مدیریت حمل و نقل

بكارگيری سيستم‌های هوشمند حمل ونقل در ترافيک شهری

نویسنده: مینا پورحيدر

چكيده:
يكي از مشكلات زندگي بشر امروز ازدحام جمعيت وعدم توانايي زيرساخت هاي شهري درپاسخگويي به نياز آنها مي باشد.ازجمله ريرساختهاي مهمي كه تحت تأثير اين مهم قرارمي گيرد زيرساخت حمل ونقل مي باشد. از طرفي امروزه افزايش تسهيلات حمل ونقل از طريق روشهاي مرسوم به دليل نياز بهسرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا نمي تواند بعنوان  راهکاري مناسبي واساسي محسوب گردد. لذا درسالهاي اخيرگرايش به استفاده ازمكانيزمهايي جهت بهره گيري از فناوريهاي نوين،استفاده بهينه از منابع موجود، ابتكار عمل و استفاده از تكنيكهاي مديريت ترافيك شهري در اغلب کشورها، به عنوان بهترين راهکارها مورد توجه مديران ترافيك كلان‌شهرها قرارگرفته است.

يكي ازجديدترين  ومؤثرترين راهكارهاي مديريت ترافيك كه از فن آوري اطلاعات نشأت مي گيرد ايده بكارگيري سيستم هاي هوشمند حمل ونقل (ITS) است كه مي تواند در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي افق تازه اي براي دستيابي به تحرك پويا و روان درجامعه ارتباطي واطلاعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ايجاد‌نمايد.اين مقاله پس از بررسي ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل وازديدگاه مديريت شهري، به تعريف سيستم هاي هوشمند حمل ونقل، نحوه عملكرد،معماري، انواع خدمات و معرفي زيرسيستمهاي مرتبط يا سيستم مذكور خواهدپرداخت. در ادامه به اقداماتي که دربرنامه ريزي و استقرار ITS و بومي نمودن سيستم مذکور در هر منطقه لازم است موردتوجه قرارگيردوهمچنين لزوم همکاري هاي بين سازماني اشاره‌خواهد‌شد.

1-مقدمه
در جهان امروز حمل ونقل مقوله اي است كه تمام مردم بنحوي با آن در ارتباط مستقيم هستند و به موازات رشد و توسعه شهرها نياز به خدمات و تسهيلات همگاني نيز افزايش يافته است و اين امر به نوبه خود ، ابعاد جديدي به مسايل عمومي كلان شهرهابه ويژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد. اثرات نامـطلوب مـسئله بـر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي منطقه نيازي به روشنگري ندارد و اين خود لزوم آينده نــگري و برنامه ريزي صحيح را به منظور تدارك به موقع ظرفيت مناسب و كافي براي شبكه حــمل ونقــل شهري مورد تاكيد قرار دهد.
امروزه سياست سرمايه گذاري حاكم از طرف مديران ومتوليان امرحمل ونقل وترافيك بيش ازراهكارهاي مبتني بر توسعه وساخت شبكه هاي حمل ونقل به سمت راهكارهاي مديريت ترافيك مانند مديريت كاهش تقاضا وتؤام با آن كنترل ترافيك وداشتن نگرش سيستمي بر اين موضوع، معطوف گشته است.ازطرفي امروزه فن آوري اطلاعات درگستره خود روش هاي مديريت ترافيك رانيزتحت الشعاع قرارداده است.بطوريكه درحال حاضر روش هاي مديريت ترافيك بابكارگيري فن‌اوري‌اطلاعات به نحو شايسته اي از تكنولوژي مدرن براي توسعه ترافيك و برآوردن نيازها وخواسته هاي كاربران بهره مي گيرد.
اين مقاله ابتدا به معرفي و ضرورت بكارگيري سيستم هوشمند حمل ونقل(ITS) به عنوان يكي از فناورهاي نوين كه در مديريت حمل ونقل وترافيك شهري پرداخته وسپس به نحوه عملكرد سيستم ITS،مزاياي آن، طبقه بندي خدمات وپروزه‌هاي ITS اشاره مي گردد.درپايان پيش نياز هاي لازم جهت شکل گيري واستقرار مناسب سيستم هوشمند حمل ونقل دريك منطقه بررسي شده وراهكارها وچالشهاي پيش رو در اين زمينه ارائه مي گردد.

2-ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل
رشد روزافزون جمعيت سبب افزايش تقاضاي سفرشده ومتعاقب آن استفاده ازوسايل نقليه شخصي بطورچشمگيري افزايش يافته است.اين امرفشارحاصل برشبكه هاي موجود حمل ونقل به خصوص درنواحي شهري راچندين برابرنموده است. مسائل و مشكلات مربوط به حمل ونقل از قبيل تراكم ،افزايش زمانهاي تلف شده ،تصادفات ،تخلفات، آلودگي هاي زيست محيطي ،كاهش منابع انرژي و روند رشد سريع تقاضاي حمل ونقل باعث شده تا تامين حمل ونقل ايمن و كارا يكي از مهمترين مسائل پيش روي اغلب كشورهاي  توسعه يافته و در حال توسعه محسوب شود.
يكي از راهكارهاي حل اين مشكلات توسعه شبكه هاي حمل ونقل است. اما ازآنجايي كه توسعه شبكه هاي حمل ونقل به دليل محدوديت ظرفيت عمراني ،محدوديت بودجه وصدمه به محيط زيست متناسب با رشدروزافزون توليدوسايل نقليه نمي باشد و از طرف ديگر باتوجه به اينكه ايجادشبكه هاي جديد حمل ونقل باعث ايجاد انگيزه بيشتري براي توليد سفر دركاربران خواهدشد،لذا روشهاي مذكور باوجو نياز به سرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا به تنهايي نمي تواند بعنوان راه حل قطعي و مناسب در جهت حل معضل ترافيك كلان شهرها محسوب شود.همچنين تأمين نيازهاي جديد كاربران ناشي ازافزايش سطح زندگي مردم و افزايش ارزش زمان مانند سيستمهاي اطلاع رساني ترافيك با تكيه برروشهاي سنتي امكان پذيرنيست.
لذا ديدگاه حاكم بر فعاليت مديران ترافيك كلان شهرهابه استفاده ازمكانيزمهايي جهت به نتيجه رساندن سرمايه گذاريهاي كلان مربوط به توسعة معابروراهسازي، استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود و ارتقاء سطح ايمني ، كارايي و بهره وري شبكه حمل ونقل شهري با بهره گيري از پيشرفتهاي حاصل از تكنولوژيهاي نوين ، داشتن نوآوري و ابتكار عمل در برنامه هاي توسعه  ومباحث مرتبط بامديريت ترافيك شهري گرايش پيدا كرده است.
يكي ازجديدترين ومؤثرترين راهكارهاي مديريت ترافيك كه از فن آوري اطلاعات نشأت مي گيرد ايده بكارگيري سيستم هاي هوشمند حمل ونقل است كه مي تواند در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي افق تازه اي براي دستيابي به تحرك پويا و روان درجامعه ارتباطي واطلاعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ايجاد نمايد.
لازم به توضيح است بكارگيري ITS بعنوان تنها ابزار حل مشكلات حمل ونقل محسوب نمي شود ، بلكه زير بناي مناسبي جهت كاهش پيامدهاي منفي قرن بيستم در عرصه حمل ونقل و ايجاد راه و رسمي جديدتر و مؤثرتر بمنظور پاسخگويي به نيازهاي حمل ونقل در زندگي قرن بيست ويكم است.

3-تعريف ITS
با توجه به جديد بودن ظهور سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در دنيا تعاريف مختلفي براي آن ذكر شده‌است.در ادامه به چند نمونه از متداولترين تعاريف اشاره خواهدشد:
« ITS بكارگيري فن‌آوري اطلاعات براي بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل است.»
«کلمه ITS به مجموعه ای از ابزارها و امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژیهای نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی اطلاق می شود که به صورت هماهنگ و مجتمع به منظور بهبود کارایی و ایمنی در سیستم حمل و نقل به کار گرفته می شود‌[1].
«ITS عبارت است از سیستم های حمل و نقلی که تکنولوژیهای اطلاعات ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل و نقلی به کار می گیرند. ابزار های حمل و نقل بر مبنای سه مشخصه اطلاعات ارتباطات و تجمیع استوار هستند که به‌مدیران شبکه های حمل و نقل و مسافران کمک می کند تا تصمیمات بهتر و متناسب تری با شرایط موجود بگیرند. ابزار های ITS  از طریق بهبود عملکرد سیستم ها باعث صرفه جویی در وقت، حفظ جان انسانها، و بهبود کیفیت زندگی و محیط‌زیست انسانها و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی می شود.» [2].
«سيستم هوشمند حمل ونقل به معناي بكارگيري تكنولوژيهاي نوين از قبيل پردازش اطلاعات ، الكترونيك ، ارتباطات و سيستمهاي كنترل و ديگر فن آوريهاي ارتباطي و استراتژيهاي مديريت به‌گونه‌اي هماهنگ و يكپارچه جهت ارتقاء سطح ايمني و كارايي و ارزاني در حمل ونقل است.»

4-ساختا رونحوه عملكرد ITS
سيستمهاي هوشمند حمل ونقل براساس فن آوريهاي كنترل واطلاعات كارمي كنند كه درواقع هسته اصلي وظايف وعملكرد چنين سيستمهايي مي باشد.از يك ديدگاه كلي مي توان گفت ITS از سه جزء اصلي تشكيل شده است  كه عبارتند از: راه‌هوشمند ، وسائل نقليه هوشمند وزيرساختهاي ارتباطي[3] .
راه هوشمند ، جاده يا بزرگراهي است كه در بخش تأسيسات زير بنايي قرارمي گيرد و شامل انواع تجهيزات لازم نصب شده در جاده وهمچنين رعايت چارچوبي مناسب واستاندارد جهت يكپارچه كردن عملكرد اجزاء مختلف سيستم در محدوده وسيعي از خدمات ITS بمنظور تبادل محدوده وسيعي از اطلاعات ما بين كاربران شامل رانندگان ، وسائل نقليه و عابرين پياده مي‌باشد.
وسائل نقليه هوشمند عبارتند از وسائل نقليه اي كه جهت ارائه بخشي از خدمات تعريف شده درITS مجهز به تجهيزات خاصي مي باشند.زيرساختهاي ارتباطي به عنوان تكنولوژيي كه جريان اطلاعات را بين وسائل نقليه هوشمند و راه ‌هوشمند برقرارمي سازد محسوب مي شود.جريان اطلاعات در تكنولوژي مذكور شامل مراحلي از قبيل جمع آوري و دريافت داده ها ، انتقال داده ها و پردازش داده ها و همچنين و توزيع و بهره‌برداري از اطلاعات پردازش شده مي باشد كه جهت عملكرد صحيح ومناسب سيستم لازم است زنجيره‌ارتباطي مناسبي بين آنها تعريف و ايجادگردد. همانطوركه درشكل2 ديده مي شود دريك سيستم ITS با بكارگيري فناوريهاي اطلاعات وكنترل زنجيره اطلاعاتي لازم جهت ارائه خدمات بين سيستم حمل ونقل و كاربران ITS فراهم مي گردد.

5-معرفي زيرسيستم ها و پروژه هاي ITS
سيستمهاي هوشمند حمل ونقل طيف وسيعي از كاربردها و خدمات را دربرمي گيرد.ديدگاه هاي مختلفي براي دسته بندي ريرسيستمهاي ITS وجود دارد. هركدام از زير سيستم ها شامل اجزاء متعددي مي‌باشند كه دريك ساختار يكپارچه قادر هستند خدمات وسيعي را به كاربران ارائه نمايند.عنوان مثال در معماري ITS آمريكا 31 نوع خدمات كاربر و در كشور ژاپن 172 نوع خدمات كاربر مورد نظر قرارگرفته است.
طبقه بندي پروژه هاي ITS براساس طبقه بندي مجمع جهاني راه(پيارك) كه مورد تاييد سازمان جهاني استاندارد (ISO) قرارگرفته به شرح ذيل است[6]:

سيستمهاي پيشرفته مديريت ترافيك

ATMS) -1-برنامه پشتيباني حمل و نقل
2-كنترل ترافيك
3-‌ مديريت حوادث
4-‌ مديريت تقاضا
5-پليس / اعمال مقررات راهنمايي و رانندگي
6-‌ مديريت نگهداري زير ساخت جاده
7- سيستمهاي پيشرفته اطلاعات مسافرين
8-اطلاعات حين سفر
9-اطلاعات حمل و نقل عمومي در راه
10-خدمات اطلاعات شخصي
11-هدايت مسير و ناوبري
12- سيستم هاي پيشرفته وسايل نقليه
13-عملكرد خودكار وسايط نقليه
14-‌ جلوگيري از تصادفات طولي(پشت سر هم)
15-‌ جلوگيري از تصادفات جانبي (پهلو به پهلو)
16-آمادگي لازم براي ايمني
17-اقدامات پيشگيرانه قبل از تصادف
18- عمليات وسايط  نقليه تجاري
19-پروسه‌هاي اداري ناوگان تجاريپ
20-بازرسي خودكار ايمني حاشيه جاده
21-نظارت بر ايمني ناوگان تجاري در مسير
22-‌‌مديريت ناوگان تجاري
23- سيستم هاي پيشرفته حمل و نقل عمومي
24- مديريت پاسخگوي تقاضا
25- مديريت حمل و نقل مشاركتي
26- مديريت وضعيت‌هاي اورژانس
27- مديريت وسايط نقليه اورژانس
28- مواد خطرناك و اعلام خطر تصادف پرداخت الكترونيكي (EP)
29- معاملات مالي الكترونيكي
30- ايمني سفرهاي عمومي
31-افزايش ايمني براي افراد آسيب پذير
32-تقاطع‌هاي هوشمند

همچنين بندي پروزه هاي ITS دربخش زيرساختهاي شهري در ايالات متحده آمريكا به شرح ذيل است[7‍‍]:
1-سيستمهاي مديريت مسيرهاي شريانهاي
2-سيستمهاي مديريت بزرگراه
3-سيستمهاي مديريت حمل ونقل عمومي
4-سيستمهاي مديريت وقايع
5-سيستمهاي مديريت فوريتهاي ويژه
6-سيستمهاي الكترونيكي جمع آوري عوارض
7-سيستم پرداخت الكترونيكي كرايه
8-سيستمهاي ارائه اطلاعات منطقه اي به مسافر
9-سيستم تقاطع خطوط ريلي وبزرگراه

6-رويكرد به ITS از ديدگاه حمل ونقل وترافيك وديدگاه مديريت شهري

سيستم هاي هوشمندحمل ونقلي كه به حل مشكلات ترافيك شهرها كمك مي نمايند دردودسته كلي طبقه بندي مي‌شوند.دسته اول سيستم هايي كه به طورمستقيم با ترافيك شهر مرتبط هستند ودسته دوم سيستم هايي كه اگرچه درنظر اول ربطي به مسائل ترافيكي ندارند اما وجود آنها براي كمك به بهبود وضعيت ترافيك شهري مؤثر مي باشد. براي تشريح بهتر موضوع بكارگيري ITS از ديدگاه حمل ونقل وترافيك و ديدگاه مديريت شهري به تفكيك بررسي مي گردد.
از ديدگاه حمل ونقل وترافيك سيستمهاي هوشمند حمل ونقل با تكيه بر زيرساختهاي متعدد موجود وبا بهره گيري از امكانات ارتباطي وزيرسيستم هاي ديگر مديريت برجريان وترافيك شهرها وروان نگه داشتن جريان ترافيك شهري را انجام‌مي دهند. اين سيستم ها علاوه برعملكرد مجزا قادرند درصورت يكپارچه سازي در سطح بالاتري ترافيك شهرها را سامان داده واداره كنند.از جمله سيستمهاي متداول دراين زمينه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
سيستمهاي مديريت وكنترل تقاطعها ومسيرهاي شرياني ،سيستم مديريت بزرگراهها، سيستمهاي مديريت حمل ونقل عمومي،،سيستم اطلاع رساني مسافر، سيستم پرداخت الكترونيكي كرايه وعوارض
ازديدگاه مديريت شهري ، علاوه برموارد مطرح شده كه همگي مرتبط با حمل ونقل شهري هستند ضرورت ها ودلايل ديگري براي كاربردهاي ITS در شهرها وجو دارد كه نمي توان آنها را مستقيما به سيستم هاي حمل ونقل مرتبط دانست.ليكن بمنظور بهره گيري هرچه بيشتر از مزاياي آن شايسته است از مديريت كلان شهري مدظر قرارگيرند.اين موارد را مي توان درقالب محورهاي ذيل مطرح نمود:
يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاع رساني درشهرها، مديريت واحد برعمليات اجرايي درسطح شهرها، مديريت بحران وبلاياي طبيعي، ارائه تسهيلات درخدمات رساني شهري، مديريت فوريت هاي شهري، يكپارچه سازي سيستم ها

7-مروري بر پيش نياز هاي لازم جهت شکل گيري سيستم ITS
پياده سازي خدمات ITS در هر كشور بستگي زيادي به شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي واقليمي آن دارد.لذا بمنظور بهره برداري بهينه از خدمات ITS لازم است معماري براي هركشور به صورت خاص و با درنظر گرفتن نيازها ، محدوديتها و انتظارات آن كشور و با رعايت استانداردهاي مربوطه طراحي مي‌گردد و اين معماري قابل كپي برداري از كشورهاي ديگر نيست.در اينجا منظور از معماري ITS شمايي كلي از سيستم بر اساس عناصر تشكيل دهنده آن وهمچنين روابط بين عناصر مذكور مي باشد و قادر است شكل كاملي از سيستم را طرح ريزي كند. به اين ترتيب باوجودآنكه خدمات ITS طيف وسيعي از كاربردها را در برمي گيرد.اما براساس نيازها و شرايط مختلف هر منطقه بخشي از خدمات در اولويت برنامه هاي ITS آن منطقه قرارمي گيرند.البته در اين راستا توجه به تجربيات كشورهاي پيشرفته در خصوص مسائلي از قبيل ساختار تشكيلاتي ، اقدامات انجام شده ،پروژه هاي انجام شده به همراه برنامه زمانبندي انجام آنها ، خدمات كاربر ، معماري ، زير ساختهاي لازم ومواردي از اين قبيل مؤثر‌مي‌باشد.[4]،[5].
بمنظور ايجاد يك ITS موفق در هر منطقه داشتن برنامه ريزي و تهيه و تدوين طرح جامع در مراحل تعيين راهبردها و جهت گيريها و همچنين مراحل اجراي پروژه ها متناسب با شرايط منطقه اي امري ضروري مي باشد . بنابراين از جمله اقداماتي كه پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي ITS هر منطقه مورد توجه قرارگيردعبارتند از:
•شناسايي متوليان اصلي و سازمانها و ارگانهاي مرتبط
•شناخت محيط(Study Area)
oچه سازماني بعنوان Leader باشد؟
oچه سازمانهايي بايد دست اندركار باشند؟
oتهيه فهرستي از خدمات وسيستمهاي ITS موجود
•تعيين اهداف ومعيار هاي مورد نظر
•بررسي نيازها و مسائل حمل ونقل
•آشنايي و ارزيابي تكنولوژيهاي مختلف ITS با توجه به شرايط مختلف و شناخت استانداردها
•انطباق نيازها با قابليت سيستمهاي ITS وتعيين اولويتهاي سرويسهاي كاربران با توجه به ساختار منطقه‌اي ورعايت جنبه هاي منطقه اي ، فني، اقتصادي و اجرايي
•تعيين مسئوليتها و شرح وظايف سازمانهاي مختلف با توجه به سرويسهاي انتخاب شده.
•تعيين نحوه همكاري سازمانها و اطلاعاتي که بين سازمانها به اشتراک گذارده شود.
•ايجاد زيرساختهاي مخابراتي مورد نياز
•تعريف پروژه ها
•تهيه و مستند سازي طرح و برنامه
•ارائه برنامه اجرايي با توجه به امكانات و محدوديتهاي موجود (بودجه ، روابط سازماني و…)
شايان ذكر است هسته تكنيكي و فني ITS را اطلاعات ، ارتباطات و فناوريهاي كنترل تشكيل مي دهد . لذا متخصصان حمل ونقل كه قصد برنامه ريزي و اجراي سيستم هاي هوشمند حمل ونقل را دارند، لازم است در سطح كاربردي از امكاناتي كه فناوريهاي ITS فراهم مي كنند ، آگاهي كامل داشته باشند تا بتوانند متناسب با شرايط هر منطقه بخشي از امكانات و سرويسهاي ITS را از بين طيف گسترده سرويسهاي ITS انتخاب نمايند.

8-لزوم همکاري هاي بين سازماني در ITS
همانطور كه در تعريف سيستم هوشمند حمل ونقل اشاره گرديد اين سيستمها شامل دو جزء فني وسازماني است كه در تعامل با يكديگر مي باشند .تجربه كشورهاي دنيا در اجراءو توسعة سيستم هوشمند حمل ونقل بيانگر اينست كه مسائل سازماني نسبت به مسائل فني وتكنيكي ، دشوارتر ودردسازتر بوده‌اند.لذا متخصصين بايد با سيستم ساختاري ITS كه هدف آن سازگاركردن مؤلفه هاي تكنيكي وسازماني آن در يك چارچوب هماهنگ مي باشد، آشنايي كافي داشته باشند.در اين راستا بمنظورکنترل بهينة ترافيک و توسعه وبهره برداري بهينه از پروژه هاي مرتبط با سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در بخشهاي مختلف ناوگان حمل ونقل شهري از جمله سيستمهاي مديريت  وسائل نقليه حمل ونقل عمومي , سرويسهاي اورژانس , آتش نشاني , راهنمائي و رانندگي ، خدمات شهري … ايجاد زمينه تعامل,همکاري وهماهنگي با ارگانهاي ذيربط و ايجاد يک مرکز جهت مديريت جامع و يكپارچه ترافيک شهري داراي اهميت ويژه مي باشد.

9-نتيجه گيري
باتوجه به رشد روزافزون جمعيت و تعداد وسايل نقليه كه متعاقب آن مسايل و مشكلات جدي حمل و نقل از قبيل آلودگيهاي زيست محيطي، كاهش منابع انرژي، افزايش خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از تصادفات،  افزايش زمانهاي تلف شده و روند رشد سريع تقاضاي حمل و نقل به ويژه در ساعات اوج را ايجاد نموده است، ضرورت دارد تا توسط متوليان ترافيك و تصميم گيران اصلي شهر، توجهي ويژه به اتخاذ سياستهاي راهبردي در مقابله با اين معضل مهم، مبذول‌گردد.
يكي از فناورهاي نوين كه در مديريت حمل ونقل وترافيك مطرح شده ومي توان آنرا از جمله مدرن ترين تكنيكهاي موجود در دنيا بمنظور بهبود و رفع مشكلات حمل ونقل وترافيك شهري نام برد،بكارگيري سيستمهاي هوشمند حمل‌ونقل است.
سيستم هاي هوشمند حمل ونقل درصورت بكارگيري به جا ومناسب قادر خواهند بود نقش چشمگيري را بطور مستقيم وغيرمستقيم برمديريت شهري وايجاد شهرداري الكترونيكي ايفا نمايند.بسياري از راهكارهاي ITSمي تواند در زمينه كنترل ترافيك موثر باشد ويكپارچه سازي اين روش ها ازطريق تشريك اطلاعات وزيرساختها موجب هم افزايي اثرات آن ها مي گردد.
همانطوركه دراين مقاله اشاره شد باوجودآنكه خدمات ITS طيف وسيعي از كاربردها را در برمي گيرد،اما براساس نيازها و شرايط مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي واقليمي هر كشور و منطقه بخشي از خدمات در اولويت برنامه هاي ITS آن منطقه قرارمي گيرند.لذا لازم است ضمن مطالعه وبررسي سيستمهاي ITS از ابعاد گوناگون دركشورهاي مختلف، بمنظور بهره برداري بهينه از خدمات ITS و داشتن يك ITSموفق نسبت به برنامه ريزي و تهيه و تدوين طرح جامع در مراحل تعيين راهبردها و جهت گيريها و همچنين مراحل اجراي پروژه هاي ITS متناسب با شرايط منطقه اي اقدام گردد.

نویسنده: مینا پورحيدر
تحصیلات: كارشناس ارشد مهندسي مخابرات سيستم، مسئول واحدR&D مركز مديريت وكنترل ترافيك شهرداري

مراجع

[1].    Chowdhurry,Mashrur and Sadek,”Fundamental of Intelligent Transportation System Planning”,Artech House,Newyork,2003
[2].     Miles-John C and KanChen,”PIARC – ITS Handbook 2th  edition”, 2004
[3].    “ITS Handbook of Japan”, Ministry of Land,Infrastructure,2004
[4].     National ITS Architecture Documentation ver.6. Available at http://www.iteris.com/itsarch/
[5].     Intelligent Transportation Primer, ite (institute of transportation Engineers ), U.S.DOT.
[6].     Smart moves,- A decision maker’s guide to the intelligent transportation infrastructure,U.S. DOT,1996
[7].    Kumagai- Yasuhiko and kenzo Akazawa,”Recommende Approach to Introducing ITS in Asian Countries”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *