مدیریت روابط عمومی

مقدمه‌ای بر روابط عمومی

تألیف: زهرا کاظم پور

روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمانهای اجتماعی برخوردار است. این توانمندی زمانی قابلیت بروز بیشتری را می یابد که نظام های حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند. در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید. شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمان ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، ضروری است که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که سازمان ها واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارند؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سر و کار دارند . بنابراین، نقش عمده روابط عمومى، نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان ها می باشد. توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به تحرک و کارایى آنها خواهد شد . بر این اساس، روابط عمومى در حقیقت مى تواند به عنوان واسطه میان نهادها و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها، شک ها و تردیدها پاسخ دهند.

نویسنده: زهرا کاظم پور
موضوع: اجتماعی، درسی و دانشجویی
تعداد صفحات: ۲۰۳
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۲

دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی
فصل اول: کلیات
مفهوم روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی درجهان
تاریخچه روابط عمومی در ایران
بنیانگذاران روابط عمومی
بنیانگذار و پدر روابط عمومی در جهان
بنیانگذار و پدر روابط عمومی ایران
فصل دوم: روابط عمومی (ضرورت، وظایف، اصول و انواع)
وظایف روابط عمومی
نقش روابط عمومی
اصول روابط عمومى
انواع روابط عمومی
روابط عمومی تحلیل گر
روابط عمومی توجیهگر
روابط عمومی تبیین گر
ویژگی هاي لازم براي روابط عمومی
فصل سوم: الگوهاي روابط عمومی
الگوهاي روابط عمومی
فصل چهارم: روابط عمومی دیجیتال
مفهوم روابط عمومی دیجیتال
ضرورت روابط عمومی دیجیتال
وظایف روابط عمومی دیجیتال
ویژگی هاي روابط عمومی دیجیتال
شناخت موانع روابط عمومی دیجیتال
فصل پنجم: گزارش نویسی در روابط عمومی
گزارش نویسی در روابط عمومی
شیوه هاي گزارش نویسی
شیوه تحقیقی و تحلیلی
شیوه توصیفی و تشریحی
شیوه هرم وارونه و خبري
شیوه تاریخی
شیوه تلفیقی
انواع گزارش نویسی در روابط عمومی
گزارش آماري و تحلیلی فعالیت سازمان
گزارش براي روزنامه ها و نشریات تخصصی
گزارش براي رادیو و تلویزیون
گزارش آگهی
گزارش سفر و مأموریت
گزارش سفر مطبوعاتی
گزارش هاي سالانه در خصوص منابع انسانی کارکنان
مراحل تدوین گزارش
تعیین و شناخت موضوع گزارش
گردآوري مطالب و منابع گزارش
فصل ششم: انجمن هاي حرفه اي روابط عمومى
تعریف انجمن هاي روابط عمومی
اهداف انجمن هاي روابط عمومی
انجمن بین المللی روابط عمومی
کنگره بین المللی روابط عمومی
انجمن روابط عمومی ایران
خط مشی انجمن روابط عمومی ایران
فصل هفتم: ارتباطات و روابط عمومی
مفهوم ارتباط
انواع ارتباط
ارتباط از نظر برقرارکننده و دریافت کننده
ارتباط از نظر نماد
انواع ارتباط با توجه به عکس العمل گیرنده پیام
انواع ارتباط از نظر محتوا و کارکرد
اجزا و عناصر ارتباط
ضرورت و اهمیت ارتباطات
اهداف ارتباط
ویژگی هاي ارتباط
نقش هاي ارتباط
موانع و محدودیت هاي ارتباط
فصل هشتم: آشنایی با روابط عمومی در کتابخانه ها
وظایف و فعالیت هاي مدیریتی در کتابخانه ها
برنامه ریزي
سازماندهی
نظارت و مراقبت
هدایت و رهبري
هماهنگی
ارزشیابی
ارتباطات
اهداف و وظایف روابط عمومی در کتابخانه ها
فصل نهم: ابزارهاي روابط عمومی در کتابخانه ها و برنامه هاي آن
ابزارهاي روابط عمومی در کتابخانه ها
تاکتیک هاي نوشتاري
روزنامه
بروشور
تابلو اعلانات
تاکتیک هاي گفتاري
برنامه رادیویی
تلفن ثابت
نوار کاست شنیداري
تاکتیک هاي بصري
برنامه تلویزیونی
نوار ویدیوئی
اسلاید
ترانس پرنسی
ویترین هاي نمایش
تاکتیک هاي چند رسانه اي
وب سایت
پست الکترونیکی
تلفن همراه

فصل اول كليات
مفهوم روابط عمومی

براى نخستین بار در «Public Relations» اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسىآمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد.- هارلو از پیشگامان روابط عمومى در جهان ميگويد:روابط عمومي دانشي است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه مى کوشند بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارند به دست اورند.
– یک تعریف تأیید شده در مجمع جهانی روابط عمومی در شهر مکزیکوسیتی در سال 1978 که از سوي 34 سازمان روابط عمومی ملی نیز مورد تأیید و حمایت قرارگرفت عبارت است از : روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی تجزیه و تحلیل روندها،پیش بینی عواقب روندها، مشورت دادن به رهبران سازمان و اجراي برنامه هاي عملی طراحی شده اي است که هم به درد سازمان می خورند و هم در راستاي منافع عموم قراردارد
تاريخچه روابط عمومي درجهان :
روابط عمومی قدمتی چهار هزار ساله دارد . تاریخ روابط عمومی را می توان درامپراتوري هاي باستانی مانند ایران، مصر، هند و چین ردیابی کرد . این ریشه ها شامل تأسیس ساختمان ها، مجسمه ها، بت ها و نظام هاي ارتباطی دولتی در جوامع باستانی بسیار تکامل یافته هستند . تدفین تشریفاتی رهبران، حتی به عنوان خدایان، جزئی ازتاریخچه روابط عمومی است نخستين بار در شركت راه اهن امريكا درسال 1897مطرح كرديد واز زماني اغازشدكه موسسات وشركت ها افكار عمومي را در سرنوشت خود موثر دانستند ودريافتند كه فقط اين كارازطريق روابط عمومي امكان پذير بود
تاريخچه روابط عمومي جهان به سه دسته تقسيم ميشود :دوره اول از سال 1900تا1419 ميلادي بود كه سازمانها وموسسات تلاش ميكردند با انتشار مطالب خود را خوب جلوه دهند دوره دوم ازسال1914تا1918 ميلادي بود كه دولت امريكا درگير جنگ جهاني اول بود وقصد داشت مقاصد جنگي وخواسته هاي خودرا توسط روابط عمومي مرتبط با مردم قراردهد  دوره سوم ازسال 1918تا1929بود دوره تكامل روابط عمومي در امريكا بود وموسسات صنعتي دست به انتشار مطالب براي معرفي خود زدند
تاریخچه روابط عمومی در ایران
روابط عمومی در ایران سابقه اي طولانی دارد . نظام هاي پادشاهی در ایران داراي نهادهاي اطلاع رسانی، تبلیغی و ترغیبی خاص بودند که یک جریان ارتباطی یک سویه را از بالا به پایین هدایت می کردند و این امر تا زما ن مشروطه ادامه داشت نخستین همایش روابط عمومى در 30 آذر ماه 1343 در آبادان و دومین همایش در 13 مهر 1344 در کرمانشاه برگزار شد
بنیانگذار و پدر روابط عمومی در جهان ایوي لد برت لی را اغلب به عنوان پدر روابط عمومی مدرن نامیده اند.
لی که یک روزنامه نگارروزنامه هاي نیویورك  بود فکر می کرد هدف حرفه جدید اومطلع کردن عموم به نفع مشتریان خود و توصیه به آنها براي کسب رضایت عمومی است.وي نیز در سال 1899 پس از فارغ التحصیلی به روزنامه نگاري پرداخت
بنیانگذار و پدر روابط عمومی ایران :دکتر نطقی در 11 شهریور سال 1289 هجري شمسی در تبریز متولد در دانشگاه حقوق به تحصیل پرداخت دکتر نطقی به علت علاقه مندي به ادبیات و شعر در این دانشگاه با نشریه هاي ادبی شروع به همکاري نمود و از این طریق راه خود را به سوي ارتباط جمعی، جهان ارتباطات و درنهایت روابط عمومی آغاز کرد

فصل دوم روابط عمومی (ضرورت، وظایف، اصول و انواع)
در یک جامعه پیچیده و پیشرفته نیازها و مطالبات بیشتري ایجاد می شود و ضرورت نظم و قا نون در آن افزایش یافته، نوعی تقسیم کار بویژه در بعد اجتماعی شکل می گیرد . در این جوامع پدیده اي به نام دولت جدید و سازمان اداري جدید معنا پیدا می کند. هر فردي بدون شک براي ارتباط خود با جامعه و جامعه براي ارتباط خود با دولت نیازمند این واسطه ها است. از جمله این واسطه ها می توان از نهادهاي روابط عمومی نام برد ، یعنی روابط عمومی عهده دار همان وظایفی است که فرد در گذشته، خود آن را انجام می داد

وظایف روابط عمومی
در بخش روابط عمومی، حدود 53 عنوان وظیفه شناسایی شده است که در شش طبقه قرار می گیرند و عبارتند از:
– وظایف انتشاراتی
– وظایف تبلیغاتی
– وظایف ارتباط رسانه اي و مردمی
– وظایف سمعی و بصري
– وظایف مطالعات و برنامه ریزي
– وظايف تشريفاتي وخدماتي

همراه کردن کارکنان، جلب مشارکت و اعتماد آنان براي پیشرفت هاي مادي و معنوي سازمان از جمله وظایف و کارکردهاي اساسی روابط عمومی است
. روابط عمومی مدون و برنامه ریزي شده یکی از ابزارهاي قوي مدیریت افکار است. روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیري در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند.
از جمله اموري که روابط عمومی ها باید به آنها توجه داشته باشند موارد ذیل است
– توجه جدي به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سازي سالم بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهاي سیاسی مخرب
– ارائه مشاوره هاي مؤثر به مدیران ارشد سازمان
-دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت هاي غیرمسئولانه واحدها وافراد.
– حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازي ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازي ها، تهدیدها،
– خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال
-ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.
– کمک در جذب استعدادهاي درخشان کارکنان یا به عبارتی ایجاد بستري مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان
تقویت ارزش ها و ویژگی هاي مطلوب انسانی.
– معرفی الگوهاي آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمان
سازماندهی خبري سازمان تلاش براي اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع باروش ها و ابزارهاي ارتباطی.
– تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن
– تغییر نگرش مسئولان نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت آن
– جهت گیري و جهت دهی سازمان به سوي کارمند محوري
– همکاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها
– تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی
– تنظیم برنامه مدون و سالیانه براي عمل به شعائر و برگزاري مراسم مذهبی وغيره
اصول روابط عمومى
اقدامات و فعالیت هایى که از سوى روابط عمومى انجام مى گیرد به دو دسته تقسیم مى شوند: نخست، فعالیت هایى که از قبل پیش بینى و برنامه ریزى شده و با بررسى طرح هاى اجرایى با آمادگى به اجرا در مى آیند. دسته دوم، آن سرى از فع الیت ها واقدامات اجرایى است که بنا بر نیاز و بر اساس مصلحت روز، ضرورت اجراى وجود دارد. در اجراى هر برنامه کلى، عمومى، یا جزئى و مقطعى روابط عمومى ها ،چهار مرحله وجود دارد که طى صحیح و منظم این مراحل، موفقیت اقدامات روابط عمومى ها، را تضمین مى کند و از آغاز تا پایان یک چرخه سیکل بسته را تشکیل مى دهد، که این چهار مرحله عبارتند از: تحقیق، تهیه برنامه، ارتباط،
انواع روابط عمومی
انواع ر وابط عمومی را می توان از نظر معیار اثرگذاري و سودمندي و میزان کارآیی ومفید بودن و یاري رسانی به مدیریت و سازمان و در جهت اهداف آن و اجراي برنامه ها،به سه دسته طبقه بندي کرد:
1روابط عمومی تحلیل گر
2روابط عمومی توجیه گر
3روابط عمومی تبیین گر
روابط عمومی تحلیل گر: یک روابط عمومی کارآمد است . این روابط عمومی با توجه به فلسفه وجودي سازمان، اهداف اصلی و فرعی آن و امور حرکت می کند. روابط عمومی تحلیل گر داراي برنامه ادواري منظم، روزانه، هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالانه است . براي مقابله با بحران ها و چالش ها که ناگهان و خارج از اراده حادث می شود، داراي طرح هاي معین است. این نوع روابط عمومی براي بهره گیري از فرصت هاي مناسب که پیش می آید نیز داراي طرح هاي بهره گیري و بهره برداري است. در یک جمع بندي می توان گفت که روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی علمی، نظام مند، فعال، نوآور، قابل انعطاف و اثرگذار است که به مقام مشاور مدیریت ارتقا می یابد
روابط عمومی توجیه گر: در فضاي نامناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با وجود مدیران و فرهنگ مدیریتی نامساعد و پایین بودن دانش تخصصی مدیر واحد روابط عمومی، نوعی روابط عمومی پدیدار می شود که آن را روابط عمومی توجیه گر می نامند.
این نوع روابط عمومی یک مشاطه گر بزك کننده و توجیه گر است که بیشتر شایسته تبلیغات با معنی منفی کلمه است . این روابط عمومی به صورت منفعل به دنبال حوادث و رویدادها می دود و با منطقی سطحی واستدلال هایی غیرقابل باور و با غوغاسالاري و فعالیت هاي ارتباطی پرخرج و بیش ترپرهزینه و پر زرق وبرق سعی در توجیه رویدادها، اقدامات و تصمیمات مدیران سازمان دارد.
روابط عمومی تبیین گر: درخوشبینانه ترین شکل آن تنها به اعلام و بیان رویدادها و گزارش و تشریح اقداما ت سازمان می پردازد. این نوع روابط عمومی اگر داراي برنامه مدون ادواري روابط عمومی هم باشد، این برنامه ها فاقد انطعاف، نوع آوري، جذابیت و اثربخشی است

ویژگی هاي لازم براي روابط عمومی
به گفته نطقی، پدر روابط عمومی نوین ایران، با فرا رسیدن دوران علمی مدیریت، دیگرباید روابط عمومی را نه به عنوان هنر مردم داري و یا مقداري تکنیک، بلکه به عنوان مجموعه اي از هنر و فن و بالاتر از همه، فلسفه اي استوار بررسی کردبنابراين ويژگيهاي روابط عمومي عبارتند از
. – روابط عمومی، فعالیت ارتباطی دو طرفه است؛
– هدف روابط عمومی، استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است؛
– فعالیت هاي روابط عمومی با تحقیق شروع می شود و با ارزیابی تمام می شود؛
– روابط عمومی براي تأمین اهداف مورد قبول جامعه تلاش می کند و داراي مسئولیت اجتماعی است؛
– روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است داشته باشد
برخی از اطلاعات و دانش هایی که براي انجام کارهاي روابط عمومی مورد نیازاست عبارتند از:
– هنر ارتباطات
– روانشناسی
– روانشناسی اجتماعی
– جامعه شناسی
– علوم سیاسی
– اصول مدیریت و اخلاق
علاوه بر دانستن این رشته هاي علمی براي تحقیق در افکار عمومی، تجزیه وتحلیل مسائل همگانی ارتباط با رسانه ها، برقراري ارتباطات پستی، تبلیغ مؤسسه انتشارات، تولید نوارهاي ویدیویی، برگزاري مسابقات یا مراسم ویژه سخنرانی و اهداي جایزه و همچنین برگزاري مراسم بزرگداشت و قدردانی هر یک در جاي خود ضروري است
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی
– وضعیت مناسب سیاسی و اجتماعی و فرهنگ مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاري
– مراکز آموزش عالی روابط عمومی مرتبط و متعادل با فضاي عملی کار روابط عمومی
– ادبیات قوي روابط عمومی و ارتباطات
– نهادهاي حرفه اي و تخصصی روابط عمومی فعال
– نشریات تخصصی روابط عمومی
– وجود بخش هاي دولتی حمایت کننده و متولی روابط عمومی

فصل سوم الگوهاي روابط عمومی
الگوهاي روابط عمومی

اسپیرینگ تون. اتال از صاحب نظران روابط عمومی، اعتقاد دارد تاکنون الگوي خاصی از روابط عمومی ارائه نشده است که بتواند روش مشخصی را ارائه دهد که به نوبه خود کلیه فعالیت هاي بخش هاي متفاوت روابط عمومی را همزمان تنظیم کرده وسروسامان دهد وي این مسئله را ضعف علمی نظریه روابط عمومی عنوان می کندبعضی از صاحب نظران روابط عمومی بر ضرورت تطبیق کلیه برنامه هاي روابط عمومی با یک الگوي مشخص تأکید دارند، این وضعیت هاي مختلف هستند که می توانند در گزینش الگوها مؤثر واقع شوند. با این وصف، الگوي اصلی و حاکم بر برنامه و راهبردهاي ارتباطی آن لزوماً باید مشخص باشد و استفاده ازسایر الگوها در صورتی مجاز است که با الگوي اصلی تناقض پیدا نکند.با توجه به این توضیح مختصر، مهم ترین الگوهاي روابط عمومی به شرح ذیل است
1. الگوي نمایندگی مطبوعات/تبلیغات:  دراستانه قرن 19رواج يافت نماينده مطبوعات درسازمان عمل ميكرد با تهيه اخبارمختلف
2. الگوي اطلاع رسان – مهم ترين وظيفه نشر اطلاعات است وتوجه به واقعي بودن پيام
3. الگوي دوسویه ناهمسنگ -معتقد به دوطرفه بودن جريان ارتباط است ولي نقشي رابه طرفين ارتباط نميدهد
4. الگوي دوسویه همسنگ -در اين الگودستيابي به تفاهم وهمفهمي بامخاطب جاي اقناع رامي گيرد
5. الگوي صنعت روابط عمومی حرفه اي – در این الگو بر کاربرد مؤثر تکنیک هاي ارتباطی در راستاي تبلیغ صرف سازمان و تأکیدبر استفاده از تاکتیک هاي هدایت شده در روابط عمومی تأکید می شود.
6. الگوي روابط عمومی حرفه اي – در واقع این الگو به مدیریت منازعه و مدیریت متقاعد سازي از طریق مذاکره توجه خاصی دارد
7. الگوي دوسویه-ازروش بردوباخت استفاده ميكند باتاكيدبرنقش روابط عمومي در مديريت منازعه وحل اختلاف بين سازمان وگروه
8. الگوي ترکیبی-دو تاكتيك به تاكتيك هاي پنجگانه اضافه شده است 1)تاكتيك مفيدوسازنده 2)تاكتيك پذيرش وعدم پذيرش
9. الگوي دوسویه جدید: این الگو مرکب از الگوهاي دوسویه و ترکیبی است که همانند فعالیت هاي دوسوی است.
چهار الگوي اول در سال 1984 توسط گرونیگ  و هانت  ارائه شدند، اما آنهابعدها دریافتند این چهار الگو از ظرفیت لازم براي انطباق کلیه برنامه ها و اقدام هاي صنعت روابط عمومی با آنها برخوردار نیستند، لذا در سال 1992 الگوهاي صنعت روابط عمومي رامطرح ساختند
در واقع این الگو به مدیریت منازعه و مدیریت متقاعد سازي از طریق مذاکره توجه خاصی دارد این الگو مرکب از الگوهاي دوسویه و ترکیبی است که همانند فعالیت هاي دوسویه است

فصل چهارم روابط عمومي ديجيتال
مفهوم روابط عمومی دیجیتال

روابط عمومی دیجیتال عبارت است از استفاده از فناوري دیجیتالی به ویژه کاربردهاي مبتنی بر وب سایت هاي اینترنتی براي افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات ارتباطی به کاربران، سازمان ها و نهادها و دریافت اطلاعات از طریق آن   بنابراین وظیفه روابط عمومی : الکترونیکی و دیجیتال کسب نظرات مخاطبان در کوتاه ترین زمان ارتباط دو طرفه با مخاطب و دریافت نظرات و انتقادات آنها در کمترین زمان بسیار مفید است
ضرورت روابط عمومي ديجيتال : روابط عمومى الکترونیکى فقط در ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مردم خلاصه نمى شود . با وجود چنین ابزارى است که مردم مى توانند نظرات خود را بسیار راحت تر و بدون گذراندن فیلترها و سدهاى مستحکم به سمع و نظر مسؤولان سازمان برسانند. بى اغراق سرعت در اطلاع رسانى، اصلى ترین عنصرى است که روابط عمومى الکترونیکى را به روابط عمومى سنتى تحمیل کرده است .

وظایف روابط عمومی دیجیتال
مهم ترین وظایفی که روابط عمومی دیجیتال در یک جامعه اطلاعاتی انجام خواهد دادعبارتند از:
– ساده سازي نحوه ارائه خدمات به شهروندان ، سازمان ها و نهادها و تسهیل دسترسی آنها به این خدمات؛
– نقش مهم در بهبود کارایی و اثربخشی نهادها ، سازمان ها و مؤسسات از طریق حذف لایه هاي ساختاري؛
– تسهیل و دسترسی شهروندان و مخاطبان سازمان ها به اطلاعات مورد نیاز ازطریق جایگزینی شهروندي و اجتماع مداري به جاي بوروکراسی مداري؛
– بهبود پاسخگویی و اطلاع رسانی به مخاطبان و تضمین پاسخگویی و اطلاع دهی در خصوص نیازهاي شهروندان و سازمان ها؛
– افزایش خلاقیت از طریق به کارگیري مکانیسم هاي ارتباطی و اطلاع گیري واطلاع رسانی در امور دولتی وغیردولتي
ویژگی هاي روابط عمومی دیجیتال :
روابط عمومی درجامعه اطلاعاتی باید از پیله نظام بسته بیرون آمده و با برنامه ریزي و اطلاع رسانی دقیق امکان جست وجوي حقیقت را در لایه هاي مختلف سازمان فراهم آورد. روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی باید به جاي این که خودشان تولیدکننده اطلاعات باشند، به روزنامه نگاران اجازه بدهند که در محیط آنها تفحص کنند و خبر تولید کنند. به هر حال جوامع امروزي در حال گذار به جامعه اطلاعاتی آینده هستند .
در یک کلام، ویژگی ها و مزایاي روابط عمومی دیجیتال عبارت است از:
– دوسویه بودن ارتباطات
– کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بهره وري کارکنان
– الزام به پاسخگویی به صورت پیوسته
– دسترسی سریع به اطلاعات
– کاهش حجم نامه هاي اداري و بایگانی
– فراگیري و فرامرزي بودن
– پیش بینی نیازهاي تعریف نشده مخاطب
موانع روابط عمومی دیجیتال:
– عدم وجود نظام ارتباطی مناسب و نهادینه شده در سازمان ها
– مقاومت در میان کارگزاران روابط عمومی ها به دليل نداشتن اشنايي با اينترنت وعدم تسلط به يك زبان خارجي
– وجود مقررات و روش هاي دست و پاگیر و پیچیده وسلسله مراتب پيچيده
– محدودیت در تأمین منابع مورد نیازاز جمله عدم تمايل نيروي انساني متخصص ونبودن تجهيزات واطلاعات
– عدم دسترسی یکسان همه شهروندان به امکانات رایانه اي وهزينه سنگين ان وضعف زير ساختها ي مخابراتي
تدابیر لازم جهت پیاده سازي روابط عمومی دیجیتال به منظور پیاده سازي روابط عمومی دیجیتال توجه به نکات زیر ضروري است:
– خرد مدیریت دستگاه مربوطه همراه با تدابیر لازم و حمایت از طرح هاي پیشنهادي؛
– ایجاد بینش سازمانی در بین مدیران درخصوص ضرورت جهت گیري فعالیت ها و برنامه هاي روابط عمومی به این سمت و سوي؛
– تعهد به تأمین منابع و امکانات مورد نیاز روابط عمومی ها از سوي مسئولان؛
– حمایت واقعی از تغییر روابط عمومی از سنتی به الکترونیکی و دیجیتالی؛
– اجراي سریع تغییرات مورد نظر؛
– طراحی استراتژیک جهت تحولات آتی؛
– آمادگی بافت سازمانی براي این تحولات و ایجاد امید به عدم به خطر افتادن

فصل پنجم گزارش نويسي درروابط عمومي
بخش هاي قابل توجهی از فعالیت هاي نوشتاري روزانه روابط عمومی ها، که براي برقراري ارتباط و اطلاع رسانی صورت می گیرد، صرف تهیه و نگارش انواع گزارشها براي مخاطبان درون و برون سازمانی می شود. گزارش هایی که هر کدام داراي زبان، ساختار و مخاطبانی خاص است و باید به نحوي تهیه، تنظیم، نگارش و پردازش شود که بتواند مفاهیم مورد نظر را به خوبی انتقال دهد و تأثیر لازم را روي مخاطب داشته باشد.
شیوه هاي گزارش نویسی:تهیه هر نوع گزارش با هدف و مخاطب خاص،نیازمند استفاده از شیوه و سبک مناسب و منطبق با گزارش مورد نظر است مثلا شيوه نگارش گزارش اماري وتحليلي سازمان بايد متفاوت از گزارش اداري باشد
شیوه تحقیقی و تحلیلی:برپايه تحليل وتفسير وبهره گيري از اسنادومدارك است
شیوه توصیفی و تشریحی:تشریح، توصیف و تجسم بیشتري نسبت به سایر گزارش ها در اين نوع گزارش از ابعاد مختلف به موضوع نگاه مي شود
شیوه هرم وارونه و خبري:این شیوه گزارش نویسی براي تشریح ابعاد و زوایاي خبرهاي مهم روابط عمومی ها و آن دسته از اخباري که نیاز به توضیح و تشریح بیشتري دارد به کار می رودبراي تهیه آن مهم ترین وجالب ترین بخش خبر و موضوع در ابتداي گزارش آورده می شود و به ترتیب ادامه گزارش اختصاص به موضوعات با اهمیت بیشتر دارد و پاراگراف هاي آخر گزارش به کم اهمیت ترین و فرعی ترین بخش هاي موضوع خبري اختصاص می یابد.
شیوه تاریخی: قدیمی ترین نوع  گزارش است اگر چه كم مورد استاده قرار ميگيرد اما داراي كاركرد هاي خاص خوداست
روال و منطق خاص ومشخص زمانی پیروي می کند به نحوي که تمامی جزئیات موضوع گزارش از زمان وقوع تا انتها در گزارش آورده می شود
شیوه تلفیقی: گزارشی است که از انواع سبک هاي گزارش نویسی استفاده کرده است

انواع گزارش نویسی در روابط عمومی
گزارش آماري و تحلیلی فعالیت سازمان:
به صورت فشرده و مفید است به صورت دوره اي سه ماهه،شش ماهه و سالانه تهیه می کنند براي تهیه این نوع گزارش، ابتدا لازم است آمار و ارقام سازمان به صورت کلان در گزارش آورده شود
گزارش براي روزنامه ها و نشریات تخصصی:تهیه و ارسال خبر، بیانیه، گزارش، مقاله و… در زمینه فعالیت هاي سازمان براي رسانه هاي جمعی، اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون،
گزارش براي رادیو و تلویزیون:با توجه به ماهيت مخاطبان مختلف است تنظیم گزارش براي تلویزیون، باید منطبق و متناسب با تصاویر و صحنه هاي انتخاب شده براي پخش باشدو نگارش آن به زبان محاوره اي صورت می گیرد، تا جذابیت و قابلیت استفاده براي گزارش را در پی داشته باشد.در حال حاضر، تهیه گزارش براي گروه هاي مختلف رادیو و تلویزیون، در قالب طرح هاي مشترك، صورت می گیرد،
گزارش آگهی:این نوع اطلاع رسانی در امکان انتخاب پیام و گزارش به نحو دلخواه و انعکاس آن از طریق رسانه هاي جمعی است در تهیه گزارش آگهی براي مطبوعات و رادیو وتلویزیون، بهره گیري از زبان نوشتاري روان، ساده، شفاف و قابل فهم براي مخاطب،جذابیت متن، ایجاد کشش در مخاطب و پرهیز از بزرگ نمایی، بسیار مهم است.
گزارش از مراسم و برنامه ها:برگزاري مراسم اعم از همایش، گردهمایی، سمینار، کنفرانس، جشن، جشنواره و… ازجمله برنامه هایی است که همواره از سوي سازمان ها انجام می گیرد
گزارش سفر و مأموریت:کارشناسان روابط عمومی، به لحاظ موقعیت کاري خود، همواره در سفرها و مأموریت ها، مدیران سازمان را همراهي ميكنند تهیه و تنظیم گزارش سفر نیز شامل بخش هاي مقدماتی مکان و زمان، ترکیب
اعضاي شرکت کننده و هدف سفر و مأموریت ذکر می شود
گزارش سفر مطبوعاتی:اعزام خبرنگاران رسانه هاي جمعی به نقاط مختلف کشور براي بازدید از طرح ها و پروژه هاي شاخص سازمان ها،

گزارش ویژه بحران:تهیه و تنظیم گزارش ویژه براي مدیریت سازمان و اطلاع رسانی سریع و به موقع درزمینه پیش بینی بحران ها و رویداد هاي مرتبط با وظایف و سیاست هاي سازمان از جمله فعالیت هایی است که در دستور کار روابط عمومی هاي کارآمد قرار دارد
،گزارش اداري:تهیه و تنظیم گزارش اداري از جمله فنونی است که در روابط عمومی کاربرد بسیاري دارد، به گونه اي که اکثر امور تحقیقاتی، افکار سنجی، طرح ها و اقدامات روبط عمومی می تواند در قالب گزارش اداري به اطلاع مدیران برسد.
مراحل تدوین گزارش:
1. تعیین و شناخت موضوع گزارش
2 گردآوري مطالب و منابع گزارش
3. نگارش گزارش
4. ویرایش و تجدید نظر گزارش
براي آنکه با ساختار گزارش بهتر آشنا شویم، مجموعه اجزاي گزارش را در سه بخش معرفی می کنیم:
1. بخش مقدماتی شامل آرم مؤسسه، عنوان گزارش، تهیه کننده یا تهیه کنندگان، واحد یا مدیریت تهیه کننده، و تاریخ تهیه
2. بخش اصلی ، کلیاتی درباره گزارش از نظر عنوان، روش هاي کسب اطلاعات، و نتیجه کلی بیان می شود
3. بخش مراجعه- منابع و مآخذ واژه نامه تخصصیو پیوست ها

فصل ششم انجمن هاي حرفه اي روابط عمومي
تعریف انجمن هاي روابط عمومی

یکی از انواع انجمن هاي حرفه اي هستند که با مشارکت داوطلبانه و آزادانه علاقمندان، کارشناسان، کارگزاران و پژوهش گران رشته روابط عمومی به منظور پاسداري از علایق و منافع مشترك و توسعه و گسترش رشته روابط عمومی به وجود آمده اند.
اهداف انجمن هاي روابط عمومی
– افکار عمومی را از فلسفه وجودي، ضرورت، نقش، اهمیت و فعالیت روابط عمومی آگاه کرده و براي آن مقبولیت و شناخت عامه جستجو نمایند
– زمینه ها و شرایط مناسب توسعه و پیشرفت آن را جستجو کرده و راه هاي ارتقاء و تکامل آن را بیابند
– با رسانه ها و افکار عمومی مشکلات و مسایل روابط عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به دنبال یافتن راه حل آنها برآیند
– در مقابل انتقادات و ایرادهاي مطرح شده از سوي محافل، مجامع، اشخاص وسازمان ها از رشته و حرفه روابط عمومی، به طور منطقی و مستند به دفاع برخیزند
– با تولید اطلاعات ، محافل، مجامع و همگان را در زمینه همه جنبه هاي روابط عمومی، تغذیه اطلاعاتی نمایند
– معیارها و استانداردهاي حرفه اي را ارائه داده و به طور مستمر سعی در ارتقا ءآنها نمایند
– زمینه هاي اجراي دوره هاي آموزشی و توسعه ادبیات روابط عمومی را فراهم نمایند
– معیارها و حداقل هاي ورود به شغل و حرفه روابط عمومی را تعیین نمایند

انجمن بین المللی روابط عمومی 1
در سال 1955 به منظور برقراري ارتباط بین دست اندرکاران و علاقه مندان روابط عمومی در سطح جهان و با هدف توسعه و پیشرفت این رشته و ایجاد نهادهاي بین المللی و تخصصی براي هماهنگی تلاش ها و تبادل تجارب بین همه کارگزاران روابط عمومی در سطح جهانی و از میان برداشتن مشکلات و موانع آن این سازمان جهانی تاکنون به عنوان فراگیرترین و اثرگذارترین سازمان حرفه اي و تخصصی روابط عمومی در سطح جهان شناخته می شود
کنگره بین المللی روابط عمومی
کنگره بین المللی روابط عمومی هر سه سال یک بار در یکی از کشورهاي جهان ازسوي انجمن بین المللی روابط عمومی، انجمن هاي قاره اي، ملی و مؤسسا ت روابط عمومی با شرکت صدها کارشناس، استاد و پژوهشگر روابط عمومی تشکیل می شود
انجمن روابط عمومی ایران
براي اولین بار مرحله نوینی در شکوفایی هنر روابط عمومی آغاز شد، وهمزمان در اسفند ماه همین سال بنیانگذاران روابط عمومی نوین در ایران براي برقراري ارتباط با انجمن بین المللی روابط عمومی و توسعه و ترویج و شناساندن روابط عمومی به تأسیس انجمن روابط عمومی ایران همت گماردند . اولین انجمن روابط عمومی در اسفند 1346 با حمایت از سوي شرکت ملی نفت ایران با هدف شناساندن    ارزش واهميت روابط عمومي به مديران ومسولان وبالا بردن سطح علمي وتجربي دست اندركاران اين رشته تشكيل شده است
خط مشی انجمن روابط عمومی ایران
1. مساعدت به تداوم، گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ، ایرانی در ارتباطات انسانی با تکیه بر افکار عمومی
2. توجه جدي به انجام تحقیقات علمی و تخصصی در زمینه ارتباطات اجتماعی و و سازمانی ؛
3. کوشش سنجیده و سازمان یافته براي توسعه مبانی نظري و فنون علمی روابط عمومی با استفاده از برنامه هاي آموزشی
4.تلاش مجدانه براي یافتن جایگاه واقعی روابط عمومی در دستگاه هاي مختلف؛
5. معرفی و تثبیت شأن حرفه اي انجمن به عنوان داوري موجه و ارزیابی منزه،دلسوز و با انگیزه در کنار واحدهاي روابط عمومی با هدف ایجاد همفکري و همکاري بین آنها و مراجع
7. آگاهی از وضعیت تحصیلی، تجربی و حرفه اي مدیران، کارشناسان
9. ایجاد فرهنگ تقدم اهداف سازمانی نسبت به مقاصد شخصی به منظور پیشبردبرنامه ها و دستیابی به اهداف تعیین شده دستگاه هاي اداري و اجرایی
10 . فراهم سازي زمینه براي انعکاس واقعی اخبار و اطلاعات و اظهار نظر مستند

فصل هفتم ارتباطات وروابط عمومي
مفهوم ارتباط

ارتباط در فرهنگ هاي فارسی به معانی ربط دادن، بستن علاقه ، پیوستگی و بستگی،پیوند چیزي به چیزي، اتصال و رابطه آمده است از نظر ادوین امري 1 و همکارانش ، ارتباط عبارت از فن انتقال اطلاعات و افکار ورفتارهاي انسانی از یک شخص به شخص دیگر می باشد. هر کدام از ما با یک شخص دیگر از طریق حواس پنجگانه((بینایی، بویایی ، چشایی، بساوایی و شنوا یی) دائم درحال برقراري ارتباط هستیم .
انجمن بین المللی تحقیقات ارتباط جمعی، ارتباط را این گونه تعریف می کند ،هنگام صحبت از ارتباط ، منظور روزنامه ها ، نشریه ها ، مجله ها ، کتاب ها ، رادیوها ،تلویزیون ها ، ارتباطات راه دو ر (تلفن، تلگراف ، کابل هاي زیردریاییو) پست است .
ارتباط را می توان جریانی دو طرفه دانست که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار، نظریات ، احساسات و حقایق می پردازند
كولي چنین تعریف کرده است:ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس و به وسیله آن به وجود می آید و تمام مظاهر فکري و وسایل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان بر پایه آن توسعه پیدا کند .
انواع ارتباط:
ارتباط از نظر برقرارکننده و دریافت کنندهاز نظر برقرارکننده و دریافت کننده، ارتباط به قسمت هاي زیر تقسیم می شود:
1. ارتباط انسان با انسان
2. ارتباط انسان با حیوان
3. ارتباط حیوان با انسان
4. ارتباط حیوان با حیوان
5. ارتباط انسان با ماشین و ماشین با انسان
6. ارتباط انسان با مبدأ خلقت

ارتباط از نظر نماد :به دوگروه تقسيم مي شود
1ارتباط کلامی  : واحد زبان بود وبه صورت گفتاري ونوشتاري درخدمت ارتباط بود
2ارتباط غیرکلامی:نماد غير كلامي مثل نقاشي رقص ويا هرنماد ديگر
انواع ارتباط با توجه به عکس العمل گیرنده پیام
1. ارتباط خطی

در این نوع ارتباط گوینده فرمان می دهد و مخاطب بدون اینکه حق انتخاب ،تفسیر، توضیح و سؤال داشته باشد، خواسته برقرارکننده ارتباط را برمی آورد.
2. ارتباط خطی ترغیبی و تشویقی
در این نوع ارتباط ، فرستنده پیام همراه با پیام، مقدار زیادي مطالب تشویقی وترغیبی هم ارسال می دارد و گیرنده پیام را تشویق و متمایل به انجام کار و یا پذیرش اندیشه می نماید.
3. ارتباط دو جانبه
در این نوع ارتباط ، گیرنده و فرستنده مطالب ، منظورها و مفاهیم خود را بایکدیگر در میان  ميگذارند
4. ارتباط پر وجهی
در این نوع ارتباط ، گیرنده و فرستنده با مجموعه پیام هاي کلامی و غیرکلامی همدیگر را مخاطب قرار می دهند
انواع ارتباط از نظر محتوا و کارکرد
1.ارتباط خصوصی و بی واسطه

ارتباطی است  رو در رو که  ، پیام مستقیماً میان پیام دهنده و پیام گیرنده ردوبدل مي شود
2.ارتباط جمعی یا عمومی
این نوع وسایل عبارتند از روزنامه ، رادیو ،تلویزیون، سینما، اعلان ها و… .
ویژگی هاي این نوع ارتباط عبارت است از:
الف. پیام گیران ناآشنا و پراکنده
ب. بازگشت پیام یا بازخورد با تأخیر
ج. سرعت عمل زیاد
د. تکثیر پیام
ه. ارتباط سطحی و ناپایدار
3.ارتباط نوشتاري
ارتباطی است که در آن ، اطلاعات از طریق قلم بر کاغذ نقش می بندد  مانندنامه، روزنامه، کتاب و غیره.
4.ارتباط غیر نوشتاري
ارتباطی است که اطلاعات و افکار از طریق امواج مانند رادیو، تلویزیون، تلفن و غیرميان افراد مبادله می شود.
-5ارتباط ملی
ارتباطی است که پیام ها، اطلاعات و مفاهیم از طریق وسایل ارتباط جمعی (نظیررادیو، تلویزیون و مطبوعات )در چارچوب جغرافیایی یک کشور منتشر می شود.
-6ارتباط فراملی
پیام ها و اطلاعاتی که از طریق ماهواره ها مخابره مي شود مانند ماهواره
7ارتباط کلامی
در این نوع ارتباط ، اطلا عات و افکار از طریق زبان و گفتار منتقل می شود تلفن، تلگراف و غیره
8ارتباط غیرکلامی
ارتباطی است که مفاهیم و معانی به صورت غیر زبانی میان انسان ها منتقل می شود نظیر عکس،
9ارتباط انسانی
اطلاعات که میان دو انسان رد و بدل می شود مانند نامه ، تلفن
10 ارتباط ماشینی یا ابزاري
در این نوع ارتباط ، گردش اطلاعات میان دو ابزار یا ماشین رد و بدل می شود نظیر انتقال اطلاعات مخزن به بلندگو یاصفحه تلویزیون
11 ارتباط زمانی
ارتباطی است که انتقال اطلاعات باید در زمان معین انجام گیرد . در غیر این صورت، ارزش چندانی ندارد مانند گزارش هاي خبري
12 . ارتباط غیر زمانی
محدود به زمان خاصی نیست و اطلاعات آن می تواند پیوسته معتبر باشد مانند کتابخانه
13. ارتباط فرا زمانی
در این نوع ارتباط ، انتقال اطلاعات و دریافت پیام به امکانات گسترده فنی وبرنامه ریزي و سازماندهی و نیز بودجه و پرسنل و … نیاز دارد (مانند رادیو، تلویزیون ،
14 ارتباط غیر سازمانی
ارتباطی است که به امکانات فنی و بودجه و سازماندهی و مقررات نیاز نداردمانند نامه ها و گفت و شنودهاي حضوري
15 ارتباط نمادین
ارتباطی است که طی آن پیام ها در قالب علائم و نشانه ها از طریق حواس فرددریافت می شود

ضرورت و اهمیت ارتباطات
نقش کلیدي آن براي ایجاد تحولات اساسی ، چنان پرشتاب و عمیق بوده است که به حق بایستی آن را به مثابه انقلابی عظیم دانست و زمینه اصلی هر گونه دگرگونی اجتماعی و فرهنگی را در گسترش شبکه هاي ارتباطی دانست.
اهداف ارتباط
:: در برخی متون اهداف ارتباط را به این شکل بیان کرده اند
1. فهماندن (خبر دادن و آموزش دادن)
2. تغییر عقیده دادن
3. گسترش و توسعه رابطه موجود
4. تفریح
5. ایجاد رفتار مورد نظر
ویژگی هاي ارتباط
کرونی– لانگ ميگويد
1. ارتباط تکرار نشدنی است به عبارت دیگر ، ارتباط د ر قالب یک نظام خودرأي  عمل می کند.
2. ارتباط برگشت ناپذیر 4 است ، که با نشان دادن عامل مسیر و جهت ، به اصل موضوع پیشین می افزاید.
3. ارتباط امري پیوسته و مداوم است
4. ارتباط مقوله اي پویا و به بیان دیگر بسیار مرکب و تفصیلی است.
5. ارتباط دو نوع دارد: رقمی و قیاسی.در بسیاري از موارد این دو نوع با هم مخلوط می شوند

نقش هاي اصلی ارتباط را به صورت زیر تعریف کرد:
1اجتماعی کردن فراهم ساختن یک حمایت همگانی و فکري براي عموم مردم  در جهت همبستگی و آگاهی اجتماعی ، تا به این ترتیب افراد بتوانند با استفاده از آن به طور فعال در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند
2اطلاع رسانی  گردآوري ، ذخیره ، پردازش اخبار و عقاید لازم براي رسیدن به شناختی آگاهانه از وضعیت فرد
3ایجاد انگیزه -پیشبرد هدف هاي کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی یا هر
4آموزش و پرورش -انتقال دانش براي تکامل معنوي بی شتر، منش سازي وکسب مهارت ها در طی سال هاي زندگی
5پیشرفت فرهنگی -انتشار کارهاي فرهنگی و هنري ، حفظ میراث فرهنگی
6تفریح و سرگرمی اشاعه و ترویج نمایش، رقص، ادبیات، ورزش و نظایر اینها براي سرگرمی و تفریح فردي
7یکپارچگی و انسجام دهی -قرار دادن پیام هاي گوناگون در دسترس افراد

فصل هشتم اشنايي باروابط عمومي دركتابخانه ها
برنامه ریزي

برنامه ریزي عاملی مهم در موفقیت هر فرد یا سازمان است برنامه ریزي از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود و شامل شناخت اهداف سازمانی، انتخاب خط مشی ها و روش هایی است که در مجموع باعث دستیابی به هدف هاي مورد نظر و از پیش تعیین شده خواهد شد
سازماندهی
سازماندهی، فرایندي است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه هاي کاري و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد
نظارت و مراقبت
نظارت و مراقبت از دیگر وظایف مدیریت کتابخانه است و شامل ارزیابی نحوه انجام دادن کار در کتابخانه و اعمال اقدامات اصلاحی مورد نیاز است
هدایت و رهبري
هدایت از پیچیده ترین وظایف مدیریت یک کتابخانه محسوب می شود و مستلزم ایجاد ارتباط مؤثر با افراد و درك انگیزه هاي رفتاري آنان است تصمیم گیري و صدور دستور براي پیشبرد کار از جنبه هاي مهم رهبري است
هماهنگی
هم زماني و هماهنگ نمودن وظایف بخش هاي مختلف کتابخانه و ایجاد رابطه میان اجزاي آن موجب برقراري تعادل در ساختار سازماندهی کتابخانه می شود
گزارش نویسی
تهیه، تدوین و توزیع گزارش مناسب و جامع کتابخانه موجب آگاهی کتابدار و سایرکارکنان آن از کم و کیف کارها، فعالیت ها و خدمات کتابخانه می شود
. ارزشیابی
داوري بر کار آیی و یا ناکار آیی کارها و فعالیت هاي انجام شده در کتابخا نه بر اساس گزارش هاي موجود، مشاهده و سنجش نظرات مراجعان و اعضاي کتابخانه طی یک سال، در واقع ارزشیابی عملکرد کتابخانه است که کارنامه سالانه آن را معنا و مفهوم می بخشد
مفهوم روابط عمومی در کتابخانه ها
روابط عمومی در کتابخانه، چشم، گوش، و زبان گویاي مجموعه کتابخانه است،چیزي که بر مبناي آن درباره ویژگی هاي مثبت و منفی نهاد کتابخانه داوري می کنند.روابط عمومی آئینه تمام نماي کتابخانه است، روابط عمومی، گزارش خوب تو أم با رفتار خوب است
مهم ترین آثار فعالیت روابط عمومی در کتابخانه ها:
– همکاري بین کتابخانه ها در زمینه هاي مختلف؛
– ارتباط مناسب و متناسب میان واحدها و کارکنان کتابخانه؛
– روابط صحیح و جاذب میان کتابدار و مراجعه کنندگان؛
– شفاف سازي مسائل به ویژه مالی؛
– مشخص کردن جایگاه کتابخانه در جامعه؛
-جذب کتابداران ورزیده و متخصص 1
– جلب و جذب امکانات مادي و معنوي دیگر سازمان ها؛
– شناساندن کتابخانه به اقشار مختلف به عنوان مکانی جهت رفع نیازهاي2
– کاهش چشمگیر اشتباه هاي مدیر کتابخانه در انجام وظایف مدیریتی؛
– کمک به حل مشکلات شغلی کتابداران

فصل نهم ابزارهاي روابط عمومي در كتابخانه ها وبرنامه هاي ان
ابزارهاي روابط عمومی در کتابخانه ها
1.تاکتیک هاي نوشتاري. اطلاعیه هاي خبري، برگه هاي حاوي خبر و اطلاعات،
روزنامه:

این واژه، نام عمومی نشریاتی است که براي انتشار اخبار، آراء و نظره ا، اعلانات، ودیگر اطلاعات مورد توجه مردم در فواصل زمانی منظم (اغلب روزانه )، در صبح یاعصر یا هر دو نوبت انتشار ميابد
بروشور
بروشور نوعی نشریه است که به منظور انتقال اطلاعات مفید به مخاطبان در روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد . بروشورها یک ابزار ارتباطی ویک تاکتیک و شکل مستقیم رسانه اي مانند آگهی هاي کوچک، خبرنامه ها و پوسترها در نظر گرفته می شوند که از طریق کانال هاي توزیع به جز رسانه هاي گروهی به
، دست مخاطبان می رسند
خبرنامه
این نوع نشریه، که به آن بولتن و گاه آگاهی نامه نیز اطلاق می شود، متن رسمی چاپی براي نشر اخبار است . هدف از انتشار آنها ایجاد و گسترش حسن رابطه بین کارمندان از طریق آگاه کردن آنان از اخبار، فعالیت ها، و برنامه هاي آینده سازمان است.
گزارش سالیانه
تهیه، تدوین و چاپ گزارش سالیانه یکی از وظایف مهم روابط عمومی کتابخانه هااست. این گزارش کانال ارتباطی و تبلیغی نوشتاري کتابخانه با مخاطبانی است که به دلایلی براي کتابخانه با اهمیت تلقی مي شود
پوستر
. پوستر صفحه اي با پیامی روشن و گویا است که در آن از دو عنصر کلام و تصویر استفاده شده باشد و بیننده با نگاهی سریع و گذرا، پیام آن را درك کند
تابلو اعلانات
صفحه اي نسبتاً سخت با رویه اي تیره رنگ و کاملاً صیقلی یا صاف که قدیمی ترین ومفیدترین مواد دیداري به شمار می رود . معمولاً کتابداران و دست اندرکاران روابط عمومی با استفاده از این تابلو، اخبار و اطلاعات مربوط به کتاب ها و نشریات تازه رابه مردم ميرساند

2.تاکتیک هاي گفتاري2برناهمه هاي راديويي مثل تلفن تلگراف و…
برنامه هاي رادیویی

از ابزارهاي ارتباطی مناسب مورد استفاده در روابط عمومی بسیاري از کتابخانه ها به ویژه کتابخانه هاي عمومی ، رادیو است . برنامه هاي رادیویی شامل مصاحبه ها، بحثهاي گروهی، بررسی حوادث خاص، موزیک، و مطالب ورزشی
. تلفن ثابت
از دیگر وسایل ارتباطی پر کاربرد در روابط عمومی کتابخانه ها، تلفن ثابت است . تلفن در مقایسه با بسیاري از ابزارهاي ارتباطی از انعطاف پذیري ویژه اي برخوردار است .اکنون تلفن بهترین ابزار کار خبرنگاران مطبوعات، رادیو و تلویزیون محسوب می شود.
نوار کاست شنیداري
نوار مغناطیسی عبارت است از نوار پلاستیکی که با اکسید آهن مغناطیسی پوشیده شده و براي ذخیره اطلاعات به کار می رود . این نوع نوار معمولاً به دو شکل حلقه باز ونوار کاست به عنوان یکی از ابزار هایی است : کاست موجود است که روابط عمومی کتابخانه ها می تواند از آن در زمینه هاي مختلف استفاده بهینه نماید
3.تاکتیک هاي بصري 3مثل برنامه هاي تلويزيون وفيلم
4.برنامه هاي تلویزیونی

ابزار مؤثر و مسلط ارتباطی در جهان امروز، تلویزیون است . با گسترش و حضور آن تقریباً در اکثر خانواده ها و با توجه به اینکه همه افراد خانواده را ساعت هاي متوالی مخاطب قرار می دهد، قوي ترین و مؤثر ترین ابزار ارتباطی است
فیلم متحرك
روابط عمومی در کتا بخانه ها می توانند از فیلم هاي متحرك بر اي آموزش دادن، اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب بیشتر به استفاده از خدمات کتابخانه و نیز جذب و جلب حمایت هاي دیگر سازمان ها اقدام نمایند.
نوار ویدئویی
از ابزارهایی که روابط عمومی کتابخانه ها به میزان زیادي استفاده می کند، نوارویدیوئی است . این ابزارها داراي ویژگی هاي انعطاف پذیري، قیمت ارزان و قابلیت استفاده آسان را دارد . نهادها به ویژه کتابخانه ها براي پخش پیام هاي آموزشی،اطلاعاتی و ترغیبی از این ابزار ارتباطی استفاده می کنند.
عکس
هر خبر و مطلبی که در رسانه هاي گروهی به اطلاع عموم می رسد باید با عکس همراه باشد . پیام باید با نوشته، کلام و تصویر همراه باشد . براي مسؤلین روابط عمومی کتابخانه ها، عکس یکی از ابزارهاي اولیه کار است . مطبوعات همیشه خواستار آن هستند که عکس هایی از افرادي که نامشان در خبر آمده دریافت کنند .
اسلاید
اسلاید به واحد تصویري شفافی که از فیلم مثبت تهیه شده و به وسیله نورافکن برروي پرده یا صفحه نمایش منعکس می شود ، اطلاق می شود. اسلاید به عنوان ابزاري آموزشی با هزینه نسبتا پایین و نیز تولید آسان سبب شده است که همچنان به عنوان نوعی رسانه آموزشی و تبل یغی رایج به ویژه در روابط عمومی کتابخانه ها مورد استفاده

5.تاکتیک هاي چند رسانه اي وب سايت وپست الكترونيك و…
وب سایت

در شرایط فعلی، کتابخانه ها ناچارند براي اینکه همچنان در عرصه اطلاع رسانی وفرایند اشاعه اطلاعات حرفی براي گفتن داشته باشند، خدمات خود ر ا همگام با تحولات پیش برده و خود را با جریان آزاد اطلاعات همسو سازند . یکی از مواردي که کتابخانه ها به منظور نیل به هدف فوق بدان اهتمام ورزیده اند، داشتن وب سایت مناسب است
شاید بتوان گفت امروزه مهم ترین ابزار روابط عمومی کتابخا نه، داشتن وب سايت مناسب است
پست الکترونیکی
ایمیل یا پست الکترونیکی نوعی پیام متنی الکترونیکی است که باعث انتقال نامه ها وسایر مدارك از رایانه اي به رایانه دیگر از طریق شبکه ارتباطات دوربرد می گردد
لوح فشرده
لوح فشرده، رسانه اي دیجیتالی است براي ضبط صوت، تصویر و متن که مورد استفاده در کتابخانه ها به ویژه در بخش مرجع و روابط عمومی است
تلفن همراه
تلفن همراه به ویژه سرویس پیام کوتاه آن می تواند در مواردي به کمک دست اندرکاران روابط عمومی کتابخانه ها بیاید . ویژگی خاص تلفن همراه این است که همزمان می توان یک پیام خاص ارسال خبر مربوط به راه اندازي یک خدمت جدید
در کتا بخانهرا همچون پست الکترونیکی به افراد مختلف فرستاد
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *