان برپایه دانش را با نظم مدیریتی و حرفه مدیریتی هماهنگ می کند. پایه های مدیریت از راه دورشامل، ساختارهای پراکنده سازمانی، تمرکز برروی عملکرد، مکان های دور از دسترس ، سیستم های کنترل از راه دور، اصول اخلاقی و حرفه ایی، سیستم های کاری برپایه تکنولوژی، سرمایه گذاری عظیمی بر تکنولوژی و منابع انسانی می شود. تجربیات عملی و دیگر مدارک نشان می دهد که یک حرکت تدریجی به سمت کاربردهای مدیریت از راه دور در شکل ها و مکانیسم های الکترونیکی(دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و…) وجود دارد. مقاله، یک بازسازی وسیع در شیوه ها و عملکردهای مدیریتی براساس نقشه های استراتژیک، افکار و آنالیزهای محیطی را توصیه می کند.
کلمات کلیدی: فاصله محیط کاری، مدیریت الکترونیک، مدیریت از راه دور، تیم های مجازی

معرفی:
این تحقیق به صورت منطقی و طبیعی رابطه اجرایی بین مدیریت کسب و کار و مدیریت عمومی را بررسی می کند، و همچنین تلاش دارد تا خلاصه سنتی بین دو زمینه دانش و حرفه و کار را از بین ببرد. تغییرات جهانی شدیدی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی، سیاسی، اداری، تکنولوژی و دگرگونی های دانش و اطلاعات به وجود آمده است، دید ماه های جدیدی را به هر دو بخش مدیریت خصوصی و عمومی دیکته می کند. این دیدگاه جدید مدیریت، یک چالش فکری برای افراد دانشگاهی و افراد حرفه ای را در مدیریت عمومی و بخش اجرایی کسب و کار به یک اندازه توضیح می دهد. افکار و شیوه های مدیریتی، در دهه های اخیر دگرگونی های مشهوری داشته است. سرعت این دگرگونی در هزاره جدید به شدت با شتاب بوده است. این دگرگونی به وسیله عوامل اجتماعی و جهانی و تغییرات فلسفی و ساختاری فعال شده است که شامل جهانی شدن، برقراری دموکراسی، خصوصی سازی، انقلاب در دانش و تکنولوژی می شود. این پیشرفت ها، باعث به وجود آمدن پرسش هایی مربوط به تشخیص (تعریف) بخش های اجرایی و عمومی و ؟؟؟؟ در هزاره ی جدید شده است. دانشگاهیون و سیاستمداران در هر دو بخش دولتی و خصوصی در این بحث گرم و در حال پیشرفت شرکت می کنند. این مباحث شامل شکل های مختلفی مثل تحقیق، بررسی، سمینار، کنفرانس، جلسه های رسمی می شود. هدف نهایی این بحث دستیابی به یک مفهوم مستحکم و علمی از تشخیص و جداسازی هردو بخش حرفه ای مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. همچنین از نوساختن این زمینه از دانش و طراحی حریم های حرفه ای و بیان رشته ایی آنها در سایه ی واقعیت هایی که تغییرات مذکور به وجود می آورد.
Staples at el.2006 یک روند واضح به سمت افزایش کارجهانی و اعتماد و تکیه بیشتر به تکنولوژی را ترسیم کرده است. آنها یک احتیاج برای تحقیقات بعدی برای یادگیری بیشتر سازمان های جهانی را توضیح می دهد. همچنین سختی های تحقیق را با توجه به تغییرات پرشتاب تکنولوژی و چالش های مرتبط با این مسئله را بررسی می کند. ساختارهای سازمانی جدید، به خصوص ساختارهای جهانی، تفکرات سنتی مدیریت را به چالش می کشد. Staples at el.2006
نمودار(1) رابطه بین کسب و کار سنتی و بخش اجرایی دولتی و سبک مدیریت از راه دور را نشان می دهد. یک فاصله واضح بین تجارت و بخش اجرایی دولتی در فلسفه و کاربرد مدیریت سنتی وجود دارد. این چنین فاصله ایی در سبک جدید مدیریت(مدیریت از راه دور) برطرف می شود. این فاصله به وسیله فلسفه ی جدید مدیریت و کاربردهای آن که با نواحی دیجیتالی به کار گرفته می شود، کاهش می یابد.
اهمیت تحقیق:
اهمیت این تحقیق در تلاش آن برای کمک به تلاش های مربوط به نوسازی رشته و حرفه ی مدیریت در سایه واقعیت های جدید ریشه دارد که به وسیله دگرگونی های در حال  پیشرفت جهانی تحریک می شود. همچنین تلاش می کند که افکار و عملکردهای جدید مدیریتی را مجددا تصویر سازی کند و شکل و تعاریف مدیریت را در هر دو بخش دولتی و خصوصی را به صورت سیستم مکمل طراحی کند. این تحقیق مدیریت از راه دور را در هر دوبخش دولتی و خصوصی به عنوان یک مدل جدید توصیه می کند. این مدر جدید احتمالا، فاصله قدیمی بین بخش کسب و کار و بخش اجرایی دولتی را از بین می برد. مدل توصیه شده ممکن است فعالیت سازمان های دولتی را به شکل حرفه تجاری دربیاورد و شرکتهای تجاری را در قبال جامعه مسئول گرداند.

عوامل اصلی این تحقیق:
عوامل اصلی این تحقیق عبارتند از:
• اشاره به واقعیت های مطرح شده به وسیله تغییرات جهانی که رشته و حرفه ی مدیریت را در هر دو بخش دولتی و خصوصی تحت تاثیر قرار داده است.
• طراحی شکل، تعریف مدیریت(عمومی و تجاری) و روشن کردن پایه های آینده مدیریت در هزاره ی جدید.
• ذکرتوصیه هایی برای دانشگاهیان و سیاست گذاران در رابطه با بهبود رشته ی علمی و حرفه ای مدیریت.

روش تحقیق:
درچند سال اخیر به اصلیت این تحقیق علاقه مند شدم، و به وسیله تغییرات و چالش های جدید در جامعه دیجیتال افزایش پیدا کرد. تلاش این تحقیق در جهت ترکیب کردن تئوری ها و کاربردهای مدیریت در اشکال جدید سرویس های خدماتی است. تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده است. همچنین از مراجع به روز اینترنتی استفاده شده است که عمدتا پیشرفت های جدید موضوع مورد بحث را پوشش می دهند. تحقیق به طور کوتاه و خلاصه بازنگری مبحث در متن آنالیزهای محیطی توجه می کند. توجه اصلی آن مربوط به مطالعه واقعیت های جدید و دگرگونی های جهانی مثل جهانی سازی، برقراری دموکراسی، خصوصی سازی و ابداعات تکنولوژی و تاثیرات آنها برروی افکار، ساختار و رفتارهای مدیریتی می شود. نتیجه گیری و پیشنهاداتی که در انتهای مقاله قرار دارد، کمکی است برای گسترش و طراحی مجدد رشته علمی و حرفه ی مدیریت.

بازنگری گذشته تحقیق:
بازنگری وسیع تاریخچه ی افکار و عملکرد مدیریت، نه مسئله تحقیق است و نه حتی ممکن است. اما این بخش شامل یک پوشش مختصر از مهمترین تحقیقات مربوط با مبحث مورد نظر می شود. ریشه های مدیریت جدید، احتمالا در یک قرن پیش ترسیم شده است. توجه اصلی این مقاله بیشتر برروی پیشرفت های اخیر مدیریت(عمومی و تجاری) است و برروی تعریف و جداسازی رشته ی دانشگاهی و زمینه های کاربردی مدیریت می شود تاکید دارد. آنچه در ادامه می خوانید بازنگری کوتاهی براصلی ترین تحقیقات مربوطه است:
Thompson and Ingrehem(1996)، ضرورت بخش اجرایی عمومی را برای منطبق ساختن با تغییرات محیطی نشان می دهد. این انطباقات شامل بازسازی قوانین و اهداف بخش دولتی، موسسات ، قوانین آنها، سیستم کاری و ابزار ارزیابی و کنترل Jin and Qian(1998) به کارگیری اصل «رابطه خصوصی و دولتی» (PPP) را به عنوان یک راه موثر و مفید برای بهبود بخش دولتی به اندازه بهبود مسئولیت پذیری در سازمان توصیه می کند. PPP در یک دوره طولانی در نواحی روستایی چین مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات Jin and Qian(1998) با تحقیقات Ramanurt(2009) که یک مدل خصوصی چندمرحله ای را برای افزایش موثر بخش دولتی با استفاده از استراتژی های بازسازی در جهت هماهنگ شدن با واقعیت های جدید است، در یک راستا بوده است.
Hood(1991) and Frederickson(1996)، خطرهای مشترکی را مورد بررسی قرار داده اند که مربوط به بهسازی بخش خصوصی است. طبق این اصلاحات بوروکراسی موجود در بخش اجرایی عمومی باید به وسیله تفکرات جدید موثرتر، با پاسخگویی بیشتر وشفافیت بیشتر در بخش اداری جایگزین شوند.
تحقیقات گسترده و متفاوت برروی دولت الکترونیک، بعدی از دولت الکترونیک و مدارک تجربی را باتوجه به کاربردهای دولت الکترونیک مخصوصا در آمریکا و انگلیس(اروپا) نشان داده است. این تحقیقات اهمیت، امکانات و مشکلات دولت الکترونیک را نشان می دهد. آنها توافق کرده اند ک دولت الکترونیک پاسخ مناسبی به دگرگونی های جهانی مرتبط با ابتکارات در تکنولوژی و جهانی شدن است. با این وجود، دولت الکترونیک هنوز، در حال رشد است و با سختی های بسیاری نیز رو به رواست همچنین به طیف وسیعی از استراتژی های طراحی شده در جهت رسیدن به موفقیت است.(براساس این تحقیقات)
Klay(1999) اهمیت آنالیزهای محیطی در طراحی برنامه های آکادمیک در بخش اجرایی جامعه و مدیریت را نشان می دهد. آنالیزهای محیطی باید شامل دگرگونی ها در زمینه ی حرفه ای و آکادمیک مدیریت و همچنین آینده بینی سازمان ها و کارپایه ای برروی برنامه های آکادمیک باشد. توجه اصلی تحقیق برروی افکار و طرح های استراتژیک و برنامه های آکادمیک براساس دیدگاه ها، شانس ها، محدودیت های آینده است. همچنین به عنوان تلفیقی از کیفیت های دانشگاهی و باجهانی  سازی ابتکارات تکنولوژی یادکرده است.
تحقیق Hughes and O’Neill(2000)، سبک جدیدی و کاربردی از مدیریت را که در استرالیا به کار گرفته شده است را معرفی کند که به سبک مدیریت و کسب و کار شبیه است. این شیوه شامل استانداردهای حرفه ای، نتایج هدف دار و کنترل شده، افزایش رقابت و انعطاف پذیری در استخدام و انگیزش می شود.

ریشه های معمول بخش اجرایی کسب و کارعمومی:
بخش اجرایی عمومی و بخش اجرایی کسب وکار زمینه های مشترکی دارند و در علم و هنر مدیریت ریشه دارند. هردوی این جریان های مدیریتی در متن علم های اجتماعی مربوط مثل قانون، سیاست،علم اقتصاد، جامعه شناسی، و فلسفه ظهور می کند. آنها تئوری ها، ابعاد و ابزار از علم های مختلف اجتماعی را ترکیب می کند. بنابراین به صورت طبیعی به وسیله علوم میان رشته ایی تقسیم بندی می شود. بخش اجرایی عمومی کسب و کار علوم اجتماعی و هنرهای حرفه ای را یکپارچه می کنند. آنها به صورت علم هستند علت اینکه علم را در انتخاب شیوی حکم علمی در تجمع تئوری های مدیریتی و علمی به کار می برند. همچنین هنر به نظر می رسد به علت اینکه، به مهارت احتیاج دارند و اینکه بدانند چگونه از ظرفیت ها در عملکردهای مدیریتی استفاده کنیم. مدیریت به طور عمومی یک حرفه است که استانداردها، ارزش ها، محدودیت های اخلاقی و قانونی و استانداردهای تکنیکی مربوط به خود را دارد. مدیریت یک سیستم یکپارچه و کامل باز از تئوری ها، ابعاد، ابزار و دانش های جمع شده است. باز بودن مدیریت(کسب و کارو عمومی) از لحاظ علمی و حرفه ایی آن را برای گسترش های متفاوت محیط مربوط به خود پاسخگو می سازد. بنابراین، تعریف، شکل و قوانین عملکردی در بخش اجرایی کسب و کار و عمومی، براساس محیط کلی که توسط آن احاطه می شوند تفاوت می کنند. مدیریت گام به گام شکل گرفته است. در شروع شکل سنتی خود را داشته است در حالی که شکل های جدید و متفاوت را درگام های متفاوت در جاده ی رو به رشد توسعه به وجود می آیند. مدیریت شکل ها و تعاریف خود را در جهت پاسخگویی و هماهنگ شدن با تغییرات در موقعیت تعریف کرده است. به هر حال، شکل سنتی و پایه ای مدیریت تحت سلطه ی ساختار و رفتار آن در سال های اخیر و توسعه آن است. در چندسال گذشته، مدیریت همگام با پیشرفت شکل سنتی خود را از دست داده است و با آن را بانوعی متفاوت از مدیریت، به پایه تکنولوژی و دانش تعویض کرده است. هرکدام از صورت های مدیریت(علم، حرفه، عمومی، کسب و کار) به تدریج در حال توسعه هستند. توجه اصلی این مقاله برروی جنبه های در حال رشد(ظهور) مدیریت در بخش نظام آکادمیک و حرفه ایی است. فاصله بین بخش اجرایی مدیریت عمومی و کسب و کار باید به سرعت از بین برود. تعریف جدید مدیریت در هزاره ی جدید ممکن است به آسانی نتواند بخش اجرایی مدیریت عمومی و کسب و کار را جداسازی کند، زیراآنها نوع مشترکی از مدیریت برپایه دانش و تکنولوژی را شامل می شوند. در این مقاله کسب در حال ظهور مدیریت(مدیریت از راه دور) و تمایزهای مربوط به آن توصیه شده است مثل اینکه ممکن است هیچ تفاوت مشخصی بین بخش اجرایی عمومی و کسب و کار به عنوان زمینه های حرفه ایی و نظام آکادمیک وجود نداشته باشد، در هر صورت، قوانین کاربردی، ارزش ها، اهداف، سیاست، مکانیسم، پایه های منطقی و سازمانی هردو صورت یکپارچه و مکمل مدیریت(عمومی و کسب و کار) باید درک شوند. بحث کامل برروی مدل توصیه شده(مدیریت از راه دور) محیط آن، ویژگی ها، کاربردها و احتیاجات مربوط به آن در این مقاله پیگیری می شود.

زمینه های مدیریت از راه دور:
احتیاج به این موضوع نیست که گفته شود مدیریت یک سیستم باز و پویا است. مدیریت در یک محیط متغیر و پیچیده به وجود می آید. مدیریت در یک بازخورد(تقابل) فعال و دنباله دار با محیط اطرافش است. برای هماهنگ شدن با تغییرات موقعیت تغییر شکل می دهد. برای فهمیدن تغییرات و ظهور مشخصات مدیریت، انجام آنالیزهای محیطی ضروری است. تغییر حقیقت زندگی است. در بیشتر مواقع، تغییرات روند خطی و مستقیمی را بدون آغاز و پایان مشخصی دارند. (Moran and Avergun,1997)
محیط معاصر توسعه پرشتابی را مشاهده می کند که شامل جهانی سازی، برقراری دموکراسی، خصوصی سازی، ابتکارات تکنیکی، انقلاب دانشی و اطلاعاتی و دگرگونی های کلی جامعه می شود.
جهانی سازی، یکپارچه شدن تمام قسمت های دنیا، چه دلخواه باشد چه نباشد یک حقیقت است. جوامع به صورت افزاینده و وسیعی مانند زوایای یک شهر بزرگ به هم متصل هستند. افزایش، تکامل در سیستم جابه جایی و ارتباطات فرآیند جهانی شدن را کوتاه تر کرده است و به سرعت آن افزوده است. جهانی سازی جنبه های مثبت و منفی، حمایت ها و ..، شانس ها و محدودیت ها، احتیاجات و کاربردهای مربوط به خود را دارد. با در نظر گرفتن این جنبه های جهانی سازی، که در مقیاس ها واهداف این تحقیق تاثیر دارد، بررفتار و ساختار مدیریت تاثیر ویژه ای دارد.
جهانی سازی به ابعاد، ساختار و مکانیسم های جدید و منطق و پایه های سازمانی به روزی احتیاج دارد. در مرکز های دانش و تکنولوژی و رهبری جوامع، مدیریت بهبود مجبور به تغییر شکل به صورت کلی است. جهان واقعی با سرعت پیش می رود و شیوه های سنتی مدیریت را قدیمی و بی استفاده می کند. یک سیستم تاثیر گذار مدیریت باید در جهت مقابله با یکپارچه شدن جهان بازسازی(طراحی) شود. تاثیرات سازمانی در جهت رشد و نجات دوباره نیازمند به مکانیسم و ساختار خلاق مدیریت هستند. جهانی سازی به شدت باعث افزایش، رقابت در بازاریابی، مشکلات متقابل، تاثیرات جانبی، اختلافات منطقی و قانونی مسائل بسیار دیگری می شود که نیازمند کارکردهای مدیریتی هستند.
حرکت برقراری دموکراسی به وسیله پاسخگو ساختن مدیریت به انتظارات عمومی و دگرگونی های اجتماعی، برمدیریت تاثیر دارد. نه تنها دموکراسی سیاسی، بلکه سبک های و تمارین دموکراتیک مدیریت در جامعه ها، بسیار مورد احتیاج است. این فشاری را برمدیریت به وجود می آورد که مدیریت را در تمام سطوح قابل محاسبه تر، مسئولیت پذیرتر، پاسخگوتر، شفاف تر می سازد. برقراری دموکراسی باید با باعث مشارکت گسترده تر در تصمیم گیری، توزیع قدرت، متمرکز ساختن ساختار، مکانیسم های بهتر کنترل، به طور کلی بهبود بخشیدن به مناطق ساختاری شود.
برنامه ها و سیاست های خصوصی سازی، افکار و عملکردهای سبک مدیریت سنتی را از رده خارج کرده است و احتیاج به بازسازی سریع در سایه تغییرات جهانی در زمینه ها و بخش های مختلف جامعه دارد. خصوصی سازی باعث افزایش فشار برروی هر دو زمینه مدیریت، دولتی و خصوصی می شود که باعث پاسخگویی، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری، ابتکارات و حسابرسی بیشتر و جذب کردن و به دست آوردن مزایای به روز بیشتر از انقلاب دانش و تکنولوژی شود. خصوصی سازی به جایگزینی محض دولت به وسیله صاحبان خصوصی نیست بلکه مدیریت به صورت یک سیستم کلی و فلسفه مدیریت عمومی جایگزین می شود. بنابراین، به یک بازسازی کلی در افکار و عملکرد سنتی مدیریت نیاز است. (Rammamutri,2000)
تکامل تکنولوژی، دانش و اطلاعات باعث دو برابر کردن این معضل شده است که از مقدار و کیفیت بالای اطلاعات و دانش سود برد و آن را چگونه مدیریت کرد. جامعه مدرن به صورت جامعه دانش محور و به عنوان ارزش گذاری فراوان بر دانش اطلاعات نامیده می شود که به عنوان یک دارایی و یک منبع قدرت شناخته می شوند. سرعت پرشتاب در ابتکارات تکنولوژی مربوط به مخاذن دانش و اطلاعات، باعث به وجود آوردن چالش های جوی در مدیریت دولتی بخش خصوصی به یک اندازه، شده است. این چالش ها شامل ساختن مخازن دانش، راه های دستیابی این و بهبودبخشیدن به محیط و مدیریت آن می شود.(Rowley,1999)
دگرگونی های شدید و سریع اجتماعی که شامل تغییرات جمعیتی، ارزش ها، الگوها و ارزش های اخلاقی و راه های زندگی می شود. باعث افزایش انتظارات جامعه در هر دو بخش دولتی و خصوصی شده است. مدیریت تمام سازمان های مدرن باید با این انتظارات جامعه به روز شوند و انطباقات ضروری را برای هماهنگی با احتیاجات و لوازم و تغییرات جامعه انجام دهند. تغییرات بی سابقه در تمامی ساختارهای جامعه مدرن باید بازسازی قطبی تئوری ها و عملکردهای سازمان را به سمت هر دوبخش دولتی و خصوصی هدایت کند. (Holzer,1999; Frederickson,1999)

ظهور مدیریت از راه دور:
این طور فرض شده است که دگرگونی های ذکر شده تاثیرات افراطی بر جامعه داشته باشد و تصمیمات مدیریت(تئوری و عملکرد/عمومی و کسب و کار) فاصله بین دو جریان مدیریت(عمومی و کسب و کار) را بسیار باریک و محدود به قوانین کاربری، ارزش ها، سیاست ها، اهداف و پایه های سازمانی و قانونی آنها کرده است. به همین دلیل است که گفته می شود مدیریت هر سازمان خصوصی و دولتی شبیه به هم است و تفاوت مشخص و بارزی بین عملکردهای تخصصی و تکنیکی در این رابطه بین آنها وجود ندارد. هر دو مدیریت عمومی کسب و کار باید در شاخص های پایه ی سازمان مثل رفتار مسئولیت پذیر و مشروعیت قانونی در کسب وکار سهیم باشد. مدیریت عمومی و کسب و کار نباید به طور کامل در مقابل یکدیگر باشند، در واقع هر کدام از آنها عملکردهای متفاوت خود را دارند اما قوانین جامع مشترک هستند. مدل مدیریت از راه دور توصیه شده نیازمند بازسازی جامع در افکار، نظام و عملکرد مدیریت است. برنامه های آکادمیک در بخش اجرایی عمومی و کسب و کار نیازمند به تجدید نظر است به وسیله برنامه های استراتژیک، آنالیزهای محیطی و ترکیب حقایق جدید با نرم افزارهای موثر برای جذب علاقه عمومی. خطوط آکادمیک بین دانش مدییت و دیگر نظام های مربوط باید کم رنگ و محو شوند. گذشته معمول باید متخصص سازی را به وسیله تئوری های ترکیبی، ابعاد، ابزار و دانش و تکنولوژی جامع از تمام نظام های مربوط کم اهمیت تر شود. هیچ عمومی سازی واقعی نمی تواند این مرحله از مدیریت از راه  دور را به زودی به وجود می آورد. مدیریت از راه دور به فرآیندی اشاره دارد که در آن کنترل بخش ها به صورت فیزیکی به بخش های عملی وصل نشده است. سیستم مدیریت از راه دور شامل روش های ارتباطی، مراحل کنترل،………….و مسائل عملکردی می شود. حرکت اساسی سیستم مدیریت از راه دور، بهبود امنیت و افزایش بهره وری است.(Francois,2011).
مدیریت از راه دور براساس فرض های زیر می باشد:
• سیستم باز و یکپارچه نظام حرفه ای مدیریت در بخش عمومی و کسب وکار، شبیه به هم به نظر می رسد. به همین خاطر به ترکیب کردن تئوری ها، ابعاد، ابزار، مکانیسم ها و کاربردهای عملی آنها در بخش مدیریت عممی و کسب و کار و زمینه های دانش مربوط تاکید شده است. همچنین می توان این مسئله را از افکار استراتژیک و برنامه های طراحی شده برتر آکادمیک که شامل تحقیقات و سمینارهای مربوط به سبک و عملکرد مدیریت در حال ظهور می شود، نیز درک کرد. تجربیات عملی در هر دو بخش نکات موفقیت و یا شکست باید برای بهبود ابعاد مدیریت از راه دور و افزایش چشم اندازهای کاربردی آن در دنیای واقعی به اشتراک گذاشته می شود.
• استفاده بهینه از تکنولوژی و دانش و اطلاعات مربوط به آن برای به دست آوردن استانداردهای موثر و کارآمد مدیریت از منابع کمیاب و محدود. این شمال زحمات دنباله دار و بی انتها برای به دست آوردن احتیاجات مدیریت کاملا با کیفیت می شود. تکنولوژی با پیچیدگی بالا، باید دولت را چه در تنظیمات عمومی و یا خصوصی تنظیم کند.
• پیشرفت جامع تمام فرآیندهای مدیریتی به عنوان مثال تصمیم گیری و سیستم پشتیبانی آن، این مبحث شامل به روز رسانی مراحل اتوماسیون سازمان، بهبود کنترل مکانیسم ها، منطقه کاری بهتر، و برنامه های استراتژیک برپایه دیدگاه ها و آنالیزهای محیطی می شود.
• ترکیب دگرگونی های اصلی جامعه(جهانی سازی، برقراری دموکراسی، خصوصی سازی تکنولوژی بالای جهان الکترونیکی و غیره) در زمینه دانش و حرفه ی مدیریت به وسیله افزایش پاسخگویی، انطباق ، رشد و شانس های جهانی، مدیریت عمومی و کسب و کار نمی تواند این چنین دگرگونی هایی را در محیط اطراف خود نادیده بگیرد. انطباقات مفهومی، ساختاری و کلی سیستم با در تئوری ها و عملکردهای مدیریت قرار گیرد.
• ایجاد منطقه مثبت برای تحقیق وگسترش مدیریت و زمینه های مربوط این مبحث شامل تاکید برایده های در حال حاظر و آینده منطبق باشد. موضوع تحقیقات سنتی، ایده ها و مشکلات آنها، باید با نمونه های پویاتر آن جایگزین شوند. به وسیله امکانات و انگیزش ها.

آینده مدیریت از راه دور:
مدل مطرح شده مدیریت از راه دور از آنالیزهای محیطی و تغییرات قوانین کاربردی کسب و کار و دولت ناشی می شود. عملکرد و افکار مدیریت سنتی در نواحی در حال ظهور تکنولوژی و جهان الکترونیک انقلاب دانش و اطلاعات مربوطه تغییر می کند. سازمان هایی که در مقابل این تغییرات مقاومت می کنند و یا در تقابل با این تغییرات در حال ظهور شکست می خورند در تمام جنبه ها رو به و خاست پیش می روند. این زمان به زودی می رسد که تمام مدیریت های عمومی و یا کسب و کار با غرق شدن و یا شناور شدن در اقیانوس تکنولوژی و دانش رو به رو می شوند. به هر حال مشخصات پایه ی مدیریت از راه دور می تواند به گونه ی زیر مدنظر قرار گرفته باشد:
• اول: ساختار سازمان های پراکنده براساس شبکه غیرمتمرکز و روابط قدرت غیرمتمرکز شده ساختارهای سنتی، رسمی، محکم سازمانی، در آینده ی سازمان ها، دیگر موثر و قابل کاربرد نیست. مدیریت از راه دور، نیازمند انعطاف پذیری، بحث، عمل سریع، درجه ی بالایی از تفکیک و کنترل از راه دور است. بنابراین ساختار شبکه سازمانی با ارتباطات قدرتمند رسمی و درجه بالایی از آزادی نظر، متحمل است که در آینده در سازمان های خصوصی و دولتی یافت شود.
• دوم: توجه به بهره وری و عملکرد: مدیریت از راه دور به استانداردهای بهره وری و عملکرد به عنوان ضوابط موثر وکارآمد تاکید می کند. نگرانی اصلی مدیریت برنتیجه بیشتر از ابزار تورم دارد. ساعات کاری ثابت، مقررات دست و پاگیر، گزارش های رسمی، ؟؟؟؟ دیگر پایه ثابت عملکرد بهینه نیستند. به همین خاطر، ارزش گزاری برعملکرد و کارآیی براساس بهره وری نخستین نگرانی مدیریت از راه دور در بازارها با رقابت بالا است.
• سوم: فضا و مکان های دور از دسترس، ارزش مکان های شناخته شده و ثابت رو به کاهش است زیرا که سازمان ها وظایف خود را از راه دور انجام می دهند و با مشتریان روابط مستقیم(Face- to-face) ندارند. تکنولوژی پیشرفته و پیچیده، مکانیسم ها و ابزار سرویس از راه دور را به یک واقعیت راحت و موثر تبدیل کرده است. ابزار و سرویس های الکترونیک، دیجیتال واینترنت محور در عملکرد سازمان ها، شکل قالب می شود.
• چهارم: سیستم کنترل از راه دور. سیستم کنترل از راه دور رسمی وسنتی در جهان دیجیتال امروز قدیمی و غیرکارآمد است. این سیستم باید با سیستم مدرن سازی شده ایی جایگزین شود که براساس اعتماد متقابل، عملکرد محور، آزادی نظر، ریسک پذیری و ابزار الکترونیک نظارت باشد. مدیریت از راه دور به آسانی می تواند به وسیله ابزار دیجیتال و مکانیسم های مربوط به شبکه ی کامپیوتری برعملکرد نظارت داشته باشد.
• پنجم: ارزش های اخلاقی و معیارهای حرفه ای، یک ارتباط اجتماعی براساس ارزش های متقابل اخلاقی باید برروابط بین مدیریت و کارکنان و مشتریان حاکم باشد. قوانین و تنظیمات حکومتی و صنفی نباید به تنهایی برروابط سازمانی حاکم باشند. اینگونه به  نظر می رسد که توافقات برپایه معیارهای مرتبط با حقوق، مسئولیت پذیری، استانداردهای خدمات، کیفیت محصولات و دیگر ابعاد روابط داخلی بیرونی سازمان موثرتر و مهم تر است.
• ششم: سیستم کاری تکنولوژی محور، مدیریت از راه دور، از یک سیستم شبکه دانش و اطلاعات کاملا تکنولوژی سازی شده بهره می گیرد. بخش بزرگی و شایدتمام سرویس خدمات و بخش محصولات به وسیله مکانیسم های خودکار، دیجیتال و الکترونیک انجام می شود. ابتکارات تکنولوژی با پیچیدگی بالا و پیشرفته در تولید و تحویل کالاها، ابزارآلات موثری را خلق کرده است.و این مسئله می تواند(و باید) زندگی انسان را تسهیل نماید و برای خلاص شدن از عدم انعطاف و مقررات دست و پاگیر کمک نماید.
• هفتم: سرمایه گذاری عظیم و بالا بر نیروی انسانی، مدیریت از راه دور نیازمند به سرمایه گذاری ویژه و وسیع در گسترش منبع نیروی انسانی و تکنولوژی مربوط به سیستم دانشی و اطلاعاتی است. جامعه دیجیتالی و تکنولوژی محور نیازمند سرمایه گذاری عظیم و دوره ایی در تکنولوژی وسپس در گسترش فعالیت منابع انسانی است. برای پیشرفت بیشتر در تکنولوژی به گسترش منابع انسانی نیاز است. بنابراین یک چرخه از گسترش تکنولوژی به منابع انسانی در نواحی مدیریت از راه دور غالب است.
مدیریت از راه دور به همان اندازه که یک راه عملکردی است، فلسفه ایی از تفکر، سبک های در حال ظهور مدیریت است که از انگیزش به وسیله واقعیت های قابل پیش بینی آینده ناشی می شود. این گونه به نظر می رسد که تفکر و عملکرد سنتی مدیریت از تفکرات و ابعداد سنتی و تکراری و راه های محدود شده به سمت افکار و عملکردهای، آنالیز بارش های فکری تعاملی و تفکرمجدد در مدیریت در سایه واقعیت های در حال ظهور حرکت می کند. تفکر و عملکردهای مدیریتی باید آینده نگر باشد، همراه با ارزیابی تجربیات قدیم و جدید. مفهوم مدیریت از راه دور ممکن است هنوز کامل نباشد برای کمک به بحث های متداوم در تشخیص و جداسازی مدیریت عمومی و کسب و کار و روابط داخلی آنها. به وسیله پیشنهاد مدل مدیریت از راه دور، ممکن است ایده ها و افکار فعال شده به گسترش تئوری ها و عملکردهای مدیریت کمک کند. زمان این فرا رسیده است که از کوته فکری و یا کوته نظری در دیدگاه های روابط اجرایی بخش عمومی و کسب و کار مثل تداخلات، رسمیت بالا و یا هر محدودیت دیگر خلاص شویم. مدیریت از راه دور این گونه دیده ها را نمی پسندد. چرا که تعدادی تفاوت در اهداف، ارتباطات سیاسی، قوانین عملی، و پایه های قانونی و سازمانی را نشان می دهد. مدیریت از راه دور به صورت ساده ایی با تکنیک، سیستم و حرفه ی سیستم کاری در سازمان مرتبط است؛ بدون در نظر گرفتن وابستگی های موجود در هر بخش.
مدیریت از راه دور به عنوان یک تعریف جدید و در حال ظهور مدیریت نیازمند آنالیز های محیطی وافکار و برنامه های استراتژیک مدیریت نیازمند است که شامل بازسازی برنامه های آکادمیک، فعالیت های تحقیقاتی، کاربردهای عملی و تئوری های مدیریتی، ابزار و مکانیسم ها می شود. این فرآیند باید در متن تغییر قوانین دولتی و تجاری سازمان به عنوان تقویت وتکمیل انجام گیرد. هرکدام از بخش های دولتی و کسب و کار، قوانین عملکردی متفاوت خود را دارد و هنوز قابل تعویض با تحت تاثیر یکدیگر نیستند.
مدیریت از راه دور نیازمند امت به تلاش های حرفه ایی و آکادمیک شامل برنامه های به روز آکادمیک(در تمام زمینه ها)، تجدید نظر در مدیریت موسسات، انجام تحقیقات مبتکرانه در ایده های غیرسنتی، گسترش جامعه و دنباله دار منابع انسانی، بازسازی موسسات دانشگاهی مدیریت، گسترش تکنولوژی دانش و اطلاعات موضوعات مورد تحقیق باید در جهت اختراع و کاوش ایده های به روز و پویا باشد. مثل جهانی سازی، برقراری دموکراسی و مدیریت مربوطه، خصوصی سازی، خانواده الکترونیک(دولت الکترونیک، مدیریت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره) و مدیریت دانش و اطلاعات، کیفیت منابع انسانی در دنیای دیجیتال، تاثیرات و کاربردهای مدیریت از راه دور در نواحی الکترونیک.
منابع انسانی باید در طول طرح های استراتژیک و آنالیز های محیطی شانس ها و محدودیت ها گسترش یابد به وسیله ابزار تحصیلات و آموزش. برنامه های آکادمیک مدیریت باید در جهت ترکیب کردن تغییرات در محیط مربوطه به خصوص تکنولوژی و دانش به عنوان عامل اصلی در آینده سازمان، مورد تجدید نظر قرار بگیرند. برنامه های به روز آموزشی مدیریت باید در سایه محیط جداسازی و آنالیز گردند تا با علاقه های عمومی هماهنگ شوند، ک ه ممکن است از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت باشد. متن، شکل، سطوح و ابزار برنامه های آکادمیک با نیازهای عملکردی سازمان هماهنگ شوند. عبارت های علمی، حرفه ای، تکنیکی، رفتاری، و کمی و جنبه های دانش و زمان با اندازه گیری شوند. در واقعیت های محیطی به تعادل برسند. فعالیت های حرفه ایی و آکادمیک در جهت بهبود مدیریت با در پایه های سازمانی مناسب انجام گیرد، که می تواند یک ابزار حیاتی برای انجام گرفتن برنامه های گسترشی مدیریت باشد.
تعداد اعضای هیئت علمی در مدیریت باید براساس گسترش خودمحور و سازمانی و برنامه های استراتژیک توسعه مربوط به به روز رسانی دانش، روش وایده های تحقیق، تکنولوژی آموزشی و دیدگاه های جدید آموزش در نواحی دیجیتالی باشند. اعضای تحصیل کرده ی هیئت علمی باید در دانش ها، تکنیک ها، اجزاء رفتاری و مهارت هایی ترکیب شوند که آنها را در بازاریابی توانمند سازد و مشکلات عدم استخدام در جامعه نیز تسهیل یابد. کیفیت تحصیلات یک عامل چندجانبه و پیچیده است که شامل مشخصات فرد خود دانش آموختگان مدیریت، مشخصات هیئت علمی، مشخصات برنامه های تحصیلی، ابزار و محدودیت ها و محیط های کلی و سازمانی می شود.
در نهایت، در نظر گرفتن یک تحقیق محکم در عمومی سازی این مرحله از ظهور و افکار ذکر شده ی مدیریت از راه دور آسان است. تمام این ها به آنالیزهای محیطی، فعالیت های تداخلی دیدگاه ها و بازخورد ها، مدارک تحقیق و دانش های در دسترس وابسته است. مدیریت از راه دور و دیگر سبک های شبیه و پیشرفته مدیریت ممکن است در دیدگاه ها، ویژگی های آینده گرایی، تفکرات لیبرال مدیریتی، دیدگاه های جهانی و فعالیت یکپارچه سازی نظام و عملکرد مدیریت در تمام مراحل(تئوری، عملکرد و عمومی، کسب و کار) به شکل یک واقعیت در آینده تلاش های آکادمیک و حرفه ایی شامل تحقیقات و مطالعات، سمینارها و کنفرانس ها و جلسات رسمی باید توسعه در تمام ابعاد مدیریت را تسهیل کند. (Golembiewski,1999)

مشکلات پیش روی مدیریت از راه دور:
ذات مدیریت از راه دور در گروه های جهانی ساخته می شود. افراد با یکدیگر کار می کنند در حالیکه در فاصله از یکدیگر قرار گرفته اند.
کار در گروه های جهانی با چالش های زیر روبه رو می شوند.(De Rosa and Lepsigner,2010)
• نارسایی های ارتباطات رودر رو بین اعضای تیم
• کمبود منابع
• تفاوت در وقت های محلی مانع همکاری اعضای تیم می شود.
• کمبود اطلاعات اشتراک شده در بین اعضای تیم
• کمبود آموزش های مهارتی در بین اعضای تیم
به وسیله برگزاری جلسات در زمانبندی مناسب با احتیاجات کاری، می توان برمشکلات ذکر شده غلبه کرد. هم چنین منابع مورد نیاز باید در جهت بالابردن بهره وری تیم کاری اختصاص داده شود. تطابق با تفاوت های زمانی و تبدیل اطلاعات شاخص های اصلی در موفقیت تیم مدیریت از راه دور است.
ایجاد یک متن و فرهنگ سازمانی مناسب برای مدیریت از راه دور به معنای ترکیب کردن وظایف مناسب، نگرش های مثبت بین کارکنان و مدیران، آشنایی با IT و مشخصات و صفات اخلاقی سازمانی است. سازمان های سنتی و سلسله مراتبی، حضور فیزیکی در کار را با منطق تواند سازی در مدیریت از راه دور یکسان فرض می کند به عنوان یک عامل غیرقابل کنترل در کنترل. آنها با وظایف دلهره آوری بیشتری در تعریف کارالکترونی (ework) مواجه می شوند. زیرا آن شرکت هایی که جلسه های منظمی تشکیل می دهند یک کلید برای ترکیب فرهنگ ها را شکل می دهد.

نکات مثبت و منفی مدیریت از راه دور:
تعدادی از مزایا و زیان های مدیریت از راه دور را می توان به وسیله چشم انداز کارکنان مشخص کرد. مزیت های اصلی شامل افزایش رضایت از کار و کیفیت زندگی، کاهش زمان های رفت و آمد و هزینه های ارتباطی با تعادل بهتر بین زندگی کاری و زندگی شخصی، کاهش استرس کاری، از بین رفتن ریسک و بیماری، کاهش هزینه های ناملموس زندگی کاری(به عنوان مثال لباس های حرفه ای، نوع و اندازه ماشین، هزینه های نظافت، تغذیه کاری و غیره) می شود. و زیان های اصلی شامل جداسازی و از بین رفتن انگیزش، شانس های محدود شده توسعه شغلی n خارج از دید، خارج از ذهن. ممکن است به معنای شانس های بالقوه و آموزشی کمتر باشد. ترس از روز؟؟؟؟ در انجام کارهای الکترونیکی در خانه، در حالیکه همکاران در محیط های کاری مزایا و پاداش های کاری دریافت می کند ؛ و تداخل بین خانه و کارکد استرس را افزایش می دهد.

نتیجه گیری و توصیه ها:
تحقیق تفاوت آینده نگر مدیریت را به عنوان زمینه های آکادمیک و حرفه ایی در متن، ابعاد سیستم ها آنالیزکرده است. دگرگونی های جهانی که برافکار و عملکرد مدیریت تاثیر می گذارد شامل جهانی سازی، برقراری دموکراسی، خصوصی سازی، انقلاب دانش و تکنولوژی می شود. این گونه فرض شده است که مدیریت باید در سایه واقعیت های در حال ظهور به طور کامل بازسازی و احیا گردد. یک تئوری و عملکرد جدید مدیریتی باید توانایی های آن را به عنوان سیستم باز تکنیکی و پویا برای انطباق با و تقابل با دگرگونی های جهانی، مقاله، مدیریت از راه دور را توصیه می کند که تعاریف جدید مدیریت را در متن جهان تکنولوژی و دانش محور نشان می دهد. مدیریت از راه دور، براساس سیستم های محلی است که بخش اجرای عمومی کسب و کار را به صورت جامع، تقویت شد و یکپارچه نشان می دهد. هیچ تفاوت مشخصی نباید بین بخش اجرای عمومی و کسب و کار اجرای قوانین کاربردی آنها باشد، چرا که هر دوی آنها به عنوان بخش های حرفه ای و تکنیکی نشان داده می شوند. مدیریت از راه دور به صورت یک بازسازی جامع و کلی در افکار و عملکرد مدیریت فرض شده است. برپایه دیدگاه های آینده گرا و قوانین کاربردی در متن اجتماع دیجیتال. واقعیت های در حال جریان نیازمند دگرگونی، جوابگویی، منطبق، پویایی، میان رشته ایی و توسعه سیستمی در افکار و عملکرد مدیریت است. مطالعه و تحقیق ابزرا حیاتی برای توسعه دنباله دار و جامع مدیریت است. دانشگاهیون به اندازه مشاغل حرفه ایی مدیریت، از مسئولیت برای گسترش ویکپارچه سازی مدیریت سهم می برند.
مدیریت از راه دور، یک تفکر در حال ظهور برای تعاریف آینده نگرا است. مدیریت از راه دور، تغییرات با سرعتی را در فلسفه مدیریت، ارزش ها، ابعاد و کاربردهای محلی، فرض می کند. و برپشتیبانی بخش اجرایی عمومی و کسب وکار و کامل کردن قوانین کاربردی تاکید می کند. بنابراین برنامه های آموزشی مدیریت باید براساس هماهنگ سازی با توسعه تفکر و عملکرد مدیریت در محیط با پویایی بالا، بازسازی گردند.
مدیریت از راه دور به سرمایه گذاری عظیمی در هر دو بخش منابع انسانی و تکنولوژی دانش و اطلاعات نیازمند است. مدیریت از راه دور، در میان سرعت رشد و تکنولوژی و توسعه منابع انسانی اتفاق می افتد که باعث جذب بودجه می شود. آینده مدیریت از راه دور شامل ساختار پراکنده، سیستم کنترل از راه دور، سرمایه گذاری عظیم به تکنولوژی و منابع انسانی، معیارهای جدید اخلاقی می شود. مدارک، تجربیات و مشاهدات عملی دگرگونی هایی در تفکر و عملکرد مدیریت در این مسیر را نشان می دهد. این دگرگونی ها شکل های مختلفی را به خود می گیرد. مانند شفاف سازی، تکنولوژی محوری، بازسازی ساختاری، انطباقات پویای مدیریتی، خانواده الکترونیکی(دولت الکترونیک، مدیریت الکترونیکی، معادلات الکترونیکی، اقتصاد الکترونیکی، و غیره) به صورت گسترده ایی توسعه پیدا کرده اند و کاربرد جهانی دارند. این مشکل های خانواده ی الکترونیک گام های مشخص و قسمت های کامل در راه طولانی مدیریت از راه دور هستند.
این مقاله، توصیه هایی را در جهت آسان کردن حرکت مدیریت از راه دور، به عنوان یک مدل آینده نگر و امید بخش تفکرو عملکرد مدیریت، ارائه می دهد. اول، افکارو عملکردهای جدید مدیریت باید برپایه ی یکپارچه سازی ابعاد سیستم ها و نظام ها و حرفه و ترکیب کردن مدیریت کسب وکار عمومی می باشد. دیدگاه سنتی و منفی مدیریت عمومی کسب و کار باید به طور کامل از بین برود. کسب ریشه ها و زمینه های معمول مدیریت کسب و کار و عمومی بیشتر از تفاوت های آن ها است. به خصوص در سایه واقعیت های در حال جریان و مورد انتظار، دوم، تحقیقات و مطالعات باید بیشتر برروی ایده های آینده گر در مدیریت و زمینه های مربوطه داشته باشند. به جای تفکرات سنتی مطالعات و تحقیقات آکادمیک باید با ایده های به روز مانند موضوعات خانواده الکترونیک، جهانی سازی، خصوصی سازی، برقراری دموکراسی، تکنولوژی و دانش و تاثیرات آن برروی افکار عملکرد مدیریت مقابله کند. سوم، بازسازی جامع برروی برنامه های تحصیلی و آموزشی مدیریت، موسسات، تحقیقات، مطالعات باید به وسیله برنامه های استراتژیک، افکار و دیدگاه های آینده گرا و آنالیزهای محیطی انجام شود. چهارم، ترکیب کردن تغییرات جهانی و کلیت جامعه با رشته حرفه ی مدیریت به وسیله انطباقات مناسب برای تعریف، رشد، بازسازی مدیریت. پنجم، توسعه معیارهای اخلاقی جهانی برای مقابله کردن با ایده ها، مشکلات و روابط ملیت های متفاوت. جهانی سازی و تکنولوژی های جدید در جهان، معماهای بی سابقه ایی را به وجود آورده است که نه تنها نیازمند مقررات و فعالیت های دولت، بلکه نیازمند معیارهای اخلاقی جهانی برای رویارویی با این مشکلات است.

Asian Journal of Business Management 4(1): 86-94, 2012
ISSN: 2041-8752
© Maxwell Scientific Organization, 2012
Submitted: January 05, 2012 Accepted: February 06, 2012 Published: February 20, 2012

Remote Management: The Newly Emerging Style of Management
Nail AHK Awamleh
Department of Management, Applied Science University, Kingdom of Bahrain
Abstract: This study attempts to introduce up-to-date thoughts on management discipline and profession
incorporating concepts, views, and tools of public and business literature in the light of current realities of
electronic era. It adopts open systems, futurist, and interdisciplinary and logically practical perspective on
management. The study presented a concise analysis of the historical dialectic on traditional and somewhat
ongoing discussions on public/business interrelationships. It has suggested the so-called (Remote Management)
as an emerging futurist model of management in the context of digital era. Remote management incorporates
current realities including globalization, democratization, privatization, high-tech and knowledge centered
world into the discipline and profession of management. Basic features of remote management include diffused
organizational structures, performance-focus, remote space locations, remote control systems, and professional
codes of ethics, technology-centered work systems, and huge capital investment in technology and human
resources. Practical experience and evidence showed gradual movement towards remote management
applications in the form of e-family mechanisms (e-government, e-commerce, etc.). The study recommended
a comprehensive restructuring of management thought and practices on the basis of strategic planning and
thinking and environment analysis.
Key words: Distance workplace, electronic management, remote management, virtual teams
INTRODUCTION
This study probes the dialectic nature of
public/business administration relationships. It attempts to
close the traditional gap between the two fields of
knowledge and professions. Universal drastic socioeconomic,
political, administrative, technological, and
knowledge and information transformations dictate new
vision of management in both public and private sectors.
This new vision of management represents an intellectual
challenge for academicians and professionals in public as
well as business administration. Managerial thought and
practice has witnessed great transformations in the last
decades. The pace of transformation has been drastically
accelerated by the dawn of the new millennium. It was
deeply activated by major societal and universal
philosophical and structural changes including
globalization, democratization, privatization, and
knowledge and technology revolution. These
developments have raised questions related to the identity
of public and business administration in the context of
new millennium. Academicians and policy makers in both
public and private sectors participate in ongoing and
heated discussions on the subject matter. These
discussions take various forms including research, studies,
seminars, conferences, and formal meetings. The end-goal
of these discussions is to reach solid and practical
understanding of the identity of the field and profession of
management in both public and private sectors. That is, to
reconstruct these fields of knowledge and draw their
professional lines and interrelationships in the light of
new realities dictated by the above mentioned changes.
Staples et al. (2006) shown clear trends towards
increased virtual work and greater reliance on technology.
They indicated the need for further research to learn more
about virtual organizations. They also recognized the
research difficulties regarding galloping technological
change and serious challenges associated with it. New
organizational structures, specifically virtual structure, are
challenging traditional management thinking (Staples
et al., 2006).
Figure 1 illustrates the relationship between
traditional business and public administration and remote
management style. A clear gap exists between business
and public administration in the traditional management
philosophy and applications. Such gap is supposed to be
closed in the emerging new style of management (Remote
Management). The gap is closed by new management
philosophy and applications stimulated by new digital era.
Importance of the study: The importance of this study
stems from its attempt to contribute to efforts related to
reconstruction of the field and profession of management
in the light of new realities forced by ongoing universal
transformations. It tries to reconceptualize management
thought and practice and redesign the shape and identity
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
Business
administration
Traditional
management
philosophy and
application
New digital Era:
information
management
technology and
management
applications
Remote
management : New
style of management
(business and public)
Public administration
Fig. 1: Conceptual model shows relationship between traditional business and public administration and remote management
of management in both public and private sectors as
complementary functional systems. This study is futurist
in nature since it suggests the so-called (Remote
Management) as a model of future management in both
sectors. This model will hopefully close the traditional
gap between public and business administration. The
suggested model shall make the government organizations
act like a professional business and shall make the
business firms operate socially responsible.
Major objectives of this study: Major objectives of this
study are:
C Pointing out new realities posed by universal
transformations affecting the field and profession of
management in both public and private sectors.
C Drawing the shape and identity of management
(Public & Business) and highlighting basic features
of management in the new millennium.
C Proposing some recommendations for academicians
and policy makers related to the enhancement of the
field and profession of management.
METHODOLOGY
The notion of this study came to my interest in the
last few years. It was motivated by new changes and
challenges in the digital society. The study is an attempt
to incorporate theories and applications of management
into new forms of service delivery. The study employs
descriptive-analytical approach to achieve its objectives.
It relies on up-to-date references found mainly on the
Internet in order to cover the most recent developments on
the subject matter. The focus of the study covers concise
and brief review of literature in the context of
environmental analysis. Special attention will be given to
new realities induced by universal transformations
including globalization, democratization, privatization and
technological innovation and their reflections on
management thought, structure and behavior. Conclusions
and proposals contributing to adapting and redesigning
the field and profession of management are to be given at
the end of the study.
LITERATURE REVIEW
It is neither the objective of this study nor practically
possible to provide full and extensive reviews of the
history of management thought or practices. Yet it will
include brief coverage of major and most related studies
on the subject matter. Roots of modern management
thought and practice might be traced as more than one
century ago. The focus of this study will be on the most
recent developments in management (Public & private)
emphasizing its future identity as an academic field and
applied profession. Following is a brief review of major
relevant studies:
Thompson and Ingraham (1996) showed the
necessity for public administration to make structural
adaptations in the light of changing environment. These
adaptations include restructuring of the public sector role
and objectives, institutions, legislation’s, work systems
and climate, and means of evaluations and control.
Jin and Qian (1998) has suggested the application of
the principle of Public Private Partnership (PPP) as a way
of improving effectiveness and efficiency of the public
sector as well as enhancing accountability and
responsibility in organizations. PPP has witnessed,
according to the study, great progress in rural China. Jin
and Qian (1998) study is in line with Ramamurti (2000)
which suggested a multi-level privatization model for
increasing public sector efficiency through strategic
restructuring in order to fit new realities.
Hood (1991) and Frederickson (1996) study shared
views on public sector reforms by which the traditional
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012

bureaucratic image of public administration should be
changed and replaced by new image based on more
effective, responsive, accountable and transparent
administration.
Various studies on E-government (Deloitte, 2000;
Dean, 2000; Teeter, 2000; West, 2000) presented the
concept of e-government and practical evidence and
experience with regards to applications of e-government
especially in the United States of America and United
Kingdom. These studies have shown the significance,
feasibility, and problems of e-government. They agreed
that the EG is an appropriate response to universal
transformations those related to technological innovations
and globalization. Nevertheless, e-government is still
emerging and facing many difficulties and requires longrange
strategic planning in order to succeed, according to
these studies.
Klay (1999) showed the importance of environmental
analysis in designing academic programs in public
administration and management. Environment analysis
should include transformations in the field and the
professional future of graduates and institutional
framework of academic programs. The study emphasized
continuous strategic thinking and planning of academic
programs based on vision and future opportunities and
constraints. It also called for incorporation of graduate’s
qualities with globalization and technological innovations.
Hughes and O’Neill study (2000) indicated new
practical style of public management applied in Australian
State of Victoria that is similar to a business-like
management style. This new style included professional
management standards, result oriented controls, increased
competition and flexibility in hiring and motivations.
The common roots of public/business administration:
Public administration shares the same ground with
business administration and they are rooted in the science
and art of management. Both streams of management
emerged in the context of related social sciences such as
law, politics, economics, sociology, and psychology. They
incorporate theories, concepts and tools from various
social sciences thus characterized by interdisciplinary
nature. Public and business administration are integrated
social sciences and professional arts. They are considered
sciences since they employ solid scientific methodology
in accumulation of managerial theories and knowledge.
They are also arts since they need skills and know-how
capabilities in managerial practices. Management is
generally a profession, which has its own norms, values,
ethics, and legal and technical standards. It is a total and
integrated open system of theories, concepts, tools, and
accumulative knowledge. Openness of management
(public & business) science and profession makes it
responsive to the various developments in its
environment. Therefore, the identity, shape, and
functional role of public and business administration vary
according to the total situation surrounding them.
Management has been developed step by step taking its
traditional shape at the beginning while taking new
different shapes in every stage on the road of continuous
development. Management has modified its shape and
identity in order to be responsive and to fit changing
situations. However, the basic traditional image of
management has dominated its structure and behavior
until recent years of its development. In the last few years,
management has been developed taking off its traditional
dress (image) and replacing it with a totally different
technology and knowledge-centered type of management.
The emerging personality of management (science/
profession/ public/ business) is progressively developing.
The focus of this study will be on the current emerging
trend in management as an academic discipline and
profession. The discriminative gap between public and
business administration should but is fastly closing. The
new emerging identity of management in the new
millennium may not easily distinguishing public from
business administration since they share the common and
overwhelming character of technology and knowledgecentered
type of management. It is suggested in this paper
to call the emerging type of management (Remote
Management) referring to its new indiscriminative
identity i.e., no significance difference may be made
between public and business administration as
professional fields or academic disciplines. Nevertheless,
positively distinguished functional role, values, goals,
policies, mechanisms, legal and institutional framework
of the two integrated and complementary faces of
management (public & business) should be recognized.
Full discussion of the suggested model of management
(RM), its environmental context, features, implications
and requirements will follow in the next pages.
The context of remote management: Needless to say
that management is a dynamic open system. It exists
within a complex and changing environment.
Management is in continuous and active interaction with
its environment. It reshapes its identity to fit changing
circumstances. To understand changing and emerging
identity of management, it is necessary to undertake
environment analysis. Change is a fact of life. Most often,
it takes Nonlinear direction with no clear-cut beginning or
end. (Moran and Avergun, 1997).
Contemporary environment is witnessing galloping
developments including globalization, democratization,
privatization, technological innovations, knowledge and
information revolution, and total societal transformations.
Globalization of the different parts of the world
whether likes it or not is becoming a reality. Societies are
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
increasingly and widely connected to each other as
different corners of huge city. Highly sophisticated
transport and communications systems have eased the
process of globalization and accelerated its pace.
Globalization has its pros and cons, supporters and
opponents, opportunities and restraints, requirements and
implications. Regardless of these aspects of globalization,
which goes beyond the scope, and objectives of this study,
it affects management structure and behavior.
Globalization of the world requires new concepts,
structures, mechanisms, and updated legal and
institutional framework. In technology and knowledge
centered and led societies, management has to reshape its
total personality. Real world is truly and fastly becoming
virtual world making traditional management styles
outdated and useless. Effective management systems
should be reconceptualized in order to cope with
globalization of the world. Organizational effectiveness,
growth and survival need innovative management
structures and mechanisms. Globalization drastically
increases market competition, interrelationship problems,
and side effects, legal Disputes and many other issues
which require managerial adaptations.
Democratization movement has also affected
management thought and practice by means of making it
more responsive to public expectations and societal
transformations. Not only political democracy but
democratic management styles and practices are also
required by society at large. This creates pressures on
management to become more accountable, responsible,
responsive, and transparent in its all endeavors.
