مدیریت جهانگردی

تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری

نویسندگان: علی اصغر تباوار، شمیسا فلاح

چکیده:
در عصر حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارکان اقتصادی تجاری جهان به شمار می آید و بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از این صنعت به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار نام می برند. به طوری که امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است و توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است، تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فرضیات این پژوهش بر مبنای متغیرهای اصلی تحقیق و بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطلاعات متغیرها در چارچوب نظری بررسی شده است. نمونه آماری در این تحقیق 115 نفر از کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی(دولتی- خصوصی) در منطقه آزاد تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود. بعد از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون ضریب رگرسیون در سطح خطای 5 درصد فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد .

مورد مطالعه:
سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی در منطقه چابهار

کلمات کلیدی:
شاخص هاي فرهنگي- اجتماعي، شاخص هاي اقتصادي، شاخص هاي مديريتي، شاخص هاي محيطي، بازاریابی یکپارچه

1-مقدمه
در حال حاضر گردشگري به منزله ي يكي از بزرگترين و متنوع ترين صنايع دنيا مطرح است و رشد سريع آن تغييرات اجتماعي، اقتصادي و محيطي فراواني را به دنبال داشته است؛ به همين دليل نيز به يك حوزه مهم مطالعاتي بين پژوهشگران مبدل شده است(تقوي و پورسليماني ،1388). با توجه به اینکه فرايند جهاني شدن اقتصاد كه با شتاب بسياري در حال انجام است و اقتصاد تمامي كشورهاي جهان را تحت تأثير خود قرار داده، براي رهايي از اقتصاد تك محصولي و رسيدن به توسعه پايدار و بادوام، گردشگري، يكي از مهمترين محورهاي رشد و توسعه اقتصادي كشورها است، زيرا افزون بر افزايش درآمدهاي ارزی و اشتغال مولد تاثیر زیادی بر شاخصه های فرهنگي و سياسي یک کشور خواهد داشت(قديري و پازكي،1389). از طرف دیگر تقاضا و تمايل براي گردشگري با انگيزه هاي مختلف تفرج، زيارت و تجارت در تمام جهان با سرعتي باور نكردني در حال افزايش است. در دوران ما گردشگري به يك واقعيت مهم اجتماعي و يك فعاليت عظيم اقتصادي تبديل شده است(مهدوي و قهرماني،1388). توسعه صنعت گردشگري كه اقتصاددانان آن را سومين پديده اقتصادي پويا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازي مي دانند، به منزله ي نياز اساسي كشور مطرح مي شود (مدهوشي و ناصرپور،1386). اما هدف از ارائه مطالب و مباحث بالا وجود ارتباط و پی بردن به رابطه بین بازاریابی یکپارجه با شاخصه های گردشگری می باشد. از نظر انجمن تبليغاتي آمريكا؛ بازاريابي یکپارچه يك مفهوم برنامه ريزي ارتباطات بازاريابي است كه در قالب يك برنامه جامع ارتباطي، نقش هاي استراتژيك انواع ابزارهاي ارتباطي همانند تبليغات، روابط عمومي، فروش حضوري و ارتقاء فروش را مورد ارزيابي قرار داده و اين ابزارها را به منظور بيشينه سازي اثر ارتباطات بازاريابي، با هم تركيب مي كند. بازاریابی يكپارچه ي به دنبال حداكثرسازي پيامهاي مثبت و حداقل سازي پيامهاي منفي است كه در مورد و رابطه با شاخصه های گردشگری می باشد (کلر& لودیش،2007)[3]. تحقيق حاضر، تأثير و نقش بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخصه های گردشگری به ویژه در منطقه آزاد تجاری چابهار را مورد بحث قرار مي دهد. در این پژوهش طبق بررسی هاي صورت گرفته در این زمینه، شاخصه های گردشگری شامل (شاخص هاي فرهنگي– اجتماعي، شاخص هاي اقتصادي، شاخص هاي مديريتي و شاخص هاي محيطي) می باشد، که با انجام تحقیق به بررسی وجود ارتباط بین اجزای بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء هر یک از شاخصه های گردشگری پرداخته خواهد شد.

