پژوهش عملیاتی

پژوهش در عملیات / دوزبانه

نویسنده: فاطمه نظرزاده

پژوهش روش كاربرد،پژوهش كاربردي يا صرفاOR عبارتند از كاربرد الگوهاي رياضي.آمار و الگوريتم به منظور اتخاذ تصميم مناسب.پژوهش روش كاربرد اغلب براي بررسي نظام هاي پيچيده جهان واقعي و باهدف ارتقا و بهينه سازي عملکرد صورت مي گيرد. مي توان OR را شكلي ازرياضيات كاربردي به شمار آورد.

فهرست
1 – پژوهش روش كاربرد دربافت
2 – حوزه هاي كاربرد
3 – جوامع شغلي
4 – منشا و نام
5 – نمونه ها

پژوهش روش كاربرد در بافت
معمولاً اصطلاحات پژوهش روش كاربرد و دانش مديريت به يك معني به كارمي روند.چنانچه بخواهيم بين اين دو اصطلاح تفاوتي قائل شويم مي توان گفت كه معمولا دانش مديريت رابطه نزديكتري با مسائل مديريت مشاغل دارد.
همچنين پژوهش روش كاربرد با مهندسي صنعتي ارتباط نزديك دارد.مهندسي صنعتي بيش از يك ديدگاه مهندسي را در بر مي گيرد و معمولا مهندسان صنعتي شيوه هاي OR را به عنوان بخش عمده مجموعه ابزار خود در نظر مي گيرند.برخي از ابزارهاي ابتدايي كه مورد استفاده پژوهشگران روش كاربرد قرارمي گيرد عبارتند ازآمار،بهينه سازي ،نظريه گراف و شبيه سازي.به خاطر ماهيت محاسباتي اين رشته ها،OR با دانش كامپيوترنيز در ارتباط است و معمولا پژوهشگران روش كاربرد از نرم افزارهايي استفاده مي كنند كه توسط ايستگاه پردازشگر نوشته مي شود.پژوهش روش كاربرد ازطريق توانايي آن در جهت ارتقاءكل سيستم متمايز مي شود نه از طريق تمركز بر عنصرخاص.وقتي پژوهشگرروش كاربرد با مسئله جديدي روبرو مي شود.
انتظار مي رود كه با درنظرگرفتن ماهيت سيستم،اهدافي كه براي بهبود در نظرگرفته شده و محدوديت زمان و قدرت محاسبه مناسبترين شيوه را تعيين كند.به همين دليل،عنصر انسانيOR بسيارمهم است.مانند ساير ابزارها،شيوه هاي OR به تنهايي قادر به حل مشكلات نمي باشد.

حوزه هاي كاربرد
نمونه هايي از كاربرد كه درآن پژوهش روش كاربردمورد استفاده قرار مي گيردعبارتند از:

  • طراحي نقشه اوليه يك كارخانه براي روند مطلوب مواد
  • ايجاد شبكه ارتباطات دوربرد با قيمت پايين همزمان با گارانتي كيفيت خدمات درصورتي كه اتصالات ويژه خيلي شلوغ يا خراب باشند
  • تعيين مسيرهاي اتوبوسهاي مدرسه به گونه اي كه نياز به كمترين مقدار اتوبوس باشد
  • تعيين نقشه اوليه چيپهاي كامپيوتري به منظور كاهش زمان توليد(ودرنتيجه كاهش هزينه)

جوامع شغلي
اتحاديه بين المللي جوامع پژوهش روش كاربرد(IFORS) يك سازمان پوششي براي جوامع پژوهش روش كاربرد درسرتاسرجهان محسوب مي شود.مهمترين اين سازمانها عبارتند از:

  • موسسه پژوهش روش كاربرد و علوم مديريت(INFORMS) و جامعه پژوهش كاربردي(ORS).
  • EURO عبارتند ازانجمن جوامع اروپايي پژوهش كاربردي.CORS عبارتندازجامعه كانادايي
  • پژوهش روش كاربرد.ASOR عبارتند ازجامعه استراليايي پژوهش روش كاربرد.MORS
  • عبارتند ازجامعه پژوهش روش كاربرد كه از سال1966 با هدف ارتقاء كيفيت و سودمندي بررسي هاي پژوهش نظامي روش كاربرد درحمايت از تصميمات نظامي درايالات متحده آمريكابه وجود آمد.ORSP عبارتند ازجامعه پژوهش روش كاربرد فيليپين در سال2004 .
  • INFORMS به منظور بهبود عرضهحرفهOR ابتكاراتي را به نمايش گذاشت از جمله وب سايتي تحت عنوان علم برتر كه اين وب سايت به معرفيOR پرداخته و نمونه هايي از كاربردهاي موفقيت آميز OR را درمسائل صنعتي بيان مي كند.

منشا و نام
اگرچه شالوده ها پيش از جنگ جهاني دوم ريخته شد اما رشته پژوهش روش كاربرد به گونه اي كه امروز آن را مي شناسيم درزمان جنگ جهاني دوم و زماني به وجود آمد كه طراحان نظامي در انگليس( از جمله فردريك لانچستر،پاتريك بلكت و فرانك يتس) و ايالات متحده به دنبال راههايي براي تصميم گيري هاي بهتردر زمينه هايي مثل طرح هاي آموزشي ولجستيك ( لشكرآمايي) بودند.پس ازجنگ ازآن در مسائل مشابه موجود درصنايع نيزاستفاده گرديد.
اين رشته در انگليس به عنوان”پژوهش كاربردي”شناخته مي شود( تجزيه و تحليل كاربردي در وزارت دفاع و ارتش انگليس كه در آنOR براي”ملزومات كاربردي “قرارمي گيرد به كار مي رود) و دراكثركشورهاي انگليسي زبان ديگربه عنوان”پژوهش روش كاربرد”به كار مي رود با اين وجودOR به عنوان يك علامت اختصاري مشترك درهمه جا مورداستفاده قرار مي گيرد.نام اين رشته تا حدودي تاسف آوراست چون ديگرOR منحصر به روش كاربرد نبوده و كاربرد آن ديگر به مفهوم قديمي آن در پژوهش به كار نمي رود( اگرچه درحال حاضرپژوهش OR براي پيدا كردن شيوه هاي نوين ومطلوب تر هنوز مورد استفاده قرارمي گيرد.)
گروه پاتريك بلكت تجزيه و تحليل هاي مهمي به عمل آورند كه درجنگ مثمرثمرواقع شد.
بريتانيا براي كاهش خسارات ناشي از حمل و نقل با كشتي سيستم اسكورت(كاروان)را معرفي كرد اما زماني كه اصول استفاده ازكشتي هاي جنگي براي مشايعت كشتي هاي تجاري مورد پذيرش واقع شد هنوزبه كارگيري كاروانهاي كوچك يا بزرگ و برتري هر يك به ديگري در پرده اي از ابهام قرارداشت.اسكورت ها با سرعت كندترين كشتي حركتمي كنند.بنابراین كاروانهاي كوچك قادرند كه سريع تر حركت نمايند.همچنين اين مساله مورد بررسي قرار گرفت كه شناسايي كاروانهاي كوچك براي زير دريايي هاي آلماني دشوارمي باشد.از طرف ديگر كاروان هاي بزرگ قادربودند كه در برابر مهاجمان،كشتي هاي جنگي بيشتري را به كار گيرند.همچنين بابه كار گيري كاروان هاي بزرگ احتمال غرق شدن كشتي هاي تجاري توسط زير دريايي ها كاهش پيدا مي كرد.گروه بلكت به خوبي نشان دادندكه:

كاروان هاي بزرگ كارآمدتر بودند
احتمال شناساي توسط زيردريايي ازنظرآماري هيچ ارتباطي با اندازه كاروان ندارد.كاروان هاي آهسته درمعرض خطر بيشتري قراردارند(با توجه به مطالب ذكر شده كاروان هاي بزرگ به كاروان هاي كوچك ترجيح داده مي شد) در اقدام ديگري كه توسط گروه بلكت انجام شد،اين گروه به تجزيه وتحليل گزارش يك نظرسنجی پرداختند كه اين نظرسنجي ازسوي واحدنظامي هواپيماهاي بمب افكنRAF صورت گرفت زيرا بر اساس نظرسنجي واحد نظامي هواپيماهاي بمب افكن انتظار مي رفت كه همه هواپيماهاي بمب افكن پس از حملات بمباران در آلمان در طي يك زمان مشخص برگردند.همه خساراتي كه از سوي دفاع هوايي آلمان وارد شده بود مورد ملاحظه قرار گرفت و توصيه شد كه در بيشتر مناطقي كه به شدت صده ديده بودندبايد از زره استفاده گردد.در مقابل گروه بلكت توصيه اي شگفت انگيزو دور از عقل (برخلاف شهود) ارائه دادند و اين توصيه عبارت بود از اين كه بايد زره در مناطقي قرار گيردكه كاملا تحت تاثير خسارت قرارنگرفته اند.استدلال آنها بدين قرار بودكه نظر سنجي به درستي صورت نگرفته زيرا دراين نظرسنجي فقط هواپيماهاي لحاظ شده اند كه با موفقيت از آلمان برگشته اند.

Operations research
From Wikipedia, the free encyclopedia.

Operations research, operational research, or simply OR, is the use of mathematical models, statistics and algorithms to aid in decision-making. It is most often used to analyze complex real-world systems, typically with the goal of improving or optimizing performance. It is one form of applied mathematics.
Contents
• 1 Operations research in context
• 2 Areas of application
• 3 Professional societies
• 4 Origins and the name
• 5 Examples
• 6 See also
• 7 External links

Operations research in context
The terms operations research and management science are often used synonymously. When a distinction is drawn, management science generally implies a closer relationship to the problems of business management.
Operations research also closely relates to industrial engineering. Industrial engineering takes more of an engineering point of view, and industrial engineers typically consider OR techniques to be a major part of their toolset.
Some of the primary tools used by operations researchers are statistics, optimization, stochastics, queueing theory, game theory, graph theory, and simulation. Because of the computational nature of these fields OR also has ties to computer science, and operations researchers regularly use custom-written or off-the-shelf software.
Operations research is distinguished by its ability to look at and improve an entire system, rather than concentrating only on specific elements (though this is often done as well). An operations researcher faced with a new problem is expected to determine which techniques are most appropriate given the nature of the system, the goals for improvement, and constraints on time and computing power. For this and other reasons, the human element of OR is vital. Like any tools, OR techniques cannot solve problems by themselves.

Areas of application
A few examples of applications in which operations research is currently used include the following:
• designing the layout of a factory for efficient flow of materials
• constructing a telecommunications network at low cost while still guaranteeing quality service if particular connections become very busy or get damaged
• determining the routes of school buses so that as few buses are needed as possible
• designing the layout of a computer chip to reduce manufacturing time (therefore reducing cost)
• managing the flow of raw materials and products in a supply chain based on uncertain demand for the finished products

Professional societies
The International Federation of Operational Research Societies (IFORS) is an umbrella organization for operations research societies worldwide. Significant among these are the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) and the Operational Research Society (ORS). EURO is the association of European Operational Research Societies (EURO). CORS is the Canadian Operations Research Society (CORS). ASOR is the Australian Society for Operations Research (ASOR). MORS is the Military Operations Research Society (MORS)–based in the United States since 1966 with the objective of enhancing the quality and usefulness of military operations research analysis in support of defense decisions. ORSP is the Operations Research Society of the Philippines.
In 2004, INFORMS began an initiative to better market the OR profession, including a website entitled The Science of Better, which provides an introduction to OR and examples of successful applications of OR to industrial problems.

Origins and the name
Although foundations were laid earlier, the field of operations research as we know it arose during World War II, as military planners in the United Kingdom (including Frederick Lanchester, Patrick Blackett and Frank Yates) and in the United States looked for ways to make better decisions in such areas as logistics and training schedules. After the war it began to be applied to similar problems in industry.
It is known as “operational research” in the United Kingdom (“operational analysis” within the UK military and Ministry of Defence, where OR stands for “operational requirements”) and as “operations research” in most other English-speaking countries, though OR is a common abbreviation everywhere. The name is somewhat unfortunate, since OR is no longer concerned only with operations, nor does its application involve any research in the traditional sense (though OR research is still carried out to find new or better techniques).

Examples
Blackett’s team made a number of crucial analyses which aided the war effort. Britain introduced the convoy system to reduce shipping losses, but while the principle of using warships to accompany merchant ships was generally accepted, it was unclear whether it was better for convoys to be small or large. Convoys travel at the speed of the slowest member, so small convoys can travel faster. It was also argued that small convoys would be harder for German U-boats to detect. On the other hand, large convoys could deploy more warships against an attacker and also the proportion of merchant ships sunk by a U-boat would be lower. Blackett’s staff clearly showed that:
• large convoys were more efficient
• the probability of detection by U-boat was statistically unrelated to the size of the convoy
• slow convoys were at greater risk (though considered overall, large convoys were still to be preferred)
In another piece of work, Blackett’s team analysed a report of a survey carried out by RAF Bomber Command. For the survey Bomber Command inspected all bombers returning from bombing raids over Germany over a particular period. All damage inflicted by German air defenses was noted and the recommendation was given that armour be added in the most heavily damaged areas.
Blackett’s team instead made the surprising and counter-intuitive recommendation that the armour be placed in the areas which were completely untouched by damage, according to the survey. They reasoned that the survey was biased, since it only included aircraft that successfully came back from Germany. The untouched areas were probably vital areas, which if hit would result in the loss of the aircraft.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *