مدیریت بیمه

مدل‌سازی مطلوبیت مدیریت ریسک بیمه با بهره گیری از بازی استکلبرگ

نویسنده: پوریا فرح گل

چکیده
بیمه و بیمه شدن خود ریسک است. یکی از چالش هایی که صنعت بیمه امروزه با آن روبروست، مدیریت ریسک است. عدم مدیریت کردن ریسک صحیح،منطقی و به موقع، صنعت بیمه را با مشکلات جدی مانند نوسان و تفاوت قیمت رو به رو کرده است. معمولا بیمه گذار و بیمه گر هم هر کدام برای خود قانون و قوائدی را جهت سود بیشتر وضع می کنند و این یعنی اختلال در بازار مربوطه جهت استفاده مصرف کنندگان. در این مقاله هدف نمایش مطلوبیت مدیریت ریسک از سوی هر رکن بیمه ای در حالت همکارانه و غیر همکارانه با بازی استراتژیک استکلبرگ ( شرایط تعارض ) می باشد. داده ها به صورت نیمه تجربی بر اساس نظر خبرگان و با هدف توسعه سازی کاربردی در قالب روابط ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آنجا که مدل پیشنهادی دارای یک بیمه گذار و یک بیمه گر بود نتایج نشان داد که بیمه گر در ازای ریسک متحمل شده سود بیشتری نسبت به بیمه گذار به ازای ریسک متحمل شده در رویکرد غیر همکارانه و در رویکرد همکارانه نسبت به تجمیع مطلوبیت خود و بیمه گذار بدست آورده است،بنابراین همیشه ریسک بیشتر ملاک سودبیشتر نمی باشد.به نظر می رسد باید ساز و کارهای یکسان سازی خدمات در جامعه برای پذیرش آحاد مردم صورت پذیرد.

کلید واژه: مطلوبیت، مدیریت ریسک، بیمه گذار، بیمه گر، صنعت بیمه، بازی استکلبرگ.

مقدمه
یکی از مهمترین روش های بخش های بیمه ای و تسهیلات که امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است، سبک مدیریت ریسک است. ریسک عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده است.هرچه این عدم اطمینان بیشتر باشد، میزان ریسک زیادتر است (zaboli,2007 ). مدیران به دلیل عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها، با چالش های متعددی مواجه هستند. برای مدیریت موثر این چالش ها، رویکردهای نوین مدیریت توصیه شده است (babaie&zanjani,2005). مدیریت ریسک مانند سایر رشته های دیگر دانش مدیریت و کاربرد آن از دانش ها، ضابطه ها، اصول و قاعده های ویژه برای دستیابی به پیش بینی ها و هدف های از پیش تعیین شده بهره می گیرد(مظلومی،1386). رشد و توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد هر کشور نیازمند برخورداری از سیستم کارآمد مدیریت ریسک در آن می باشد. در دنیای کسب و کار، امروزه برای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه ضرورت وجود سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و تحلیل های سرمایه گزاری مبتنی بر ریسک، بیش از پیش اهمیت یافته است(سعادت جوی اوردکلو و رحیمی،1393).  مدیریت ریسک مانند یک رادار جلو بین عمل کرده و آینده غیر قطعی را جست و جو می کند تا چیزهایی را که ممکن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آنها اجتناب شود یا فرصتی مهم کشف شود. ممکن است تشخیص آخرین جزئیات هر آینده غیر قطعی ای شدنی نباشد، ولی فرایند ریسک افشا کردن محیط های غیر قطعی خاص و تعیین بهترین مسیر برای ادامه کار را هدف قرار می دهد.
یکی از تعاریف ساده ریسک این است که ریسک همان مشکل به وجود آمده است( cervone,2006 ). به طور معمول در شرکت ها از مدیریت ریسک برای کاهش اثرات مطلوب به پیدایش شرایط نا مساعد و در نتیجه کاهش تاثیر رفتاری این شرایط بر عملکرد و کارکرد شرکت ها استفاده می شود(پور زمانی و کریمی، 1389). با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی، موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمان های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. تغییرات به وجود آمده در فضای کسب و کار باعث گردیده که نگرش به مدیریت ریسک از منظرجزء گرا به نگرش کل گرا و سیستماتیک تغییر یابد (حسینی و همکاران، 1392). امکان ایجاد ضرر، عدم قطعیت، پراکندگی نتایج واقعی از نتایج مورد انتظار و شانس به وجود آمدن خسارت و ضرر یا به میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گزاری با بازده مورد انتظار، ریسک می گویند (امینی پزوه، 1396). ریسک یا خطر، به عنوان احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود. به عبارت دیگر به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت است(نصراله،1384). در کشور ما، بیمه یکی از مهمترین عوامل حفظ و تضمین سرمایه به شمار می رود(جعفری صمیمی و مرادی،1387). وظیفه صنعت بیمه، به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین، تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه گزاری اقتصادی جامعه نشان دهد(شیبانی فر،1393). صنعت بیمه در ایران، قدمتی بیش از 70 سال دارد و به تدریج دامنه حضور فعالیتش در مناطق مختلف کشور و در بخش های مختلف اقتصادی گسترش یافته است (وطن خواه، 1387). نیاز به امنیت از جمله مهمترین نیاز های بشر بوده است که بر اساس کذر زمان از تعریف ساده خود به امنیت در دارایی، سرمایه گزاری و مواردی از این قبیل بسط و گسترش پیدا کرده است. در ابتدا به منظور رفع چنین نیازی از ابزارهای متنوعی استفاده می شد تا اینکه نظام بیمه به صورت مدرن شکل گرفت ( عسکری و عظیم زاده آرانی، 1393 ). در کشور های پیشرفته از قبیل آمریکا، ژاپن و کشور های توسعه یافته اروپایی، با اتخاذ راهکارهایی سعی شده است خسارت ناشی از مخاطرات کاهش یابد یا کنترل شود. بر اساس آمار های موجود، در کشور های پیشرفته بیش از نیمی از خسارت های ناشی از مخاطرات طبیعی از طریق پوشش بیمه ای جبران می شود (کریمی، 1392).در راستای مسایل مطرح شده سعی برآن  است که،مطلوبیت  ( سود ) ریسک های بیمه گذار و بیمه گر را در حالت همکارانه و غیر همکارانه با استفاده از بازی استکلبرگ ( مدل رقابتی تصمیم گیری ) در صنعت بیمه به صورت کلی و در قالب مثال عددی شرح  دهیم.

پیشینه پژوهش
در راستای مدیریت ریسک و بیمه پژوهش های متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که جهت تفاوت آنها با پژوهش حاضر به مواردی اشاره شده می کنیم.
صفری ( 1390 ) در مقاله ای مدیریت ریسک در شرکت بیمه ایران را مورد بررسی قرار داد. وی چگونگی کنترل و نظارت قانونی بر مدیریت ریسک در موسسات بیمه کشور را مورد پژوهش قرار داد. نتایج نشان داد وضعیت بیمه بازار و همچنین مطالعه موقعیت مالی موسسات بیمه کشور حاکی از افزایش ریسک در موسسات بیمه کشور است.
فرزین و همکاران (1391) نقش بیمه بر درآمد و مدیریت ریسک کشاورزان مطالعه موردی پنبه کاران شهرستان داراب را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مربوط به محاسبه حق بیمه های درامدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیر مستقیم رابطه قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظر گرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد.
صولتی دیگه سرایی ( 1394 ) مقاله ای را با عنوان راهکار هایی در مدیریت ریسک در بیمه های اتکایی ارائه کرد.نتایج حاکی از آن بود که در حال حاضرانتشار اوراق بهادار، جایگزینی رایج تر در مقابل بیمه گری اتکایی ریسک ها به روش سنتی است به طوری که برای بیمه گران این امکان را فراهم می اورد تا از میزان ریسک خود کاسته و ریسک شرکت و نیز هزینه ریسک را در پی وقوع حادثه بر سرمایه گزارن منتقل کنند.
 کاردگر و احراری (1394) تحلیلی بر وجوه نهادی مدیریت ریسک در صنعت بیمه مبتنی بر رویکرد اقتصاد هزینه مبادله را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان داد می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، در بیمه سازماندهی کرد.اطلاعات ناقص و نامتقارن در سنجش معاملات بیمه گر و بیمه شده در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. بنابراین نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چهارچوب قرارداد های حقوقی متبلور می گردد. مومنی راد و مداحی نسب ( 1395 ) پژوهش با عنوان بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی انجام دادند.در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شدند. سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آنها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکاردر این زمینه تبیین شد. مخاطرات در این پروژه ها هر دو را تهدید می کند، بنابراین وجود شناسایی ریسک موجود و قابلیت های بیمه ای ضروری به نظر می رسد. محمد پور و همکاران (1396) به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک های بیمه درمان تکمیلی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه در شرکت های بیمه استان خراسان رضوی پرداختند. بر اساس یافته های تحقیق 4 عامل بیمه گر، بیمه گزار، دولت و محیط بع عنوان عوامل موثر بر ریسک بیمه درمان با تعدادی زیر معیار و گزینه شناسایی شدند. نتایج نشان داد معیار بیمه گر دارای بیشترین اهمیت و عوامل بیمه گزاری، دولت و محیط رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
Beck et al (2010) مقاله با عنوان تنظیم ریسک در بیمه سلامت و اثر بلند مدت آن را ارائه کردند. نتایج نشان داد نیاز به تنظیم ریسک در رابطه با وضعیت سلامت در بازار های بیمه با رتبه بندی جامع و با توجه به افق برنامه ریزی بیمه گران سود ثابت است و ریسک جمعیت شناختی بسیار زیاد است.
Bing &Qiu (2011) پژوهش با عنوان کاهش ریسک در مدیریت مهندسی برای مجموعه ای از بیمه های تامین اجتماعی از طریق مهندس مالی و امتیازهای اخلاقی انجام داده اند. دریافته اند که مکانیسم دائمی و کم خطر برای کاهش هزینه های مدیریت مهندسی ریسک از طریق افزایش رهبری دولت اخلاقی و تنظیم سیاست های جمع آوری سبب افزایش میزان حق بیمه اجتماعی می گردد.
Barrieu& Louberge (2013) ریسک بیمه اتکایی و اوراق بهادار بیمه عمر، اثرات محدودیت های نظارتی را مورد پژوهش قرار دادند. با تفاوت قائل شدن بین بیمه اتکایی و اوراق بهادار بر حسب اثراتی که بر نیازمندی های معکوس دارند، روی اثرات تنظیمی بر انتقال ریسک تمرکز کردند.نتایج حاصل شده نشان داد که احکام تنظیمی مختلف بر حسب توزیع ریسک جهانی منجر به نتایج بسیار متفاوتی خواهند شد. همچنین استراتژی بهینه برای توزیع ریسک و انتقال ریسک بین 3 عامل نماینده ( بیمه گزار، بیمه گزار اتکایی، سرمایه گذار) را با توجه به اهمیت اصول قیمت گذاری در بیمه و قسمت مالی در قالبی واحد را مورد مطالع قرار دادند.
Li Hu & Eyu (2014) مدیریت ریسک در شرکت های بیمه عمر، شواهدی از تایوان مورد پژوهش قرار دادند. دو مدل 2SQR  و 2SLS در ایالات متحده گزارش کردند. ایشان دریافتند که رابطه بین سرمایه و ریسک مثبت است. و همچنین رابطه بین سرمایه گزاری و سرمایه را معکوس یافتند. این تخفیف بین سال های 2004 تا 2009 در تایوان انجام گشت.
Bohnert et al (2015) پژوهش با عنوان درباره مدیریت ریسک شرکت بیمه عمر با انتخاب استراتژی ترکیب محصول، استراتژی سرمایه گزاری و طرح های تخصیص مازاد انجام دادند.نتایج نشان داد که اثر بخشی تصمیمات مدیریت در رابطه با کاهش ریسک به شدت طرح تخصیص مازاد ارائه شده به مشتری و تاثیر آن بر پرداخت های مزایای تضمین شده بستگی دارد که در نتیجه یک متغیر کنترلی مهم برای بیمه گر ارائه می دهد.
Eckert et al (2016) مقاله تحت عنوان ارزشیابی و ارزیابی ریسک بیمه عمر شرکت در حضور ریسک اعتباری را کار کردند. نتایج نشان داد که توجه به ریسک اعتباری مرتبط با اوراق قرضه، حتی در شرایط ریسک اوراق قرضه بالاتر، تاثیر زیادی بر ارزیابی عادلانه و اندازه گیری ریسک در زمینه قراردادهای بیمه درمانی دارد.
Yang et al ( 2017) مقاله ای تحت عنوان بیمه به عنوان یک مکانیزم بازار در مدیریت ریسک زیست محیطی و ایمنی منطقه ای ارائه دادند. دریافتند که قدرت شرکت بیمه درسطح متوسط قراردارند و مثلثی پایدارراتشکیل می دهند.  همچنین یافتند که بیمه مسئولیت حفاظت از محیط زیست و ایمنی بیمه جدید به عنوان یک مکمل مهم برای پیشگیری می باشد و کنترل سیستم ایمنی و محیط زیست در حال حاضر توسعه یافته است.
همانطور که مشاهده و بررسی شد تحقیقات بسیار زیادی در زمینه ریسک و بیمه در داخل و خارج انجام و مورد پژوهش انجام گرفته اند. اما نواوری تحقیق پیش رو به دلیل استفاده از شرایط تعارض به منظور متمایز ساختن شرایط ریسک پذیری و ریسک گریزی  بر اساس پارامترهایی است که در مورد آنها ممکن است دانش و آگاهی قطعی برای تصمیم گیری  ارکان بیمه ای وجود نداشته باشد.

تشریح مسأله
در این پژوهش پیرامون یک صنعت بیمه متشکل از یک بیمه گزار و یک بیمه گر تحقیق می شود. نحوه ی جریان بیمه در این صنعت بدین صورت است که بیمه گذار طرح های خدماتی خود را در قالب انواع بیمه با قیمت کمتر، ریسک بیشتر و عرضه کمتر ارائه می دهد. بیمه گر طرح های خدماتی خود را در قالب انواع بیمه با قیمت بیشتر، ریسک کمتر و عرضه بیشر ارائه می دهد. در پایه های تحقیقاتی ذکر شده دو حالت عمده وجود دارد. 1) زمانی که بیمه گذار و بیمه گر دارای مطلوبیت ( سود ) ریسک مشترک هستند که در این حالت، توابع همکاری به وجود می آید. 2) زمانی که بیمه گزار و بیمه گر دارای مطلوبیت ( سود ) ریسک غیر مشترک هستند که در این حالت، توابع غیر همکاری بوجود می آید. مدل پیشنهادی شامل مفرضات زیر می باشد:
•    بیمه گذار و بیمه گر در حالت همکارانه یک نهاد و در حالت غیر همکارانه دو نهاد مجزا تلقی می شوند.
•    مشتریان ( آحاد مردم ) نیاز بیمه ای خود را از طریق بیمه گر تامین می کنند.
•    میزان ریسک ارکان بیمه ای ( بیمه گذار و بیمه گر ) به لحاظ مقداری احتمالی یافازی است.
•    منظور از مطلوبیت ریسک، درجه ای از متحمل شدن ریسک پذیری و ریسک گریزی بیمه گذار و بیمه گر  درازای سودکسب شده می باشد.

مدلسازی تحقیق: در دو حالت همکارانه و غیر همکارانه به اجرای مدل می پردازیم.
الف) رفتار همکارانه:
در این حالت بازی استکلبرگ حاکم است به عبارت دیگر بیمه گزار قیمت، ریسک و عرضه را مدیریت وتعیین می کند و بیمه گر باید پیرو آن باشد. سود یا منفعت بدست آمده به صورت یکجا کسب و محاسبه می گردد: رابطه (1) نمایان کننده ی این امر است.

(1)                    πt=pi(di_qi)_Cqi

در رابطه (1) pi قیمت بیمه ای بیمه گر و بیمه گذار، di عرضه بیمه ای، qi مقدار ریسک متحمل شده از سوی بیمه گذار و بیمه گر، Cqi هزینه متحمل شدن مقدار ریسک بیمه ای در حالت همکارانه و πt مطلوبیت ( سود ) ریسک مشترک می باشند.

ب) رفتار غیر همکارانه
در این حالت بیمه گذار و بیمه گر با هم ارتباط همکاری ندارند، و سود و مطلوبیت هر یک مجزا محاسبه می شود:
رابطه (2) و (3) نمایان کننده این امر است.
(2)                πbz=pbz(dbz_qbz)_Cqbz

در رابطه (2)pbz  قیمت بیمه ای بیمه گذار،  dbzعرضه بیمه ای بیمه گذار،  qbzمقدار ریسک متحمل شده از سوی بیمه گذار،Cqbzهزینه متحمل شدن مقدار ریسک بیمه ای بیمه گذاروπbz مطلوبیت ( سود ) ریسک بیمه گذار می باشد.
(3)                  πbg=pbg(dbg_qbg)_Cqbg
در رابطه (3) pbg قیمت بیمه ای بیمه گر ،  dbgعرضه بیمه ای بیمه گر،  qbgمقدار ریسک متحمل شده از سوی بیمه گر، Cqbgهزینه متحمل شدن مقدار ریسک بیمه ای بیمه گر و πbg مطلوبیت ( سود ) ریسک بیمه گر می باشد.

مثال عددی
یک صنعت بیمه را در نظر بگیرید. بیمه گذار ارکان بیمه ای را وضع می کند. این ارکان می تواند عوامل بسیاری باشند. اما قیمت، مقدار عرضه و ریسک متحمل شده ازمواردی است که بسیار پرکاربرداست و اساس یک بیمه رامی تواندشکل دهد . اگر بیمه گذار را بالاترین عضو یک بیمه بدانیم طبیعتاً اعضایی را زیر دست خود دارد و این همان بیمه گران هستند.
بیمه گران به دلیل وابسته بودن به بیمه گذار یک حالت نماینده به خود می گیرند.اما در این مقاله به صورت همکارانه ( بیمه گذار و بیمه گر یک نهاد واحد) و غیر همکارانه ( بیمه گذار و بیمه گر دو نهاد مجزا ) مورد بررسی قرار می گیرند. با اطلاعاتی که تجربی و بر اساس نظر خبرگان امور بیمه ای مدل پیشنهادی را در قالب مثال عددی شرح می دهیم جدول زیر اطلاعات جمع آوری شده از سوی خبرگان می باشد. لازم به ذکر است هزینه متحمل شدن مقدار ریسک برای همه حالات مساوی با 35000 تومان می باشد.
جدول (1) اطلاعات مثال عددی
 
نتیجه گیری:
بیمه و مسائل امنیت یک جامعه اجتناب ناپذیرند. امروزه در دنیای مدرن هیچ گروه، مکتب یا فرقه ای را نمی توان یافت که دچار دوگانگی نباشد. تعارض منازعه ای است ذهنی که از برخورد انگیزه ها، تکانه ها و یا تقاضا و سائق های متضاد به وجود می آید. مدل اقتصادی، استراتژیک و رقابتی که نمایان گر حالات تضاد، تعارض و تعدل اعضای یک صنعت می باشد، بازی استکلبرگ است. این بازی که یکی از نظریه های تئوری بازی هست، می تواند شرایط استراتژیک را شفاف سازد و با تجزیه و تحلیل تصمیمات و تعاملات با صنعت، امکان مطالعه روابط سازمانی با عوامل درونی و بیرونی را جهت کسب نتیجه بهینه فراهم کند.بدون شک ریسک ومدیریت کردن آن استراتژیک است. بررسی میزان مطلوبیت ریسک در صنعت بیمه این کمک را می کند که علاوه بر متقاضی بودن و نیاز به بیمه در جهت استفاده از خدمات، در اساس حرکت اشتغال زایی و کار آفرینی هم از دانش کارکردی برخوردار باشیم. در اقتصاد افراد دو دسته کلی را شامل می شوند: 1) افراد ریسک پذیر 2) افراد ریسک گریز. اگر خواهان سنجش درجه ریسک هر کدام باشیم، شایان توجه است که باید مطلوبیت یا سود ناشی از ان سطح ریسک محاسبه و ارزیابی گردد. در این مقاله در قالب مثال عددی ریسک بیمه گذار و بیمه گر در صنعت بیمه با بهره گیری از بازی استکلبرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی مدل ارائه شده به صورت همکاری بیمه گر و بیمه گذار دارای سودی برابر با 61.749.917.500 تومان، به صورت غیر همکاری و مطلوبیت بیمه گزار 39.999.901.000  تومان و به صورت غیر همکاری و مطلوبیت بیمه گر 87.999.943.000 تومان تحقق پیدا کرد. بر اساس نتایج حاصل از این فرض کاربردی، بیمه گران دارای بیشترین مطلوبیت ( سود ) ناشی از ریسک خود می باشند،همچنین دریافت شد که ریسک بیشتر ،سودبیشترایجادنمیکند. در این راستا پیشنهاد می گردد از ساز و کار تخفیف های ویژه، ارگانی و فصلی در جهت ایجاد ثبات قیمت بیمه ای استفاده کنند. می توان مدل ارائه شده را در دو بیمه به صورت مقایسه ای مورد پژوهش قرار داد. به نظر می رسد وجود قانون و مرجع ناظر در اعمال بیمه گزاری و بیمه گری در قالب طرح های تصویبی مجلس شورای اسلامی و برنامه ششم و هفتم توسعه امری ضروری است.رقابت پذیری در جوامع کسب و کار یک عنصر معنوی و بی دلیل شده است چنانچه خود را با آن اشنا نکنیم و از جزئیات آن آگاه نشویم، جایگاهی در اقتصاد نخواهیم داشت.

منابع
-امینی پزوه، م.، 1396. کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین. نشریه ریاضی و جامعه. شماره 3، صفحات 7 تا 22.
-پورزمانی، ز و کریمی، ع.، 1389. تاثیر مدیریت موثر ریسک و سرمایه های فکری بر سطح عملکرد شرکت ها. مجله مطالعات مالی. شماره ششم، صفحات 1-18.
-جعفری صمیمی، الف و مرادی، م. ع.، 1387. خصوصی سازی و بیمه اتومبیل در ایران. همایش بین المللی صنعت بیمه: چالش ها و فرصت ها.
-حسینی، س . ع، حسینی، س. م. ح و مطهری، س. م.، 1392. رابطه ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت های فعال صنایع غذایی. پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 13، صفحات 45 تا 60.
-سعادت جوی اوردکلو، م و رحیمی، م.ع.، 1393. مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال نهم، صفحات 59-72.
-شیبانی فر، ف.، 1393. بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی. نخستین کنفرانس بین المللی بورس، بانک، بیمه با رویکرد توسعه پایدار ( ارتباط دانشگاه با صنعت)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.
-صفری، الف.، 1390. مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ایران،هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکده بیمه.
-صولتی دیگه سرایی، م.، 1394. راهکار های مدیریت ریسک در بیمه های اتکایی. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو.
-عسکری، م.م و عظیم زاده، م.، 1393. تحلیل مقایسه ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه راهکارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مالی – اسلامی، شماره 2، صفحات 97 تا 128.
-فرزین، م، ترکمانی، ج و موسوی، س. ن.، 1391. نقش بیمه درآمد در مدیریت ریسک کشاورزان ( مطالعه موردی: پنبه کاران شهرستان داراب )مجله تحقیقاتی اقتصادی کشور، دوره 4، شماره 15، صفحات 143 تا 168.
-کاردگر، الف و احراری، م.، 1394. تحلیلی بر وجوه نهادی مدیریت ریسک در صنعت بیمه مبتنی بر رویکرد اقتصاد هزینه مبادله. مورد برنامه ریزی و بودجه بندی، شماره 2، صفحات 193 تا 212.
_کریمی، س.م.،1392. ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز آینده. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، ویژه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره 2، صفحات 183 تا 202.
محمدپور،م.،اسعدی،ع وداودی،ع.،1396.شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برریسک های بیمه درمان تکمیلی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (مورد مطالعه شرکت های بیمه استان خراسان رضوی).دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن21 .
-مظلومی، ن.، 1386. تعریف ریسک. صنعت بیمه. شماره 2، صفحات 5-9.
-مومنی راد، الف و مداحی نسب، م.ف 1395. بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی. نشریه ی مطالعات حقوق انرژی، شماره 1، صفحات 145 تا 166.
-نصراله، پ.، 1384. مدیریت ریسک. بانک کشاورزی، اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع، تهران.
-وطن خواه، س.، 1387. عملکرد صنعت بیمه به تفکیک رشته های بیمه در سال 1387. پژوهشکده بیمه، سالنامه اماری صنعت بیمه، صفحات 77-98.

-Babaie , Ma & Zanjani , MR., 2005 New approach on organizational effectiveness: ris management tadbir journal , 6 (170), p.3-6(persian).
-Barrieu, p & plouberge, H,. 2013 Reinsurance and securitization of life insurance risk: The impact of latory constrainst. Journal insurance: mathematics and economics, vol. 52 , p.135-144.
-Beck,k.,trottmann,m&zweifel , p.,2010.risk adjustment in health insurance and its long-term effectiveness. Journal of health economics,29,p.489-498.
-Bing,li&qiu-jia., 2011. Reducing risk in engineering management for the collection of social premiums through financial engineering and from ethical points. Systems engineering procedia,vol., p.77-84.
-Bohnert,A , Gatzert , N & Jorgensen , L , 2015. On the management of life insurance company risk by strategic choice of product mix, investment strategy and surplus appropriation schenes. Journal of insurance: mathematica and economics , vol . 60 , p.83.97.
-Cervon , H.F., 2006. Project risk management, oclc systems & services. International digital library perspectives, 22(4), p. 256 – 262.
-Eckert,J. Gatzert, N & Martin , n,. 2016. Valuation and risk assessment of participating life insurance in the presence of credit risk . Journal of insurance: mathentica and economics, vol 71, p.382-993.
-Lihu, j & eyu, H,.2014 risk management in life insurance companies :evidence from Taiwan. Journal of the north American journal of economics and finance, vol 29, p. 185-199.
-Yang, Yi, lan , Q, Liu , P & Ma, Lei,.2017. Insurance as a marketmechanism in managing regionalenvironmental and safetyrisks. Journal of resources , conservationand recycling , vol. 124, p.62-66.
-Zaboli , R.,2007 . vsage of risk evaluation methods on crisis management plan in our country. The military heath seminar:Tehran.(persian).

موضوع: مدلسازی مطلوبیت مدیریت ریسک بیمه گذار و بیمه گر با بهره گیری از بازی استکلبرگ
مولف: پوریا فرح گل و سپیده میرزایی (کارشناس ارشد،دانشکده اقتصاد و مدیریت،گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، pouriafarahgol@gmail.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *