مدیریت حمل و نقل

دستورالعمل انجام خدمات توسط شرکت‌های فورواردر

ماده 1: در این دستورالعمل ، عبارت سازمان ناظر به سازمان هواپیمائی کشوری و عبارت شرکت یا موسسه ناظر به “شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی میباشد.”
ماده 2: از نظر این دستورالعمل فعالیت فورواردری هوایی عبارت است از:
عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا در محدوده وظایف مندرج در ماده  این دستورالعمل و قبول مسئولیت بموجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده.
تبصره: فعالیت فورواردری هوایی شامل تصدی امر حمل و نقل هوایی نمی باشد.
ماده 3: هر شرکت یا موسسه ای که بخواهد بانجام خدمات فورواردری هوایی اقدام نماید باید با رعایت قانون هواپیمائی کشوری- مصوب1328 و اصلاحات بعدی آن و مفاد این دستورالعمل پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.
ماده 4: دارندگان پروانه شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی اجازه انجام امور ذیل را دارند :
الف: ارائه خدمات در خصوص مشاوره در مورد مسیرهای حمل و نقل به صاحبان کالا
ب: اخذ نمایندگی خدمات بار از شرکتهای هواپیمائی و فورواردری بین المللی
ج: صدور پروفرمای حمل
چ: انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا
ح:صدور بارنامه
خ: جمع آوری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل
د: انبار داری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل
ذ: بسته بندی بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل
و: بیمه باربری بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل با رعایت مقررات و قوانین مربوط
ر: انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ز: انعقاد قراردا حمل با موسسات مختلف حمل کننده بار هوائی
س: کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر حسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل
ش: اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دستخوردگی و ترخیصیه از نماینده خط هوائی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسئولیتها
ط: انجام تسویه حساب با طرفهای ذیربط
ظ: اعلام ورود کالا به صاحب کالا
ف: صدور ترخیصیه و ترخیصیه تفکیک در مورادی که کالای موضوع یک راهنامه به موجب بارنامه های اولیه متعلق به چند صاحب کالا باشد
ک: انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ل: تحویل کالا در مقصد نهائی و در صورت توافق، حمل تا انبار صاحب کالا
م: انجام امور کارگزاری از طرف شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر حسب قرارداد
و: اخذ پروانه ورود موقت از گمرک برای کانتینرهایی که از گمرکات به داخل کشور وارد میشوند و اعاده آن در مهلت قرارداد

ماده 5: داوطلبان پروانه تاسیس شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی حسب مورد باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف: تابعیت ایرانی
ب: متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ: داشتن اهلیت قانونی، و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد
ت: دارا بودئن حداقل گواهی دیپلم متوسطه
ث: انجام خدمت نظام وظفه یا داشتن معافیت دائم برای آقایان
ج: در مورد اشخاص حقوقی باید حداقل 51 درصد سهام آن متعلق به اتباع ایرانی باشد
چ: اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد

ماده 6: شرکتها و موسسات دارنده پروانه باید یک نفر را بعنوان مدیر عامل یا مدیر اجرائی به سازمان معرفی نماینده
تبصره1: مدیر عامل یا مدیر اجرائی علاوه بر شرایط مندرج در ماده 5 این دستورالعمل باید دارای حداقل 25 سال سن و آشنائی به زبان انگلیسی داشته باشد.
تبصره5: برابر قانون تجارت یک فرد نمیتواند تواماً مدیریت عامل بیش از یک شرکت فورواردری را بر عهده گیرد. این حکم در مورد مدیر اجرایی موسسات نیز صادق است.
تبصره6: در صوتی که مدیر عامل و مدیر اجرائی و یامدیر فنی هر یک از شرایط مندرج در این ماده را به تشخیص سازمان از دست بدهد یا فوت شود یا تغییر نماید، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف یکماه مدیر جدیدی را که دارای شرایط یادشده در این دستورالعمل باشد معرفی نماید و در غیر اینصورت طبق نظر شورایعالی هواپیمائی سازمان از ادامه مکار شرکت تا معرفی مدیر جدید جلوگیری خواهد نمود.
تبصره7: مدیر عامل یا مدیر اجرایی و مدیر فنی اعضاء هیئت مدیره موظف شرکتها و مدیر اجرائی موسسات فورواردری نباید کارمند وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی باشند.

ماده7: فورواردر در موارد تعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ کتبی سازمان موظف به اجرای مقررات زیر میباشد:
الف- در زمان تعلیق موظف است از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و به انجام تعهدات قبلی طبق این دستورالعمل عمل نماید. در صورت عدم رعایت مراتب بالا پروانه مربوطه به تشخیص شورایعالی هواپیمائی کشوری لغو خواهد شد.
ب: در مورد لغو پروانه، دانده آن فقط ملزم به انجام تعهدات قبلی با توجه به این دستورالعمل بوده و در صورت انجام هر گونه فعالیت جدید در زمینه مربوطه به این دستورالعمل از طریق مراجع ذیصلاح تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت وکلیه موسسات ذیربط ملزم به رعایت این دستورالعمل میباشند.

ماده8: نام ،نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن و فاکس و تلکس، میزان سرمایه باید حداقل به دو زبان : زبان فارسی و یکی از زبانهای (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی) در سربرگ نامه ها و مکاتبات شرکتها درج گردد.

ماده9: شرکتها و موسسات موظفند اطلاعات، مدارک و اسناد مورد درخواست در زمینه فعالیت پرسنل خود را در مدتی که سازمان تعیین میکند ارائه دهند. در صورتیکه به تعهد مندرج در این ماده عمل ننمایند در مرتبه اول پروانه شرکت یا موسسه برای مدت حداکثر 3 ماه معلق و چنانچه پس از پایان یافتن مدت تعلیق نسبت به ارائه مدارک مورد تقاضا اقدام ننماید، پروانه شرکت یا موسسه با تصویب کمیته هوانوردی لغو خواهد شد.
تبصره: سازمان یکماه قبل از طرح لغو پروانه در کمیته مراتب را به شرکت یا موسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا در صورتیکه دلایل اعتراضی داشته باشد مراتب را کتباً با توضیحات لازم به دبیرخانه شورایعالی هواپیمائی کشوری ارائه نماید.

ماده10: در صورت صدور پروانه شرکت  یا موسسه ، لوحی با امضاء ریاست سازمان بنام دارنده پروانه صادر میشود .
تبصره: در مواردکی که پروانه لغو شود یا فعالیت موضوع پروانه بطور دائم متوقف گردد، دارنده لوح باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تعیین قطعی لغو پروانه یا توقف فعالیت که بوسیله نامه سفارشی بعمل خواهد آمد، لوح خود را بوسیله نامه سفارشی بسازمان برگرداند.

ماده11: سازمان از ادامه فعالیت شرکتها یا موسسات که متخلف شناخته میشوند یا موسسه های غیر مجازی که به امور خدمات فورواردری هوائی مشغولند از طریق مراجع قانونی ذیربط جلوگیری بعمل خواهند آورد.

ماده12: همه موسسه هایی که به فعالیت هایی غیر از موارد مندرج در این دستورالعمل اشتغال دارند به هیچ عنوان نباید از نام شرکتهای خدمات فورواردری هوائی استفاده کنند.
این دستورالعمل در 12 ماده و تبصره در تاریخ 26/4/73 به تصویب شورایعالی هواپیمائی کشوری رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *