مدیریت ذهن و هوش

مدیریت با هوش اخلاقی/دوزبانه

گردآورندگان : امیرشفیعی- مجتبی احمدی

مدیریت باهوش اخلاقی – متن دوزبانه : مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی: هوش اخلاقی، توانایی درک کنتراست، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها. در این مقاله به بررسی اصول مدیریت هوش اخلاقی، هوش در مراحل پایانی از مدیران آموزش و پرورش اخلاقی توصیه می شود.

انتزاعی
امروزه، سازمانها به طور فزاینده در موضوع خود درگیر خواهید دید که آن نامیده می شود معمای اخلاقی، یعنی وضعیت Vshrayty را که باید یک بار دیگر در برابر کار و آثار به درستی تعریف شده است، چرا که خط بین حق و آثار در مقابل بیش از پیش از دست داده اند.
شرایط Drchnyn مدیر باید آب و هوا از نظر اخلاقی سالم برای کارکنان در سازمان ایجاد شده است، به طوری که آنها می توانید تمام کار Vbhrh کارآمد تر خواهد بود. این، رهبری هوشمند نیاز به هوش اخلاقی (اخلاقی) است. هوش اخلاقی، توانایی درک کنتراست، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها.
رهبران با هوش اخلاقی بالا، تنها چیزی که حق به انجام این کار، آنها را در به طور مداوم با ارزشها و اعتقادات، کارایی بالا و هماهنگ است و همیشه با لینک اخلاق نوبت کار می کنند. در این مقاله ابتدا به بررسی اصول توسط دولت هوش اخلاقی، در نهایت مراحل هوش اخلاقی شنبه مدیران دانش آموزان توصیه می شود.

معرفی
محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری اخلاقی، هوش، زیرا می تواند مرز بین خودشیفتگی و خوب برای توصیف Nvdvsty. تحقیقات نشان می دهد که رشد رفتار اخلاقی از رهبران خود را با نشان می دهد، یک رابطه مستقیم است. این به این معنی که رفتار رهبری است رفتار رهبری چند بعدی و متفاوت، با سطوح مختلف رشد اخلاقی به آن مربوط است.
برای اولین بار اصطلاح هوش اخلاقی در روانشناسی توسط Bvrba وارد زمین میشه. هوش او، ظرفیت اخلاقی برای درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و رفتار و عمل آنها را به درستی و به درستی تعریف شده درجهت (Borba، 2005:23). هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و حقوق مدنی Vsadqanh است.
در جهان امروز، تنها رهبران با هوش اخلاقی بالا، سازمان ها می توانند اعتماد که تعهد به ایجاد پایه ای برای تجارت و درست است و. تجربه در مدیریت کسب و کار ایالات متحده آمریکا، ژاپن و بسیاری از موسسات خصوصی و شرکتهای کارآفرینی، نشان داده است که رفتار اخلاقی تنها به درستی کار نمی کند، اما کار درست است.
همچنین، تحقیقات انجام شده در بیش از 100 شرکت نشان داد تأثیر زیادی بر هوش سازمانی عملکرد مالی اخلاقی است (ترنر و Barling، 2002).

اصول هوش اخلاقی در مدیریت
وکیل هوش اخلاقی Lnynk قادر به تعیین درست را از نادرست می دانیم که جهان مطابق با اصول است. به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقی، موفقیت در نتیجه ادامه و سازمان شخصی مورد نیاز است:

صداقت:
هماهنگی بین آنچه به اعتقاد ما و آنچه در آن است که ما عمل خواهیم کرد. چه ما می دانیم درست است که حق در همه زمان ها Vgftn نامه. کسی که هوش اخلاقی بالا، یک راه این است که سازگار با اصول و اعتقادات، به عمل.

پاسخگویی:
کسی که هوش اخلاقی بالا، مسئولیت اقدامات و عواقب ناشی از اعمال، و همچنین اشتباهات و شکست آنها و همچنین می پذیرد.

شفقت:
با توجه به دیگران که دارای تاثیر متقابل است. اگر Vdlsvz نوع به دیگران، آنها نیز نیاز به زمان برای همدردی با ما و مهربان باشد.

بخشش:
آگاهی از نقص های آن Vthml اشتباهات دیگران است (Lennick و کیل، 2005).
محققان دریافته اند که چگونه رهبران از هوش اخلاقی خود برای رسیدن به اهداف شخصی و سازمانی. هوش اخلاقی تنها راه درست زندگی است، اما برای کسب و کار نیز مفید است.
همچنین در مورد این مسئله که چگونه مهارتهای اخلاقی در وجود بشر و توسعه را از روانشناسی مشاهده و به ارائه مبنایی برای درک اینکه چگونه رهبران اخلاقی ایجاد حضور دارند.
بنابراین، کمی از مزایای هوش کسب و کار برای این سازمان مشکل اخلاقی است که برای حفظ و نگهداری چنین استعداد، شهرت شرکت، رضایت مشتری و … اما هزینه پیروی از غیر، سازمان اخلاقی، بسیار بالاتر خواهد بود.
شواهد بسیاری وجود دارد که نقش مهمی در شرایط سازمان هوش اخلاقی ایفا می کند. بدانید که بیشتر بهتر سازمان واقعی به سیاست آن است مرکزی بوده است.
امروز، ارزش صداقت در میان رهبران کسب و کار غربی، گم شده و آنها را پوشش و یا در حال تلاش برای مخفی کردن حقیقت است، اما برخی از رهبران دیگر و عمل در Vsadh Sadqnd است. بنابراین بسیاری از محققان بر این باورند که یکپارچگی در همه زمان ها باید سر از دستور کار سازمان باشد.
با وجود این واقعیت، و قدرت از شفادهندگان واقعی، به هنگام انجام کسب و کار با معضلات و مشکلات خواهد شد و مشکل روبرو می شوند، اکثر تیم Darndk • مدیران ساعت چالش های ارتباطات آنها منجر شود، و آن را به نظر می رسد که به ندرت اجازه دهید کسی به شما بگویم که تنها حق گویند.
هنگامی که به Rhbrpyvsth صادق باشیم با اصول و ارزش ها عمل می کنند، عملکرد به طور معمول بالا در سراسر فروش، سود، نگهداری افراد، شهرت و رضایت مشتری ایجاد می کند. به عبارت دیگر، اخلاق خوب، کسب و کار خوب (Manallack، 2006).

پنج اصل رهبری اخلاقی
رهبران سازمان برای کارکنان خود را به طوری که آنها یک هدف مشترک دست یابد: برای متقاعد کردن، باید بدون استثنا مرتکب شده اند اخلاق اخلاق بودن Vmthd، راه ملموس به نشان دادن رفتار پذیرفته شده است.
نظریه اخلاقی، قواعد و اصول نظامی است که مردم می توانند ساخته شده است Drtsmym گیری در مورد آنچه درست و نادرست و خوب Vshr، راهنمایی هستند. چه تر است، پنج اصول رهبری اخلاقی که بیانیه Drqalb که شرح داده شده:
رهبران اخلاقی مدار به احترام به دیگران است: هر کس کار را به دیگران که چنین نسبت به رفتار خشونت آمیز و برای دیگران فقط به خاطر خودشان، احترام، نه برای هدف دیگری. به معنی احترام به کسی که به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف یک مزیت نمی افتد.
برای رسیدن به این هدف، که ممکن است زمانی که ارزش Vtsmymat احترام به دیگران است. به Drjayy که چنین رفتاری رخ نمی دهد، افراد در موقعیت خود را به عنوان قدردانی به بردگی دیگران در پیدا کردن اهداف. Drsazman شکل عملی احترام به افراد مبتلا به همدلی، عاطفی و گوش دادن به ارزش های خود و تحمل خود را که دارای دیدگاههای متفاوتی در مقابل تظاهرات کارکنان، می یابد.
رهبران اخلاقی مدار Dygrannd سرور: سرور دیگران اخلاق بودن به درستی آشکار از Nvdvsty است. رهبرانی که خدمت کرده اند و در Nvdvst هستند، پرسنل بهداشتی Vpyrvan سر خود را در برنامه های خود می باشد.
مدار اخلاقی رهبران، فقط هستند: رهبران اخلاق مدار، مسائل و امور مختلف از قضاوت «عدالت Sransaf» در نظر گرفته شده است. Drjayy این مسابقات با افراد مختلف به اشکال مختلف رفتار، رفتار باید زمینه متمایز، روشن و معقول Vmbtny قوی بر ارزش های اخلاقی است.
هنگامی که منابع به ارائه Vpadashha یا جنایی، که رهبران می توانند نقش بازی، بسیار مهم است. نقش رهبری حیاتی در توزیع منابع یا جنایی Aynrvast Vpadashha که او، به نمایندگی از سهام هر دو از شرایط و مردم آگاه بودن، از دانش Bsyarhsas به دست آورد، تلاش مستمر لازم است.
مدار اخلاقی رهبران، واقعی هستند: عدم صداقت و یا درست نیست، یک فرم از دروغ Vsvrty ارائه واقع نادرست است.
درست نیست، عواقب آشکار است که نتیجه اول، آن است که عدم اعتماد به نفس می شوند. زمانی که رهبران صادق نیستند، دیگران، ارزیابی غیر قابل اعتماد خود را غیر قابل اعتماد هستند. تداوم عدم صداقت در دولت از این سازمان ها، ایمان مردم را به لرزش رهبر را ایجاد کرده است، میزان احترام را برای او کاهش می دهد.
برای یک رهبر، که به معنی صادق است که آنچه که نمی تواند انجام دهد، نه وعده، رفتار نخ نیست، آیا در پشت حقایق پنهان نیست، چه رابطه تاریکی، انجام می شود، بیش از حد به کم ارزش، قیمت نیست کار.
رهبران اخلاقمدار ، Ajtmagra: در هر جامعه به عنوان یک سازمان، یک سیستم خاص. از این رو جوامع، اهداف خاصی با توجه به بافت و چشم انداز بیان شده است که معمولا آنها یاد بگیرند ارزش های مشترک آنها را.
برای رسیدن به اهداف مشترک، مستلزم آن است که رهبران و پیروان، مسیری را که تساوی گروه، به دنبال آنها، بر روی آن توافق شده است. رهبران اهداف مورد نیاز و پیروان خود را به در نظر گرفتن داده ها، امکانات برای موفقیت در دستیابی به اهداف برای ایجاد. این به این معنی است که رهبران می توانند نیست و باید اراده خود را بر دیگران تحمیل نیست.
یک رهبر باید گروه Bkvshd Thvlgra را هدایت به سمت مشترک، هم برای خود و هم برای هر و هر پیرو، مفید است. چنین رویکردی منجر به وقوع فضا سازمان Kamgy (رادمنش، 1383) جلوگیری می کند.

تاثیر عملکرد هوش اخلاقی و موفقیت سازمان
هوش اخلاقی می تواند موفق در عملکرد این سازمان ها تاثیر می گذارد:

با توجه به منافع ذینفعان:
علاوه بر این به سهامداران، دیگر گروه نیز وجود دارد اقداماتی که بر سازمان تاثیر می گذارند را قبول و منافع مشروعی در سازمان هستند. در میان این گروه ها می توان به مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد. فراهم می کند که منافع سهامداران بدون در نظر گرفتن منافع سایر ذینفعان (کارکنان، مشتریان، جامعه و …)، مدیریت غیر اخلاقی است.

افزایش سود و مزیت رقابتی:
با توجه به تمام افراد و گروه های که علاقه مند هستند، میزان سود شرکت ها در دراز مدت افزایش خواهد یافت، زیرا انگیزه رهبری نیروی، افزایش حسن نیت اجتماعی و اعتماد و کاهش خوب است. کی و Papkyn (1998) بیان که تجزیه و تحلیل شکست شرکت ها و صدمه به آنها نشان می دهد که در پایان با توجه به اخلاق و حساسیت های اجتماعی در تصمیم گیری فرایند ساخت و استراتژی سودآوری شرکت را افزایش می دهد.
بر اساس مجله فورچون، 63 درصد از مدیران ارشد شرکت های پیشرو بر این باورند که رعایت اخلاق کسب و کار، افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان در نظر گرفته شده است یک منبع از افزایش مزیت رقابتی می آید (Buckly، et.al، 2001).

به دنبال افزایش تنوع:
کارشناسان پیش بینی می کنند که گونه های رو به رشد نیروی کار، متنوع تر و نیازهای شرکت است که می تواند این متنوع، این تنوع را درک تبدیل خواهد شد به عنوان مزیت خوبی را، موفق خواهد بود.
مدیران نیاز توانایی مدیریت افراد مبتلا به جنس، سن، نژاد، مذهب، قومیت و ملیت های مختلف هستند. عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محل کار، به منظور تسهیل مدیریت خود را و این فرصت را برای سازمان هایی که در مورد فواید تنوع نیروی کار را فراهم می کند.

کاهش هزینه های کنترل:
سازمان های ارتقاء Khvdkntrly به عنوان یکی از مکانیسم های اصلی گروه شاهد که آن را در تاسیس اعتماد، اخلاق و ارزشهای شخصی هستند. Khvdkntrly ترویج کاهش هزینه با توجه به روش های مستقیم و کنترل می تواند سود را افزایش دهد. این امر مستلزم تعهد کامل به اعضای تیم، و پاسخگویی به تمامی اعضای تیم احترام و اعتماد بین آنها و مدیریت (لاو و ادریس، 2005).

بهبود روابط، افزایش درک و کاهش اتمسفر درگیری:
نتیجه رعایت اخلاق کار در سازمان، روابط در این سازمان، که به نوبه خود باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش تضاد بین افراد و گروهها بهتر است، عملکرد تیم را بهبود می بخشد. شاید رفتار مربوط به اخلاق موثرترین نیروی انسانی است.
از آنجا که اخلاق، بخشی از فرهنگ است، بیشتر نظریه که رابطه بین سازمان های فرهنگی متمرکز، خود اهمیت نقش اخلاق در این منطقه توجه است. فرهنگ سازمانی در یک سازمان می تواند کارکنان به پیروی از قانون و یا تبدیل خواهد شد که یاغی.

افزایش تعهد و مسئولیت کارکنان:
همانطور که در بالا اشاره شد، اخلاق، انسان تاثیر قابل توجهی Brfalyt و عملکرد خوب نیاز به تعهد و مسئولیت کارکنان است. بروز خلاقیت توسط کسانی که انتظار می رود شغل خود را از لحاظ اخلاقی، زشت و ناپسند در نظر گرفته است، درست و منطقی نیست.
بنابراین دونالدسون و دیویس (1990) مدیریت بر این باورند که ارزش های اخلاقی در محیط کار ناشی از مدیریت شیوه های مشروعیت، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی، اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را تقویت برای بهبود انطباق با استانداردهای بیشتر، بهبود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود.
عدم رعایت ارزش های اخلاقی و انتخاب در مسائل مانند جذب، اخلاق و اعمال غیر قانونی علیه این سازمان فراهم می کند. انتخاب اخلاقی انطباق و استخدام، ارزیابی عملکرد، سیستم های پاداش، کوچک سازی سازمانی و اخراج، کاهش تجاوز و جنگ و بدبینی، پاسخگویی بیشتر، و در نهایت به دنبال افزایش تنوع و ارزش سود Afraysh، رفاه بیشتری از سرمایه گذاران، مشتریان و کارکنان و علل آنها ( دونالدسون و دیویس، 1990).

افزایش مشروعیت سازمان:
امروز شرایط جهانی شدن و گسترش شبکه های اطلاعاتی، سازمان ها انتظار می رود به مسائل زیست محیطی، رعایت منافع جامعه، اقلیت ها و … دارای حساسیت، واکنش نشان می دهند.
علاوه بر این، این شبکه گسترده، تحت نظارت تمام فعالیت ها و سازمان ها می تواند به راحتی و جوامع از طریق انجمن های مختلف، سازمان های عمومی به تغییر مواجه است.
بنابراین، سازمان مجبور به اقدامات گسترده ای را به خود جلب و نظر Hstndk • ساعت جنبه عمومی غالب از کار خود را برای نشان دادن شهرت اخلاقی سازمان است. هس مر در بررسی چندین سازمان، رسیدن به سازمانهایی که رفتار اخلاقی، با موفقیت بیش از رفتار غیر اخلاقی در سازمان و Ghyrsadqanh، وارد، می باشد.
سازمان های موفق یک فرهنگ است که ارزش خط قوی با Akhlaqyand،. رفتار غیراخلاقی، محیط کسب و کار در برابر تحریک می علت شکست خود را از این سازمان است.
توجیه اخلاقی برای اعمال در درون سازمان خود انجام می دهند و نشان دادن تعهد به افکار عمومی اخلاقی سازمان، بخشی جدایی ناپذیر از فعالیتهای سازمانها برای بهبود عملکرد و موفقیت است (هس مر، 1382) وجود دارد.

مدیران آموزش هوش اخلاقی
همانطور که نتایج مطالعه نشان می دهد، احتمال وجود دارد که مردم می توانند هوش و مهارت های اخلاقی خود را به بهبود اخلاقی خود را افزایش دهد، وجود دارد. Bvrba (2005) ده گام برای رسیدن به توسعه هوش اخلاقی یا مدیران پرسنل آموزش و پرورش اخلاقی، نشان می دهد:

احساس تعهد نسبت به ایجاد و پرورش کارکنان اخلاقی:
یک سوال اساسی است که پرورش کارکنان اخلاقی چه برای مدیر مهم است؟ از آنجا که تحقیقات نشان می دهد که مدیران به شدت احساس نیاز به شکل دادن به نگرش اخلاقی یا ترس از Akhlaqhay زشت ایجاد کارکنان خود را، معمولا موفق بوده اند، به دلیل تلاش های خود را در این مورد اختصاص داده شده است. بنابراین اگر شما واقعا می خواهید به کارکنان اخلاقی باید احساس می کنند که به منظور بالا بردن تعهد شخصی، این تعهد باید برای رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد.

تلاش و که یک مدل و یا به عنوان مثال به عنوان مثال اخلاقی قوی:
مدیران اولین و قدرتمند ترین معلم اخلاق برای کارکنان یا الگوهای هستند بنابراین مطمئن شوید که رفتار اخلاقی کارکنان شما انتظار می رود، آیا آنها خود را به شما آموخته، می دانم که الگوی خود را.

درک باورها و نظرات خود را در حالی که آنها را به اشتراک گذاری با دیگران:
قبل از اینکه شما می توانید توسعه کارکنان خود را اخلاقی، باید در مورد آنچه که فکر می کنید باشد، به صادقانه و با خودتان صادق باشید. بنابراین زمان کوتاه تمام ارزش خود را بود. سپس در مورد اینکه چرا شما باید این اجرای خاص، به طور منظم با کارکنان صحبت کردیم، با شعله های آتش، آنها به اشتراک بگذارید.

لحظاتی از یادگیری، که آیا شما دریافت می کنید:
آموزش BHtryn، معمولا تصادفی و غیر منتظره و بر خلاف تصور، از قبل برنامه ریزی شده نیست. هنگام بحث در مورد اخلاقی آمد فرصت به استفاده از آن. آنها به شما و کارمندان شما کمک می کند به ایستادن به باورهای اخلاقی که Drhdayt به درمان به طور مداوم موثر برای تمام عمر، می تواند توسعه.

نظم و انضباط را به عنوان یک درس اخلاقی به کار Bndyd:
نظم و انضباط کارکنان موثر مراقبت رهبری در این زمینه است که به رسمیت شناختن چرا رفتار اشتباه است و چگونه می توانید آن را بهبود و اصلاح آن است. در این مورد، با استفاده از سوالات به درستی کمک می کند تا کارکنان برای دستیابی به توانایی برای مشاهده و دیگران پیدا کردن در مورد رفتار و توانایی به توسعه درک از نتایج رفتار خود آنها.

شما انتظار رفتار اخلاقی:
در این زمینه یک مطالعه روشن شده است. رفتار اخلاقی کارکنان که مدیران که با آنها انتظار داشتند، به طوری که وجود دارد. انتظارات و انتظارات خود را از کارکنان به منزله یک مجموعه استاندارد برای رفتار خود.
از رفتار از واکنش نشان می دهند:
محققان در حال بیان یکی از بهترین TMR ین اخلاق سازنده، با اشاره به نفوذ در رفتار کارکنان، در افراد دیگر. برای انجام این کار افزایش رشد اخلاقی به کارکنان.
رفتار اخلاقی می تواند به تقویت و پاداش کارکنان می توانند:
یکی از ساده ترین راه برای کمک به کارکنان درجهت دستیابی به شیوه های جدید، این است که پس از وقوع از رفتارها، آنها می توانند Rapadash Vthsyn شما. هدف از شکل دادن به رفتار اخلاقی، به پرسنل نظارت وبا لطفا توصیف چرا رفتار آنها خوب بود، آنها ارزش خود را از آن Qaylyd به رله.

اصول اخلاقی روزانه می توانند اولویت بندی:
کارکنان Bakhvandn کتاب جای باز درمتن اخلاق یاد مردم است که چگونه اخلاقی هستند، اما تنها با انجام کار خوب، آن را یاد بگیریم. کارکنان برای کمک به ایجاد تفاوت در جهان خود را و همیشه آنها را تشویق به اقدام مثبت به شما کمک کند و در کشورهای خود را درک دیگران، به رسمیت شناختن.
هدف نهایی این است واقعی و آنچه که کارکنان کمتر و کمتر وابسته به دیگران برای کمک و اخلاق به زندگی روزمره به آنها، آنها را به داخلی. این تنها زمانی اتفاق می افتد که مدیران از اهمیت از فضائل چنین تاکید مستمر، کارمندان خود است، این رفتار اخلاقی عمل تکرار.

ثبت نام و مشارکت قانون طلایی:
برای یادآوری کارکنان قانون طلایی: یک قانون که تمدنهای بسیاری را برای قرن ها در راهنمایی و مشاوره شده است صحبت کردن و پیامبر (ص) به عنوان: رفتار با دیگران که می خواهید به درمان می شود و سعی کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد.

نتیجه
بسیاری از رفتارها و تصمیمات از کارکنان و مدیران در سازمان های مدرن، ارزش های اخلاقی خود را تحت تاثیر قرار. از آنجا که منابع انسانی، چه به صورت جداگانه و یا تشکیل یک گروه و تعامل با دیگران، هنوز مزیت رقابتی موثر در نظر گرفته شده است، قضاوت در مورد درست یا غلط، مردم در کمیت و کیفیت عملکرد خود و در نتیجه عملکرد، سازمان کار می کنند و در نتیجه موفقیت آن است بسیار تاثیر. بنابراین با توجه به اصول اخلاقی لازم است برای سازمان اجتناب ناپذیر است.
اخلاق کار می تواند از طریق روابط بهتر، کاهش اختلافات و افزایش درک Vtarz جوی و همکاری در هزینه های را کاهش می دهد ونیز با توجه به کنترل عملکرد را تحت تاثیر می گذارد. علاوه بر این، اطلاعات و تعهد اخلاقی به منظور افزایش پاسخگویی توسط کارکنان بیشتر، بهبود راندمان Vgrvhy فرد طول می کشد.
رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذینفعان داخلی و خارجی، افزایش مشروعیت اقدامات و منافع سازمان از افزایش دوسوگرا شده است در نهایت بهبود سودآوری و مزیت رقابتی است. از این رو لازم است برای ترویج سازمان مدیریت اخلاقی را به مراحل است.
با توجه به مشروعیت اقدامات سازمان، انتخاب کارکنان و درسیستم عدالت اشتغال، حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء، سازمان توسعه منشور اخلاقی، و اقدامات مناسب مطابق با خواسته ها و حساسیتهای جامعه، در مورد مسائلی مانند: برنامه های آموزش اخلاق برای مدیران و کارکنان، به ویژه مدیران و رهبران سازمان متعهد به اصول اخلاقی، از جمله اقداماتی است که سازمان ها می توانند در این زمینه انجام دهد

•    Moral intelligence, ability to understanding contrast, have strong moral beliefs and practice them. This paper reviews the management principles of moral intelligence, the intelligence in the end stages of moral education managers is recommended.
•    Abstract
Today, organizations increasingly involved in their issue will see that it is called moral conundrum, namely Vshrayty situation that should once again work against and works properly defined, because the line between right and works against more than before have lost.
Drchnyn conditions administrator should morally healthy climate for employees in the organization created, so they can all be more efficient Vbhrh work. This, intelligent leadership requires moral (Moral Intelligence) is high. Moral intelligence, ability to understanding contrast, have strong moral beliefs and practice them.
Leaders with high moral intelligence, just the right thing to do, apply them consistently with the values and beliefs is a coordinated, high performance, and always work with the ethics link turns. In this article first principles review by the administration of moral intelligence, finally stages of moral intelligence Sat student managers is recommended.
•    Introduction
Recently organizational researchers, interested in moral leadership are intelligence, because it can Nvdvsty boundary between narcissism and good to describe. Researches show that the growth of ethical behavior from their leaders with the show, has a direct relation. This means that leadership behavior is multidimensional and different leadership behaviors, with different levels of moral development is related.
First term moral intelligence in psychology by Bvrba entered. His intelligence, moral capacity to understand right from the opposite, having a strong moral beliefs and behavior and practice them correctly and properly defined Drjht (Borba, 2005:23). Moral intelligence, meaning according to human life and nature, economic and social prosperity, open communications and civil rights is Vsadqanh.
In today’s world, only leaders with high moral intelligence, organizations can trust that the commitment to create a basis for trade and is correct. Experience in business management United States, Japan and many private institutions and entrepreneurial companies, has shown that ethical behavior is not only do not work correctly, but work is correct.
Also, research conducted in more than 100 companies showed a strong influence on moral intelligence financial performance organization has (Turner & Barling, 2002).
•    Principles of moral intelligence in management
Lnynk moral intelligence lawyer unable to determine right from wrong know that the world is consistent with the principles. In their view the four principles of moral intelligence, thus continuing success and personal organization is required:
Honesty:
The coordination between what we believe and what is it that we will act. What do we know that is true right at all times Vgftn letter. Someone who has high moral intelligence, a way that is compatible with the principles and beliefs, to act.
Accountability:
Someone who has high moral intelligence, responsibility for actions and consequences of actions, As well as their mistakes and failures as well as accepts.
Compassion:
According to others which have a mutual influence. If Vdlsvz were kind to others, they also need time to sympathize with us and be merciful.
Forgiveness:
Awareness of its defects Vthml others mistakes (Lennick & Kiel, 2005).
The researchers found that how leaders of their moral intelligence to achieve personal goals and organizational use. Moral intelligence is the only right way of life, but also is useful for business.
Also found that how ethical skills in human existence and development would view from psychology to provide a basis for understanding how to create ethical leaders are present.
Thus, quantifying the benefits of business intelligence for the organization difficult moral is to maintain and preserve such talent, company reputation, customer satisfaction and … but the cost of non-compliance, ethical organization, will be much higher.
There are many evidences that the major role in situations of moral intelligence organization plays. Know that more is better organization true to its policy has been central.
Today, the value of honesty among Western business leaders, are missing and they cover or are trying to hide the truth, but some other leaders and act on Vsadh Sadqnd. Many researchers therefore believe that integrity in all times must be the head of the organization agenda.
Despite this fact, and the power of true healers, when doing business with the problems and difficulties and will encounter difficulty, most teams are Darndk • h managers lead their communications challenges, and it seems that rarely let anyone tell you that the only right to say.
When Rhbrpyvsth be honest with the principles and values act, typically high performance across sales, profits, keeping people, reputation and customer satisfaction are created. In other words, good ethics, good business (Manallack, 2006).
•    The five principles of ethical leadership
Organization leaders for their employees so they achieve a common goal: to convince, should without exception have committed an ethics accepted the morality of being Vmthd, tangible way to demonstrate the behavior.
Moral theory, military rules and principles that people could have built Drtsmym making about what right and wrong and good Vshr, the tips are. What is more, the five principles of ethical leadership that Drqalb statements that are described:
1.    Moral leaders circuit to respect others: Everyone has the task to others that such respect to violent behavior and for others only for themselves, to respect, not for another purpose. Means of respecting someone as a means to achieve one goal advantage does not fall.
To achieve this purpose, which is possible when the value Vtsmymat respect others. Drjayy that such behavior does not occur, people in your position as a gratitude to enslave others find goals. Drsazman practical form of respect to people with empathy, the emotional and listening to their own values and tolerance that have different views vs. staff manifestations, finds.
2.    Moral leaders circuit Dygrannd server: server ethic others being properly is blatant from Nvdvsty. Leaders who have served and are Nvdvst, health personnel Vpyrvan their heads in their programs are.
3.    Moral leaders circuit, just are: ethics leaders circuit, various issues and affairs of justice Sransaf are considered. Drjayy the tournament with different people to different forms of behavior, the behavior should be grounds distinct, clear and reasonable Vmbtny is strong on moral values.
When resources are offered Vpadashha or criminal, that the leaders can role play, is crucial. Being a vital leadership role in the distribution of resources or criminal Vpadashha Aynrvast that he, on behalf of the equity have both situations and people to be knowledgeable; Bsyarhsas knowledge was acquired, sustained effort is required.
4.    Moral leaders circuit, are true: lack of honesty or not true, is a form of lying Vsvrty providing incorrect fact.
Not true, the consequences become apparent that the first consequence, it is of no confidence. When leaders are not sincere, others, their non-reliable assessment are non reliable. The continuing lack of honesty in the administration of such organizations, the faith of people to shake the leader has created, the amount of respect for him decreased Gives.
For a leader, being honest means that what can not do, not promise, behavior does not floss, do not hide behind the facts, what relationship does the dark, done, too much work to low value, price not.
5.    Akhlaqmdar leaders, Ajtmagra: in any society as an organization, a special system. Hence communities, specific goals with regard to the context and perspective that is expressed usually have them as they learn shared values.
To achieve common goals, requires that leaders and followers, a path that draws groups, follow them, have agreed on it. Leaders are required purposes and their followers to consider the data, facilities for success in achieving the goals to create. This means that leaders can not and should not impose its will on others can.
A leader must Thvlgra Bkvshd group directs toward the common good, both for themselves and that for each and every follower, be beneficial. Such an approach led to the occurrence of space will prevent Kamgy Organization (Radmanesh, 1383).
•    Impact of moral intelligence function and organization success
Moral intelligence can be successful on the performance of these organizations affects:
1.    Considering the interests of stakeholders:
In addition to shareholders, other groups there are also actions that impact the organization accept and legitimate interests are in the organization. Among these groups can be customers, suppliers, raw materials, government and society pointed out. Provide shareholder interests without considering the interests of other stakeholders (employees, customers, society and the way …), is immoral management.
2.    Increase profit and competitive advantage:
Considering all individuals and groups who are interested, the rate of corporate profits in the long term will increase, because the motivation led force, increase social goodwill and trust and reduction is fine. When and Papkyn (1998) express that the analysis of corporate failure and damage to them shows that in the end considering ethics and social sensitivities in the decision making process and strategy will increase company profitability.
According to Fortune magazine, 63 percent of top managers of leading companies believe that business ethics compliance, enhance the positive image and reputation of the organization has been considered a source of increasing competitive advantage comes (Buckly, et.al, 2001).
3.    Seeking to increase diversity:
Experts predict that species growing workforce, will become more diverse and the needs of companies that can understand these diverse, this diversity as well take advantage, will be successful.
Managers need the ability to manage people with gender, age, race, religion, ethnicity and nationality are different. Justice and ethics in dealing with these people in the workplace, to facilitate their management and this provides an opportunity for organizations that take on the benefits of workforce diversity.
4.    Reduce the costs of control:
Khvdkntrly promotion organizations as one of the main mechanisms of control subjects who founded it on trust, ethics and personal values are. Khvdkntrly promote reduced costs due to direct and control methods can increase profits. This requires full commitment to the team members, and Accountability All team members respect and trust between them and management (Lau & Idris, 2005).
5.    Improve relations, increase understanding and reduce conflicts atmosphere:
A result of observing the work ethic in the organization, relations are better in this organization, which in turn increases the atmosphere of understanding in the organization and reduce conflicts between individuals and groups, the team performance improves. Perhaps the most effective ethics-related behavior is manpower.
Since ethics is part of culture, the more the theory that the relationship between cultural organizations are focused, self-importance of the role of ethics in this area attention. Organizational culture in an organization can staff to follow the law or who will become outlaw.
6.    Increase employee commitment and responsibility:
As noted above, ethics, human Brfalyt considerable influence and good performance requires commitment and responsibility is personnel. The incidence of creativity by those who expect their jobs ethically, are considered obscene, is not true and logical.
Donaldsons and Davis (1990) Management therefore believe that moral values in the workplace caused by management practices legitimacy, coherence and balance, will strengthen the organizational culture, trust in relations between individuals and groups to improve compliance with more standards, improved quality products and will ultimately increase profits.
Non-compliance with moral values and choices in matters such as absorption, ethics and unlawful actions against the organization provides. Ethical compliance selection and employment, performance evaluation, reward systems, organizational downsizing and dismissal, reduce aggression and conflict and cynicism, more accountability, and finally seeking to increase diversity and value Afraysh profits, the greater welfare of investors, customers employees and their causes ( Donaldson & Davis, 1990).
7.    Increase the legitimacy of the organization:
Today the conditions of globalization and expansion of information networks, organizations are expected in environmental issues, respect the interests of society, minorities and … Has sensitivity, react.
In addition, this extensive network, under the supervision of all activities and organizations can easily and communities through various forums, organizations face in public to change.
Therefore, organizations had to extensive measures to attract public opinion Hstndk • h dominant aspect of their work to demonstrate the organization’s ethical reputation. Hess myrrh on the reviews of several organizations, reaching out to the organizations that have moral behavior, with more success than unethical behavior in organizations and Ghyrsadqanh enter, are.
Successful organizations have a culture that values a strong line with Akhlaqyand. Unethical behavior, business environment against stimulates their cause is failure of the organization.
There is moral justification for the actions within their organizations are doing and show commitment to the organization’s ethical public opinion, an integral part of the activities of organizations for improving the performance and success is (myrrh Hess, 1382).
•    Moral intelligence training managers
As study results show, the possibility that people can increase their moral intelligence and skills to improve their moral, there is. Bvrba (2005) The ten steps to develop moral intelligence or moral education personnel managers, suggests:
1.    Sense of commitment towards creating and nurturing staff moral:
A fundamental question that foster ethical employees what is important for the manager? Because research shows that managers have strongly felt the need to shape the moral attitudes or fear of the ugly Akhlaqhay create their own staff, usually have been successful, because their efforts have been dedicated in this case. So if you really want to have ethical employees must feel they have to raise the personal commitment, this commitment must continue to achieve its objectives.
2.    Effort and that a model or example to be a strong moral example:
Managers first and most powerful teacher of ethics for employees or patterns are so sure that the ethical behavior of employees you expect, do they own you learned, know your own pattern.
3.    Understand your beliefs and opinions while sharing them with Others:
Before you can develop your staff moral, it must be about what you believe, to be frank and honest with yourself. So a short time all your value was. Then about why you have this particular implementation, regularly talked with employees, with flames, they share.
4.    Moments of learning, whether you get:
BHtryn time education, are usually random and unexpected and contrary to imagine, are not pre planned. When discussing the moral came the opportunity to use it. They are helping you and your employees to stand up to the moral beliefs that Drhdayt consistently effective treatment for all life, can develop.
5.    Discipline as a moral lesson to work Bndyd:
Effective employee discipline led care in this matter is to recognize why the behavior is wrong and how can it improve and correct it. In this case, using the questions correctly helps employees to achieve the ability to view others find out about their behavior and ability to develop understanding of their behavior results.
6.    You expect moral behavior:
In this context a study has been clear. Ethical behavior of employees who are managers with which they had expected, so there. Expectations and your expectations of employees constitutes a set standard for their behavior.
7.    Of behaviors than react:
The researchers are expressing one of the best Tmr yen constructive ethics, referring to influence staff behavior, on other persons. To do the moral growth increases to employees.
8.    Ethical behavior can reinforce and reward employees can:
One of the easiest ways to help employees Drjht acquiring new practices, is that after the occurrence of behaviors, they can Rapadash Vthsyn you. The purpose of shaping moral behavior, personnel monitoring cholera please describe why their behavior was good, they value your Qaylyd it to relay.
9.    Daily ethical principles can prioritize:
Bakhvandn staff ethics indention books are not remembered how people are moral, but only by doing good work, learn it. Staff to help make a difference in their own world and always Encourage them to positive action to help you on your states understand others, to recognize.
The ultimate goal is for real and that what employees less and less dependent on others to help and ethics to everyday life into them, make them internal. This only happens when the managers of the importance of virtues such continual emphasis, repeated their employees, this practice ethical behavior.
10.    Registration and participation golden rule:
To remind employees the golden rule: a law that many civilizations for centuries in the guidance and advice has been speaking and the Prophet (PBUH) as well: treat others as you want to be treated and try this principle, moral constitution is your organization.
•    Conclusion
Many behaviors and decisions of staff and managers in modern organizations, influenced by their moral values. Since human resources, whether individually or form a group and interact with others, still the most effective competitive advantage is considered, judgments about right or wrong, people work on the quantity and quality of their performance and consequently performance, organization and therefore its success is highly impact. Thus according to ethical principles necessary for organizations is inevitable.
Work ethics can be set through better relationships, reduce differences and increase atmospheric Vtarz understanding and cooperation in Venice reduce costs due to control performance under affect. In addition, intelligence and moral commitment to enhance accountability by more staff, improve efficiency Vgrvhy individual takes.
Observance of ethics in dealing with internal and external stakeholders, increase the legitimacy of actions and organization benefits from increased ambivalence has been finally improved profitability and competitive advantage is. Hence it is necessary to promote ethical management organizations to take steps.
Regarding the legitimacy of actions of the organization, staff selection and justice Drsystm of employment, salary, bonus and promotion, development organizations Code of Ethics, and appropriate measures consistent with the demands and sensitivities of the community, about issues such as: training programs ethics for directors and employees, especially managers and leaders of organizations committed to ethical principles, including measures that organizations can do in this field

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *