مدیریار یک رسانه پویا و قابل استفاده برای همه افراد است

مدیریار یک رسانه پویا و قابل استفاده برای همه افراد است

مدیر باشگاه خبرنگاران مرکزخراسان رضوی با بازدید از سایت جامع مدیریت آن را رسانه ای پویا و قابل استفاده برای همه افراد ذکر کرد.

ادامه مطلب