Democratization should lead to wider participation in
decision making, distributed power, decentralized
structures, better control mechanisms, and improved
organizational climate in general. (Denhardt, 1999).
Privatization policies and programs have made
traditional management thought and practices outdated
and require urgent reform in the light of world
transformations in the various fields and sectors of
society. Privatization increases pressures on both public
and private management to be more responsive, effective
and efficient, innovative, accountable, and able to absorb
and take advantage of up-to-date technology and
knowledge revolution. Privatization is not a mere
replacement of government by private ownership or
management rather it is a total system and philosophy of
managing public interest. Therefore, it require a
comprehensive restructuring of traditional management
thought and practices (Ramamurti, 2000).
Technology, knowledge and information
accumulation has created a two-fold dilemma that is how
to manage and how to take advantage of huge quantity
and quality of knowledge and information. Modern
society is described as knowledge society as an indication
of the great value of knowledge and information, which
are considered an asset, and a source of power.
Accelerated pace of technological innovation and related
knowledge and information repositories have created
serious challenges for management of public as well as
private sectors. These challenges include building
knowledge repositories, ways of achieving it, and
enhancement of its environment and management.
(Rowley, 1999).
Drastic and speedy societal transformations including
demographic, values, norms, ethical changes and ways of
life have raised public expectations of public and private
organizations. Management of all modern organizations
should live up to these public expectations and make the
necessary adaptations to fit the needs and requirements of
changing society. Unprecedented changes in the total
structure of modern society have led to deterministic
restructuring of organization theory and practices in both
public and private sectors. (Holzer, 1999; Frederickson,
1999).
Emerging remote management: It is assumed that the
above mentioned contextual transformations have radical
impact on the nature and identity of management (theory
& practice/public & business) making the traditional gap
between the two basic streams of management (public &
business) too narrow and restricted to their functional
roles, values, policies, goals, and legal and institutional
framework. That is to say that internal management of
any public or private organization is alike and no
significant difference in technical or professional
functioning should be found between them in this respect.
Both public and business management should share two
basic elements of a successful organization i.e. businesslike
behavior as well as responsible conduct in the light of
public interest and legal legitimacy. Public and business
management should not be viewed as mutually exclusive
rather each of them has its distinguished functional but
complementary role with the other. Suggested remote
management model requires comprehensive restructuring
of management thought, discipline, and practices.
Academic programs in public and business administration
should be reconsidered by means of strategic planning,
environment analysis, incorporating new realities and
creating effective institutions to serve the public interest.
Academic lines between management fields of knowledge
and other related disciplines should be light and
transparent. Common background should surpass narrow
specialization by means of incorporating theories,
concepts, tools, and comprehensive knowledge and
technology from all and every related disciplines. No
concrete generalization can be made in the early stages of
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
the emerging remote management model. Remote
management refers to the process in which the controlling
device is not physically attached to the actual unit.
Remote management system includes communication
method, level of control, operator training and
performance issues. The basic motives for remote
management system include improved safety and
increased productivity. (Francois, 2011)
Remote management model is based on the following
assumptions:
C Integrated open systems view of the discipline and
profession of management in public and business
settings alike. That is to emphasize the incorporation
of theories, concepts, tools and mechanisms, and
their practical applications in the area of public and
business management and related fields of
knowledge. This can be realized through strategic
and well-designed academic programs including
research and seminars in line with emerging
management thought and practices. Shared practical
experiences including points of success and failure
should also enhance the concept of remote
management and increases its prospects of
application in the real world of organizations.
C Optimal utilization of technology and related
knowledge and information to meet standards of
effective and efficient management of relatively
shrinking and scarce resources. This includes
continuous and endless effort to meet requirements of
total quality management. Highly sophisticated
technology should better serve the public whether in
private or public settings.
C Comprehensive development of all managerial
processes particularly decision making and its
supportive systems. This includes upgrading the level
of automation in the organization, improving control
mechanisms, better working climate, and strategic
planning based on vision and environment analysis.
C Incorporation of major societal transformations
(globalization, democratization, privatization, hightech
digital world, etc.) into the field and profession
of management by means of increasing its
responsiveness, adaptability, growth, and survival
opportunities. Public and business management
cannot ignore such transformations in its surrounding
environment. Structural, conceptual, and total system
adaptations should take place in the theory and
practices of management.
C Creation of a positive climate for research and
development in management and related fields. This
includes emphasis on new and emerging issues
related to effective management in high-tech and
digital world. Research and management education
tools and technologies should be developed to fit
current and future realities. Traditional research
topics, issues and problems are to be replaced by
more dynamic ones by all means of facilities and
motivations.
Features of remote management: The proposed remote
management model stems from environment analysis and
changing functional roles of governments and businesses.
Traditional management thought and practices are no
longer valid in the emerging era of technology and digital
world and related knowledge and information revolution.
Organizations which resist immanent changes or fail to
cope with emerging transformations will be deteriorating
and diminishing in all aspects. Time should come soon
when public and business management faces the reality of
“Sink or Swim “in the ocean of technology and
knowledge. Any way, basic features of remote
management can be highlighted as follows:
C First: Diffused organizational structures based on
decentralized network and decocentrated power
relationships. Traditional, formal and rigid
organizational structures are no longer applicable or
effective in the near future of organizations. Remote
management requires flexibility, discretion, prompt
actions, high degree of differentiation, and remote
controls. Therefore, network organizational structure
with slight formal power connections and high
degree of discretion is likely to be found in future
public and private institutions.
C Second: Productivity and performance focus.
Remote management tends to emphasize standards of
productivity and performance as criteria for
effectiveness and efficiency. The final end and
concern of management will focus on results more
than means. Fixed working hours, red tape, formal
supervisory reports, and seniority are no longer basic
determinants of optimal performance. That is,
performance assessment and evaluations are based on
productivity as prime concern of remote management
in a highly competitive market place.
C Third: Remote space locations. Fixed and known
space locations become of little value since
organizations perform their duties from distance and
not through direct face-to-face customer’s
relationships. Sophisticated technology has made
distance tools and mechanisms of service a
comfortable and effective reality. Electronic, digital
and internet-centered means of service delivery will
be dominant forms of organizational performance.
C Fourth: Remote control system. Traditional and
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
rigid formal control system is becoming outdated in
the digital world. It should be replaced by
modernized system which is based on mutual
confidence, performance-centered, discretion, riskbearing,
and electronic means of survellailence.
Remote management can easily control performance
through digital means and computer network related
mechanisms.
C Fifth: Professional codes of ethics. A psychological
and social contract based on agreed upon codes of
ethics should govern management-employees and
customers relationships. Not only traditional
collective union labor agreements and government
regulations and laws should govern organizational
relationships. It is deemed more effective and
convenient to reach commonly agreeable codes of
ethics related to rights, responsibilities, standards of
service and quality of products, and other aspects of
internal and external organizational relationships.
C Sixth: Technology-centered work systems. Remote
management utilizes a totally technologized and
knowledge and information network systems. Most
if not all service delivery and product distribution are
to be done through automotive, digital, and electronic
mechanisms. Highly sophisticated and advance
technological innovations have produced effective
means of production and service delivery. This can
and should ease human life and help getting rid of red
tape, rigidity, and faviorism.
C Seventh: Huge investment in human capital and
technology as well. Remote management requires
vast amounts of capital investment both in human
resource development and technology and related
knowledge and information systems. High-tech and
digitally centered society needs huge cyclical
investments in technology and thus in human
resource development activities. The more advanced
the technology the more human development is
required. Therefore, a continuous circle of
technology-Human development is a dominant
reality of remote management era.
Remote management is a philosophical as well as
practical way of thinking of the newly emerging style of
management thought and practice induced and motivated
by current and foreseeable future realities. It is intended
to move management thought and practice from
traditional and repetitive issues, concepts, restricted ways
of thinking and practices into open, brainstorming
interactive analysis and rethinking of management in the
light of emerging new realities. Management thought and
practice should be future-oriented without
underestimating the past and present experience. The
notion of remote management may not be mature enough
at the moment yet it may contribute to the ongoing
discussion on the identity of public and business
management and their interrelationships. By proposing
remote management model, it is hoped to activate new
ideas and thoughts contributing to the development of
management in theory and practice. It is time to get rid of
narrow-minded or shortsighted views of public/business
administration relationships as contradictive, conflicting,
zero-sum, mutually exclusive, or each bounded by heavy
clear-cut walls. Remote management does not assume
such views while it recognizes some public/business
differences in goal, policy orientation, functional role, and
legal and institutional framework. Remote management is
simply related to the internal, technical and professional
systems of work in an organization regardless of sectorial
affiliation.
Remote management as a newly emerging identity of
management requires environment analysis and strategic
management thought and planning including restructuring
of academic programs, research activities, institutions,
and practical applications of management theories, tools
and mechanisms. This should take into account the
changing roles of governments and business organizations
as mutually reinforcing and complementary. Each of
government and business has its distinguishable
functional role yet not substitutable or dominated by the
other.
Remote management requires integrated professional
and academic efforts including updating academic
programs (at all levels), revitalizing management
institutions, undertaking innovative research
nontraditional issues and studies, human resource
comprehensive and continuous development, restructuring
of management educational institutions, and technology
and knowledge and information development.
Research interests should be geared to probe dynamic
and up-to-date issues such as globalization,
democratization as related to management, privatization,
e-family (e-government, e-management, e-economy, ecommerce,
etc.), and knowledge and information
management, human resource qualities in a digital world,
and impact and implications of remote management in the
electronic era.
Human resources should be developed through
strategic planning and environment analysis of
opportunities and constraints and by means of continuous
education and training. Management academic programs
should be revised to incorporate changes in its
environment especially technology and knowledge as
dominant factors in future organizations. Updated
management educational programs should be looked upon
in the light of environment screening and analysis so as to
fit public interest, which may vary from society to
another. The content, form, level, and tools of academic
programs should fit practical needs of organizations.
Scientific, professional, technical, behavioral and
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
quantitative skills, language and knowledge aspects
should be weighted and balanced in the light of
surrounding realities. Management academic and
professional development activities should be undertaken
through appropriate institutional framework, which is a
vital tool for effective implementation of management
development programs.
Quality of faculty members in management should
pass through self-development and institutional and
strategic development programs related to updating
knowledge, research issues and methodologies,
educational technology, and new vision of education and
learning in the digital era.
Quality of management graduates should incorporate
the necessary knowledge, technical and behavioral
components and skills that qualify them for the market
place and contributing to ease unemployment problem in
society. Quality of graduates is a function of complex and
multiple factors equation including personal quality of
students of management themselves, quality of faculty,
quality of educational programs, tools, facilities,
institutions and total environment context.
Finally, it is not easy or intended to reach solid
generalization at this stage of the emerging and proposed
thoughts on remote management. It all depends on
environment analysis, active interaction of views and
feedback, and available knowledge and research evidence.
Remote management or similar and advanced models of
management may become a reality through vision,
futurism, liberal management thought, universalistic
views, and active integration of the discipline and
profession of management at all levels (theory/practice
and public/business). Professional and academic efforts
including research and studies, seminars and conferences
and formal meetings should facilitate all aspects of
management (Golembiewski, 1999) development.
Difficulties facing remote management: The essence of
remote management is building the so called virtual
teams. People are working together while they are located
in some distance from each other. Working in virtual
teams face the following challenges: (De Rosa and
Lepsinger, 2010)
C Insufficient face-to-face contact between team
members
C Lack of resources
C Time zone differences hinder collaboration among
team members
C Lack of shared information among team members
C Lack of skill training among team members
The above mentioned difficulties can be overcome by
making regular meetings between team members as
needed by job requirements. Necessary resources should
also be allocated to enhance team effectiveness.
Adaptation to time differences, exchange of information,
and continuous training are significant elements in
successful remote management teams.
Creating proper organizational context and culture for
remote management means combining suitable tasks,
positive attitudes among staff and managers, familiarity
with IT and a favorable organizational ethos. More
traditional, hierarchical structures tend to equate physical
presence with work, and see the empowerment implicit in
remote management as an unacceptable loss of control
and status. They face a more daunting task in addressing
eWork, as do those companies where regular onsite
meetings form a key part of the corporate culture.
(http://www.enterprise-ireland.c om/ ebusinesssite/
guides/e_works_guide/e_works_guide_p5a.asp)
Pros and cons of remote management: Some
advantages and disadvantages of remote management can
be identified from employee’s perspective. The main
advantages include improved job satisfaction and quality
of life , reduced commuting time and associated costs; a
better balance between work and home life, leading to
reduced work stress, illnesses and sick leave; and reduced
costs associated with the intangibles of working life – for
example, professional clothes and accessories, car type
and size, grooming costs, office lunches, etc. The main
disadvantages include potential for isolation and loss of
motivation; more limited career development
opportunities-“out of sight, out of mind” may mean a lack
of training and promotional opportunities; fear that homebased
eWorkers will be given more routine tasks while
office colleagues get the interesting and rewarding work;
and conflict between home and work leading to increased
stress. (http://www.enterprise-ireland. com/ ebusinesssite/
guides/e_works_guide/e_works_guide_p5a.asp)
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
The study has analyzed the future identity of
management as an academic and professional field in the
context of broad systems perspective. It pinpointed major
universal transformations affecting management thought
and practice including globalization, democratization,
privatization, and technology and knowledge revolution.
It is assumed that management should be totally
revitalized in the light of emerging realities. A new theory
and practices of management should reflect its ability as
a dynamic open socio-technical system to adapt to and
cope with universal transformations. The study has
suggested the so-called remote management, which
represents its new identity in the context of high-tech, and
knowledge centered world. Remote management is based
on broad systems view and integrated, mutually
reinforcing, complementary public/business
administration interrelationships. No significant
difference should be made between public and business
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
administration in performing their functional roles since
both of them are considered as mostly technical and
professional entities.
Remote management assumes total and
comprehensive restructuring of management thought and
practices based on futuristic vision of its functional role
within the context of digital society. Current and
foreseeable realities require transparent, responsive,
adaptive, dynamic, broad-minded, interdisciplinary, and
systematically developing management thought and
practices. Research and studies are vital tools for
comprehensive and continuous management development.
Academician’s as well as professional practitioners of
management share the responsibility for the advancement
of management integrated faces (theory & practice).
Remote management is an emerging piece of thought
on its future identity. It assumes drastic change in
management philosophy, values, concepts, and practical
implications. It emphasizes mutual public/business
administration support and complementary functional
roles. Therefore, management education programs and
institutions should be restructured accordingly to fit
futuristic developments in management thought and
practice in a highly dynamic environment.
Remote management requires huge and increasing
capital investment both in human and technology and
knowledge and information systems. It exists amidst era
of rapid technological and related human resource
development, which absorbs large budgets. Features of
remote management include diffused structures, remote
systems of control and space locations, human and
technology capital investment, and new code of ethics.
Practical observations, experience, and evidence showed
gradual transformation of management thought and
practices in this direction. Such transformation has taken
various forms such as transparent, technology -centered,
restructured, and dynamic management adaptations. Efamily
forms and mechanisms (e-government, emanagement,
e-commerce, e-economy, etc.) are gradually
wide spreading and universally applicable. These forms of
e-family are integral parts and significant steps on the
long way of emerging remote management.
This study presents some recommendations that may
facilitate the movement towards remote management as
a promising futuristic model of management thought and
practice. First, new management thought and practice
should be based on integrated systems perspective of the
discipline and profession and incorporation of public and
business management. Traditional narrow-minded
public/business negative views should be totally
dismissed. Common public/business management roots
and grounds are becoming much more than their
differences especially in the light of current and expected
realities. Second, research and studies should emphasize
futuristic rather than traditional issues in management and
related fields. Academic and field studies and research
should tackle up-to-date issues such as e-family topics,
globalization, privatization, democratization,
transparency, technology and knowledge and their impact
on management thought and practices. Third,
comprehensive restructuring of management educational
and training programs, institutions, research and studies
should be undertaken by means of strategic planning,
futuristic thinking and vision, and environment analysis.
Fourth, incorporation of macro-societal and universal
changes into the field and profession of management by
means of making the appropriate adaptations to enhance
management identity, growth and survival. Fifth,
developing universal codes of ethics to cope with new era
host variety of issue, problems and relationships.
Globalization and technologization of the world have
created unprecedented dilemmas that require not only
government actions and regulations but need universal
codes of ethics to face new era problems.
REFERENCES
Dean, J., 2000. E-government: Creating Digital
Democracy. Government Executive Magazine.
Denhardt, R.B., 1999. The future of public
administration: challenges to democracy, citizenship,
and ethics. Pub. Admin. Manag. Interact. J., 4(2): 2.
De Rosa, D. and R. Lepsinger, 2010. Virtual Team
Success: A Practical Guide for Working and Leading
from a Distance. 1st Edn., A Wiley Imprint, Pfeiffer
Jossey-Bass.
Francois, C., 2011. What is Remote Management.
Retrieved form: http://www.wisegeek.com/what-isremote-
management.htm
Frederickson, G., 1999. Public ethics and the new
managerialism. Pub. Admin. Manag. Interact. J.,
4(2): 2.
Frederickson, H.G., 1996. Comparing the reinventing
government movement with the new public
administration. Pub. Admin. Rev., 56(3).
Golembiewski, R.T., 1999. Transitioning to tomorrow’s
public administration: Policies and practices for PA
2000 . Pub. Admin. Manag. Interact. J., 4(2).
Hood, C., 1991. A public administration for all seasons?
Pub. Administrat., 69(1): pp
Holzer, M., 1999. Communicating commitment: Public
administration as a calling. Pub. Administration
Manag. Interact. J., 4(2).
Hughes, O. and D. O’Neill, 2000. The limits of new
public management: Reflections on the Kennett
‘revolution’ in Victoria International Public
Management Network ( IPMN ) Conference Papers,
Hosted by the Mcquarie Graduate School of
Management, Sydney, Australia, March 4-6.
Jin, H. and Y. Qian, 1998. Public versus private
ownership of firms: Evidence from rural china.
Quart. J. Econ., 113(3): 773.
Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012
Klay, W.E., 1999. Positioning a public administration
program for the 21st century. Pub. Admin. Manag.
Interact. J., 4(2).
Moran, J. and A. Avergun, 1997. Creating lasting change.
Total Qual. Manag. Mag., 9(2): 146-151.
Ramamurti, R., 2000. A multilevel model of privatization
in emerging economies. Acad. Manag. Rev., 25(3):
525-525.
Deloitte, R., 2000. At the Dawn of E-Government: The
Citizen as Customer. Washington.
Rowley, J., 1999. What is knowledge management? Lib.
Manag., 20(8): 416-420.
Staples, D.S., J.S. Hulland and C.A. Higgins, 2006. A
self-efficacy theory explanation for the management
of remote workers in virtual organizations. J.
Comput. Med. Commun., 3(4).
Thompson, J.R. and P.W. Ingraham, 1996. The
reinvention game/government reinvention. Pub.
Admin. Rev., 56(3): 291-298.
Teeter, H., 2000. E-Government: The Next American
Revolution. The Council for Excellence in
Government.
West, D.M., 2000. Assessing E-Government: The
Internet, Democracy and Service Delivery by State
and Federal Governments, Providence Brown
University.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *