مفهوم شناسی ارتباط در مکتب کنش متقابل

مفهوم شناسی ارتباط در مکتب کنش متقابل
مفهوم کنش متقابل اجتماعی

 

چکیده: زبان وسیله ارتباطی است که توسط آن معانی انتقال می یابند . زبان را نمی توان جدا از بستر فرهنگی و بافت اجتماعی کرد ؛ چرا که در این صورت پیام ها و معانی به درستی درک نمی شوند . یک جمله یکسان و مشابه در موقعیت های گوناگون ، معانی متفاوتی را در بر می گیرد .

ادامه مطلب