تاثیرات و محدودیتهای سیستم های نوین اطلاعاتی در سازمان

مقدمه : در این مقاله پیشرفتها، تاثیرات و محدودیتهای سیستم های اطلاعات مدیریت وتکنولوژی نوین سازمانی بحث خواهد شد. سیستم های اطلاعات و تکنولوژی پیشرفته سازمانی ، زمینه ارتقا توانایی مدیران برای هماهنگی و کنترل فعالیتهای سازمان و کمک در تصمیم گیری اثربخش را فراهم می کند. به موجب همین امر امروزه این ابزارها جزءاصلی هر ساختار سازمانی شده اند. سیستم های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر می توانندبه عنوان منبعی مطرح باشند که موجبات مزیت رقابتی سازمان را فراهم می کنند.سازمانهایی که نتوانند خود را به سیستم های پیشرفته اطلاعاتی تجهیز کنند به احتمال زیاد از ضعف رقابتی برخوردار خواهند...

ادامه مطلب

رسانه شخصی، رقیب رسانه جمعی

رسانه شخصی، رقیب رسانه جمعی
مهدی رشکیانی

اشاره: در عصر حاضر، رشد فناوری دیجیتالی موجب تغییرات شگرفی در وسایل ارتباطی و رسانه‌ها و نحوه انتقال پیام شده‌است. یکی از مهمترین این ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در این دوره، که کاربردهای روزافزونی در میان خیل گسترده جامعه امروزین نیز پیدا کرده، “تلفن همراه” (Mobile) است.

ادامه مطلب