بهار88

گفت پیغمبر به اصحاب کبار      تن مپوشانید از باد بهــــــــار آنچه با برگ درختان می کند     با تن و جان شما آن می کند سال نو بر تمامی هموطنان عزیز مبارک باد. لذت نسیم فرح بخش بهاری گوارایتان.

ادامه مطلب