2-ادبیات تحقیق
2-1- گردشگر(توریسم)
طبق گفته ماتسیون و وال[4] گردشگری عبارت است از تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از محل معمول کار یا اقامتشان، فعالیت هایی که در طول اقامت افراد در آن مکان ها انجام می گیرد و تسهیلاتی که به منظور برآوردن نیاز های آنان فراهم می شود(میسون،1390)[5]. گردشگری عبارت است از بکارگیری فناوری های نوین برای ارائه سرویس های مورد نیاز گردشگران. با استفاده از فناوری اطلاعات ارائه سرویس های مورد نیاز گردشگران ساده تر، با کیفتی بالا تر و هزینه کم تر انجام می پذیرد. در گردشگری الکترونیک بر خلاف روش های سنتی که گردشگری نیاز های خود را به طریق مراجعه مستقیم برطرف می کرد، در این روش بدون مراجعه مستقیم از طریق سایت های اینترنتی نیاز های خود را بر طرف می کند) زعفرانلو،1389). از نظر انجمن آماری سازمان ملل گردشگری شامل فعالیت های افراد از جمله مسافرت به مکان هائی خارج از محیط معمول زندگی و ماندن در آن جا برای کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت و هدف های دیگر می شود. گردشگری از سه ویژگی اصلی برخوردار است که عبارتند از: 1- ناملموس بودن خدمات؛ بدین معنی که در بیشتر اوقات، قبل از خرید، مشتری قادر به دیدن، لمس کردن و یا آزمودن محصول گردشگری (اقامت، تور و…) نیست. 2- خدمت در محل خرید مصرف می شود و قابل انتقال و جابه جایی نیست.3- مردم و محل خدمت بخشی از آن خدمتند. از این رو گردشگری بسیاری از بخش های جامعه را دربرمی گیرد. این سه ویژگی نشان می دهند مردمی که در محلی خاص زندگی و کار  می کنند، فقط کالا و خدمات تولید نمی کنند، بلکه بسیاری از آنها بخشی از کالا و خدمات تولیدی هستند. (اعرابی و ایزدی،1387) گردشگری فعالیتی چند منظوره است که در مکانی خارج از محیط عادی گردشگر انجام می شود و هدف آن تفریح، تجارت و یا فعالیت های دیگر است(سازمان تجارت جهانی،2005).

2-2- بازاریابی یکپارچه
در ادبیات فارسی یکپارچه سازی به امری میگویند که در طی آن چند چیز مختلف با هم ادغام میشود و یک چیز واحد به وجود می آورد.حال این چیز ها میتواند از یک نوع باشند و هم میتوان انواع مختلفی را با هم اذغام کرد.هدف از یکپارچه سازی برداشتن فاصله های موجود و یکی کردن همه آنهاست. یکپارچه سازی درست در مقابل تفکر جزیره ای قرار دارد به این معنی که در تفکر جزیره ای به دنبال تفکیک اقلام و دسته بندی آنها هستیم و در یکپارچه سازی آن چیز هایی را که تفکیک کرده ایم ادغام خواهند شد.در امر بازاریابی روش های مختلفی برای جذب مشتری و بازاریابی وجود دارد که ما در برهه های زمانی مختلف از انواع آنها استفاده میکنیم اما گاهی برای موفقیت بیشتر نیاز میشود که از چند روش مختلف به صورت هم زمان استفاده کنیم.به این تکنیک بازاریابی یکپارچه می گویند(حسینی،1388). به عبارت دیگر بازاريابي یکپارچه يك مفهوم برنامه ريزي ارتباطات بازاريابي است كه در قالب يك برنامه جامع ارتباطي، نقشهاي استراتژيك انواع ابزارهاي ارتباطي همانند تبليغات، روابط عمومي، فروش حضوري و ارتقاء فروش را مورد ارزيابي قرار داده و اين ابزارها را به منظور بيشينه سازي اثر ارتباطات بازاريابي، با هم تركيب مي كند(کلر&لودیش،2007)[6].

2-3-شاخص اجتماعی-فرهنگی
اجتماعي- فرهنگي با معياره ايي همانند رعايت حقوق زمين و مردم محلي، رعايت زندگي شرافتمندانه و افزايش رضايتمندي مردم، توانمندسازي و مشارکت فعالانه مردم در توسعه، رعايت روابط جنسيتي (حقوق زنان) و رعايت شرايط و حقوق کار مشخص می شود(وان در،2009)[7].

2-4-شاخص اقتصادی
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی[8] یا تولید ناخالص داخلی[9] در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد(حسینی،1389).

2-5-شاخص مدیریتی
مديريت عبارت است از: علم و هنر برنامه ريزي (پيش بيني)، سازماندهي (تقسيم كار و تفكيك وظايف)، هدايت و رهبري (راهنمايي كردن زيردستان و توانايي نفوذ كردن در دل ايشان)، نظارت و كنترل (ناظر بودن بر اعمال ايشان و اصلاح اشتباهاتشان) و نهايتا ايجاد هماهنگي (برقراري نگرش سيستمي بين كاركنان) براي رسيدن به هدف يا اهداف از پيش تعيين شده است( شريعتمداري، 1385). منظور از شاخص مدیرتی این مطلب است که يك مدیر گردشگري از بازديدكنندگان بهره برداری مي كند تا منافعي را براي صاحبان خود فراهم كند، اين منافع گستره متنوعي از مزاياي اقتصادي و اجتماعي است كه مهم ترين آنها اشتغال و درآمدزايي است. اين اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان آن منطقه ممكن مي سازد كه در آن منطقه باقي بمانند و از زندگي با كيفيتي در آن منطقه بهره مند شوند که به عنوان شاخص مدیریتی بیان می شود(دوبلد،2008)[10] .

2-6-شاخص محیطی
شاخص محیطی با معيارهايي همانند مشارکت در حفظ طبيعت (تنوع زيستي)، دسترسي و منافع ناشي از مشارکت و مانع شدن از گرم شدن زمين و …در ارتباط می باشد(وان در،2009)[11]. سازمان جهاني گردشگري[12] معتقد است که گردشگري پايدار در دنياي امروزي، رهيافت جامعي است كه خواهان رشد بلندمدت صنعت گردشگري بدون تأثيرگذاري مخرب بر زيست بوم هاي طبيعي است و براين نكته تاكيد دارد كه در قالب توسعه گردشگري، بشر قادر خواهد بود كه جوانب مشخصي از محيط را در جهت مثبت يا منفي تعديل يا دستكاري كند(شريف زاده،1387). يكي از شاخه هاي گردشگري اكوتوريسم يا بوم گردشگري است. اصلي ترين فعاليت اكوتوريسم بر پايه ي طبيعت زنده مي باشد. اكوتوريسم حداقل آسيب را به طبيعت و فرهنگ منطقه وارد مي كند. به تعريفي ديگر، اكوتوريسم يا بوم گردشگري نوعي از گردشگري است كه ريشه هاي آن به طبيعت و محيط هاي باز گسترش يافته است. اين نوع گردشگري سبب مي شود كه منابع تأمين كننده ي آن داراي اهميت بسياري براي صنعت گردشگري گردند. منابع اين نوع از گردشگري در واقع طبيعت يك مقصد و ساير منابع طبيعي و جغرافيايي آن مي باشند(هابر& لیدبرگ،2006)[13].

2-7-پیشینه تحقیق
-فراهانی و فرهنگی در سال 1394 تحقیقی با عنوان تحليل شاخص هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از دو جامعه ي آماري مورد مطالعه از چهار فرضيه پژوهش، بالاترين رتبه را شاخص مديريتي و دومين رتبه را شاخص فرهنگي- اجتماعي و سومين رتبه را شاخص محيطي و چهارمين رتبه را شاخص اقتصادي كسب كرده است. معینی فر در سال 1393 درپژوهشی با عنوان بررسی تاثیر نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر قوت برند برای بانک تجارت انجام داد. یافته های نهایی آنها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و ابعاد آن (شامل تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، پرسنل فروش) با قوت برند در شعب بانکی مورد مطالعه است و این ارتباط در بین همه متغیرهای قوت برند به جز گسترش حوزه جغرافیایی برند به اثبات رسید. افتخاری و مهدوی در سال 1392 تحقیقی با عنوان فرآيند بومي سازي شاخص هاي توسعه پايدارگردشگري روستايي در ايران انجام دادند، که در نهایت ٨٠ شاخص براي ارزيابي پايداري گردشگري روستايي به دست آمده که از اين تعداد ٢٢ شاخص براي ارزيابي پايداري اجتماعي، تعداد ٢٤ شاخص براي ارزيابي پايداري اقتصادي و تعداد ٣٤ شاخص براي ارزيابي پايداري محيطي گردشگري روستايي بوده كه مناسب با ساختار روستاهاي ايران و سازگار با محيط روستاها خواهد بود. بنزیانگ و رولف[14] در سال 2014 در مقاله ای تحت عنوان در مورد شبکه های اجتماعی در گردشگری چه می دانیم؟ به مرور مقالات و کتابهای در زمینه شبکه های اجتماعی و گردشگری پرداختند. آنها چنین می گویند که شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از قویترین شبکه های آنلاین که در دنیای واقعی زندگی اجتماعی مردم و اقتصاد آنها را شدیدا تحت تاثیر قرار داده بر صنعت و تجارت گردشگری نیز تاثیر فراوانی داشته است. هانس و همکاران[15] درسال 2013 بر اساس مدل هاي بازاریابی یکپارچه و در فرم رگرسيون مرکب مدلي را براي بررسي تاثيرات ابزارهاي ارتقاء فروش پيشنهاد نمودند. در واقع طبق اين مدل نشان داده شد که چگونه و به چه ترتيب مي توان از نظرات چندين خبره در مورد افزايش فروش با استفاده از ابزار قيمت در کوتاه مدت بهره جست؛ ليکن تحقيق مؤثري در حوزه ساير عناصر بازاریابی یکپارچه انجام نداده اند.

2-8-فرضیه های تحقیق
1-بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی درگردشگری تاثیر گذار می باشد.
2-بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص اقتصادی درگردشگری تاثیر گذار می باشد.
3-بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص مدیریتی درگردشگری تاثیر گذار می باشد.
4-بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص محیطی(طبیعی) در گردشگری تاثیر گذار می باشد.

3-روش تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی(دولتی- خصوصی) در منطقه آزاد تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران، بطور تصادفي 115 نفر از كارشناسان شرکت كه صلاحيت پاسخگويي به سوالات را دارند، انتخاب شدند. روش تحقیق در این مقاله از نوع نمونه گیری تصادفی-هدف دار می باشد به طوری که در این مقاله طی بررسی های فراوان صورت گرفته در رابطه با انتخاب پاسخ گویان و توزیع پرسش نامه میان آنها، داده ها و اطلات لازم که از اعتماد و اطمینان بالایی برخوردار بوده، به دست آمده است. این تحقیق از نظر هدف كاربردي و از نظر جمع آوري اطلاعات، توصيفي- پيمايشي است، و با ابزارهایی مانند پرسشنامه با در نظر گرفتن طیف لیکرت و مصاحبه به تشریح شرایط موجود پرداخته است، از آنجایکه پایه تحقیقات از یک نمونه 115 تایی جمع آوری شده است، به آزمایش فرضیه ها کمک می کند. برای سنجش پایایی در این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. نتایج حاصل نشان می­دهد که پایایی پرسشنامه برای انجام تحقیق قابل قبول می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها جهت تایید و رد فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون ضریب رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت .

جدول (1):نتایج آزمون پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ

بخش­های پرسشنامه نام سازه یا عوامل تعداد گویه­ها مقدار آلفای کرونباخ
پرسش نامه ها 18 827/0

 4-تجزیه-تحلیل داده ها
1-4-تجزیه تحلیل فرضیات با آزمون تی تست

1-فرضیه اول:
– بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی درگردشگری تاثیر گذار می باشد.

فرض : بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی درگردشگری تاثیر گذار نمی باشد.
فرض : بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی درگردشگری تاثیر گذار می باشد.

 جدول(2) تاثیر بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی با استفاده از آزمون t

سطح معنی داری در x=0/05 مقدارT جدول   درجه آزادی Tمحاسبه شده   مقدار آزمون میانگین

 

  تعداد نمونه منظر
x=01/0 69/1   114 962/10   3 908/3   115 شاخص فرهنگی-اجتماعی

همان گونه که جدول بالا نشان می دهد میانگین بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی در گردشگری در منطقه آزاد تجاری چابهار برابر با 908/3 نمایش داده شده است ،که از 3 بیشتر می باشد و از آنجاکه مقدارt محاسبه شده برابر 962/10 بوده که از مقدار t جدول بیشتر می باشد و سطح معنی داری کمتر از 05/0 و برابر با 01/0 می باشد، در نتیجه آماره آزمون در منطقه پذیرش فرضیه قرار دارد، که در نهایت سطح اطمینان 95% می توان گفت فرضیه مردود شده و فرضيه يعني بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخص فرهنگی-اجتماعی در گردشگری تاثیر گذار بوده و مثبت بودن رابطه بين این دو متغیر پذيرفته مي شود.

2-نتایج بدست آمده برای فرضیه دوم تا چهارم تحقیق:

جدول(3)نتایج محاسبات فرضیه دوم تا چهارم با استفاده از آزمونt

سطح معنی داری در x=0/05 مقدارT جدول   درجه آزادی Tمحاسبه شده   مقدار آزمون میانگین

 

  تعداد نمونه منظر
x=02/0 69/1   114 819/10   3 108/4   105 شاخص اقتصادی
x=03/0 69/1 114 138/12 3 214/4 105 شاخص مدیریتی
x=01/0 69/1 114 672/11 3 037/4 105 شاخص محیطی

با توجه به نتایج جدول(3) مشخص می شود، میانگین بازاریابی یکپارچه بر هر چهار شاخص(شاخص هاي فرهنگي– اجتماعي، شاخص هاي اقتصادي، شاخص هاي مديريتي و شاخص هاي محيطي) از دیدگاه مدیران، کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی(دولتی- خصوصی) در منطقه آزاد تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان از 3 بیشتر می باشد و از آنجاکه مقدارt محاسبه شده برای هر یک از چهار عامل ذکر از مقدار t جدول بیشتر می باشد و همچنین سطح معنی داری کمتر از 05/0 می باشد، در نتیجه آماره آزمون در منطقه پذیرش فرضیه قرار دارد؛ که در نهایت سطح اطمینان 95% می توان گفت فرضیه مردود شده و فرضيه يعني ارتباط معنی داری بین بازاریابی یکپارچه بر هر چهار شاخص وجود داشته و مثبت بودن رابطه میان آنها پذيرفته مي شود.

2-4- بررسی نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون

در این قسمت از آزمون معني داري ضريب همبستگي براي بررسي ارتباط ميان اجزاي متغيرهاي تحقيق و همچنین جهت سنجش میزان الویت هر یک از چهار متغیر مستقل تحقیق با متغیر وابسته تحقیق بهره گرفته شده است .

جدول(4) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل نتایج رگرسیون

خطای معیار مجذور تعدیل شده ضریب رگرسیون مجذور ضریب رگرسیون ضریب رگرسیون متغیرها
644/0 096/0 096/0 311/0 شاخص فرعنگی-اجتماعی
512/0 0562/0 0561/0 235/0 شاخص اقتصادی
611/0 035/0 034/0 185/0 شاخص مدیریتی
691/0 072/0 072/0 269/0 شاخص محیطی

 
5-بحث در نتایج
پيشرفت يک جامعه و یا کشور از طریق میزان ارتباطات و موفقیت در میزان تجارت(خربد-فروش) و تبادلات مالی مشخص مي شود. ناديده گرفتن میزان تبادلات مالی موجب زيان اقتصادي قابل توجهي مي شود که تاثيرات جدي بر موفقیت و رشد هر سازمانی خواهد داشت. از آنجاکه توسعه و رونق گردشگر و گردشگری همواره در هر کشوری مزیت و امتیاز های زیادی را به دنبال خواهد داشت. که می تواند توسعه و افزایش گردش مالی، میزان دادو ستد، رونق بازار، درآمد زدایی و همچنین موجب افزایش قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل رکود و ضعف نظام گردشگری در هر کشوری موجب کاهش میزان درآمد زادایی و ارزآوری برای هر کشوری را در پی خواهد داشت (پورشریفی راوری، 1389). بیشتر مطالعات انجام شده در رابطه با بازاریابی یکپارچه و ارتقاء شاخصه های گردشگری ، به جنبه های محیطی این متغیر پرداخته اند، در صورتی که این تحقیق از نظر کاملا علمی این مبحث را به چالش کشیده است و با رویکردی متفاوت و از دیدگاهی دیگر در صدد بررسی تاثیر عوامل ذکر شده بر توسعه و ارتقاء شاخصه های گردشگری در حال و آینده سازمان خواهد داشت. بررسي يافته هاي پژوهش از نظر آزمون منظرها ما را به نتايج جالبي مي رساند .اين تحليل ها نشان مي دهد كه از نظر مدیران، کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی منطقه تجاری چابهار شاخص فرهنگی اجتماعی با بالاترین ضریب همبستگی 311. ، نسبت به سایر پارامترها برتری داشته و بالاترین ارتباط را با بازاریابی یکپارچه در منطقه تجاری چابهار دارد. این مساله نشان دهنده ارزش و اهمیت این منظر از گردشگری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی منطقه تجاری چابهار می باشد. ضریب همبستگی شاخص مدیریتی با 185. پایین ترین نمره و امتیاز را دارا می باشد. که این نشان دهنده این است که این مدیران، کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی منطقه تجاری چابهار برای این شاخص از گردشگری اهمیت زیادی قایل نمی باشد و بیشتر توان خود را در جهت توانمند کردن و بهبود بخشیدن به شاخص فرهنگی-اجتماعی در جهت ارتباط با بازاریابی یکپارچه تمایل دارد.

6-پیشنهادات تحقیق
– بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، نشان می دهد زیر ساخت های فناوری و ارتباطات بر توسعه بازاریابی یکپارچه و ارتقاء شاخصه های گردشگری در منطقه چابهار نقش بسیار مهم و کلیدی دارد که مدیران این سازمان باید توجه خاصی به این پارامتر در توسعه و ارتقاء شاخصه های گردشگری داشته باشد .
– یکی دیگر از عواملی که در شناسایی و ارتباط بازاریابی یکپارچه بر ارتقاء شاخصه های گردشگری تأثیر مستقیم و مهمی دارد، متغیر آموزش کارکنان می باشد، بطوریکه این عامل نیز بر توسعه و ارتقاء شاخصه های گردشگری در منطقه آزاد چابهار رابطه تنگاتنگی داشته و بعنوان یک عامل تاثیر گذار می تواند در ارتقاء شاخصه های گردشگری محسوب می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد سازمان گردشگری منطقه چابهار بتوانند با کمک و مهارت کارکنان خود، در ارتقاء شاخصه های گردشگری اثر بخش تر عمل نموده و به اهداف خود دست یابد.
– عامل مهم و تأثیر گذار دیگری که بر توسعه و ارتقاء شاخصه های گردشگری در جامعه و سازمانی مهم و موثر می باشد متغیر فرهنگ سازمان می باشد . این عامل در نظر کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی مورد نظر نیز مهم و ضروری شناخته شد . بنابراین پیشنهاد می شود که دستگاه های اجرایی منطقه چابهار با فرهنگ سازی صحیح و اصولی در رابطه با نگرش کارکنان خود بتواند در توسعه و ا ارتقاء شاخصه های گردشگری به موفقیت هایی دست یابد .
– آخرین عامل مهم و تاثیر گذار در توسعه و ارتقاء شاخصه های گردشگری، متغیر آگهی و تبلیغات خواهد بود. این عامل نشان می دهد که آگهی و تبلیغات در سازمان و یا جامعه می تواند بر رونق و گسترش صنعتی بیفزاید، با این حال پیشنهاد می گردد که سازمان گردشگری چابهار به عامل نیز همانند سایر عوامل در راه رسیدن به استقرار و ارتقاء شاخصه های گردشگری توجه نماید.

منابع:
– اعرابی، سید محمد و ایزدی، داوود،1387، مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار. تهران. دفتر پژوهش های فرهنگی.
– پورشریفی راوري، مرتضی ،1389، بررسی رابطه بین گردشگری و اقتصاد، مدیریت گردشگری، شماره 28.
– تقوي، مهدی، قلي پور سليماني، علی،1388، عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري ايران . پژوهشنامه اقتصادي34،ص 157-172.
– حسینی، فرهاد،احمدی،پرویز،1388، بررسی تاثیر گذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه(روستاهای گردشگری استان کرمانشاه) مدیریت شهری،شماره 26.
– زعفرانلو، عطاء الله،1389، مقاله نقش گردشگری الکترونیک در توسعه توریسم، همایش منطقه ای توریسم و توسعه، 35 و 33 مهر ماه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
– شريف زاده، ابوالقاسم و مرادنژاد، همايون، 1387 ، توسعه پايدار و گردشگري روستايي، ماهنامه اجتماعي- اقتصادي جهاد، خرداد و تير، شماره ۲۵۱،ص 51-55.
– شريعتمداري، علی؛1385، بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمان هاي دولتی با رویکرد فناوري اطلاعات، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات، اسفند ماه، ایران.
– قديري معصوم، استعلاجي، عباس.، پازكي، محمد،1389،گردشگري پايدار (روستايي و عشايري)، انتشارات دانشگاه تهران.
– مدهوشی، بیت اله،ناصز پور،افشین،1386، تحلیل معیارها و عوامل محیطی، اکولوژیک موثر بر توان تفرجی سامان عرفی منج درجنگل شهرستان لردگان از طریق ارزیابی چند معیاره، فصل نامه آزمایش سرزمین،شماره منصورفر، کریم (1385). روش های آماری، انتشارات دانشگاه تهران.
– مهدوي،محسن، قديري معصوم ، قهرماني، نیما،1388، اثرات گردشگري بر توسعه روستايي با نظرسنجي از روستائيان دره كن و سولقان. فصلنامه روستا و توسعه11،ص 21-34.
– میسون، پیتر،1390، گردشگری، اثرات، برنامه،ریزی و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه، ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.

– Huber, G., Greenly, G., Lindberg, J., & Fahy, J. (2006). The performance impact of marketing resources. Journal of Business Research, 58(1), 18−27.
Keller, K. L. (2007), “Mastering The Marketing Communication Mix: Micro And Macro Perspectives On Integrated Marketing Communication Programs. Journal Of Marketing Management, Vol. 17, pp: 819-847.
– Kimuli, Barlon. (2011), “The Concept Of The Marketing Mix” Presentation On Marketing Management, Vol. 1, pp: 2-7. Turku University -Finland – The Same Article Can Also Be Found In: Schwartz, G. (Ed), Science In Marketing, John Wiley, New York, 1965, PP: 386-397 – and Also In: Enis, B. And Cox, K. (2005) Marketing Classics, A Selection Of Influential Articles, Allyn And Brown, Boston, 1991, pp: 361-369
– Mason, M. C. and derVen Der Borg J., 2012, Sustainable Tourism Development in Rural Areas, The case if the Dolomite Basin, Italy, PP. 2.
– Theobald William, F. (2008). Global Tourism, Elsevier, Developing A Rural Tourism Plan: The Major Publication. Information for developers, 14,2; ProQuest.
-UNCEFACT (2005), Recommenda on 33 – Recommendation and Guidelines on Establishing a Single Window, July 2005, United Na on Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UNCEFACT),avail bleat.
– Van der D. and Perry C. (2009), “Marketing Management In A Complex Adaptive System: An Initial Framework”, European Journal Of Marketing, Vol. 38, No. 5/6, pp: 556-572.

[1] – Ali.a.T@mgmt.usb.ac.ir
[2] -shamisa.fallah@gmail.com
[3] – Keller, Lodish
[4] -Matisson & vall
[5] – Mason, M. C
[6] – Keller, Lodish
[7] – Van der
[8] – GNP
[9] – GDP
[10] – Theobald
[11] – Van der
[12] – WTO
[13] -Huber & Lindberg
[14] – Benxiang
[15]- Hansses, et al

عنوان:

تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری از دیدگاه سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی در منطقه چابهار

نویسندگان:

دکترعلی اصغر تباوار[1]- استادیار دانشگاه مدیریت و اقتصاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان
شمیسا فلاح دشتی[2]- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه بین المللی چابهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *