مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت پورتفولیو و پروژه های سازمان

رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو

تعریف مدیریت پورتفولیو: بر اساس استانداردPMI در يک سطح بالاتر، در يک سازمان مجموعه‌اي از پروژه‌ها (جهت ایجاد یک محصول، خدمت یا یک نتیجه )و/یا طرح‌ها (مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط که بصورت هماهنگ، با هم مدیریت می‌شوند) و همچنين کارهاي مرتبط ديگر که براي تسهيل مديريت اثربخش و در جهت نيل به اهداف راهبردي در يک گروه قرار مي گيرند تشکيل يک پورتفوليو را مي‌دهند. پورتفوليو در زبان فارسي سبد پروژه ترجمه شده است كه چندان مفهوم آن را نشان نمي‌دهد. بنابر تعريف، پورتفوليو مجموعه‌اي است از طرحها، پروژه‌ها و ساير كارهاي سازمان در حالي كه مفهوم سبد پروژه، فقط مجموعه چند پروژه را در بردارد. پروژه‌ها و طرحها ممکن است لزوماً وابسته یا مستقیما در ارتباط با هم نباشند. در هر صورت پورتفلیو نمایی از اجزای انتخاب شده که هردو بازتاب و متأثر از اهداف استراتژیک سازمان می باشند را ارائه می‌دهد. یعنی پورتفلیو مجموعه‌ای از طرحها، پروژه‌ها، زیرپورتفلیوها. سایر کارهای فعال در سازمان را در یک زمان خاص نمایش می دهد. پورتفلیو سرمایه‌گذاریهایی که توسط سازمان و منطبق با اهداف استراتژیک سازمان هستند را منعکس می کند. این نقطه جائیست که اولویتها مشخص شده،تصمیمات سرمایه گذاری گرفته شده و منابع تخصیص داده می شوند. تمام اجزای یک پورتفلیو ویژگیهای مشخصی را به نمایش می‌گذارند:

• تصمیمات سرمایه گذاری یا برنامه ریزی شده توسط سازمان را نشان می دهند.
• با اهداف استراتژیک سازمان مطابقت دارند.
• نوعا ویژگیهای قابل تشخیصی دارند که سازمان را مجاز می کند تا جهت مدیریت موثرتر ،آنها را گروهبندی نماید.
• اجزای پورتفلیو قابل سنجش اند،یعنی می توانند اندازه گیری،رتبه بندی و اولویت بندی شوند.

مدیریت پورتفولیو
مدیریت پورتفلیو مدیریت تمرکز یافته یک یا چند پورتفلیوست که شامل تشخیص،اولویت بندی،مدیریت و کنترل پروژه ها،طرحها و سایر کارهای مرتبط بر اساس انطباق و اشتراک با اهداف سازمان جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خاص تجاری می باشد. مدیریت پورتفلیو رویکردی کلی نگر است که با به کارگیری صحیح منابع وتشخیص کاربهینه باارزش حاصله بالاتر، یک راه حل کلیدی در افزایش بهره وری سازمانی را ارائه می دهد. هدف مدیریت سبد پروژه ها تحقق بخشیدن به سودها ومنافع در سازمان بوسیله بکارگیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه می باشد. در این سبد باید تمام پروژه ها را با هم دید ، تجزیه وتحلیل وکنترل نمود وبرای بدست آوردن حداکثر سود بعد ازمقایسه پروژه ها دوباره منابع را به آن اختصاص داد.
مدیریت پورتفلیو دو موضوع زیر را با هم ترکیب می کند :
I. تمرکز سازمان جهت اطمينان از اين که پروژه هاي انتخاب شده ، منافع استراتژيك پورتفليو را تامين مي کنند.
II. مديريت هر يك از پروژه هاي سازمان بر تحويل موثر پروژه ها در راستاي انطباق با اهداف برنامه ريزي شده پورتفليو انجام پذيرد.

رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو
با توجه به تعریف طرح و پورتفلیو با ید به این نکته نیز توجه داشت که بین پروژه ها یا طرحهای پورتفلیو ممکن است لزوما ارتباط یا وابستگی مستقیمی وجود نداشته باشد. پورتفلیو همیشه در یک سازمان وجود دارد و شامل مجموعه ای از عملیات آغازین است. این عملیات ممکن است با هم ارتباط یا وابستگی داشته یا نداشته باشند. پورتفلیو ممکن است بدون توجه به ریسکها یا اهداف استراتژیک بوسیله تلاشهای مستقل جهت تصویب و شروع پروژه ها ایجاد شود. بوسیله مدیریت پورتفلیو سازمان قادر است تا پورتفلیو را بر اهداف استراتژیک منطبق ساخته و تنها اجزایی را تصویب کند که مستقیما از این اهداف تجاری حمایت می کنند و در هر زمان ریسک پورتفلیو را نتیجه ای از ترکیب اجزای آن می داند. در حقیقت زمانی ترکیب این اجزا توسط سازمان ممکن است به تعویق بیفتد که ریسک اضافه کردن یک یا بیش از یکی از آنها به پورتفلیو،بدون دلیل،توازن را بهم زده و میزان تحمل ریسک سازمان را افزایش دهد. در نتیجه پورتفلیو سازمان یک نمای فوری از اجزای انتخاب شده اش را ارائه می دهد که بازتاب مدیریت استراتژیک یا کمبود متعلقات آن می باشد و اهداف استراتژیک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. پورتفلیو به احتمال زیادیکی از دقیق ترین مقیاسهای اندازه گیری هدف جهت بررسی میزان پیشرفت سازمان است. زمانیکه تصمیمات سرمایه گذاری گرفته می شود،منابع تخصیص داده شده و اولویتها تعریف می شوند. مدیریت پورتفلیو به طرحها و پروژه ها این اطمینان را می دهد که منابع(به عنوان مثال:افراد،تامین مالی)به ترتیب اولویت تخصیص داده شده است و منطبق بر استراتژی های سازمان است. طرحها بر دستیابی به منافعی تاکید دارند که منطبق با پورتفلیو و متعاقبا اهداف سازمانی است.
اغلب اثرات متقابلی میان فرآیند های مدیریت پورتفلیو و فرایندهای مدیریت طرح اتفاق می افتد. نوع این اثرات و تعداد دفعاتی که رخ می دهند،بر اساس نیازهای فرآیند مدیریت طرح متفاوت است. بطور کلی شروع طرح و گروه فرآیندهای برنامه ریزی ورودی های بیشتری را از پورتفلیو نسبت به فرآیندهای اجرا،نظارت و کنترل و پایانی دریافت می کند. این ورودی ها اغلب به شکل اهداف و منافع استراتژیک،تخصیص منابع مالی،نیازمندیها،خطوط زمانی و محدودیتها که تیم طرح آنها را تحت عنوان محدوده کاری طرح،قابل تحویل بودن،بودجه ریزی و زمانبندی ترجمه می کنند.
مسیر کنترل، بیشتر،از محدوده پورتفلیو به سمت محدوده طرح بوده در حالیکه اطلاعات نظارت بیشتر از محدوده طرح بسمت محدوده پورتفلیو خواهد بود. جریان اطلاعات از گروه فرآیندهای آغازین و برنامه ریزی طرح، که نوعا شامل توسعه محدوده کاری ،برآورد هزینه و برآورد خطوط زمانی می باشد،خواهد بود. جریان اطلاعات در محدوده پورتفلیو از گروه فرآیندهای اجرا،کنترل و نظارت و پایانی طرح که بیشتر در فراهم کردن نمایی نزدیک از وضعیت اطلاعات،گزارشهای عملکرد طرح،به روز رسانی بودجه ریزی و زمانبندی،گزارشات در آمد،تغییر و پذیرش در خواستهاو موضوعات خارج از کنترل و ریسکها همکاری دارد. میزان این عکس العملهابر اساس تعداد دفعات بررسی و دوره های بروزرسانی و نیازمندیهای طرح که بوسیله مدیر پورتفلیو یا تیم نظارت دستور داده خواهد شد،می باشد.
بطور خلاصه اثرات متابل میان حوزه های طرح . پورتفلیو در چند دسته بصورت زیر قرار می گیرند:
• اثرات متقابل مربوط به فرآیند آغازین طرح
• اثرات متقابل مربوط به قراهم کردن اطلاعات برای محدوده پورتفلیو در طول چرخه حیات طرح
• اثرات متقابل مربوط به فرآیندهای پایانی طرح
• اثرات متقابل مربوط به فراهم کردن تغییرات در طرح در محدوده پورتفلیو
پس از معرفی پروژه، طرح و پورتفولیو، با توجه با اینکه موضوع این کتاب بر روی مدیریت طرح تمرکز دارد در ادامه، مباحث عنوان شده را بر روی آن متمرکز می نماییم. جهت درک این موضوع ضروری است در کنار آشنایی با مفهوم طرح، نگاهی به انواع طرح و انواع روشهای اجرای طرح صورت پذیرد. در ادامه ابتدا به دسته بندی طرح ها بر اساس دو معیارهدف و خروجی طرح و نیز سود دهی طرح پرداخته شده سپس انواع روشهای اجرای طرح ذکر گردیده است.
تیم مدیریت کلان سازمان، از فرآیند مدیریت پورتفولیو برای ترکیب کردن هوشمندی جمعی جاری و آتی سازمان استفاده می نماید. و همچنین از آن برای انتخاب، اولیت بندی، سرمایه و منابع پورتفولیو محصولات، سرویسها یا فرصتهای زیر ساخت که سبب تحقق اهداف استراتژیک خواهد شد استفاده می شود. در ترکیب هوش سازمانی، انواع فاکتورهای اصلی درباره کسب و کار و محیط کسب و کار می بایست برای بدست آمدن ترکیب و تعداد صحیح فرصتها آنالیز شوند. برخی از فاکتورها ممکن است شامل موارد ذیل باشند:
• اهداف استراتژیک شرکت
• درخواستها و نیازمندیهای مشتری
• هوش رقابتی
• ظرفیتهای تکنولوژی جاری و آتی سازمان
• ریسکها و پاداشهای بلقوه
• منابع و سایر سرمایه های در دسترس برای برنامه و پیاده سازی پورتفولیو محصولات ، سرویسها یا فرصتهای زیر ساخت
فرآیند مدیریت پورتفولیو، ضرورتاً تقابل همه دیسیپلینهاست که به توسعه موفقیت آمیز پورتفولیو محصولات، سرویسها یا ظرفیتهای زیر ساخت مرتبط هستند. هدف از تلاش پورتفولیو عبارت است از اطمینان حاصل نمودن از اینکه شرکت بر روی فرصتهایی که احتمال زیادی دارد برای تعاملات مالی استراتژیک با احتمال ریسک کم دارد کار می کند. فرصتها بر اساس مجموعه ای از معیارها که نشان دهنده ارزش برای سازمان می باشند رده بندی و اولیت بندی می شوند و همچنین فرصتهایی با ارزش کمتر می بایست حذف، بازنگری و یا در لیست انتظار قرار گیرند تا منابع مورد نظر تامین گردد.

مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان
مجموعه‌ای از قابلیت‌های متنوع برای مدیریت و کنترل موثر برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان

بی شک مزیت رقابتی پایدار سازمانهای پروژه محور، توانمندی در اجرای موثر و کارآمد پروژه ها است. اجرای پروژه در محدوده ، زمان و هزینه برنامه ریزی شده به شیوه ای که بتوان حاشیه سود بالاتر از سطح استاندارد صنعت را ایجاد نمود، رویای مدیران سازمان های پروژه محور است.
سازمانها برای دستیابی به این مهم ناگزیر از بکارگیری روش ها و ابزارهای کارآمد در زمینه مدیریت پروژه ها هستند.
در نگاهی با افق وسیع تر تمامی سازمان‌ها بر اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی که برنامه کاری شرکت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص می‌نماید، عمل می‌کنند. این برنامه‌های کاری به نام‌های متفاوتی در سازمان‌ها شناخته می‌شوند، مانند پروژه، برنامه، طرح، و غیره؛ در عین حال شرکت‌ها، مستقل از فعالیتی که در هر برهه از زمان انجام می‌دهند، یک استراتژی یا برنامه جهت‌گیری شده را دنبال می‌نمایند.
برنامه‌ریزی سازمانی، هنگامی اتفاق می‌افتد که هیات مدیره سازمان، گروهی از پروژه‌های اصلی سازمان را تعریف، تعیین و سرپرستی نماید. با اجرای موفق این پروژه‌ها، یک سازمان در هر زمینه کاری، می‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

برنامه‌های سازمانی معمولا اطلاعاتی شامل موارد زیر دارند:
منابع مالی در دسترس در طول حیات برنامه (بودجه)،
منابع و مهارتهای لازم برای اجرای طرح (نیروی انسانی و تجهیزات)،
مواد مصرفی لازم برای اتمام کامل طرح (مواد اولیه)،
محدودیت‌های زمانی طرح (تاریخ‌های شروع و پایان)،
قدم‌های اجرایی و اهداف کلی طرح،

راهکار مدیریت پورتفولیو و پروژه‌های سازمان مجموعه‌ای از قابلیت‌های متنوع را به منظور مدیریت و کنترل موثر برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان چه بصورت انفرادی (Project) و چه به صورت سبدی از پروژه‌ها (Portfolio) در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. ذیلا” به برخی از این توانایی‌ها اشاره شده است:

تنظیم و تدوین برنامه پروژه سازمان

 • استاندارد سازی تعاریف و الگوهای سازمانی
 • امکان تعریف و تنظیم یک یا چند تقویم‌ سازمانی
 • تعریف ساختار شکست کار سازمانی
 • تعریف مرکز منابع سازمان متشکل از تمام منابع انسانی، مواد مصرفی و ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان به اشتراک گذاری منابع سازمان در میان پروژه‌های مختلف
 • امکان جایگزین کردن منابع با یکدیگر
 • طراحی و تنظیم یک یا چند الگوی ثابت برای پروژه‌های سازمان
 • کنترل و مدیریت ویرایش های مختلف پروژه ها
 • پی‌گیری و مدیریت پروژه‌های سازمان
 • امکان تعامل و همکاری بین اعضای پروژه در این محیط
 • گزارش‌گیری از وضعیت پروژه‌ها
 • مدیریت مستندات پروژه‌ها
 • انتشار اخبار و وقایع پروژه‌ها
 • تنظمیات حقوق دسترسی ارکان پروژه
 • یکپارچگی با مجموعه MS Office
 • ایجاد یک داشبورد دیجیتالی برای مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه

راهکار مدیریت پروژه‌های سازمانی یک راه‌کار جامع و یکپارچه را برای مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌های سازمان ارائه می‌کند که سهولت استفاده، پایگاه داده‌ متمرکز و امکانات گزارش‌گیری و تحلیل قدرتمندی را با همدیگر ترکیب نموده و در اختیار سازمان قرار می‌دهد.همچنین این راهکار تحت وب و بوسیله مرورگر اینترنتی Internet Explorer مورد استفاده واقع می‌شود.

اجزای راهکار مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان

 • زیرسیستم مدیریت پورتفولیو (سبد) پروژه‌های سازمان
 • زیرسیستم مدیریت پروژه‌های سازمان
 • زیرسیستم مدیریت اسناد، مسائل و ریسک‌های پروژه
 • چارچوب پیاده سازی راهکار
 • شناخت استراتژی‌ها و اهداف سازمان در حوزه مدیریت پروژه
 • شناخت و مدل سازی فرایندهای مدیریت پروژه
 • تحلیل شکاف نظام مدیریت پروژه
 • مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و OPM3
 • طراحی و معماری مبتنی بر راهنمای Microsoft

توصیف چارچوب/متدولوژی

Microsoft Solution Framework (MSF)

موارد کاربرد

 • نظارت بر عملکرد و اجرای پروژه ها ( خاص شرکت های کارفرمایی و مشاور)
 • مدیریت و بهینه کردن سبد پروژه‌های سازمان
 • مدیریت فاز‌ها و فعالیت‌های پروژه
 • مدیریت فرآورده‌های پروژه
 • مدیریت اسناد پروژه‌ها
 • مدیریت و مستندسازی مسائل و دانش بدست آمده در خلال اجرای پروژه‌ها
 • مدیریت ریسک‌ پروژه‌ها
 • زمانبندی پروژه‌ها
 • مدیریت هزینه‌های پروژه
 • مدیریت ارتباطات میان ارکان پروژه
 • خودکارسازی ارتباطات میان ارکان پروژه

ابزارها / نرم‎افزارها

 • Microsoft Project Server
 • Microsoft Portfolio Server
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Project Professional
 • Microsoft Office


خدمات و موضوعات مرتبط

 • تدوین استراتژی حوزه مدیریت پروژه سازمان
 • آسیب شناسی نظام مدیریت پروژه
 • ارزیابی سطح بلوغ پروژه‌های سازمان
 • مهندسی مجدد و بهبود فرایندهای مدیریت پروژه
 • مدیریت پورتفولیو سازمان
 • طراحی سیستم مدیریت پروژه
 • طراحی سیستم مدیریت طرح و برنامه
 • ارزیابی عملکرد پروژه‌ها
 • کنترل مالی پروژه‌ها
 • برنامه‌ریزی منابع پروژه‌ها

پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو
فرآیندهای مدیریت پورتفولیو معمولا در سازمانها در سطح دپارتمان با واحد کسب و کار به عنوان گروهی برای پاسخ به مشکلات، اختلافات، محدودیتهای منابع و عدم قطعیتهای آغاز شده اند.راهکار ساخیافته برای پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیو ممکن است ارزش طولانی مدتی را به واحد کسب و کار یا در سطح سازمانی وارد نماید. مراحل پیاده سازی مدیریت پورتفولیو برای پیاده سازی هر نوع فرایندی در سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.که شامل :
* ارزیابی وضعیت جاری فرآیند مدیریت پورتفولیو
* تعریف برنامه و چشم انداز مدیریت پورتفولیو
* پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو
* بهبود فرآیندهای مدیریت پورتفولیو

انجام ارزیابی وضعیت جاری مدیریت پورتفولیو و فرآیندهای مرتبط با آن باعث نظارت بر فرآنیدهای جاری و فرآیندهای که برای سازمان مورد نیاز است می شود.ارزیابی توسعه برنامه و آنالیز گپ را برای استقرار یا شکل دهی عملکرد مدیریت پورتفولیو  تسهیل می کند.فعالیتهای ارزیابی ممکن است شامل موارد ذیل باشد :
* شناسایی و ارزیابی دانش جاری مدیریت پورتفولیو (برای مثال، مدیریت استراتژیک، نظارت، ارتباطات، مدیریت ریسک، و مدیریت عملکرد).
* ارزیابی فرآیندهای جاری مدیریت پورتفولیو برای تعیین آنکه آنها از اهداف، استراتژی، چشم انداز و عملیات سازمانی پشتیبانی می کنند.
* شناسایی گپ ها در دانش، فرآیندها، ساختار و منابع
* ارزیابی اجزاء جاری پورتفولیو برای مشخص نمودن حمایت آنها از اهداف و استراتژی جاری سازمان
* ارزیابی منابع در دسترس اجزاء پورتفولیو  و تخصیص آنها در مقابل زمانبندی یکپارچه شده
* شناخت ذی نفعان برای هر یک از اهداف استراتژیک و اجزاء پورتفولیو
* بازبینی رویه ها و فرآیندهای جاری گزارش گیری پورتفولیو

نتایج ارزیابی ممکن است شامل موارد ذیل باشد :
* سطح رضایت مندی با راهکارهای جاری
* اهداف ارتباطات و نیازمندیهای سازمان
* راهکارهای مدیریت عملیاتی، پورتفولیو ، طرح، پروژه
* شناخت چشم انداز سازمانی (بلند مدت و کوتاه مدت) مدیریت پورتفولیو

OPM3 یکی از نمونه های ابزاهایی است که می تواند برای ارزیابی مدیریت پورتفولیو  درون سازمان بکارگرفته شود.ارزیابی بلوغ به سازمان جهت شناسایی راهکارهای برتر، ظرفیتها، خروجی حال حاضر آنها کمک می کند .پایداری فرایند ارزیابی بلوغ به سازمانها اجازه می دهد که برروی عملکرد خاص (پروژه، طرح و پورتفولیو ) متمرکز شوند.این ارزیابی به سازمانها اجازه می دهد که گپها را در راهکارهای برتر، ظرفیتها یا خروجی ها مورد استفاده شده، شناسایی نمایند.
چشم انداز پورتفولیو می بایست همراستا با چشم انداز سازمانی باشد و از اهداف و استراتژی سازمانی پشتیبانی نماید.چش انداز برای مدیریت پورتفولیو به شفاف سازی مسیر هریک از فرآیندها کمک خواهد کرد. چشم انداز برای مدیریت پورتفولیو  می بایست بازخورد ارزشهای فرهنگی سازمان باشد و همچنین می بایست قابل فهم و اعتبار برای ذی نفعان باشد.
اهداف، استراتژی و چشم انداز سازمانی کمک به پیاده سازی گامهای موقت مورد نیاز برای پیاده سازی چشم انداز مدیریت پورتفولیو خواهد کرد.نقشه راه مدیریت پورتفولیو برای پیاده سازی سطوح فرآیندها و ساختار مدیریت پورتفولیو ساخته شده است.برنامه پیاده سازی مدیریت پورتفولیو سازمانی می بایست اشاره به دو تلاش مرتبط با هم برای استقرار موفقیت آمیز فرآیند مدیریت پورتفولیو نماید.که آنها عبارتند از :
* راهکار برنامه ریزی شده برای تغییر رفتار سازمانی که شامل تعادل قوی مدیریت و رهبری  و الزامات تیم مدیریت حرفه ای برای تلاش می باشد
*راهکار برنامه ریزی شده برای توسعه افزایشی و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو  ، ساخت فرآیندهایی که قبلا  وجود داشته اند و کار برروی تعریف چشم انداز.

Portfolio Management

Managing a portfolio requires a significant amount of time and investment expertise. As a result, many investors choose to engage with an experienced Financial Advisor who can work closely with them.
Portfolio Manager Program
J.P. Morgan Securities Portfolio Manager Program is a fee-based investment advisory program that allows you to work closely with one of our portfolio managers. Financial Advisors in our Portfolio Manager Program construct customized portfolios for clients and have discretion over day-to-day investment decisions, which may provide them the opportunity to take advantage of timely investment opportunities.
Learn more about our Portfolio Manager Program.
Our process, structured yet flexible, recognizes that each client needs and deserves a customized investment plan. Throughout the process, the experience, expertise and market insight of professionals across wealth management is brought together in a cohesive structure.

The benefits of professional money management and implementation plan:
Rigorous Review Process: Portfolio managers undergo a thorough initial review by our Portfolio Manager due diligence group that typically includes an analysis of their investment philosophy, areas of specialty, professional background and other factors. In addition, the portfolio manager’s investment strategy are reviewed. Our ongoing oversight includes reviewing portfolio managers periodically on both qualitative and quantitative measurements.
Personalized Approach: Your portfolio manager will assess your individual needs and time horizon, as well as your tolerance for risk. This review usually begins with an evaluation of your current financial situation and special family- or business-related considerations. Your portfolio manager may also consult with other advisors you may have, such as accountants, attorneys or business managers, to integrate your investment plan with your entire wealth management plan.
Industry-Leading Research: Your portfolio manager has access to the investment insights of J.P. Morgan Investment Bank’s global research team – one of the world’s most highly respected research franchises. This group of analysts studies all sectors and markets in which J.P. Morgan does business, including equities, fixed income, currency and commodities, emerging markets, derivatives and structured finance. In addition, the economics and market strategy teams provide macro and strategic analysis thatyour portfolio manager may employ when developing investment ideas and constructing your portfolio.
Direct Access: Your portfolio manager is committed to working on a one-on-one basis with you to address your financial needs. We will keep you informed about your portfolio’s short- and long-term results and, provide periodic reports that include a detailed analysis of your contributions, withdrawals, holdings, performance and benchmark comparisons.
Portfolio Advisor Program
Our Portfolio Advisor Program offers many of the same benefits as the Portfolio Manager Program, except that it is a non-discretionary program. This means your Financial Advisor will discuss recommended transaction with you before making changes to your portfolio.

https://www.jpmorgan.com/pages/am/securities/investing/management

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *