مدیریت تعارض

رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان

نویسنده: ساناز جوادیان

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی است که به شیوه میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم تشکیل می‌دهند(48N=)،با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد،که پس از توزیع پرسشنامه ها در بین جامعه آماری تعداد  34پرسشنامه بصورت صحیح بازگشت داده شد. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991)و پرسشنامه اثربخشی کارکنان ندایی(1391)استفاده گردید.نتایج نشان داد که بین سبک‌همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد(05/0p<).

کلمات کلیدی‌ :‌ ویژه – تعارض

مقدمه:

در جوامع امروزي تعارض موضوعي است که انديشه انسان را بيش از هر مسئلة ديگري به خود مشغول کرده است و اين امر در همه سازمان ها به صورت هاي گوناگوني مانند تعارض بين رئيس و مرئوس، کارفرما و کارگر، تعارض بين همکاران و حتي تعارض درون فردي وجود دارد. تعارضات به علل گوناگون بين افراد و گروه ها ظاهر مي‌شود، تفاوت هاي ادراکي، شخصيتي، اعتمادي و سياسي و مانند آن از يک طرف و استنباط هاي مختلف در مورد اهداف فردي، سازماني و جامعه از سوي ديگر، تعارضات گوناگوني را در محيط هاي دسته جمعي ايجاد مي‌کند (الواني، 1380).اگر مدیران بتوانند راه‌حل مناسبی برای برخورد با تعارض پیدا کنند، به جای اینکه ریشه تعارض را از بین ببرند، می‌توانند اثربخشی سازمان را بالا ببرند و موفقیت سازمان را تضمین نمایند و موجب افزایش اعتماد، اطمینان و اثربخشی کارکنان در سازمان گردند. باید به خاطر داشت که این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی سازمان‌ها می‌شود، بلکه مدیریت غیر اثربخش است که سبب نتایج نامطلوب می‌شود.مدیریت تعارض از مهارتهای مدیران در سازمانهای ورزشی است. از نظر رابینزمدیریت تعارض عبارتست از اینکه مدیر بتواند در شرایط وجود تضاد، سازمان را به بهترین شکل اداره کند و بین سازمان و اعضا تعادل ایجاد نماید (رابینز،1378).مقوله اثربخشی در سازمان‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طوریکه افراد سازمان در جهت ارتقای این عامل کوشش نمایند از نظر اندیشمندان علم مدیریت، اثربخشی میزان تحقق اهداف است که توجه به معیارهای مختلفی را می‌طلبد (کامرون،1994). اثربخشی سازمانی، نقش مهمی را در توسعة سازمانی ایفا می‌كند (مرجانی،2012). سازمانی اثربخش است كه قادر به مدیریت ابهام‌ها، انعطاف‌پذیری، مشتری‌مداری، تولید، ارزش ‌مداری و ساختاربندی یادگیری باشد و حیطة اصلی شغلی و توانمندسازی بالای كاركنان را بشناسد (آهل بین و همکاران،2007).با توجه به مطالب ذکر شده محقق در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین سبک همکاری مدیریت تعارض با اثر بخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد می باشد.
تعارض از دید صاحب نظران علم مدیریت

تامپسون  Thompson)): هررفتاری که ازجانب اعضای یک سازمان به منظور مخالفت باسایر اعضاء سربزند راتعارض می نامند .
توماس (Thomas) شرایطی که در آن مسائل مورد توجه دوطرف ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد .
رابینز( Robbins) تعارض فرآیندی است که درآن شخص الف بطور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق واهدافش گردد.
روش تحقیق:

تحقیق حاضر بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی بوده‌ است. که به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه‌‌ داده های مورد نظر جمع آوری شده است و همچنین از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 48نفر می‌باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع پرسشنامه ها در بین جامعه آماری تعداد 34 پرسشنامه بصورت صحیح بازگشت داده شد.در این تحقیق از دو پرسشنامه جهت گردآوری داده ها به شرح ذیل استفاده گردید : پرسشنامه اول پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز (1991) است که مشتمل بر 30 سوال است و پرسشنامه دوم پرسشنامه اثربخشی کارکنان ندایی (1391) است که شامل 20 سوال می باشد. روایی پرسشنامه‌ها توسط 11 نفر از اساتید متخصص در زمینه تربیت بدنی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.جهت محاسبه پایایی، پرسشنامه ها بین10 نفر از جامعه آماری توزیع و پس از جمع آوری، با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سبکهای مدیریت تعارض و اثربخشی به ترتیب (83/0) و (82/0) بدست آمد. در آمار استنباطی، ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای طبیعی بودن توزیع داده ها و از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه ها با استفاده از برنامه آماری spss استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری:

فرضیه فوق الذکر نشان داد که بین سبک‌همکاری با اثربخشی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0 p<).این یافته ها با نتایج جلیلوند و همکاران(1393)، رحیم نیا و همکاران (1392)، باقرزاده و همکاران (1391)، کنانی و همکاران(2014)، شامایلا (2012)، ساموچ و همکاران (2009)، روتشیلد و همکاران (2006). ولی با نتایج کیانی مهر(1388)، فیاضی (1388) همخوانی ندارد. دلایل مغایر بودن آن می توان به نمونه آماری متفاوت، مکان اجرای تحقیق اشاره کرد. این نتایج نشان می‌دهد که سبک همکاری مدیریت تعارض بر روی اثربخشی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد .گرایش عمده کارکنان به سمت شیوه همکاری است.در این حالت طرفین برای بدست آوردن منافع ثابت قدم هستند ولی در عین حال خواهان همکاری با یکدیگر می‌باشند و منافع طرف مقابل را مورد توجه قرار می‌دهند. مدیرانی که از سبک همکاری استفاده می‌کنند سعی می‌کنند علائق نگرانی‌ها و عواطف خود را در نظر گرفته و با برخورد آگاهانه با تعارض درصدد یکپارچه کردن نظرات برآیند. به ‌گونه‌ای که طرفین درگیر به خواسته‌هایشان برسند. این تنها سبک در مدیریت تعارض است که موجب می‌شود هر دو طرف درگیر احساس کنند که برنده شده‌اند در این روش مدیر با همکاری و مشارکت و همفکری کارکنان به بررسی راه‌حل‌های موجود برای مواجه شدن با تعارض می‌پردازد و سپس سعی می‌کند تا بهترین راه‌حل را انتخاب کند. در اینجا هدف یافتن راه‌حلی برای تعارض است که برای تمامی افراد رضایت‌بخش باشد.

عنوان کامل مقاله:

رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد

نویسنده:

ساناز جوادیان. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

منبع:

رادیو جوان. به گزارش محمد علی یزدی  خبرنگار رویدادهای علمی ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *